Avainsanat:

Valmisteverollisen tavaran tilaaminen ulkomailta – ohje yrityksille ja yhteisöille

Voimassaolo
Toistaiseksi

Alkoholi, tupakka ja muut valmisteveron alaiset tuotteet

Arvonlisäverotus

Menettely tilattaessa tuotteita EU:n veroalueelta

Arvonlisäverolaissa valmisteveronalaisilla tavaroilla tarkoitetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/94) 3 §:ssä, tupakkaverosta annetun lain (1470/94) 2.1 §:ssä, nestemäisen polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/94) 2.1 §:ssä tarkoitettuja tavaroita sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 §:n 2 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitettuja tavaroita, lukuun ottamatta yhteisön alueella sijaitsevan maakaasuverkon tai siihen yhdistetyn verkon kautta toimitettavaa kaasua.

Muiden kuin yksityishenkilöiden valmisteveronalaisten tavaroiden hankinnat toisista EU-maista Suomeen verotetaan täällä aina yhteisöhankintana. Arvonlisäverovelvolliset ilmoittavat valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnat samalla tavalla kuin muidenkin tavaroiden yhteisöhankinnat. ​​

Myös elinkeinonharjoittajat, joiden toiminta ei miltään osin oikeuta vähennykseen (esim. vähäisen liiketoiminnan harjoittajat), ja muut oikeushenkilöt kuin elinkeinonharjoittajat (esim. yleishyödylliset yhteisöt) ovat velvollisia suorittamaan yhteisöhankinnan arvonlisäveroa valmisteveron alaisten tuotteiden hankinnoista toisista EU-maista Suomeen.

Näissä tapauksissa valmisteveron alaisten tavaroiden yhteisöhankinnasta suoritettavan arvonlisäveron maksamisesta, veroviranomaisista, ilmoittamisvelvollisuudesta, veron määräämisestä, ennakkoratkaisusta, muutoksen hakemisesta, veron takaisinmaksusta sekä muutoinkin menettelystä on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa säädetään.

Veron määrä

Yhteisöhankinnan arvonlisävero on 24 % veron perusteesta. Veron peruste on vastike ilman veron osuutta. Vastikkeella tarkoitetaan myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki ostajalta perittävät hinnanlisät. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan veron perusteena kuitenkin käyttää käypää markkina-arvoa (AVL 73a.2 §).

Veron perusteeseen sisällytetään myös tavaran yhteisöhankkijan valmisteveron alaisista tavaroista Suomessa suoritettava valmistevero. Veron perusteesta saadaan vähentää tavaran kuljetuksen lähtömaassa maksettu valmistevero, joka on palautettu tavaran yhteisöhankkijalle.

Yhteisöhankinnan veron perusteesta saadaan vähentää myyjän antama verollista tavaran yhteisöhankintaa koskeva alennus ja muu sellainen oikaisuerä sekä palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus.

Valmisteverotus

Menettely tilattaessa tuotteita EU:n veroalueelta

Yrityksen satunnaisesti tilaamat valmisteveronalaiset tuotteet voivat olla joko lähtömaassa jo kulutukseen luovutettuja tai ne voivat olla verottamattomia, jolloin ne liikkuvat väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Jos toiminta on säännöllistä, voi toimija hakea Verohallinnolta rekisteröidyn vastaanottajan lupaa.

Valmisteverojen alaisten tuotteiden maahantuonnista peritään valmistevero, vaikka kyseessä olisivatkin kulutukseen luovutetut tuotteet, joista on jo suoritettu vero toisessa jäsenvaltiossa. Kun tilaajana on yritys, kysymys on tuotteiden kaupallisesta siirrosta, eikä etämyynnistä, jossa verovelvollinen on etämyyjä. Kaupallisten siirtojen ollessa kyseessä on tuotteet vastaanottava yritys aina verovastuussa toisesta jäsenmaasta hankkimistaan valmisteveron alaisista tuotteista.

Verottomien tuotteiden tilaaminen

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa ansiotoiminnassaan vastaanottaa tiettynä ajankohtana tietyn määrän valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Veroviranomainen myöntää oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana, kun tilaaja on tehnyt tuotteista ilmoituksen veroviranomaisille ja antanut vakuuden niistä suoritettavasta valmisteverosta. Oikeus myönnetään yhden lähetyksen vastaanottamiseen kerrallaan.

Väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle verottomina lähetettäviä lähetyksiä valvotaan EMCS-järjestelmällä, ja siirto tapahtuu sähköisellä hallinnollisella asiakirjalla.

Kulutukseen luovutettujen tuotteiden tilaaminen

Ennen tuotteiden siirron aloittamista vastaanottaja ilmoittaa veroviranomaisille Suomeen lähetettävistä tuotteista ja asettaa vakuuden valmisteverojen suorittamisesta. Kun siirretään kansallisen veron alaisia tuotteita, ei lähetettävistä tuotteista tarvitse tehdä ilmoitusta Verohallinnolle. Vakuutta ei myöskään vaadita.

