Alkoholijuoma- ja juomapakkausvero

Voimassaolo
Toistaiseksi

Euroopan unionin jäsenmaissa ja siten myös Suomessa alkoholi ja alkoholijuomat kuuluvat direktiiveillä yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piiriin. Alkoholijuomien lisäksi Suomessa kannetaan kansallista valmisteveroa mm. virvoitusjuomista ja juomapakkauksista.

Kutakin ryhmää koskevat säännökset ovat omissa verolaeissaan, ja kaikkien verolajien verotusmenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa. Veron kantamisesta ja valvonnasta huolehtii Verohallinto.

Huom! Tässä ohjeessa annetut veron määrät ovat 1.1.2014 voimassa olevia, ja ne voivat muuttua lakimuutosten yhteydessä. Verohallinto tiedottaa mahdollisista muutoksista, mutta asiakkaan vastuulla on tarkistaa, että hän käyttää voimassa olevia veron määriä veroilmoitusta antaessaan.

Alkoholijuomavero

Euroopan unionin jäsenmaissa on yhdenmukaistettu alkoholi- ja alkoholijuomaverotus. Suomessa vero perustuu alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettuun lakiin (1471/1994).

Verotettavat tuotteet

Alkoholijuomaveroa kannetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverolain liitteenä olevassa verotaulukossa mainituista tuotteista. Veronalaisia ovat oluet ja muut mallasjuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 tilavuusprosenttia, sekä viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, välituotteet ja etyylialkoholituotteet, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 tilavuusprosenttia. Välituotteilla tarkoitetaan mm. väkevöityjä viinejä (portviini, madeira, sherry jne.), joiden alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia, ja etyylialkoholilla mm. viinoja sekä likööreitä.

Vero määräytyy tuotteen etyylialkoholipitoisuuden tai juomamäärän perusteella. Pienillä riippumattomilla olutpanimoilla on mahdollisuus saada verosta 10–50 prosentin alennus. Tällainen mahdollisuus on sekä ulkomaisilla että kotimaisilla pienpanimoilla, jotka ovat oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumattomia muista panimoista. Verovelvollisen on esitettävä Verohallinnolle luotettava selvitys riippumattomuudestaan.

Verottomat tuotteet

Verotonta on alkoholi, joka on tarkoitettu virvoitusjuomien tai alkoholijuomien valmistukseen tai joka sisältyy lääkelaissa (395/1987) tarkoitettuihin lääkkeisiin tai tiettyihin elintarvikkeisiin. Myös alkoholilaissa (1143/1994) tarkoitettuun laadunvalvontaan tai erityismyyntiin toimitettava alkoholi on verotonta.

Myöskään kotitalouksissa yksityiseen käyttöön yksinomaan käymisen avulla valmistetut oluet ja viinit eivät kuulu valmisteverotuksen piiriin.

Vero ei koske myöskään tuotteita, jotka ovat vahvasti denaturoituja (esim. autojen jäänesto- ja pesuaineet), tai tuotteita, jotka ovat lievästi denaturoituja ja joita käytetään muiden kuin nautittaviksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen (esim. maali- ja kosmetiikkateollisuudessa käytettävät aineet).

Lisää tietoa tuotteiden verottomuudesta:

Virvoitusjuomavero

Virvoitusjuomaveroa kannetaan tietyistä tullitariffin nimikkeistä. Vero perustuu virvoitusjuomien valmisteverosta annettuun lakiin. Virvoitusjuomaveroa ei ole Euroopan unionissa yhdenmukaistettu, vaan virvoitusjuomista kannetaan Suomessa kansallista valmisteveroa.

Juomapakkausvero

Alkoholijuomien ja virvoitusjuomien pakkauksista kannetaan kansallista valmisteveroa. Juomapakkausveron avulla pyritään ohjaamaan juomapakkausten käyttöä ympäristöystävälliseen suuntaan. Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004).

Verotettavat tuotteet

Juomapakkausveroa kannetaan kaikista tullitariffin ryhmään 22 kuuluvien, juotavaksi tarkoitettujen juomien pakkauksista. Veronalaisia ovat esimerkiksi kaikkien alkoholijuomien, mallasjuomien, vesien, limonadien, mehujuomien, kahvi- ja teejuomien, urheilujuomien sekä muiden alkoholittomien juomien pakkaukset.

