Asiantuntijakirjoituksia harmaasta taloudesta

Harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoituksissa käsitellään ajankohtaisia harmaan talouden torjuntaan liittyviä teemoja. Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto tarjoaa kootusti ajankohtaista tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta Suomessa.

Katso myös Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisemat tilannekuvat harmaasta taloudesta.

Lisätiedot ja materiaalitilaukset: htsy(at)vero.fi

2018

16.1.2018

Asiantuntijakirjoitus 1/2018 Sisäkauppapetokset aiheuttavat merkittävän verovajeen Suomessakin (pdf)

Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan sisäkauppapetokset aiheuttavat Suomessakin merkittävän verovajeen. Sisäkauppapetoksista johtuva arvonlisäveron menetys Suomessa nousee vähintään kymmeniin miljooniin euroihin vuodessa.

2017

28.11.2017

Asiantuntijakirjoitus 4/2017 Alkoholiveroa maksavat yritykset hoitavat velvoitteensa – heikosta kannattavuudesta huolimatta (pdf)

Harmaan talouden selvitysyksikön mukaan alkoholiveroa maksavat yritykset ovat hoitaneet asiansa varsin hyvin. Lupa- ja vakuuskäytäntöjen avulla on pystytty varmistamaan ennakolta, ettei merkittäviä verovelkoja eikä väärinkäytöksiä pääse syntymään.
27.06.2017

Asiantuntijakirjoitus 3/2017 Työntekijästä pienyrittäjäksi – Hajaantuuko veronmaksuriski pieniin yrityksiin? (pdf)

Harmaan talouden selvitysyksikön selvityksissä pienyrittäjyys on noussut esiin. Kirjoituksessa pohditaan pienyrittäjyyden kannattavuutta ja merkitystä yhteiskunnalle verokertymien ja harmaan talouden kannalta.
14.03.2017

Asiantuntijakirjoitus 2/2017 Rakentamisen tiedonantovelvollisuus — lainsäädännön vaikuttavuus (pdf)

Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt 1.7.2014 voimaan tulleen rakentamisen urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksia rakentamisen toimialalla. Rakennusalan lainsäädäntömuutokset ovat lisänneet verotuottoa ja yrityksien omaa ilmoittamista verotusta varten.
28.02.2017

Asiantuntijakirjoitus 1/2017: Anniskeluluvanhaltijat 2016 (pdf)

Harmaan talouden selvitysyksikkö on laatinut yleiskuvan luvanvaraisesta anniskeluelinkeinosta. Luvanhaltijoiden velvoitteidenhoitoa ja tilinpäätöksen tunnuslukuja tarkastelemalla on muodostettu vertailukelpoinen tilannekuva, johon toimialan kehitystä voidaan verrata tulevaisuudessa.

2016

13.12.2016

Asiantuntijakirjoutus 6/2016: Pienpanimoiden velvoitteidenhoito (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on selvitetty pienpanimoiden julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitoa. Selvitys on osa suurempaa kokonaisuutta,jossa selvitetään valmisteverotuksen eri asiakasryhmien harmaan talouden toiminnan laajuutta. Sekä vanhat että uudet pienpanimoyritykset näyttäisivät hoitavan velvoitteensa varsin hyvin. Harmaan talouden harjoittamisen riski vaikuttaisi olevan pieni.
31.5.2016

Asiantuntijakirjoitus 5/2016: Valmismatkaliiketoiminta (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvomaan valmismatkaliikerekisteriin kuuluvia yrityksiä ja niiden vastuuhenkilöitä. Selvityksessä on tuotu esille valmismatkayritysten ja niiden vastuuhenkilöiden harmaan talouden riskitekijöitä ja muita toiminnan mahdollisia liittymäkohtia harmaaseen talouteen. 
3.5.2016

Asiantuntijakirjoitus 4/2016: Tupakkavero ja harmaa talous (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten yritysten velvoitteiden hoitoa. Yritykset ovat hoitaneet velvoitteensa varsin hyvin ja näyttää siltä, että tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta harjoittavat muut kuin tupakkaveroluvalliset yritykset. Savukkeiden tilastoimattoman kulutuksen arvioidaan olevan 13–15 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

22.3.2016

Asiantuntijakirjoitus 3/2016: Kiinteistönvälitys (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu kiinteistövälitystä harjoittavien yritysten rekisteröitymisen edellytyksiä. Välitysliikkeiden velvoitteidenhoitoa on tutkittu harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. Veroihin ja muihin lakisääteisiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitaminen ei nykyään ole rekisteröitymisen edellytyksenä. Tähän ehdotetaan muutosta.

