Peruskorko ja viitekorko ovat nousseet

Antopäivä
30.1.2007
Diaarinumero
207/345/2007
Voimassaolo
1.1.2007-30.6.2007
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 momentti

Peruskorko

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,75 prosenttia ajalle 1.1.2007–30.6.2007. Tätä ennen peruskorko on ollut 1.7.2006–31.12.2006 3,25 prosenttia ja 1.1.2006–30.6.2006 2,50 prosenttia.

Peruskoron suuruista korkoa käytetään verotuksessa seuraavissa tilanteissa:

  1. Peruskoron suuruista korkoa on perittävä
    • osakaslainasta, jota ei ole tuloverolain 53a §:n mukaisesti luettu osakkaana olevan luonnollisen henkilön pääomatuloksi.
    • työsuhdelainasta (tuloverolain 67 §). Veronalaiseksi ansiotuloksi katsotaan korkoetu työsuhteen perusteella saadusta lainasta siltä osin kuin lainasta peritty vuotuinen korko on alempi kuin peruskorko.
  1. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 § 2 momentin mukaan elinkeinotoiminnasta  johtuneena ei pidetä sitä osaa koroista, joka vastaa yksityisestä liikkeestä, ammatista tai elinkeinoyhtymästä nostettujen yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivisen oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Viitekorko

Suomen Pankin ilmoittama viitekorko ajalle 1.7.-31.12.2006 on 3 prosenttia. Viitekorko vaikuttaa palautuskorkoon, jäännösveron korkoon, maksettavaan yhteisökorkoon, veronlisäykseen ja viivekorkoon. Loppuvuodeksi vahvistettua viitekorkoa sovelletaan verotuksessa koko seuraavan kalenterivuoden ajan.

Palautuskorot

Palautuskorko on em. viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä, joten vuonna 2007 palautuskorko on 1 prosentti. Palautuskorko lasketaan luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien veronpalautuksille helmikuun 1. päivästä lukien.

Veronpalautuksille maksettava korko on kaikille verovelvollisille, niin luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille kuin yhteisöille ja yhteisetuuksille, samansuuruinen. Samaa korkoprosenttia käytetään myös arvolisäveron, kiinteistöveron, varainsiirtoveron sekä perintö- ja lahjaveron palautuksissa. Palautuskorko on verovapaata tuloa.

Jäännösveron korot

Luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä peritään jäännösveron korkoa, jos heidän hyväkseen luettavat ennakkoverot eivät riitä verojen suoritukseksi.

Jäännösveron korko on sama kuin palautuskorko eli 1 prosentti vuonna 2007. Siltä osin kuin jäännösvero ylittää 10 000 euroa jäännösveron korko on viitekorko lisättynä 2 prosenttiyksiköllä eli 5 prosenttia. Jäännösveron korko maksuunpannaan vain siltä osin kuin se ylittää 20 euroa.

Verovuoden 2006 jäännösveroille korko lasketaan 1.2.2007 alkaen. Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voi välttää jäännösveron koron kokonaan maksamalla riittävän suuruisen ennakon täydennysmaksun 31.1.2007 mennessä. Koron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua 1.2.–1.10.2007 välisenä aikana. Täydennysmaksun maksamisesta on ohjeet sivulla Henkilöasiakkaan ennakon täydennysmaksu.

Maksettava yhteisökorko

Yhteisöiltä ja yhteisetuuksilta peritään maksettavaa yhteisökorkoa, jos niille määrättävä vero on suurempi kuin hyväksi luettavat ennakkoverot. Maksettava yhteisökorko on em. viitekorko lisättynä 2 prosenttiyksiköllä eli 5 prosenttia vuonna 2007. Yhteisökoron voi välttää kokonaan maksamalla riittävän suuruisen ennakon täydennysmaksun viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Yhteisökoron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä. Maksettava yhteisökorko ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Viivästyskorot

Myös verotuksen viivästyskorot on sidottu Suomen Pankin ilmoittamaan viitekorkoon. Viivekorkoa peritään maksuunpannulle verolle, jonka maksaminen viivästyy. Viivekoron suuruus on viitekorko lisättynä 7 prosenttiyksiköllä eli 10 prosenttia vuonna 2007. Oma-aloitteisesti maksettavien verojen (esimerkiksi arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten) viivästymisen vuoksi laskettava veronlisäys on niin ikään 10 prosenttia vuonna 2007. Veronlisäystä peritään myös jälkiverotuksen ja ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyöntiin perustuvan verotuksen oikaisun yhteydessä. Viivekorko ja veronlisäys ovat aina vähintään kolme euroa. Ne eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.

Verotuksen korot vuosina 2006 ja 2007

Korko Peruste 2006 2007
Palautuskorko viitekorko - 2 % 0,5 %  1 %
Palautettava yhteisökorko viitekorko - 2 % 0,5 % 1 %
Jäännösveron korko:
– 10 000 euroon asti 
viitekorko – 2 % 0,5 % 1 %
Jäännösveron korko:
- yli 10 000 euron osalta 
viitekorko + 2 % 4,5 % 5 %
Maksettava yhteisökorko viitekorko + 2 % 4,5 % 5 %
Viivekorko viitekorko + 7 % 9,5 % 10 %
Veronlisäys viitekorko + 7 % 9,5 % 10 %

Apulaisjohtaja Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja Kari Aaltonen