Maatalouden energiatuotteiden valmisteveron palauttaminen

Voimassaolo
Toistaiseksi

Ammattimaisella maatalouden harjoittajalla ja kasvihuoneviljelijällä on oikeus hakemuksesta saada maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä käyttämästään kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä sekä sähköstä valmisteveron palautusta.

Palautukseen oikeutettu

Palautukseen on oikeutettu maatalouden harjoittajat, joille on verovuoden aikana maksettu Euroopan unionin suoria tukia (ns. CAP-tuet), luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tukea tai peltoalaan, eläinmäärään, tuotantomäärään tai puutarhatuotteiden varastomäärään perustuvaa kansallista tukea. Palautukseen on oikeutettu myös ne, jotka harjoittavat viljan kuivausta, vaikkei heille olisikaan maksettu em. tukea.

Palautukseen ovat oikeutettuja myös ammattimaiset kasvihuoneviljelijät.

Palautuksen määrä

Polttoöljy

Verovuodelta 2020 eli 1.1.2020 lähtien Verohallinto palauttaa hakijalle valmisteveroon sisältyvää energiasisältöveron osuutta hakijan verovuoden aikana maataloudessa ja ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käyttämästään, Suomessa verotetusta

  • kevyestä polttoöljystä 7,63 senttiä litralta 
  • raskaasta polttoöljystä 8,56 senttiä kilogrammalta
  • biopolttoöljystä 7,63 senttiä litralta.

Sähkö

Sähkön verotus ei perustu energiasisältöön eikä hiilidioksidipäästöön. Sähkön valmisteveron palautusta maksetaan vain I veroluokan kulutuksesta. Sähköstä palautetaan veroa 1,55 senttiä kilowattitunnilta.

Valmisteveroa palautetaan kuitenkin enintään se määrä, jonka maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä on verovuoden aikana maksanut polttoaineeseen sisältynyttä energiasisältöveroa tai sähkön veroa.  Veroa ei palauteta, jos sen määrä on alle 50 euroa.

Maataloudella tarkoitetaan hakijan tilalla tapahtuvaa maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä, kotieläintuotteiden tuotantoa ja tuotantoeläinten pitoa, mehiläistaloutta, hevostaloutta ja velvoitekesannointia, tilalla tuotettujen maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointia, kauppakunnostusta ja pakkaamista sekä viljankuivausta riippumatta siitä, missä kuivausta harjoitetaan.

Kasvihuoneviljelijällä tarkoitetaan puutarhakasvien viljelyä pysyväisluoteisessa rakennuksessa, joka on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla ja jossa on lämmityslaitteisto.

Hakeminen

Hakemus on kätevintä tehdä OmaVerossa. Sen voi tehdä myös Verohallinnon vahvistamalle lomakkeelle 3311, tulosta lomake tai hae se verotoimistosta. Hakemuksen voi tehdä myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa.

Hakemuksessa on ilmoitettava maatalouteen tai kasvihuoneviljelyyn verovuoden aikana käytetyn verotetun kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn sekä sähkön määrä.

Palautusta on haettava verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

Hakuaika

Palautusta on haettava verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteisön ja yhteisetuuden on kuitenkin haettava palautusta viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen verovuoden päättymisestä, jolta palautusta haetaan. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhteisetuutena pidetään mm. jakokuntaa. Näin palautusta haetaan lähtökohtaisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä.

Lisätietoa

Lisätietoa energiaverojen palautuksen hakemisesta saa verotoimistoista ja Verohallinnon valtakunnallisesta palvelunumerosta 029 497 016.

Maatalouden tuista lisätietoa antavat kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset sekä TE-keskukset.