16.2.2016

Asiantuntijakirjoitus 2/2016: Kuluttajaluotonantajat, perintätoimistot, panttilainauslaitokset ja löytötavaratoimistot (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu mm. kuluttajaluottoja tarjoavien yritysten rekisteröitymisvelvollisuuden edellytyksiä. Lisäksi on tutkittu aluehallintoviraston rekistereissä olevien yritysten velvoitteidenhoitoa harmaan talouden torjunnan näkökulmasta.

19.1.2016

Asiantuntijakirjoitus 1/2016: Työeläkevakuutusmaksuvelat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut selvitys työeläkevakuutusmaksuvelasta. Yrityksillä, joilla on työeläkevakuutusmaksuvelkaa, on usein puutteita ja laiminlyöntejä myös muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa. Ne ovat tyypillisesti myös velkaantuneet usean velkojan suuntaan.

2015

27.10.2015

Asiantuntijakirjoitus 8/2015: Viranomaisten tiedonsaantioikeudet yrityksen lähipiirin kytkennöistä ja velvoitteiden hoidosta (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Viranomaiset arvioivat yritysten luotettavuutta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä esimerkiksi myöntäessään erilaisia yritystukia, valtionavustuksia tai tehdessään julkisia hankintoja. Lainsäädännöstä ei kuitenkaan yleensä löydy suoraa tukea sille, että viranomaisten harkinta voisi perustua tietoon yritysten ja niiden lähipiirin julkisoikeudellisten velvoitteiden hoidosta.

22.9.2015

Asiantuntijakirjoitus 7/2015 Valuutanvaihtotoiminta sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu rahanpesulainsäädännön mukaisesti rekisteröintivelvollisia yrityksiä. Valuutanvaihtotoimintaan sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluihin keskittyvä selvitys antaa yleiskuvan rekisteröimisen edellytyksistä sekä rekistereissä olevien yritysten velvoitteidenhoidon tasosta harmaan talouden torjunnan näkökulmasta.

19.5.2015

Asiantuntijakirjoitus 6/2015 Helsingin kaupungin hankinnat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut raportti Helsingin kaupungin hankinnoista vuosilta 2006–2013. Selvityksessä tutkittiin muun muassa Helsingin kaupungin vuonna 2011 aloittaman harmaan talouden torjuntaohjelman vaikutusta hankinnoissa. Torjuntaohjelma on tuottanut tulosta etenkin palveluja tarjoavien yritysten verovelkojen hallinnassa.

21.4.2015

Asiantuntijakirjoitus 5/2015 Kiinteistönhoidon ja maisemanhoitopalvelualojen toimialaselvitys (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Asiantuntijakirjoituksessa tarkastellaan kiinteistönhoidon ja maisemanhoitopalvelualojen yritysten rekisteröinti- ja verovelkatietoja. Kirjoituksessa tuodaan esiin ennakkoperintärekisteriä koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita harmaan talouden torjunnan näkökulmasta.

17.3.2015

Asiantuntijakirjoitus 4/2015 Tullin varastotoimijat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Tullin varastotoimijat -selvitys antaa yleiskuvan tullaamattomien tavaroiden varastonpitäjien velvoitteidenhoidosta. Varastoyrityksistä kolmannes hoitaa velvoitteensa erinomaisesti tai hyvin. Suurella osalla varastoyrityksiä on kuitenkin joitakin velvoitteiden hoitamiseen liittyviä laiminlyöntejä tai puutteita.

3.3.2015

Asiantuntijakirjoitus 3/2015 Elinkeinotoiminnan verovelat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu elinkeinotoiminnan verovelkoja. Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat ovat kasvusuunnassa. Ulkomaisten verovelkaisten yritysten suhteellinen osuus on kasvanut.

24.2.2015

Asiantuntijakirjoitus 2/2015: Selvitys harmaan talouden torjuntaan liittyvien uutisten uutiskriteereistä (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt kriteerejä, jotka vaikuttavat harmaan talouden torjuntaan liittyvien uutisten läpimenoon mediassa. Selvityksen tavoitteena on parantaa tietoutta median toimintatavoista ja selvittää yksikön tunnettavuutta mediakentässä.

