Makeisia ja jäätelöä koskevat valmisteverovähennykset 1.1.2017 jälkeen

Voimassaolo
Toistaiseksi

Lakia virvoitusjuomaverosta (1127/2010) on muutettu 1.1.2017 alkaen. Makeisten ja jäätelön valmisteverosta on tällöin luovuttu. Lain nimi on samalla muutettu laiksi virvoitusjuomaverosta.

Jos makeisten ja jäätelön valtuutettu varastonpitäjä on palauttanut kulutukseen luovutettuja makeisia tai jäätelöä verottomaan varastoon vuoden 2016 aikana, on hänelle tietyin edellytyksin oikeus tehdä vähennys tammikuussa maksettavasta valmisteverosta tai jos tämä ei ole mahdollista, hakea palautusta.

Valmisteverotuslaki (182/2010) 16 § ja 83 §

Valtuutetulla varastonpitäjällä on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta kyseisen verokauden aikana varastoon palautetuista tuotteista suoritettu tai suoritettava valmistevero (16 § 1 mom.). Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavasta verosta, voidaan vähentämättä jäänyt määrä valmisteverotuslain 16 §.n 1 momentin 3 kohdan perusteella vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa.

Valmisteverotuslain 83 §:n 6 momentin mukaan jos vähennysoikeutta ei ole voitu käyttää täysimääräisenä vähennyksen tekemiselle säädetyssä määräajassa, verovelvollisella on oikeus hakemuksesta saada vähentämättä jäänyttä suoritettua veroa vastaava palautus. Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus vähennyksen tekemiseen syntyi.

Palautukset verottomaan varastoon

Edellä mainitun valmisteverotuslain 16 §:n perusteella niistä kulutukseen luovutetuista makeis- tai jäätelötuotteista, jotka on palautettu siihen verottomaan varastoon josta ne alun perin on luovutettu kulutukseen, maksetun tai maksettavan valmisteveron voi siis vähentää veroilmoituksella maksettavasta verosta. Vähennysoikeus koskee tällä hetkellä vuonna 2015 ja 2016 varastoon palautettuja tuotteita, joita ei ole vielä pystytty vähentämään veroilmoituksella.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että viimeistään joulukuussa 2016 verottomaan varastoon palautetuista tuotteista maksettu tai maksettava vero on mahdollista vähentää vielä tammikuussa 2017 annettavalla joulukuuta 2016 koskevalla veroilmoituksella. Tämän jälkeen vähentäminen ei enää ole mahdollista, koska makeisten ja jäätelön valmistevero lakkaa 1.1.2017 ja näin ollen joulukuu 2016 on näiden tuotteiden viimeinen verokausi ja tammikuussa 2017 annettava veroilmoitus on viimeinen veroilmoitus jonka verovelvolliset näistä tuotteista antavat.

Esimerkkejä:

 1. Yritys X:llä on makeisten veroton varasto, jonne joulukuussa 2016 palautetaan kulutukseen luovutettuja tuotteita, joista on suoritettu veroa 150.000 euron arvosta. Verokaudelta 12/2016 tammikuussa 2017 annettavalla veroilmoituksella maksettavien verojen summa on 200.000. Tästä summasta vähennetään joulukuussa tehty varastoon palautus, maksettavaa jää 50.000 euroa.
 2. Yritys X:llä on makeisten veroton varasto, jonne joulukuussa 2016 palautetaan kulutukseen luovutettuja tuotteita joista on suoritettu veroa 250.000 euron arvosta. Verokaudelta 12/2016 tammikuussa 2017 annettavalla veroilmoituksella maksettavien verojen summa on 200.000. Tästä summasta vähennetään 200.000 euron arvosta palautuksia jolloin veroilmoituksella ei jää maksettavaa veroa. Vähentämättä jäänyt 50.000 euroa voidaan hakea palautuksena.

Vähennyksen tekeminen

Huomioitavaa:

 • tuotteet on palautettu fyysisesti siihen samaan verottomaan varastoon josta ne on luovutettu kulutukseen
 • tuotteet on palautettu varastoon vuoden 2016 aikana, ennen vuoden vaihtumista (jo siitäkin syystä, että koska verottomien varastojen luvat makeisten ja jäätelön osalta ovat lakanneet automaattisesti vuodenvaihteessa, ei näiden tuotteiden verottomia varastoja enää ole olemassa vuonna 2017, eikä verottomaan varastoon palauttaminen täten enää ole mahdollista vuoden vaihduttua)
 • vähennyksen voi tehdä se vain se verottoman varaston pitäjä, joka on maksanut tuotteista veron tai joka on velvollinen sen maksamaan.
 • palautuksen yksityiskohtien (tuotteet, määrät jne.) tulee selvitä kirjanpidosta

Kuten edellä on todettu, valtuutettu varastonpitäjä voi siis vähentää verokaudelta suoritettavasta valmisteverosta saman verokauden aikana verottomaan varastoon palautetuista tuotteista suoritetun tai suoritettavan valmisteveron. Jos vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, voi vähentämättä jääneen määrän vähentää kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa. Käytännössä viimeinen mahdollisuus tehdä vähennys on tammikuussa 2017 annettava veroilmoitus. Tiedot edellisiltä verokausilta vähentämättä jääneistä vähennyksistä löytyvät edellisten verokausien verotuspäätöksistä.