Kun kyseessä ovat tuotteet, jotka ovat yhdenmukaistetun valmisteveron (alkoholi- ja tupakkatuotteet, nestemäiset polttoaineet) alaisia, tulee myyjän varustaa ne yksinkertaistetulla saateasiakirjalla ennen niiden lähettämistä.

Verojen ilmoittaminen

Tilaajan on annettava Verohallinnolle veroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun tuotteet on vastaanotettu. Veroilmoituksen pohjalta Verohallinto tekee verotuspäätöksen, ja käytännössä vero kuitataan maksetuksi vakuudesta.

Esimerkiksi alkoholijuomia vastaanottaneen yrityksen on täytettävä lomake 1391. Täytetty lomake lähetetään postitse Verohallinnon valmisteverotukseen.

  • Verohallinto / Valmisteverotus, PL 20, 00052 Vero

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa veronkorotukseen tai muihin valmisteverotuslaissa säädettyihin seuraamuksiin.

Menettely tilattaessa tuotteita EU:n ulkopuolelta

Jos tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta, eikä niitä aseteta välittömästi niiden maahantuonnin jälkeen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, verotuksen toimittamiseen ja muuhun menettelyyn sovelletaan pääsääntöisesti, mitä tullista säädetään tai määrätään. Tulli kantaa valmisteveron tullaussäännösten mukaisesti ja luovuttaa tavaran asiakkaalle vasta, kun asiakas on maksanut verot.

Poikkeuksena ovat kuitenkin ne tilanteet, joissa tuojalle myönnetään tullaukseen liittyen tullikoodeksin 110 artiklassa tarkoitettu maksunlykkäys. Tällöin valmisteverotus ei tapahdu tullauksen yhteydessä, vaan Verohallinnolle annetaan tuotteista valmisteveroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa ja maksetaan valmisteverot kymmenen arkipäivän kuluessa niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta (maahantuonnista).

Alkoholilain mukaiset rajoitukset

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien vähittäismyynti Suomessa on kielletty muilta kuin Alko Oy:ltä ja alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan haltijoilta. Tämän lisäksi alkoholijuomien välittäminen palkkiota vastaan on Suomessa kielletty.

Alkoholilain vastaisesti maahantuodut tuotteet voidaan takavarikoida ja hävittää. Lisätietoja alkoholin maahantuonnin luvanvaraisuudesta sekä alkoholilain soveltamisesta Internet-kaupassa saa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta. (www.valvira.fi)

Valmisteveron määrä juomista

Alkoholijuomista kannetaan valmisteveroja alkoholipitoisuuden ja tuoteryhmän mukaan. Seuraavat esimerkit ovat voimassa 1.1.2014 alkaen.

Miedot viinit

Esimerkiksi yli kahdeksan, mutta enintään 15 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien viinien ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien valmistevero on 3,39 euroa litralta.

Väkevät viinit

Väkevien viinien, kuten portviinin ja sherryn, joiden alkoholipitoisuus yli 15, mutta alle 22 tilavuusprosenttia, valmistevero on 6,70 euroa litralta.

Long drink -juomat

Kun juoma on valmistettu sekoittamalla etyylialkoholia ja virvoitusjuomaa, vero on tavallisesti 0,4555 euroa etyylialkoholisenttilitralta. Kun juoma on valmistettu kokonaan tai osittain käymisteitse, vero on 1,69–2,41 euroa litralta valmista juomaa.

Olut ja väkevät alkoholijuomat

Oluesta ja väkevistä alkoholijuomista veroa kannetaan niiden sisältämän alkoholin tilavuusprosentin mukaan. Esimerkiksi litrasta olutta, jonka vahvuus on viisi tilavuusprosenttia, kannetaan 1,62 euroa alkoholijuomaveroa (5 til-% x 1,0 litraa x 32,05 senttiä = 1,625 senttiä => 1,62 euroa). Litran pullosta 40-prosenttista väkevää alkoholijuomaa kannetaan valmisteveroa 18,22 euroa.

Virvoitusjuomat

Myös virvoitusjuomista kannetaan valmisteveroa 11 senttiä litralta (sokerittomat tuotteet) tai 22 senttiä litralta (sokeria sisältävät tuotteet). Juomajauheesta 95 senttiä kilolta (sokerittomat jauheet) tai 1,4 euroa kilolta (sokeria sisältävät jauheet).

Juomapakkausvero

Pakkauksista, jotka sisältävät tullitariffin ryhmään 22 kuuluvaa juomaa on suoritettava juomapakkausveroa 0,51 euroa litralta.

Tupakkatuotteet

Menettely tupakkatuotteita tilattaessa on sama kuin alkoholijuomia tilattaessa. Savukkeista suoritettava tupakkavero on vähintään 211,50 euroa 1 000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 128,50 euroa kilogrammaa kohden.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynti Suomessa on luvanvaraista, tarkempia tietoja:

Nuuskan maahantuonti ja kaikenlainen vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta on kielletty.