10.2.2015

Asiantuntijakirjoitus 1/2015: Verovalvonnan vaikeuttamisrikos Ruotsissa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Ruotsissa voimassa olevaa verovalvonnan vaikeuttamisrikosta ja sen suhdetta muuhun talousrikollisuuteen liittyvään lainsäädäntöön. Jos veropetos on selvitettävissä, on ensisijaisena keinona veropetossyytteen ajaminen. Jos veropetoksen soveltaminen on epävarmaa, sovelletaan joko yksinomaan tai vaihtoehtoisena syytteenä verovalvonnan vaikeuttamisrikosta.

2014

9.12.2014

Asiantuntijakirjoitus 13/2014 Rakennusalan tekotapaselvitys (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut yrityksiä, jotka ovat olleet vuosina 2008–2012 Verohallinnon rekisterissä työnantajina. Lisäksi veVerohallinnossa toteutettiin vuosina 2008–2012 rakennusalan verovalvontahanke (Raksa-hanke). Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Raksa-hankkeen verotarkastusten perusteella tehtyjä rikosilmoituksia ja niiden johdosta annettuja tuomioita ja tuomittuja henkilöitä.

4.11.2014

Asiantuntijakirjoitus 12/2014 Työnantajat Verohallinnon rekisterissä ja sosiaalivakuuttamisessa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut yrityksiä, jotka ovat olleet vuosina 2008–2012 Verohallinnon rekisterissä työnantajina. Lisäksi vertailtiin Eläketurvakeskuksen ja Työttömyysvakuutusrahaston työnantajatietojen vastaavuutta Verohallinnon tietoihin. Selvitettiin myös liittyykö työnantajayrityksiin kohonnutta harmaan talouden riskiä.

28.10.2014

Asiantuntijakirjoitus 11/2014 Anniskeluluvanhaltijat Suomessa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut Suomen anniskeluluvanhaltijoita vuosina 2011–2013 ja selvittänyt anniskeluluvanhaltijoiden taloudellista luotettavuutta ja lakisääteisten velvoitteiden hoitamista elinkeinotoiminnassa. Selvityksen mukaan alisuhteiset palkat ja matalakatteisuus ovat lisääntymässä.

9.10.2014

Asiantuntijakirjoitus 10/2014 Tekes - asiakaskartoitus (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on selvittänyt Tekesin rahoitusta saaneiden yritysten taloudellisia edellytyksiä. Selvityksessä kartoitettiin yritysten perustietoja, kuten oikeudellista muotoa ja toimialaa. Lisäksi tarkasteltiin yritysten toimintaa, rekisteröintiasemaa, toiminnan laajuutta ja yritysten taloudellista asemaa sekä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.

16.9.2014

Asiantuntijakirjoitus 9/2014 Verovelat - tavaraverotus (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Tavaraverotuksen verovelkoja koskeva kirjoitus kartoittaa maksamattomat ja erääntyneet Tullin kantamat verot. Tavoitteena on antaa yleiskuva Tullin veroveloista ja näitä verojäämiä omaavista yrityksistä. Syntyvän luokittelun kautta pyritään selvittämään riskiryhmiä velkaantumisen ja verovelan kertymisen kannalta.

2.9.2014

Asiantuntijakirjoitus 8/2014 Ulosottomenettelyssä varattomiksi todetut yritykset  (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina 2009–2013 esteelliseksi todettujen yritysten toimivuutta, taloudellista asemaa ja luotettavuutta sekä tiettyjen lakisääteisten velvoitteiden hoitoa. Selvityksessä on lisäksi kartoitettu, voitaisiinko ulosotossa varattomaksi todetut yritykset poistaa kaupparekisteristä viranomaisaloitteisesti.

11.6.2014

Asiantuntijakirjoitus 7/2014 Hakemistopalveluyritykset poliisille tehdyissä tutkintapyynnöissä  (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on Verohallinnon ja Ulosoton tietoja käyttämällä kartoitettu sellaisten hakemistopalveluyritysten toimintaa ja taloudellista luotettavuutta, joiden liiketoiminnasta on tehty tutkintapyyntö poliisille vuosina 2008–2013. Lisäksi selvitettiin, kuinka lakisääteiset julkistaloudelliset velvoitteet on hoidettu näissä yrityksissä.

