Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Valtiontukien avoimuusvelvoite

Voimassaolo
- 31.12.2020

Tämä ohje on korvattu ohjeella Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa, 1.1.2021 Drno VH/5870/00.01.00/2020.

 

Avoimuusvelvoitteella tarkoitetaan EU-jäsenmaiden velvoitetta julkaista tietoja myöntämistään valtiontuista. Sen tarkoituksena on lisätä valtiontukien avoimuutta. Yrityksille myönnettyjen yli 500 000 euron tukien yhteenvetotiedot on julkaistava kunkin jäsenvaltion keskitetyllä valtiontukiverkkosivulla. Tämä koskee 1.7.2016 jälkeen myönnettyjä tukia. Verohallinto huolehtii siitä, että sen myöntämistä valtiontuista julkaistaan vaaditut tiedot.

Rekisteröitymisvelvoite on niillä teollisuusyrityksillä, joille ei makseta tukea veronpalautuksena, vaan jotka saavat sen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona. 

Sähköverkonhaltijoiden ja sähköntuottajien puolestaan pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle säädetyt tiedot niistä yrityksistä, joille ovat luovuttaneet alemman veroluokan II sähköä.

Avoimuusvelvoitteen eli tietojen julkaisuvelvoitteen noudattaminen on yksi tuen hyväksyttävyyden edellytyksistä.

Miten tuensaajatiedot toimitetaan Verohallinnolle?

Valtiontukia myönnetään joko suoraan verotuksen yhteydessä tai palautushakemuksen perusteella. Yrityksen pitää toimittaa tiedot tuen saamisesta Verohallinnolle joko täyttämällä palautushakemus tai rekisteröitymällä Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin. 

Tuensaajatiedot pitää toimittaa Verohallinnolle täyttämällä palautushakemus, kun: 

  • yritykselle maksetaan valtiontukea veronpalautuksena; näitä ovat esimerkiksi energiaintensiivisen teollisuuden verotukea saavat yritykset
  • yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon tukea saava yritys saa osan tuesta palautuksena ja osan alempana verotasona.

Tukea saavien toimijoiden pitää rekisteröityä Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin, kun:

  • yritys saa yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon tukea vain alempana verotasona eikä hae palautusta  
  • yritys käyttää toiminnassaan alemman sähköverotason sähköä.

Kenen pitää rekisteröityä?

Rekisteröitymisvelvoite on niillä teollisuusyrityksillä, joille ei makseta tukea veronpalautuksena, vaan jotka saavat sen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona. Näitä ovat muun muassa ne teollisuusyritykset, jotka ostavat ja käyttävät toiminnassaan teollisuuden alemman sähköverotason II sähköä. Valtiontuki myönnetään näille yrityksille suorana verotukena niiden ostaman ja käyttämän sähkön hinnassa. 

Sähkön luovuttaneet verkkoyhtiöt ilmoittavat Verohallinnolle säädetyt tiedot niistä yrityksistä, joille ovat luovuttaneet alemman veroluokan sähköä. 

Jos sähköä alemmalla veroluokalla ostanut yritys luovuttaa sähköä eteenpäin käytettäväksi sähköveroluokan II tarkoitukseen, on myös sen yrityksen jolle sähköä on luovutettu, rekisteröidyttävä tuensaajarekisteriin. Tällaisessa tapauksessa Verohallinto ei saa tietoa oikeasta tuensaajasta verkonhaltijan toimittamista tiedoista.

Sähköä loppukäyttäjälle luovuttanutta yritystä pyydetään ilmoittamaan Verohallinnolle tiedot eteenpäin luovutetusta sähköstä. Ilmoitus voidaan tehdä vapaamuotoisesti, kuitenkin kirjallisesti.

Jos yritys on rekisteröitynyt järjestelmään vaikka sen ei sitä tarvitsisi tehdä, ei tästä ole haittaa.

Miten yritys voi rekisteröityä?

Yritys voi rekisteröityä sähköiseen tuensaajarekisteriin täällä: 

Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri VATU 

Rekisteröityminen vaatii Verohallinnon myöntämän KATSO-tunnisteen. Jos yrityksellä ei ole KATSO-tunnisteita, on rekisteröityminen mahdollista tehdä myös lomakkeella.

Sähköverkonhaltijoilla ja sähköntuottajilla on velvollisuus antaa tiedot

Sähköverkkoyhtiöiden, sähköntuottajien sekä kaikkien muiden sähköverovelvollisten tulee kerran vuodessa toimittaa Verohallinnolle tiedot kaikista niistä yrityksistä, joille ne ovat toimittaneet II-veroluokan sähköä, sekä jos ne ovat itse omassa teollisessa toiminnassaan käyttäneet II-veroluokan sähköä. 

Tukea saavista yhtiöistä ilmoitettavat tiedot ovat: 
•    yrityksen nimi
•    Y-tunnus 
•    luovutetut kilowattitunnit

Tiedot pitää toimittaa kalenterivuoden päätyttyä 15. helmikuuta mennessä. 

Miten tiedot ilmoitetaan?

Tiedot ladataan Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin excel-taulukosta muodostettuna csv-tiedostona alla olevan ohjeen mukaisesti. 

Valmisteverotuksen tuensaajarekisteri VATU 

Minkälaiset valtiontuet yrityksille ovat sallittuja?

Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Julkiset tuet yritystoiminnalle voivat kuitenkin olla sisämarkkinoille soveltuvia, jos niillä edistetään yleistä taloudellista kehitystä ja SEUT-sopimuksessa määriteltyjä tavoitteita. (SEUT = Euroopan unionista tehty sopimus.)

Euroopan komissio on antanut yksityiskohtaisia sääntöjä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja millaisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa. Yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa (komission asetus 651/2014) määritellään, millaiset tuet ja tukiohjelmat ovat lähtökohtaisesti hyväksyttäviä, eivätkä edellytä ennakkoilmoitusta ja komission ennakkohyväksyntää.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä ei voida tukea

Ryhmäpoikkeusasetukseen perustuu se, että vaikeuksissa olevia yrityksiä ei voida tukea. Tämän vuoksi Verohallinto kysyy sekä palautushakemuksella että rekisteröitymisen yhteydessä yrityksen taloudellista tilaa. Jos yritys ilmoittaa olevansa taloudellisissa vaikeuksissa, Verohallinto varmistaa ilmoituksen oikeellisuuden ennen tukeen puuttumista.

Lue lisää valmisteverotuksen ohjeesta Vaikeuksissa olevien yritysten valtiontukikielto 

Mitä valtiontukia Verohallinto myöntää?

Valtiontukia myöntää Suomessa muun muassa Verohallinto. Verohallinnon joko veronalennuksina tai palautuksina myöntämiä, ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia, valtiontukia ovat esimerkiksi:  

•    tuki energiaintensiivisille yrityksille
•    teollisuuden alempi sähköverotaso II
•    tuki yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle
•    konesalien sähköveron alennus.

Miksi tiedot pitää julkaista?

Avoimuusvelvoitteella tarkoitetaan jäsenmaiden velvoitetta julkaista tietoja myöntämistään valtiontuista.

Yrityksille myönnettyjen yli 500 000 euron tukien yhteenvetotiedot on julkaistava kunkin jäsenvaltion keskitetyllä valtiontukiverkkosivulla. Julkaisuvelvoite koskee 1.7.2016 jälkeen myönnettyjä tukia. Tiedot julkaisemalla pyritään lisäämään valtiontukien avoimuutta. Edellä mainittuja valtiontukia käsitellään erillisinä tukina. Tukia ei lasketa yhteen tarkasteltaessa, ylittyykö 500 000 euron julkaisuraja.

Verohallinto huolehtii siitä, että sen yllä mainitusta päivämäärästä alkaen myöntämistä yli 500 000 euron yksittäisistä valtiontuista julkaistaan vaaditut tiedot. Verohallinto toimittaa tukitiedot eteenpäin Euroopan komission jäsenvaltioita varten ylläpitämään tietojärjestelmään, josta ne julkaistaan komission ylläpitämällä avoimuusverkkosivulla jäsenvaltiokohtaisesti.

Avoimuusvelvoitteen eli tietojen julkaisuvelvoitteen noudattaminen on yksi tuen hyväksyttävyyden edellytyksistä. 

Lasketaanko erilliset tuet yhteen?

Esimerkki: Jos yritys saa energiaintensiivisten yritysten tukea ja teollisuuden alempaa sähköverotasoa II, lasketaan nämä kahdeksi erilliseksi tueksi eikä niitä lasketa yhteen. Jos jompikumpi yrityksen saamista tuista ylittää 500 000 euroa, julkaistaan tukitiedot vain tämän tuen osalta. Jos molemmat tuet ylittävät 500 000 euroa, julkaistaan tiedot kahtena erillisenä tukitietona. 

Verotukia koskevat säännökset

Verotukea koskevat tiedot on julkaistava yhden vuoden kuluessa veroilmoituksen jättämispäivästä. Jos veroetuus perustuu esim. kuukausittain annettavaan veroilmoitukseen, tuen määrää tarkastellaan ja sitä koskevat tiedot julkaistaan vuositasolla (12 kk). Yhden vuoden määräaika tietojen julkaisemiselle alkaa tällöin vuoden viimeisen kuukausiveroilmoituksen jättämispäivästä. 

Myönnetyn verotuen määrää koskevat tiedot julkaistaan vaihteluvälein: 0,5–1; 1–2; 2–5; 5–10; 10–30, 30– miljoonaa euroa. Julkaistavia tietoja ovat mm. tuensaajan nimi, Y-tunnus, yrityksen koko, tuetun toiminnan sijaintialue, tukimuoto, tuen määrä sekä toimiala, jolla tuki käytetään.

Suomen kansallisena keskuskoordinaattorina toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka hallinnoi ja koordinoi kansallisen lainsäädännön perusteella EU:n valtiontukisääntöihin liittyviä tehtäviä Suomessa.

Lisätietoa: TEM Valtiontukisäännöt ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla (tem.fi).

Lisätietoa:

Komission asetus 651/2014 ns. ryhmäpoikkeusasetus eli RPA (pdf)
Suomen suuralueet (NUTS II -luokitus) (pdf)
Toimialaluokitus (NACE -luokitus) (xls)
Pk-yrityksen määritelmä (pdf) 
Vaikeuksissa olon määritelmä (RPA 651/2014 2 artikla 18 kohta) (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2018