Juomapakkausveroa kannetaan myös 0,5–1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien (mm. siiderit), luonnosta saatavien kivennäis- ja lähdevesien sekä vesijohtovesien pakkauksista.

Pakkaustyypit

Veronalaiset pakkaukset voivat olla valmistettuja eri materiaaleista, esim. lasista, muovista tai alumiinista. Pelkästään nestepakkauskartongista valmistetut pakkaukset ovat kuitenkin verovapaita. Näin ollen esimerkiksi mehujuomien pakkauksista ei yleensä kanneta veroa.  Jos kartongin tai pahvin sisällä on erillinen muovinen tai muusta materiaalista valmistettu pussi, kuten viinien hanapakkauksissa käytettävissä ns. ”bag in box” -juomapakkauksissa, pakkaus on verollinen.

Veroa ei kanneta myöskään vähittäismyyntipakkauksista, joiden tilavuus on yli 5 litraa. Lisäksi verottomia ovat pakkaukset, jotka täytetään juomalla juuri ennen myyntiä ja joiden sisältö on tarkoitettu juotavaksi välittömästi oston jälkeen. Tällaisia pakkauksia ovat mm. kertakäyttöiset pahvi- ja muovimukit.

Verottomat tuotteet

Pakkaukset, jotka kuuluvat panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään ja jotka ovat uudelleen täytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä, ovat verottomia. Toimivalla palautusjärjestelmällä tarkoitetaan panttiin perustuvaa järjestelmää, jossa huolehditaan juomapakkausten uudelleentäytöstä tai kierrätyksestä. Manner-Suomessa hyväksytyistä palautusjärjestelmistä pitää rekisteriä (ns. tuottajatiedosto) Pirkanmaan ympäristökeskus ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntahallitus.

Verottomia ovat kaikkien niiden juomien pakkaukset, jotka eivät kuulu tullitariffin ryhmään 22. Esimerkiksi maito- ja meijerituotteiden (ryhmä 4) sekä hedelmä- ja kasvismehujen (ryhmä 20) pakkaukset ovat verottomia.

Pieni riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien juomapakkausten sisältämä juomamäärä on enintään 50 000 litraa, on vapautettu verosta. Tällaisen valmistajan on tarvittaessa esitettävä Verohallinnolle luotettava selvitys riippumattomuudestaan ja tuotannon määrästä. Tämä säännös koskee esimerkiksi ravintolapanimoita sekä pieniä viinitiloja ja mehunvalmistajia. Verovapaus koskee myös ulkomailla sijaitsevia pienyrityksiä. Tällöin yritystä koskeva selvitysvelvollisuus on juomien maahantuojalla.

Verottomia ovat tietyin edellytyksin myös ne pakkaukset, jotka sisältävät toisessa jäsenvaltiossa kulutettaviksi tarkoitettuja juomia. Myös edellä alkoholijuomaveron ja virvoitusjuomaveron kohdalla mainitut verottomuusperusteet soveltuvat pääosin juomapakkauksiin.

Veron määrä

Juomapakkausveroa on suoritettava 51 senttiä litralta pakattua tuotetta. Veroa kannetaan kaikista tuotteista, jotka eivät kuulu panttiin perustuvaan toimivaan palautusjärjestelmään.

Verotuksen toimittaminen

Verovelvollinen

Alkoholijuoma-, virvoitusjuoma- ja juomapakkausverotuksen toimittamisesta säädetään valmisteverotuslaissa. Valmisteveroja kannetaan yhtäläisin perustein sekä tuontituotteista että Suomessa valmistetuista tuotteista.

Valmisteveroa on velvollinen suorittamaan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maahan valmisteverotettavia tuotteita. Verovelvollinen on myös se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja verotettavia tuotteita, ellei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen. Juomapakkausveron yhteydessä valmistamisella tarkoitetaan myös juomien pakkaamista vähittäismyyntipakkauksiin. Juomien valmistaja voi olla eri taho kuin pakkaaja. Verovelvollisia ovat valmisteverotuslain mukaan valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja, rekisteröity lähettäjä, veroedustaja sekä rekisteröimätön verovelvollinen.

