FATCA, CRS ja DAC2

Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti muille maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta. Suomella on automaattista tietojenvaihtoa koskeva sopimus Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan unionin direktiivimuutos DAC2.

Eduskunnan hyväksymien lakien mukaisesti suomalaisten finanssilaitosten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden, on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia vara- ja tulotietoja.

Lisäksi finanssilaitosten asiakkaat ovat velvoitettuja antamaan finanssilaitoksille itsestään lisätietoja, jotta asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio voidaan määritellä. Verohallinto toimittaa nämä tiedot eteenpäin maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus.

Vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden ulkomailla olevista varoista. Tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

FATCA

Suomi on solminut Yhdysvaltojen kanssa niin kutsutun FATCA-sopimuksen. Tietojenvaihto käynnistyi vuonna 2015, ja se koski vuoden 2014 tietoja. Vuoden 2017 vuosi-ilmoitus on annettava tammikuun loppuun mennessä 2018.

CRS ja DAC2

OECD:n yhteinen raportointistandardi CRS ja EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos DAC2 ovat astuneet voimaan, ja niiden mukaisesti suomalaisten finanssilaitosten on annettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevat vuosi-ilmoitustiedot. Vuoden 2017 vuosi-ilmoitus on annettava tammikuun loppuun mennessä 2018. CRS- ja DAC2-vuosi-ilmoitus annetaan samalla ilmoituksella.

Vuosi-ilmoitukset ilmoitin.fi:ssä

  • Vuosi-ilmoitus edelliseltä kalenterivuodelta tulee antaa xml-tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Tämä koskee sekä FATCA- että CRS-DAC2-ilmoitusta.
     
  • Finanssilaitoksen on annettava vähintään nollailmoitus, vaikkei sillä olisikaan ilmoitettavia asiakastilejä tai tapahtumia.
  • Ilmoitin.fi:hin tunnistaudutaan Katso-tunnisteella tai henkilökohtaisella tunnisteella. Vuosi-ilmoituksen jättävällä pitää olla joko Katso-pääkäyttäjä-, rinnakkaispääkäyttäjä- tai vuosi-ilmoittajarooli. Samalla Katso-tunnisteella voi lähettää useamman asiakkaan vuosi-ilmoituksen.

Lisätietopyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen fatca(at)vero.fi.

Usein kysyttyä – FATCA, CRS ja DAC2

Kysymyksissä termeillä "aiempi yksikkötili" ja "aiempi tili" viitataan FATCA:n soveltamisen osalta ennen 1.7.2014 avattuihin tileihin sekä CRS/DAC2:n osalta ennen 1.1.2016 avattuihin tileihin

Rahasto sijoittaa keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin tai suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin. Katsotaanko rahasto finanssilaitokseksi ja pitääkö sen antaa FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoitukset?

Sekä FATCAssa että CRS/DAC2:ssa suorat sijoitukset suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin rinnastetaan yleensä suoriin kiinteän omaisuuden varoiksi. Jos rahaston varat koostuvat pääasiassa tällaisista osakkeista, rahasto ei siis ole sijoitusyksikkö eli finanssilaitos FATCAssa eikä CRS/DAC2:ssa. Sen sijaan sijoitukset yhtiöön, joka sijoittaa kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin, eivät ole suoria sijoituksia kiinteään omaisuuteen.

Vaikuttaako tilin saldo siihen, pitääkö henkilö raportoida?

Ei vaikuta. Ainoa raportointiin liittyvä poikkeus FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa on aiempien yksikkötilien kynnysarvo. Kynnysarvo on 250 000 Yhdysvaltojen dollaria (USD). Asiaa on käsitelty Verohallinnon FATCA-ohjeessa. Kynnysarvoa ei sovelleta uusiin yksikkötileihin. Kaikki muut tilit (myös aiemmat ja uudet henkilö- yksikkötilit), joilla on tunnistettu raportoitava henkilö, on raportoitava FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksella riippumatta tilin saldosta.

Pitääkö FATCA-rekisteriin rekisteröityneen finanssilaitoksen antaa niin sanottu nollailmoitus myös CRS/DAC2:ssa, vaikka finanssilaitoksella ei olisi finanssitilejä?

Kyllä. Suomessa raportoivan finanssilaitoksen tulee antaa myös CRS/DAC2:ssa nollailmoitus, jos raportoitavia tilejä ei ole.

Annetaanko FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoitus tili- vai asiakaskohtaisesti?

Raportin on oltava finanssitilikohtainen. Samalla asiakkaalla voi olla useita tilejä, jolloin raportissa on useampi AccountReport-rakenne. Esimerkiksi kaikki pankkitilit, arvopapereiden säilytystilit, vakuutukset ja omapääoma- sekä velkaosuudet on raportoitava erikseen. Sen sijaan jos esimerkiksi yhtä säilytystiliä seurataan kirjanpidossa liiketaloudellisista syistä tarkemmalla alatilitasolla, riittää, että raportointi tapahtuu säilytystileittäin.

Eläkevakuutusten raportointi FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa: pitääkö vakuutetut raportoida heti, kun heidän työsuhteensa päättyy eli jo ennen eläketapahtumaa? Vai raportoidaanko vakuutetut vasta, kun heille aikanaan aletaan maksaa eläkettä?

Raportointi on tehtävä siitä hetkestä saakka, kun edunsaaja on pysyvästi nimetty eikä työnantaja voi enää vaihtaa edunsaajaa. Sillä ei ole merkitystä, saako tilin haltija eli edunsaaja tilistä tuloja. Finanssilaitoksen on jo ennen eläkkeen maksuajankohtaa tutkittava, täyttääkö eläkevakuutus finanssitilin määritelmän. Jos kyseessä on finanssitili, ilmoittajan on tutkittava, onko vakuutettu FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa tarkoitettu tilinhaltija jo vapaakirjavaiheessa.

Jos tällainen vakuutettu on vahvistettu edunsaajaksi ja vakuutettu on raportoitava henkilö, tili on yleensä raportoitava. Sillä ei ole merkitystä, milloin vakuutettu voi nostaa vakuutuksen varoja. Tällaisessa tapauksessa raportoidaan vakuutuksen arvo vuoden lopussa. Jos varoja ei ole vielä voinut nostaa eli tulotapahtumia ei ole ollut, niitä ei myöskään tarvitse raportoida.

Jos taas vakuutetun edunsaantiin liittyy ehtoja ja vakuutuksenottaja voi vielä vaihtaa edunsaajaa, vakuutettu on tutkittava ja tunnistettava FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa vain erityistilanteissa.

Pitääkö FATCAssa ja CRS/DAC2:ssa tutkia tiedot, jotka koskevat tilin käyttöoikeuden haltijaa eli henkilöä, jolla on oikeus käyttää toisen henkilön tai yrityksen tiliä. Pitääkö käyttöoikeuden haltija tunnistaa sekä raportoida?

Kyllä. Aiemman tilin käyttöoikeuden haltija on tutkittava ja tunnistettava. Tili on raportoitava, jos käyttöoikeuden haltijaan liittyy ulkomaille viittaava tunnusmerkki, ja jos tilinhaltijalta ei saada luotettavaa itse annettua todistusta tai dokumentoitua näyttöä siitä, että tiliä ei tunnusmerkistä huolimatta ole raportoitava. Lisätietoa Verohallinnon CRS/DAC2-ohjeesta.

Jos tili on uusi, finanssilaitoksen on niin sanotun luotettavuustestin avulla selvitettävä, onko tilinhaltijan antama itse annettu todistus luotettava. Lisätietoja luotettavuustestistä on Verohallinnon CRS/DAC2-ohjeessa. Yksi selvitettävä asia on, kuka on tosiasiallinen tilinhaltija eli kenen varoista on todellisuudessa kyse. Finanssilaitoksen on siis saatava selvitys siitä, mikä on käyttöoikeuden haltijuuden peruste ja vaikuttaako selvitys itse annetun todistuksen luotettavuuteen. Jos finanssilaitos ei saa luotettavaa itse annettua todistusta, ei tiliä saa avata. Jos käyttöoikeudesta saadaan selvitys, joka osoittaa, ettei käyttöoikeuden haltija tosiasiallisesti ole tilinhaltija, ei käyttöoikeuden haltijuus vaikuta raportointiin. Finanssilaitoksen on syytä tallentaa selvitykset, jotka osoittavat itse annetun todistuksen olevan luotettava.