27.5.2014

Asiantuntijakirjoitus 6/2014 Sairaankuljetus (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Kirjoituksessa kuvataan luvanvaraisen sairaankuljetusalan toimijoiden taloudellista luotettavuutta, velvoitteiden hoidon tasoa ja mahdollisia häiriöitä. Kirjoituksessa pohditaan toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ja selvitetään toimialan harmaan talouden riskitekijöitä.
27.5.2014

Asiantuntijakirjoitus 5/2014 Yksityisen terveydenhuollon yritykset (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten velvoitteiden hoitamista ja toimialaa koskevaa lainsäädäntöä. Kirjoituksessa pohditaan toimialaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ja selvitetään toimialan harmaan talouden riskitekijöitä.
18.3.2014

Asiantuntijakirjoitus 4/2014 Vientiyritykset ja arvonlisäverotus (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on Tullin ja Verohallinnon tietoja tarkastelemalla tutkittu merkittävintä kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä, sitä harjoittavia yrityksiä sekä niiden arvonlisäverokäyttäytymistä. Lisäksi on arvioitu vientitoimintaan liittyviä harmaan talouden riskejä.
11.2.2014

Asiantuntijakirjoitus 3/2014: Veronkorotuksen ja ne bis in idem-periaatteen yhteensovittaminen (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnat ne bis in idem -periaatteen soveltamisesta ovat johtaneet lainsäädäntömuutokseen Suomessa. Uusi laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta tuli voimaan 1.12.2013. Harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoituksessa kuvataan menettelyä Verohallinnon määräämän veronkorotuksen osalta.

28.1.2014

Asiantuntijakirjoitus 2/2014: Suomalaisten yrityskytkennät Viroon (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu, millaisia suomalaisia yrityksiä ja henkilöitä on vuosina 2006–2012 ollut vastuusuhteessa virolaisiin yrityksiin. Samalla on tutkittu myös millaisia riskejä vastuusuhdeilmiöön voi liittyä harmaan talouden torjunnan kannalta, onko esimerkiksi Viron yrityksiin kytkeytyvillä vastuuhenkilöillä tavallista enemmän häiriöitä verovelvoitteidensa hoitamisessa.

14.1.2014

Asiantuntijakirjoitus 1/2014: Verohallinnon vahingonkorvaussaatavat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu selvitys Verohallinnon vahingonkorvaussaatavista. Verohallinnolla on perimiskelpoisia tuomioon perustuvia vahingonkorvaussaatavia pääomaltaan yhteensä 420 miljoonaa euroa.

2013

10.12.2013

Asiantuntijakirjoitus 12/2013: Selvitys valmisteverotukseen liittyvästä harmaasta taloudesta (pdf)
Tulli, Niko Salonen

Tullin tekemän selvityksen perusteella Suomessa valmisteveroihin ja valmisteveron luonteisiin maksuihin kohdistuvasta harmaasta taloudesta aiheutuvat veromenetykset ovat noin 2–3 prosenttiyksikköä vuosittaisesta kokonaiskertymästä. Euromääräisesti tämä tarkoittaa noin 132–192 miljoonan euron suoria vuosittaisia menetyksiä.

7.11.2013

Asiantuntijakirjoitus 11/2013: Rahanpesutietojen luovuttaminen muuhun viranomaistoimintaan OECD-maissa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoituksen mukaan rahanpesuilmoitukset sisältäisivät hyödyllistä tietoa muille viranomaisille, mutta OECD-maiden lainsäädännöt vaihtelevat sen suhteen, voidaanko tietoja luovuttaa. Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on esitetty tehtäväksi tiettyjä muutoksia tietojen luovutettavuuden laajentamiseksi.

23.10.2013 Asiantuntijakirjoitus 10/2013: Romukauppa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys. Selvityksessä on kartoitettu romualan verotarkastuksissa esiin nousseita harmaan talouden ilmiöitä ja pohdittu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden soveltamista metalliromukauppaan Suomessa.

