Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Voimassaolo
Toistaiseksi

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja

Valmisteverotuslainsäädännössä väliaikaisesti rekisteröidyllä vastaanottajalla tarkoitetaan yritystä tai yksityishenkilöä, joka voi ansiotoiminnassaan satunnaisesti vastaanottaa valmisteverottomina lähetettyjä tuotteita. Tuotteet voidaan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta.

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja on velvollinen suorittamaan tuotteista valmisteveron Suomeen.

Väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana toimiminen vaatii Verohallinnon tekemän väliaikaisen, yhtä vastaanottoa koskevan rekisteröinnin. Rekisteröinti tehdään vain silloin, kun kyse on yhdenmukaistetun valmisteverotuksen alaisten tuotteiden vastaanottamisesta.

Alkoholin kaupallisessa maahantuonnissa tarvittavista luvista antaa tietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. (www.valvira.fi)

Muu satunnainen vastaanottaja

Muuna satunnaisena vastaanottajana toimiminen ei vaadi erillistä lupaa tai rekisteröintiä, mutta jäljempänä selostettavia menettelyjä on kuitenkin noudatettava. Myös silloin, kun Suomessa vastaanotetaan tuotteita, joista on jo suoritettu valmistevero toisessa EU-maassa, on vastaanottaja velvollinen suorittamaan valmisteveron Suomeen.

Alkoholin kaupallisessa maahantuonnissa tarvittavista luvista antaa tietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. (www.valvira.fi)

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöiden vastaanottamien valmisteveron alaisten tuotteiden verokohtelusta saa lisätietoa Tullin sivuilta:

Mistä tuotteista on maksettava valmisteveroa

Yhdenmukaistetut valmisteverot

Kansalliset valmisteverot

Miten pitää toimia


1) Vastaanotto EU:n alueelta

Kaupalliset siirrot

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa ansiotoiminnassaan vastaanottaa tiettynä ajankohtana tietyn määrän yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisesti verottomina toisesta jäsenvalti- osta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta. Hän ei saa pitää hallussaan eikä lähettää verottamattomia tuotteita. Ennen tuotteiden lähettämistä tulee lähetettävistä tuotteista tehdä ilmoitus Verohallinnolle ja niistä suoritettavasta valmisteverosta tulee antaa vakuus. Ilmoituksen ja vakuuden vastaanotettuaan Verohallinto myöntää toimijalle oikeuden toimia väliaikaisesti rekisteröitynä vastaanottajana. Oikeus koskee yhtä vastaanotettavaa erää.

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden verottomissa siirroissa on käytettävä tietokoneistettua järjestelmää ja sähköistä hallinnollista asiakirjaa.

Siirry palveluun

Kun toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita vastaanotetaan Suomessa, kannettaan niistä valmistevero täällä Lähettäjän on varustettava tuotteet lähtöjäsenvaltiossa yksinkertaistetulla saateasiakirjalla. Ennen tuotteiden lähettämistä on vastaanottajan annettava tuotteista ilmoitus Verohallinnolle ja niistä on asetettava vakuus.

Jos kyseessä ovat kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet, ei ennakkoilmoitusta tai vakuutta tarvita.

Yksityishenkilön hankinnat

Yksityishenkilö voi hankkia vain kulutukseen luovutettuja tuotteita.

Jos yksityishenkilö hankkii toisesta jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä valmisteveronalaisia tuotteita, jotka toinen yksityishenkilö tai ammattimainen elinkeinonharjoittaja kuljettaa Suomeen, eikä kyse ole matkustajatuonnista tai etämyynnistä, on yksityishenkilön maksettava vastaanotetuista tuotteista valmistevero Suomeen.

Yksityishenkilön on ennen yhdenmukaistetun valmisteveronalaisten tuotteiden siirron aloittamista toisesta jäsenvaltiosta annettava Verohallinnolle ilmoitus Suomeen lähetettävistä tuotteista sekä annettava vakuus valmisteverojen suorittamisesta.

Jos kyseessä ovat kansallisen valmisteveron alaiset tuotteet, ei ennakkoilmoitusta tai vakuutta tarvita.

Vakuuden asettaminen

Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisista tuotteista on asetettava vakuus Verohallinnolle. Vakuus on tuotteista myöhemmin kannettavaksi  tulevan  veron suuruinen. Vakuus voidaan laskea ja asettaa Valmisteveroilmoituspalvelussa.

Vakuuslomake löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Vakuuslomakkeen mukana tulee olla kaupallinen asiakirja josta ilmenevät tiedot tilatuista tuotteista ja niiden määristä sekä lähettäjästä. Kun vakuus on laskettu, Verohallinto ilmoittaa asiakkaalle maksettavan vakuuden suuruuden ja pankkitilin. Vakuus on asetettava ja suoritettava Verohallinnon pankkitilille. Vakuus voidaan tarvittaessa asettaa myös postitse.

Mikäli vakuudet koskevat tuotteita, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun valmisteverotuksen piirin ja ne siirretään väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä, tuotteiden kuljettamiseen EMCS-järjestelmässä tarvitaan ostajan luvan valmisteveronumero, jonka väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja saa Verohallinnolta vakuuden asetettuaan.

Kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita (ks. edellä) vastaanottaessa ei tarvitse asettaa vakuutta.

2) Tuonti EU:n ulkopuolelta

Jos tuotteita tuodaan unionin ulkopuolelta, eikä niitä aseteta välittömästi niiden maahantuonnin jälkeen väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, verotuksen toimittamiseen ja muuhun menettelyyn sovelletaan pääsääntöisesti, mitä tullista säädetään tai määrätään. Tulli kantaa valmisteveron tullaussäännösten mukaisesti, ja luovuttaa tavaran asiakkaalle vasta, kun asiakas on maksanut verot.

Poikkeuksena ovat kuitenkin ne tilanteet, joissa tuojalle myönnetään tullaukseen liittyen tullikoodeksin 110 artiklassa tarkoitettu maksunlykkäys. Tällöin valmisteverotus ei tapahdu tullauksen yhteydessä, vaan Verohallinnolle annetaan tuotteista valmisteveroilmoitus neljän arkipäivän kuluessa ja maksetaan valmisteverot kymmenen arkipäivän kuluessa niiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta (maahantuonnista).

Miten veroilmoitus tehdään

Väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai muu satunnainen verovelvollinen antaa Verohallinnolle veroilmoituksen neljän arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tuotteet tai veron suorittamisvelvollisuus on muutoin syntynyt, tämä päivä mukaan luettuna. Veroilmoitus voidaan antaa käyttäen Valmisteveroilmoituspalvelua tai Verohallinnon verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Kutakin veroa varten on oma lomakkeensa. Hän voi toimittaa veroilmoituksen myös postitse tuossa määräajassa.

Neljän arkipäivän ilmoitusaikaa ei sovelleta, jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että tuotteet on tuotu maahan tai vastaanotettu noudattamatta valmisteverotuslain verotusta ja valvontaa koskevia säännöksiä.

Saatuaan veroilmoituksen Verohallinto vahvistaa valmisteveron määrän verotuspäätöksellä. Jos ilmoittamisessa on käytetty Valmisteveroilmoituspalvelua, saa verovelvollinen useimmissa tapauksissa automaattisesti verotuspäätöksen suoraan järjestelmästä. Sähköisen päätöksen lisäksi ei lähetetä paperista päätöstä.

Ellei veroilmoitusta ole annettu, verotus toimitetaan arvioimalla. Tällainen arvioverotus tehdään myös silloin, kun veroilmoitusta ei oikaistunakaan voida käyttää verotuksen perusteena. Jos valmistevero on jäänyt määräämättä siksi, että verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa joko kokonaan tai osaksi, veroviranomainen toimittaa jälkiverotuksen ja määrää suoritettavaksi määräämättä jääneen veron.

Määräämättä jäänyt vero kannetaan jälkiverotuksella myös silloin, kun veroilmoitus on annettu, mutta se on ollut puutteellinen, erehdyttävä tai väärä. Sama koskee myös tilannetta, jossa verovelvollisen antaman muun väärän tiedon tai asiakirjan vuoksi veroa on jäänyt määräämättä. Verovelvollisen maksettavaksi määrättävää veroa voidaan korottaa, jos veroilmoitus on annettu määräajan tai vasta kehotuksen jälkeen. Veroa voidaan korottaa myös silloin, jos verovelvollisen antamassa tiedossa on puutteellisuuksia tai virheitä, tai kun veroilmoitus on jätetty osittain tai kokonaan antamatta. Menettelyyn liittyvistä virheistä voidaan määrätä virhemaksua. Veronkorotusta ja virhemaksua määrättäessä myös sillä on merkitystä, miten moitittavaa tai toistuvaa menettely on ollut.  

Miten vero maksetaan

Väliaikaisesti rekisteröidyn vastaanottajan tai muun satunnaisen maahantuojan on maksettava vero 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut valmisteveron alaiset tuotteet. Jos hän on asettanut vakuuden, Verohallinto kuittaa päätöksen mukaisen veron vakuudesta ja palauttaa mahdollisesti yli jäävän osan sille pankkitilille, jonka tuotteiden vastaanottaja on ilmoittanut asettaessaan vakuutta.

Jos vakuus ei riitä kattamaan veroja, asiakkaan on maksettava verosta vielä puuttuva määrä verotuspäätöksen liitteenä olevien maksutietojen mukaisesti tai Valmisteveroilmoituspalvelussa veroilmoitusta annettaessa. Vero on maksettava em. 10 arkipäivän kuluessa. Jos vakuutta ei ole asetettu (kansalliset verot ja tuonti EU:n ulkopuolelta), vero on maksettava 10 arkipäivän kuluessa valmisteveron alaisten tuotteiden vastaanottamisesta. Maksuun tarvittavat tiedot ovat verotuspäätöksen liitteenä. Veroa maksettaessa on käytettävä maksutiedoissa olevaa viitenumeroa.

Valmisteverotuksen lomakkeet ja niiden täyttöohjeet löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta

Lisätietoja

Valmisteveroneuvonta p. 029 497 154  (9–16.15)