Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Hallintokantelu

Voimassaolo
Toistaiseksi

Tämä ohje on korvattu ohjeella Verotuksen yleiset menettelysäännökset, 6.2.2023 Dnro VH/3035/00.01.00/2022.

Verohallinnon eri yksiköiden tai virkamiesten lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä tai toimenpiteestä voidaan tehdä kantelu Verohallinnolle. Kantelu voi kohdistua myös veroviranomaisen toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelulla ei voi hakea muutosta verotuspäätökseen

Kantelu ei ole koskaan verotuspäätökseen kohdistuva muutoksenhakukeino. Verohallinto ei voi kanteluun johdosta annettavalla päätöksellä muuttaa tai kumota tehtyjä verotuspäätöksiä tai muita toimenpiteitä, vaan kantelussa tutkitaan jälkikäteen menettelyn oikeellisuus. Verohallinto voi kanteluratkaisussa huomauttaa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa antaa asiassa hallinnollista ohjausta

Tarkemmat ohjeet verotuspäätösten muutostenhakuun ovat sivuilla

Kantelun tekeminen

Kantelu on vapaamuotoinen. Kantelijan tulee kuitenkin kirjelmässään kuvata kantelun kohteena oleva asia tai tapahtuma. Kirjoituksesta on käytävä ilmi, millä tavoin ja miksi kantelija pitää toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä epäasianmukaisena, virheellisenä tai lainvastaisena.

Verohallinnolle toimitettavasta kantelukirjelmästä tulee ilmetä kantelijan nimi ja osoite. Kantelukirjelmä toimitetaan allekirjoitettuna osoitteella:Verohallinto, PL 325, 00052 VERO.

Kantelukirjelmän voi toimittaa myös Verohallinnon kirjaamoon faksilla numeroon 029 512 6100.

Verohallinto toimittaa hankkimiensa selvitysten jälkeen kantelijalle kantelukirjoituksen johdosta tehdyn ratkaisun.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017