Onko tilinhaltijan ja kontrolloivan henkilön yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN) pakollinen tieto FATCA-vuosi-ilmoituksessa?

Kyllä. Tilinhaltijan ja kontrolloivan henkilön yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN) on pakollinen tieto sekä aiemmissa että uusissa tileissä.

Yhdysvaltojen veroviranomainen IRS on antanut tiedotteen (Notice 2017-46) aiempien tilien puuttuvista yhdysvaltalaisista verotunnisteista. Tiedote muuttaa aiempaa sääntelyä poikkeustapauksissa: finanssilaitos voi jättää aiemman tilinhaltijan (myös kontrolloivan henkilön) yhdysvaltalaisen verotunnisteen ilmoittamatta vuosilta 2017, 2018 ja 2019 annettavissa FATCA-vuosi-ilmoituksissa, jos tunniste ei ole finanssilaitoksen tiedossa ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) Finanssilaitos raportoi tilinhaltijan syntymäajan.
2) Finanssilaitos pyytää vuosittain tilinhaltijalta puuttuvaa US TIN -tunnistetta.
3) Ennen raportointia vuodelta 2017 finanssilaitos tekee sähköisen arkistotietohaun puuttuvista yhdysvaltalaisista verotunnisteista.

Jos nämä edellytykset täyttyvät, TIN-tunnuksen tilalla ilmoitetaan yhdeksän isoa A-kirjainta (AAAAAAAAA).

Aiemman tilin haltijaan liittyy tunnusmerkki, joka viittaa raportoitavaan valtioon. Finanssilaitos on pyytänyt tilinhaltijalta itse annettua todistusta, mutta tilinhaltija ei kuitenkaan ole antanut todistusta. Miten tällainen tilinhaltija raportoidaan CRS/DAC2:ssa?

Jos tilinhaltija ei vastaa verotusmaata koskeviin kysymyksiin, tilinhaltija on raportoitava kaikkiin niihin valtioihin, joiden tunnusmerkkejä tilinhaltijaan liittyy. Tilinhaltijan verotuksen asuinvaltioksi (ResCountryCode) merkitään kaikki ne valtiot, joista on tunnusmerkkejä. Jos tunnusmerkki on vain Suomeen ja finanssilaitos on noudattanut huolellisuusmenettelyvaatimuksia, tili ei ole raportoitava tili.

Miten pitää toimia, jos tilinhaltijan asuinvaltiota ei voida tunnistaa?

Jos tilinhaltijalta ei saada itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä asuinvaltion määrittämiseksi eikä asuinvaltiota pystytä tunnistamaan, tili on raportoitava dokumentoimattomana tilinä. Tilin raportoinnissa käytetään maakoodia ”FI”. Jos kyse on uudesta tilistä, vastaavaa tilannetta ei voi syntyä: ellei todistusta saada, tiliä ei saa avata.

Tilinhaltija on ilmoittanut finanssilaitokselle, ettei hän ole missään valtiossa yleisesti verovelvollinen. Miten tällainen tilinhaltija ilmoitetaan CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa?

Lähtökohta on, ettei tilinhaltijan itse antamaa todistusta voi pitää luotettavana, jos siinä ei ole tietoa verotuksen asuinvaltiosta osoitetta verotuksen asuinvaltiossa eikä verotunnistetta. Jos luotettavaa todistusta ei saada, finanssilaitos ei saa avata tiliä. Finanssilaitoksen on ennen tilin avaamista pyydettävä asiakkaalta selvitys siitä, että itse annettu todistus on luotettava puutteista huolimatta. Selvitys on riittävä osoitus todistuksen luotettavuudesta, jos selvitys sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • perustelut sille, ettei asiakas ole missään valtiossa verovelvollinen
  • viranomaistodistukset, joilla osoitetaan, ettei asiakas ole verovelvollinen missään niistä valtioista, joissa hänellä on osoite tai joissa hän on asunut. Todistus tarvitaan myös viimeisestä valtiosta, jossa asiakas on ollut yleisesti verovelvollinen)
  • luotettavat asiantuntijalausunnot siitä, ettei asiakas ole missään maassa yleisesti verovelvollinen.

