Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
16.12.2022
Diaarinumero
VH/6503/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.1.2023 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 53/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan muiden verovelvollisten kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakonkannossa.

2 §

Ennakonkannon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos ennakon määrä ennen jakamista kantoeriin olisi pienempi kuin 170,00 euroa.

3 §

Ennakon kantoerät verovuoden aikana

Verovuoden aikana ennakko kannetaan sen määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
170,00 - 500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään 1 700,00 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään 10 000,00 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 12 tammikuu-joulukuu

Ennakko kannetaan tämän pykälän 1 momentista poiketen ennakon määrästä riippumatta verovuoden jäljellä olevina kantokuukausina keskenään yhtä suurissa erissä, jos verovelvollinen on esittänyt tällaista ennakonkantoa koskevan vaatimuksen Verohallinnolle.

4 §

Ennakon kantoerät verovuoden päättymisen jälkeen

Ennakko, joka erääntyy maksettavaksi verovuoden päättymisen jälkeen, kannetaan yhdessä erässä.

5 §

Muutetun ennakon kantoerät

Muutettu ennakko kannetaan vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Ennakon erät voidaan ennakon määrästä, muutoksen ajankohdasta tai muusta erityisestä syystä johtuen kantaa poiketen siitä, mitä 3 §:n 1 momentissa on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Verovelvollisen vaatimuksesta muutettu ennakko voidaan kantaa myös ilman erityistä syytä 3 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen verovuoden jäljellä olevina kantokuukausina. Jos ennakon määrä muutoksen jälkeen vähennettynä erääntyneiden ennakon erien määrällä on pienempi kuin 170 euroa, se kannetaan yhtenä eränä.

Ennakkoa alennettaessa ennakon muutos kohdistetaan ensisijaisesti verovuoden jäljellä oleville erääntymättömille ennakon erille. Jos muutosta ei voida kohdistaa erääntymättömille ennakon erille, se kohdistetaan erääntyneille verovuoden ennakon erille viimeksi erääntyneestä erästä alkaen.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (783/2018).

 

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2022

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2022