Valtuutettu varastonpitäjä voi valmistaa, jalostaa, varastoida, vastaanottaa ja lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina. Tällöin toiminta tapahtuu verottomassa varastossa, ja valmistevero suoritetaan vasta myöhemmin luovutettaessa tuotteet varastosta kulutukseen. Valtuutettuna varastonpitäjänä toimiminen edellyttää Verohallinnon antamaa lupaa. Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistajan tulee aina toimia valtuutettuna varastonpitäjänä. Valmistajien lisäksi valtuutetuiksi varastonpitäjiksi hyväksytään luotettavia ja säännöllistä liiketoimintaa harjoittavia tukkumyyntiliikkeitä.

Rekisteröidyllä vastaanottajalla on lupa ansiotoiminnassaan vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina. Rekisteröity vastaanottaja ei siis saa valmistaa, varastoida eikä lähettää tuotteita edelleen väliaikaisesti verottomina, vaan tällainen maahantuoja suorittaa verot aina kootusti verokausittain (kalenterikuukausi) vastaanottamistaan tuotteista. Myös rekisteröitynä vastaanottajana toimiminen edellyttää Verohallinnon lupaa.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa ansiotoiminnassaan vastaanottaa tietyn määrän valmisteveron alaisia tuotteita tietyltä lähettäjältä, tiettynä ajankohtana väliaikaisesti verottomina. Väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana voi toimia esim. satunnaista maahantuontia harjoittava yritys. Verohallinto myöntää oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Ennen tuotteiden lähettämistä on lähetettävistä tuotteista tehtävä ilmoitus Verohallinnolle ja niistä suoritettavasta valmisteverosta on annettava vakuus. Vero on suoritettava tuote-erittäin. Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja ei saa pitää hallussaan eikä lähettää verottamattomia tuotteita.

Rekisteröity lähettäjä voi ansiotoiminnassaan lähettää kolmansista maista saapuvia valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Rekisteröitynä lähettäjänä toimiminen edellyttää Verohallinnon lupaa.

Etämyyjän veroedustajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva etämyyjä on nimennyt ja jolle Verohallinto on myöntänyt oikeuden suorittaa valmisteveron myyjän puolesta täällä vastaanotetuista tuotteista. Etämyyntinä pidetään myyntiä, jossa yhdessä EU-jäsenvaltiossa jo verotettuja tuotteita myydään toisessa jäsenvaltiossa olevalle yksityishenkilölle siten, että tuotteiden lähetyksen tai kuljetuksen hoitaa myyjä tai joku tämän puolesta. Tällaista myyntiä on esimerkiksi posti- ja internetmyynti.

Muu verovelvollinen on henkilö, jolla ei ole Verohallinnon myöntämää valmisteverolupaa tai rekisteröintiä. Rekisteröimätön verovelvollinen on esim. etämyyjä, joka ei ole asettanut veroedustajaa, internetkaupasta esim. alkoholia tai tupakkaa tilannut henkilö, joka on itse järjestänyt tuotteiden kuljetuksen Suomeen tai kuka tahansa, joka pitää verottamattomia tuotteita hallussaan.

Veroilmoituksen antaminen ja veron maksaminen

Valtuutetulle varastonpitäjälle määrätään vero niistä tuotteista, jotka on luovutettu verottomasta varastosta kulutukseen kunakin verokautena (kalenterikuukausi). Myös rekisteröidylle vastaanottajalle ja veroedustajalle määrätään vero vastaanotetuista tuotteista kalenterikuukausittain. Valtuutetun varastonpitäjän, rekisteröidyn vastaanottajan ja veroedustajan on annettava veroilmoitus lomakkeella kultakin verokaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 18. päivänä ja maksettava vero viimeistään 27. päivänä.

Muille verovelvollisille vero määrätään kulloinkin vastaanotetuista tuote-eristä. Tällaisten satunnaisten verovelvollisten on annettava veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta ja maksettava vero viimeistään 10 arkipäivän kuluttua tuotteiden vastaanottamisesta. Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vastaanotettu noudattamatta valmisteverotuslain verotusta ja valvontaa koskevia säännöksiä.

Jos rekisteröimätön verovelvollinen tuo tuotteita Suomeen yhteisön ulkopuolelta, tilanteeseen sovelletaan yleensä tullilainsäädäntöä. Tällaiselta käteisasiakkaalta kannetaan valmistevero jo tullauksen yhteydessä ja verotusmenettelyyn sovelletaan muutoinkin tullia koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Lisätietoja

Veroilmoituslomakkeet

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti