Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Vaikeuksissa olevien yritysten valtiontukikielto

Voimassaolo
- 31.12.2020

Tämä ohje on korvattu ohjeella Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa, 1.1.2021 Drno VH/5870/00.01.00/2020.

 

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan (Yleinen ryhmäpoikkeusasetus 651/2014 (RPA)) vaikeuksissa oleville yrityksille valtiontukia ei saa myöntää (RPA:n 2 artikla 18 kohta). Suomessa aikaisemmin Tullin ja 1.1.2017 alkaen Verohallinnon maksamia ja valvomia RPA:n mukaan hyväksytettyjä valtiontukia ovat energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus, sähkön II veroluokan veroetu sekä yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron alennus.

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä

Vaikeuksissa olevaksi yritykseksi katsotaan yritys, joka täyttää vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

1. On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

 • EU:n valtiontukisäännöissä tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kertyneiden tappioiden vähentäminen rahastoista ja kaikista muista yhtiön omiin varoihin tavallisesti luettavista eristä johtaa negatiiviseen kumulatiiviseen määrään, joka on suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta. Osakepääomaan lasketaan kuuluvaksi mahdolliset emissiovoitot.
 • Yleistä:
  • Kun arvioidaan tilinpäätöksen ulkopuolisia eriä yrityksen omaa pääomaa lisäävinä tekijöinä, on yleisesti ottaen noudatettava erityistä harkintaa ja varovaisuutta. Jos yritys on viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan, mutta tiedossa on, että se on saamassa omaa pääomaa vahvistavaa rahoitusta, tukea voidaan myöntää vasta kun oman pääoman korjaantuminen on vahvistettu välitilinpäätöksessä tai ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan toimesta.
  • Yritykselle myönnetty pääomalaina luetaan EU:n valtiontukisääntöjen vaikeuksissa olevan yrityksen kriteerejä tarkasteltaessa määrätyin edellytyksin yrityksen omaa pääomaa korjaavaksi eräksi.

2. On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä (tai muusta sellaisesta yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu) ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.

3. Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä. Jos kyseessä on alle kolme vuotta toiminut pk-yritys, arviointiin sovelletaan ainoastaan tätä kohtaa.

 • Yleistä:
  • Kriteerin sanamuodolla ”tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä” tarkoitetaan käytännössä, että yritys voitaisiin asettaa konkurssiin tai aloittaa yrityssaneeraus. Edellä mainituista edellytyksistä säädetään tarkemmin konkurssilain 2 luvussa sekä yrityssaneerauslain 6 §:ssä.

Koska yrityssaneerausmenettely päättyy Suomessa saneerausohjelman vahvistamiseen, lähtökohtana on, että saneerausohjelmassa oleva yritys ei ole vaikeuksissa oleva yritys, ellei se täytä muita vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän kriteereitä.

4. Yleistä ryhmäpoikkeusasetusta sovellettaessa yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi myös, jos yritys on saanut ns. pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin tai on saanut rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.

5. Suurten yritysten katsotaan olevan vaikeuksissa edellä esitettyjen ehtojen lisäksi myös tapauksissa, joissa kahden viime vuoden ajan molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat:

a) Yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja

b) yrityksen käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.

Velkaantumisaste lasketaan kaavalla:

                                            vieras pääoma

Velkaantumisaste =            -------------------

                                            oma pääoma

Käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin lasketaan seuraavalla kaavalla:

Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 

--------------------------------------------------------

rahoituskulut – rahoitustuotot

Huom. Mikäli rahoitustuotot ovat rahoituskuluja suuremmat ja yrityksen käyttökate on positiivinen, ei tämän tunnusluvun (b) kriteerin katsota täyttyvän. Jos puolestaan käyttökate ja nettorahoitustuotot jäävät molemmat negatiiviseksi (rahoituskulut ovat suuremmat kuin tuotot), katsotaan tunnusluvun kriteerin täyttyvän. Tällöin yritys voi olla vaikeuksissa, mikäli myös velkaantumisasteen tunnusluvun kriteeri (a) täyttyy.

PK-yrityksiin sovelletaan vain neljää ensimmäistä kriteeriä. Jos kyseessä on alle kolme vuotta toiminut pk-yritys, yrityksen vaikeuksissa oloa arvioidaan ainoastaan kriteerin 3 nojalla.

 • Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-yritykset) tarkoitetaan yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Verohallinnon tulkintoja vaikeuksissa olon kriteerien tarkastelusta

Vaikeuksissa olon kriteerien tarkastelun ajankohta

Tuen RPA:n kriteerien tarkastelun ajankohta on verotukien ollessa kyseessä se ajankohta, jolloin oikeus tukeen syntyy.

Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus

Vaikeuksissa olon kriteereitä tarkastellaan tilikausittain tilinpäätöksen tietojen perusteella. Mikäli yritys on tilikauden aikana kriteerin 3 mukaisesti maksukyvytön, tämä ei suoraan aiheuta tuen menettämistä, mikäli tilanne on korjautunut tilikauden loppuun mennessä ja tilinpäätöksen perusteella minkään muun kriteerin edellytykset eivät täyty.

Kriteerin 4 pelastamistuen ja rakenneuudistustuen osalta tilanne tarkastellaan myös tilikauden päättymishetken mukaan. Mikäli yritys ei ole maksanut pelastamistukea takaisin tai on vielä rakenneuudistussuunnitelman kohteena tilikauden lopussa, niin yritys ei ole tällöin oikeutettu energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Mutta jos pelastamistuki on maksettu takaisin ja rakenneuudistussuunnitelma on päättynyt ennen tilikauden loppua, on yritys oikeutettu intensiivisten palautukseen, mikäli minkään muun kriteerin edellytykset eivät tilinpäätöksen perusteella täyty.

Teollisuuden ja konesalien sähkövero (veroluokka 2.) sekä yhdistetyn tuotannon energiasisältöveron alennus

Sähköveron ja hiilidioksidiveron tarkastelujakso verokausi (kalenterikuukausi), jonka lopussa oikeus kyseisen tuen saantiin on syntynyt.

Käytännössä kriteerejä 1, 2 ja 5 tarkastellaan näitä tukia saavien yritysten osalta kuitenkin vain tilikausittain tilipäätöksen perusteella, jolloin mikäli yritys todetaan vaikeuksissa olevaksi, koko kyseisenä tilikautena saatu tuki tullaan perimään takaisin.

Näiden tukien osalta kriteerin 3 mukaista maksukyvyttömyyttä tai yrityssaneerausta voidaan tarkastella jo verokausittain. Mikäli kriteeri toteutuu keskellä vuotta, voidaan yritykseltä keskeyttää tuen saanti ja tarvittaessa periä jo saatuja tukia takaisin. Mutta jos yritys saa tilanteen korjaavaa rahoitusta tai saneerausohjelma vahvistetaan, niin oikeus tukeen voi myös palautua keskellä vuotta.

Myös kriteerin 4 pelastamistuen ja rakenneuudistustuen osalta tilanne tarkastellaan verokausittain ja yritys katsotaan vaikeuksissa olevaksi siihen saakka kunnes pelastamistuki on maksettu takaisin tai rakenneuudistussuunnitelma on päättynyt.

Jos yritys on täyttänyt keskellä vuotta jonkin vaikeuksissa olon kriteereistä ja menettänyt tuet osalta vuodesta, niin se että yritys tilinpäätöksen perusteella ei ole vaikeuksissa, ei tarkoita sitä että yritykselle palautettaisiin sen aikaisemmin menettämä tuki.

Konsernin huomioiminen

Vaikeuksissa oloa tarkastellaan pääsääntöisesti tukea hakeneen yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella.

Tarkastelu voidaan kuitenkin laajentaa konsernitasolle tilanteissa, joissa tukea hakeneen yrityksen emoyhtiö on taloudellisissa vaikeuksissa. Tällaisessa tapauksessa tukea ei voi myöntää tytäryhtiölle. Säännön tarkoituksena on estää tilanne, jossa vaikeuksissa oleva yritys perustaa tytäryhtiön, jonka kautta tukea kanavoitaisiin vaikeuksissa olevaan liiketoimintaan.

Oman pääoman menettämistä ja velkaantumisastetta koskeva kriteeri

Vaikeuksissa olon kriteerit perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, joita tarkastellaan oikaisemattomien tilinpäätöslukujen perusteella. Oman pääoman korjaaminen tilikauden päättymisen jälkeen voidaan hyväksyä välitilinpäätöksen tai ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan vahvistuksen perusteella.

TEM:n 4.11.2015 päivätyn muistion mukaan poikkeuksen kuitenkin muodostavat kirjanpitoasetuksen mukaisesti laaditussa tilinpäätöksessä poistoero sekä vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset, jotka muodostavat erilliset tase-erät oman ja vieraan pääoman erien välissä.

 • Tunnuslukuja laskettaessa pakolliset varaukset lasketaan osaksi vierasta pääomaa ja vapaaehtoiset varaukset sekä poistoero voidaan hyväksyä omaa pääomaa lisäävänä eränä.

Omaan pääomaan kuuluvana eränä voidaan lukea myös ne OYL 12 luvun mukaiset pääomalainat, jotka myös kirjanpitolain (KPL 5 luku 5c §) mukaan on voitu lukea omaan pääomaan kuuluvaksi. Vastuu siitä, että kyse on oman pääoman ehtoisesta rahoitusmuodosta, on yhtiöllä itsellään.

Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä (OYL 20 luvun 23 § 2 mom). Tämä edellyttää luotettavaa arviota riippumattomalta taholta, esim. kiinteistökonsultointifirmat mikäli kyseessä on kiinteistö ja tilintarkastaja tai vastaava muun omaisuuserän kohdalla.

RPA:n kriteerien tarkastelu osuuskunnissa

Vaikeuksissa olevien yritysten kriteereistä pääoman menettämiskriteerien osalta RPA:n 2 artiklan 18a ja 18b kohdissa määritellään tarkasteltavaksi yhtiöitä, jotka on määritelty direktiivin 2013/34/EU liitteissä I ja II. Kyseisissä direktiivin liitteissä ei ole mainintaa osuuskunnista, joten tämä kriteeri ei koske osuuskuntaa eli osuuskunta ei voi olla pääoman menettämisen takia vaikeuksissa oleva yritys. Kaikkien muiden RPA:n vaikeuksissa olevien yritysten kriteerien osalta on tarkasteltava myös osuuskuntia.

Tässä ohjeessa esitetyt tulkinnat ovat pääsääntöjä vaikeuksissa olon tulkinnalle. Koska ohjeessa ei pystytä ottamaan huomioon kaikki mahdollisia tilanteita ja asiaan vaikuttavia seikkoja, niin kaikki tilanteet tullaan tarkastelemaan tapauskohtaisesti, RPA:n säännösten mukaisesti.Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016