Ohjeita työnantajalle muutosverokortin käyttämiseen

Antopäivä
25.4.2016
Voimassaolo
25.4.2016 - Toistaiseksi

Tämä ohje päivittyy jatkossa verokortin asiakasohjekokonaisuuteen.

Verokorttiin on merkitty, mitä tuloa varten se on annettu. Pääsääntönä on, että verokorttia saa käyttää vain sitä tuloa varten.

Palkan ja sivutulon verokorttia saa kuitenkin käyttää myös muiden ansiotulojen ennakonpidätykseen siten kuin on määrätty ennakkoperintäasetuksessa tai Verohallinnon päätöksessä ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä.

Merityötulon verokorttia saa käyttää vain laivanisäntä.

Jos muutosverokortti koskee palkkaa tai merityötuloa, sitä saa käyttää vain yksi työnantaja kerrallaan. Muutoin seurauksena voi olla jäännösveroa työntekijälle. Muutosverokortti on annettava työnantajalle. Työnantajan on säilytettävä verokortti uuden verokortin voimaantuloon asti. Työsuhteen päättyessä verokortti on palautettava palkansaajalle. Jos palkan muutosverokortilla on vain yksi tuloraja, työnantaja tekee merkinnät  maksetuista palkoista verokorttiin, erilliseen liitteeseen tai Verohallinnon lomakkeeseen (5049).

Jos työnantaja käyttää Palkka.fi -palvelua, työntekijä valitsee palvelussa näkyvän verokortin työnantajalle ja työnantaja saa tiedot sähköisesti. Työntekijä säilyttää itsellään alkuperäisen paperisen verokortin. Työsuhteen päättyessä kesken vuoden työntekijä liittää työnantajan todistuksen maksetuista palkoista (5049) verokorttiinsa ja toimittaa verokortin liitteineen seuraavalle työnantajalle.

Jos verokorttia ei toimiteta työnantajalle, ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n suuruisena.

Muut muutosverokortit

Mitä tuloa verokortti koskee

Pitääkö verokortti luovuttaa maksajalle

Säilyttääkö maksaja verokortin

Miten ennakonpidätys, jos verokorttia ei toimiteta / esitetä maksajalle

Etuus, eläke, opintoraha, kertatulo, käyttökorvaus, perhehoitajan palkkio ja kulukorvaus, omaishoitajan palkkio, urheilijan palkkio, henkilöstörahasto-osuus, harrastus- ja virkistystoiminnan apuraha, muu ansiotulo, työkorvaus (saaja ei ole arvonlisäverovelvolli-nen), työpanokseen perustuva osinko

Kyllä *)

Kyllä

Kaavamaisia sääntöjä. Lue lisää ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Freelancetulo, sivutulo

Ei, pitää esittää

Ei

60 %

Työkorvaus (arvonlisäverovelvollisen saama), osinko, osuuskunnan jakama ylijäämä, vakuutuspalkka tai 6 kuukauden säännön alainen palkka, puun myyntitulo, metsävakuutuskorvaus, pääomatuloa oleva käyttökorvaus, metsätalouteen saatu julkinen tuki tai vahingonkorvaus

Ei, pitää esittää

Ei

Kaavamaisia sääntöjä. Lue lisää ennakkoperintäasetus ja ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

*) = Kyllä, jos verokorttia ei ole lähetetty suoraan Verohallinnosta maksajalle postitse tai sähköisesti.

Palkkatulon ja työkorvauksen verokorteille on tulostettu työntekijän henkilökohtainen veronumero.

Lisätietoa maksajalle tai puh. 029 497 012 (pvm/mpm).