Huom! Vaikka veroilmoituksella vähennyksiä ei eritellä tuotteittain / tuoteryhmittäin, eikä tuotteiden määriä ilmoiteta, on näiden tietojen kuitenkin selvittävä verovelvollisen kirjanpidosta. Verovelvollisen kirjanpitoaineistosta tulee selvitä yksilöidysti jokainen verosta tehty vähennys ja sen peruste.

Tuotteiden on tullut olla verottomassa varastossa viimeistään 31.12.2016 jotta ne katsotaan verottomaan varastoon palautetuiksi. Jos tuotteita on kuljetettu varastoon vuoden viimeisenä päivänä ja esim. kuljetusrekka on hajonnut matkalle eikä tuotteita ole saatu palautetuksi varastoon ennen vuoden 2016 päättymistä, ei vähennysoikeutta ole.

Palautuksen hakeminen

Palautuksen hakemisen edellytykset ovat:

 • tuotteet on fyysisesti palautettu siihen verottomaan varastoon josta ne on luovutettu kulutukseen
 • tuotteet on palautettu varastoon vuoden 2016 aikana, ennen vuoden vaihtumista (makeisten ja jäätelön verottomien varastojen luvat lakkaavat automaattisesti vuodenvaihteessa eikä verottomia varastoja enää ole olemassa vuonna 2017 eikä verottomaan varastoon palauttaminen täten ole mahdollista vuoden vaihduttua)
 • palautusta voi hakea vain se taho, joka on maksanut tuotteista valmisteveron
 • palautuksen todentaminen, kirjanpito

Jos verovelvollinen ei voi tehdä vähennystä täysimääräisenä tammikuussa 2017 verokaudelta 12/2016 annettavalla veroilmoituksella, on hänellä oikeus hakemuksesta saada vähentämättä jäänyttä suoritettua veroa vastaava palautus. Eli jos varastoon palautetuista tuotteista tehtävä vähennys tammikuussa 2017 on suurempi kuin joulukuulta 2016 maksettava vero, voidaan vähentämättä jäänyt erotus hakea palautuksena (katso esimerkki 2 edellä).

Palautusta on haettava kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus vähennyksen tekemiseen syntyi, eli vuoden 2019 loppuun mennessä. Jos toimijalla on tekemättä vähennyksiä vuonna 2015 varastoon palautettujen tuotteiden osalta, on palautusta haettava vuoden 2018 loppuun mennessä.

Palautusta haetaan valmisteveroilmoituspalvelulla. Palautusperusteeksi valitaan vaihtoehto 'Vähentämättä jäänyt suoritettu vero”. Palautusta voidaan myös hakea kirjallisesti. Tällöin hakemus on vapaamuotoinen.

Palautuksen edellytyksenä on, että tuotteet on fyysisesti palautettua siihen verottomaan varastoon josta ne alun perin on luovutettu kulutukseen ja että juuri hakija on maksanut tuotteista valmisteveron. Tarvittaessa palautukseen liittyvät yksityiskohdat on pystyttävä todentamaan.

Kirjanpito

Varastoon palautusten tulee näkyä kirjanpidossa siten, että ne myöhemmin on luotettavasti todennettavissa.

 • kirjanpidosta (tai muusta dokumentaatiosta) tulee ilmetä: mitä on palautettu (tuotteen kauppanimi, tuoreryhmä, määrä sekä muut mahdolliset tiedot jotka identifioivat palautetut tuotteet)
 • milloin tuotteet ovat fyysisesti saapuneet varastoon

Makeisia ja jäätelöä koskevat valmisteveroluvat

Makeisia ja jäätelöä koskevat valmisteveroluvat (valtuutettu varastonpitäjä, veroton varasto, rekisteröity vastaanottaja, makeisia ja jäätelöä koskeva suoran luovutuksen lupa) ovat päättyneet automaattisesti 1.1.2017 ilman toimenpiteitä toimijoiden tai viranomaisten taholta. Jos toimijalla on näiden lisäksi ollut lupa virvoitusjuomien osalta, on se edelleen voimassa.

Muuta

Maahantuonti vuodenvaihteessa

 • Jos tuotteet on tuotu Suomeen vuoden 2016 aikana ja ne on viety verottomaan varastoon vuoden 2016 aikana, josta ne luovutetaan kulutukseen vuonna 2017, ovat kyseiset tuotteet verottomia.
 • Jos tuotteet on tuotu Suomeen vuoden 2016 puolella muulle toimijalle kuin valtuutetulle varastonpitäjälle, esim. rekisteröidylle vastaanottajalle, ovat ne makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain alaisia tuotteita. Rekisteröity vastaanottaja antaa tuotteista veroilmoituksen tammikuussa 2017. Jos vastaanottaja on satunnainen vastaanottaja, tulee hänen antaa veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.