24.9.2013 Asiantuntijakirjoitus 9/2013: Ison-Britannian CIS-järjestelmä - veronpidätyspakko rakennusalalla (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoituksessa esitellään Ison-Britannian CIS-järjestelmää, jolla hoidetaan rakennusalan aliurakointien verot ja ennakonpidätykset. Järjestelmän avulla hillitään verorästien syntymistä ja turvataan velvoitteiden maksua.

11.6.2013 Asiantuntijakirjoitus 8/2013: Kassalaitteet ja tulonsalaukset (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Asiantuntijakirjoituksessa esitellään kassalaitteita ja niillä tehtyjä tulonsalauksia sekä lainsäädännön kehitystarpeita. Kirjoituksessa kuvataan myös verotarkastushavaintojen pohjalta erilaisia tulonsalausten tekotapoja ja niiden vaikutusta majoitus- ja ravitsemisalan verokertymään. Lisäksi tarkastellaan tilastollisesti tulonsalausten yleisyyttä ja ilmiön lisääntymistä vuosina 2008–2011.

4.6.2013 Asiantuntijakirjoitus 7/2013: Aikapankit Suomessa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Asiantuntijakirjoituksessa tarkastellaan työaikapankkien toimintaperiaatetta ja levinneisyyttä Suomessa sekä arvioidaan työaikapankkijärjestelmän riskiä harmaan talouden näkökulmasta.   Työaikapankkijärjestelmää on verrattu soveltuvin osin rahajärjestelmään. Vertailun avulla on pyritty nostamaan esiin työaikapankin ja rahajärjestelmän keskeiset erot sekä yhtäläisyydet.

21.5.2013

Asiantuntijakirjoitus 6/2013: Siivouspalvelualan yritykset (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu siivouspalvelualan yrityksiä, toimialan yritysten rakennetta ja taloutta sekä toimialan viimeaikaisia muutoksia. Toimistojen ja virastojen omina työntekijöinä toimineet siivoojat ovat lähes kaikki vähitellen poistuneet ja tilalle ovat tulleet erilaisten siivouspalveluliikkeiden palveluksessa työskentelevät siivoojat sekä ammatinharjoittajasiivoojat. Asiantuntijakirjoitus perustuu yksikössä laadittuun ilmiöselvitykseen ”Siivouspalvelualan yritykset”.

7.5.2013

Asiantuntijakirjoitus 5/2013: Julkiset hankintamarkkinat ja epäterveen kilpailun torjunta (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö, toimeksiantona kirjoittanut Pekka Lith

Julkiset hankinnat ovat Suomessa vuositasolla arviolta 35 miljardia euroa, mikä nousee noin viidennekseen bruttokansantuotteesta. Julkisten hankintojen merkitys on lisääntynyt tasaisesti, kun monia julkisia palveluja on alettu tuottaa yksityisillä palveluntuottajilla. Sekä valtio että kunnat siirtyvät entistä enemmän palvelujen tuottajista niiden rahoittajiksi ja järjestäjiksi, jolloin myös harmaan talouden torjunta tulee huomioida hankintapäätösten yhteydessä.

23.4.2013

Asiantuntijakirjoitus 4/2013: Liiketoimintakieltoon määrätyt (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut ilmiöselvitys liiketoimintakieltoon määrätyistä henkilöistä, heidän lähipiiristään ja yrityskytkennöistään sekä liiketoimintakiellon rikkomistapauksista. Liiketoimintakieltoon määrättyjen määrä on kasvanut vuosittain noin sadalla hengellä. Heinäkuussa 2012 kiellon alaisena oli noin 1 150 henkeä. Vuosittain tästä joukosta noin 30–40 henkilöä jää kiinni liiketoimintakiellon rikkomisesta. Monella liiketoimintakieltoon määrätyllä on kiellosta huolimatta edelleen yhteyksiä yritystoimintaan sekä Suomessa että Virossa. Lisäksi heidän lähipiirinsä henkilöillä on yritysyhteyksiä molemmissa maissa.

10.4.2013

Asiantuntijakirjoitus 3/2013: Selvitys pikalainayrityksistä (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu pikalainayritysten toimintaa, taloudellisia tunnuslukuja ja luotettavuutta. Lisäksi on tutkittu täyttäisivätkö pikalainoja myöntävät yritykset alkoholilain mukaiset luotettavuuteen ja taloudellisiin edellytyksiin liittyvät ehdot. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi kyky vastata veloista sekä huolehtiminen veroista ja muista maksuista.

Selvityksen mukaan 43 prosenttia kaikista pikalainayrityksistä ei täyttäisi alkoholilain mukaisia lupaehtoja. Selvitysyksikön näkemyksen mukaan pikalainatoiminnan lupaedellytyksiä voitaisiin muuttaa niin, että toimiluvan hakijoilta ja haltijoilta edellytettäisiin myös taloudellista luotettavuutta.

12.3.2013

Asiantuntijakirjoitus 2/2013: Liikuntabisnes on kasvuala (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö, toimeksiantona kirjoittanut Pekka Lith

Harmaan talouden selvitysyksikön uudessa asiantuntijakirjoituksessa käsitellään liikuntapalvelujen kysyntää ja tarjontaa, toimialan yritystoimintaa sekä yritysten taloudellista asemaa. Kirjoituksen mukaan harmaa talous ei ole tuntematon ilmiö yksityisissä urheilu- ja liikuntapalveluissa. Lisäksi ala kärsii epämääräisistä ja alipalkatuista työsuhteista. Kirjoitus perustuu ilmiöselvitykseen ”Urheilu- ja liikuntaklusteri”.
29.1.2013

Asiantuntijakirjoitus 1/2013: Vartioimisala (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö, toimeksiantona kirjoittanut Heini Vaari

Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut ilmiöselvitys vartioimisalasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan harmaan talouden riskejä, tietojen vaihtoa säätelevää lainsäädäntöä ja toimialan rakennetta harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. Harmaan talouden selvitysyksikkö ehdottaa, että vartioimisliikeluvanhaltijoilta edellytettäisiin toimiluvan ehtoina myös verojen ja muiden julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamista.

2012

18.12.2012

Asiantuntijakirjoitus 17/2012: Parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalaa koskeva asiantuntijakirjoitus perustuu ilmiöselvitykseen "Parturi- kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut". Kuten muillakin työvoimavaltaisilla aloilla, toimialalla on suuri riski harmaan talouden toimintaan. Kirjoituksessa harmaan talouden torjuntaa tehostavina toimenpiteinä suositellaan mm. tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa, kuitinantovelvollisuuden säätämistä sekä valistukseen panostamista.
18.12.2012

Asiantuntijakirjoitus 16/2012: Metalliteollisuuden yritykset Suomessa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Metalliteollisuus käsittää noin puolet Suomen koko teollisuudesta.Metalliteollisuutta käsittelevä asiantuntijakirjoitus perustuu ilmiöselvitykseen ”Metalliteollisuuden yritykset Suomessa”. Selvityksessä on tutkittu Suomen metalliteollisuuden talouden kehitystä ja muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Metalliteollisuuden harmaata taloutta on arvioitu verotarkastustietojen perusteella.
27.11.2012

Asiantuntijakirjoitus 15/2012: Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus on ollut voimassa puolitoista vuotta. Järjestelmä näyttää toimivan melko hyvin. Uudistus on kasvattanut arvonlisäveron tuottoa. Järjestelmään liittyvää systemaattista veronkiertoa tai uusia harmaan talouden ilmiöitä ei ole havaittu.

6.11.2012

Asiantuntijakirjoitus 14/2012: Tavaraliikenneluvanhaltijat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa. Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut tavaraliikenneluvanhaltijoita koskeva tutkimus. Tutkimuksessa on selvitetty muun muassa sitä, kuinka hyvin nykyiset tavaraliikennettä harjoittavat yritykset täyttävät luvansaannin taloudelliseen luotettavuuteen liittyvät edellytykset. Asiantuntijakirjoituksen mukaan liikennelupavalvonnan tulisi voida arvioida tavaraliikennettä harjoittavien yritysten taloudellista tilannetta nykyistä laajemmin.

30.10.2012

Asiantuntijakirjoitus 13/2012: Muutokset työttömyysvakuutusmaksujen perinnässä ja työttömyysvakuutusmaksuvalvonta (pdf)
Työttömyysvakuutusrahasto, Jenna Lempiäinen

Uudessa asiantuntijakirjoituksessa aiheena ovat työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahaston vastuulle vakuutusvuodesta 2013 alkaen. Järjestelmän yksinkertaistaminen vähentää kustannuksia vuosittain noin kymmenellä miljoonalla eurolla. Työttömyysvakuutusmaksuvalvonnan avulla varmistetaan, että työnantajien ilmoittamat palkkasummat vastaavat todellisuutta ja että vakuutusmaksut on peritty oikeansuuruisina. Lisäksi valvonnassa puututaan työttömyys- ja tapaturmavakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönteihin.

