Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
2.11.2007
Diaarinumero
1546/38/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2007


Verohallitus muuttaa verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta 10 päivänä tammikuuta 2007 antamansa päätöksen (43/2007) 1 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 8 §:n seuraavasti:

1 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat yhteisöt

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat seuraavien yhteisöjen verotusta koskevat laissa tai asetuksessa säädetyt tai muussa päätöksessä tai määräyksessä verovirastolle määrätyt tehtävät:

-------------------------------------------

4. ne yhtiöt, joiden osake on arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvussa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena; 

8 §

Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Suomen verovirastojen toimivalta

Kaakkois-Suomen veroviraston Etelä-Savon verotoimiston sekä Pohjois-Suomen veroviraston Meri-Lapin ja Kainuun verotoimistojen toimivaltaan kuuluu sellaisten muiden kuin ruotsinkielisten luonnollisten henkilöiden sekä kotimaisten kuolinpesien verovuoden 2007 säännönmukaisen tuloverotuksen toimittaminen, joiden kotikunta on Vantaan kaupungissa tai joiden verotus on verotusmenettelystä annetun lain 6 §:n 3 momentin nojalla toimitettava puolison kotikunnan (Vantaa) perusteella Uudenmaan veroviraston Pääkaupunkiseudun verotoimistossa ja jotka kuuluvat valmisteluryhmään 10.

Meri-Lapin verotoimiston toimivaltaan kuuluvat henkilönumeroväliin 0,0 - 280999,9, Kainuun verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 281000,0 - 610999,9 ja Etelä-Savon verotoimiston toimivaltaan henkilönumeroväliin 611000,0 - 999999,9 kuuluvat verovelvolliset. Henkilönumero ja valmisteluryhmä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toimivallan siirto käsittää verotukseen vaikuttavien tietojen tallentamisen, verotuksen toimittamiseen liittyvän verovalvonnan ja asiakaspalvelun, tuloverotusta koskevan verotuspäätöksen tekemisen sekä näihin toimiin välittömästi liittyvät muut tehtävät.

Toimivalta verotuspäätöksen tekemiseen alkaa 1 päivänä helmikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2008.

Toimivallan siirrolla ei ole vaikutusta toimivaltaisen verotuksen oikaisulautakunnan määräytymiseen.

Voimaantulo

Päätöksen 1 § tulee voimaan 9 päivänä marraskuuta 2007 ja sitä sovelletaan 1 marraskuuta 2007 lukien. Päätöksen 8 § tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2007


Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja    Mirjami Laitinen

Veroasiantuntija    Matti Merisalo