Jos finanssilaitos saa asiasta luotettavan selvityksen, asiakas on niin sanottu tax nomad, joka ei ole missään valtiossa yleisesti verovelvollinen. Tällainen tili on joka tapauksessa raportoitava tili, ja tilinhaltijan asuinvaltion raportoinnissa käytetään maakoodia "FI" (Suomi). Lisäksi finanssilaitoksen on huomattava, ettei tällaiselle henkilölle voida myöntää verosopimusetuja esimerkiksi korkojen ja osinkojen lähdeverotuksessa, koska henkilö ei asu missään verosopimusvaltiossa.

Vaikuttavatko yhtiön omistajanvaihdokset FATCA- ja CRS/DAC2-raportointivelvollisuuteen?

Omistajanvaihdos ei vaikuta raportointivelvollisuuteen. Yhtiön on annettava vuosi-ilmoitukset omistajanvaihdoksista riippumatta, jos yhtiö on finanssilaitos.

Pitääkö yhtiön antaa FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoitukset, jos yhtiön rekisteröinti Yhdysvaltain veroviranomaisen IRS:n FATCA-rekisterissä on voimassa, mutta yhtiöllä ei ole ollut mitään toimintaa, minkä perusteella se voitaisiin tulkita finanssilaitokseksi?

Lähtökohta on, että Suomessa kaikkien IRS:n FATCA-rekisterissä olevien toimijoiden on annettava vähintään nollailmoitus. Jos rekisteröinti on ollut aiheeton koko vuoden eikä yhtiö ole ollut finanssilaitos, yhtiö voi antaa perustellun kirjallisen selvityksen siitä, miksei se katso olleensa vuoden aikana lainkaan FATCA- tai CRS/DAC2-vuosi-ilmoitusvelvollinen. Selvityksessä on oltava tieto siitä, että aiheeton rekisteröinti on poistettu. Jos olosuhteet ovat muuttuneet kesken vuoden ja yhtiö on ollut osan osan vuotta ollut finanssilaitos, yhtiön täytyy huolehtia finanssitilien raportoinnista olosuhteiden muutokseen saakka – muun muassa ilmoitettava raportoitavien finanssitilien lopetukset.

Yhtiön on lisäksi annettava uusi itse annettu todistus kaikkiin niihin finanssilaitoksiin, joissa sillä on tilejä. Todistuksella on vahvistettava, ettei yhtiö GIIN-tunnuksesta huolimatta ole finanssilaitos.

Jos tilinhaltijan tiedot on FATCA:n mukaan raportoitava, pitääkö tiedot raportoida uudelleen myös CRS/DAC2:ssa?

Tilinhaltijasta Yhdysvaltoihin ilmoitettuja tietoja ei ilmoiteta uudestaan CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa. Yhdysvaltalaista tilinhaltijaa ei siis tarvitse ilmoittaa CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa. Poikkeuksia ovat ne tilanteet, joissa Yhdysvalloissa verovelvollisella tilinhaltijalla on muukin asuinvaltio kuin Yhdysvallat. Muita maita koskevat tiedot on silloin raportoitava CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa.

Mitä tietoja rahaston pitää raportoida FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksissa rahasto-omistusten osalta?

Rahaston on raportoitava tuotot, rahasto-osuuksien luovutukset ja lunastukset sekä omistusten saldo tai arvo vuoden viimeisenä päivänä. Jos tili on suljettu vuoden aikana, on tämän lisäksi FATCA-vuosi-ilmoituksessaon raportoitava myös tilin saldo juuri ennen tilin sulkemista. CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksessa taas on tilin lopetuksen lisäksi raportoitava nollasaldo (eli saldoksi ilmoitetaan 0.00).

Millä perusteella määritellään, kuka on passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö? Pitääkö kaikki kontrolloivat henkilöt raportoida?

Kontrolloiva henkilö määritellään samoilla perusteilla kuin tosiasiallinen edunsaaja määritellään rahanpesulainsäädännössä. Kontrolloiva henkilö (eli käytännössä hänen kontrolloimansa yksikön tili) on raportoitava, jos henkilö on FATCA- tai CRS/DAC2-ohjeen mukaan raportoitava henkilö.

FATCAssa ei kuitenkaan tarvitse raportoida yhdysvaltalaista kontrolloivaa henkilöä, jos yksikkö on yhdysvaltalainen.