23.10.2012

Asiantuntijakirjoitus 12/2012: Sosiaalipalvelujen toimiala (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on kartoittanut sosiaalipalvelujen harmaan talouden riskejä, tietojen vaihtoa säätelevää lainsäädäntöä ja toimialan rakennetta harmaan talouden torjunnan näkökulmasta.

9.10.2012

Asiantuntijakirjoitus 11/2012: Ulosoton velalliskartoitus (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Selvityksessä on tarkasteltu ulosoton tietojärjestelmään kirjattuja yritysvelallisia ja verrattu heidän tietojaan muun muassa verotustietoihin ja kaupparekisteritietoihin. Keskeinen havainto on ollut, että eri viranomaisrekistereissä on jo nyt varsin runsaasti sellaista tietoa, joka voisi edesauttaa ulosoton täytäntöönpanoa.

25.9.2012

Asiantuntijakirjoitus 10/2012: Verovelat (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Viime vuosina verovelkojen kokonaismäärä on kasvanut Suomessa. Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut selvitys elinkeinotoiminnassa syntyneen verovelan rakenteesta. Selvityksestä ilmenee, että suurin osa verovelasta on toimimattomilla yrityksillä. Toimimattomaksi katsotaan yritys, joka ei esiinny ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 9/2012: Työntekijäkohtainen työnantajasuoritusten ilmoittaminen Ruotsissa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Ruotsissa suunnitellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2013 alusta uusi työnantajasuoritusmenettely, jossa työnantaja ilmoittaisi kuukausittain työntekijäkohtaiset tiedot Verohallinnolle. Artikkelissa kuvataan ehdotettua uutta menettelyä ja uudistuksesta saatavia hyötyjä.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 8/2012: Ruotsin henkilöstöpäiväkirja - personalliggare (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Ruotsissa on vuonna 2007 toteutettu lakimuutos henkilöstöpäiväkirjan pitämisestä ravintola- ja kampaamoalalla. Ravintola- ja kampaamoalalla on Ruotsissa pidettävä työssä olevasta henkilökunnasta jatkuvaa päiväkohtaista luetteloa (personalliggare).

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 7/2012: Verohallinnon ilmiannot (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Verohallintoon saapuu kirjeitse, puhelimitse tai Internetin kautta runsaslukuinen määrä kansalaisten, yritysten tai muiden viranomaisten tekemiä ilmiantoja, jotka koskevat tyypillisesti epäiltyä verovilppiä, veronkiertoa, harmaan talouden toimintaa tai suoranaisia talousrikoksia. Ilmiannot saattavat johtaa verotarkastuksen käynnistymiseen. Harmaata taloutta on ilmiantojen seurauksena suoritetuissa verotarkastuksissa löytynyt lähes kaksinkertainen määrä verrattuna kaikkiin Suomessa suoritettuihin verotarkastuksiin. Artikkelissa kuvataan ilmiannoista havaittuja harmaan talouden ilmiöitä.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 6/2012: Kotitalousvähennystä leikataan – vaikutukset kyseenalaisia (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö, toimeksiantona kirjoittanut Pekka Lith

Artikkelissa kuvataan kotitalousvähennysjärjestelmän toiminnallisuutta sekä palveluntarjoajien että järjestelmän käyttäjien näkökulmasta. Kotitalousvähennyksen ehtoja heikennettiin vuoden 2012 alussa valtiontaloudellisista syistä. Samalla yritystoiminnan edellytykset voivat huonontua kotitalous- ja hoivapalveluja tuottavilla naisvaltaisilla toimialoilla. Myös harmaan talouden riskit saattavat kasvaa muutoksien myötä.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 5/2012: Työeläkevakuutusmaksupetos esitutkinnassa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto lisättiin rikoslakiin työeläkeuudistuksen yhteydessä vuonna 2007. Työeläkevakuutusmaksupetoksen esitutkinnan yhteydessä on tutkittu yleensä myös muita työnantajan toimintaan liittyneitä rikoksia, tyypillisesti kirjanpitorikoksia ja veropetoksia. Esitutkinnasta valmistuneiden työeläkevakuutusmakupetosta koskevien rikosilmoitusten määrä vaikuttaa kuitenkin melko vähäiseltä. Työeläkevakuutusmaksupetoksista on aiheutunut suuriakin taloudellisia menetyksiä eläkejärjestelmälle.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 4/2012: Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus - lain vaikuttavuus (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Rakennusalan käännetty arvonlisävero tuli voimaan 1.4.2011. Artikkelissa arvioidaan lakimuutoksen vaikutuksia verotustietojen pohjalta. Näyttää siltä, että käännetty arvonlisävero toimii odotetulla tavalla ja veronmaksu on siirtynyt urakkaketjussa ylemmälle tasolle. Pääurakoitsijoiden osuus tilitettävien arvonlisäverojen määrästä on kasvanut merkittävästi ja vastaavasti urakkaketjujen alimman portaan urakoitsijoiden osuus tilitettävien arvonlisäverojen määrästä on samaan aikaan vähentynyt huomattavasti.
29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 3/2012: Ulkomainen työvoima ja ulkomaiset yritykset Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Artikkelissa kuvataan Olkiluodon ydinvoimalatyömaalla toimivien eri viranomaisten valvonnassa tehtyjä havaintoja verotuksen, eläkevakuuttamisen, tilaajavastuulain noudattamisen ja ulkomaalaisvalvonnan näkökulmasta. Huolimatta neuvonnasta ja ohjauksesta alueella on toiminut kymmeniä ulkomaisia yrityksiä, jotka eivät ole rekisteröityneet Suomessa ja ovat sen vuoksi jääneet viranomaisvalvonnan ulkopuolelle. Työmaalla on havaittu sekä työeläkevakuuttamiseen että tilaajavastuun noudattamiseen liittyviä laiminlyöntejä tai epäselvyyksiä. Näitä puutteita on saatu valvonnan kautta korjattua.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 2/2012: Ulkomaiset yritykset rakennusalan verotarkastuksissa (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden torjumisen kannalta keskeinen ongelma ulkomaisten yritysten toiminnassa on se, että veroviranomaisten on hyvin hankala valvoa niiden toimintaa puutteellisten verovastuu- ja rekisteröitymissäännösten vuoksi.  Artikkelin havaintojen mukaan eräille ulkomaisille yrityksille on todettu syntyneen kiinteä toimipaikka Suomeen ja osaan tapauksista on liittynyt myös veronkiertoa. Kansainvälisiä virka-apupyyntöjä tehdään nykyisin runsaslukuisesti ja erityisesti Viroon.

29.2.2012

Asiantuntijakirjoitus 1/2012: Tehostettu harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelma vuosille 2012–2015 (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Valtioneuvosto hyväksyi 19.1.2012 periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012–2015.  Toimintaohjelmaan sisältyy yhteensä 22 hanketta. Artikkelissa esitetään toimintaohjelman keskeisten hankkeiden sisältö. Hankkeet tähtäävät harmaan talouden ennaltaehkäisemiseen, kiinnijäämisriskin kasvattamiseen, viranomaisten reagointivalmiuden nostamiseen ja seuraamusjärjestelmän tehostamiseen.

2011

28.9.2011

Artikkelikokoelma 3/2011 (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Artikkelikokoelmassa käsitellään viranomaisyhteistyönä suoritettuja harmaan talouden torjuntahankkeita sekä yksikön omien ilmiöselvitysten tuloksia. Raportissa esitellään näiden lisäksi harmaan talouden tämänhetkisen toimintaympäristön kannalta keskeinen oikeustapaus. Lyhyesti -palstalla käydään läpi ajankohtaisia asioita.

26.5.2011

Artikkelikokoelma 2/2011 (pdf)
Harmaan talouden selvitysyksikkö

Artikkelikokoelmassa käsitellään viimeaikaisia uudistuksia, uudistustarpeita ja lainsäädäntömuutoksia, joilla on vaikutusta harmaaseen talouteen ja sen valvontaan. Raportissa seurataan myös kansainvälistä kehitystä ja arvioidaan muissa maissa tehtyjen uudistusten toimintaa ja vaikutuksia.