Ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuus

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

VML:n säännökset

Ilmoittamisvelvollisuuden perusteista säädetään VML 7-14 §:ssä. VML 7.1 §:n mukaan verovelvollisen on verotusta varten ilmoitettava veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa, niistä tehtävät vähennykset, tiedot varoistaan ja veloistaan sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot. Verovelvollisen on verotusta varten annettava veroilmoituksen lisäksi myös muita VML 7.1 §:ssa tarkoitettuja tietoja koskevia ilmoituksia. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset ilmoitusten antamisajankohdasta ja -tavasta sekä muusta menettelystä ilmoitusten antamiseksi. Ilmoittamisvelvollisuuden sisällöstä on tarkempia määräyksiä Verohallinnon päätöksessä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista.

Varallisuusverotus on kumottu verovuodesta 2006 alkaen. Verovelvollisen on kuitenkin edelleen ilmoitettava varojaan ja velkojaan koskevia tietoja muun muassa kiinteistöverotusta varten, tulon jakamiseksi ansio- ja pääomatuloon ja verovalvontaa varten. Luonnollisen henkilön ja kotimaisen kuolinpesän on ilmoitettava vain VML 10 §:n 2 ja 3 momentissa mainitut varat ja velat. Tarkemmat määräykset veroilmoituksessa ilmoitettavista varoista ja veloista ja niistä annettavista tiedoista ovat Verohallinnon päätöksessä ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista.

Esitäytetty veroilmoitus

Veroviranomainen lähettää esitäytetyn veroilmoituksen luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle, jolla voidaan olettaa olleen verovuonna veronalaista tuloa, varoja, vähennyksiä tai velkoja (VML 7.2 §, 1079/2005). Esitäytetyllä veroilmoituksella on tietoja verovelvollisen verovuoden tuloista, vähennyksistä, varoista ja veloista. Ne on voitu saada sivullisilta tiedonantovelvollisilta, verovelvolliselta itseltään tai verohallinnon tietokannasta. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana verovelvolliselle lähetetään, liikkeen- ja ammatinharjoittajia lukuun ottamatta, verotuspäätös, verotustodistus ja tilisiirtolomakkeet, jotka perustuvat esitäytetyillä tiedoilla suoritettuun verotuslaskentaan. Ne eivät aina vastaa lopullista verotuspäätöstä, koska verotustiedot voivat muuttua ennen verotuksen päättymistä. Jos tiedot muuttuvat, verovelvolliselle lähetetään uusi verotuspäätös, verotustodistus ja tilisiirtolomakkeet.

Esitäytetyn veroilmoituksen saaneen ilmoittamisvelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että hänen on tarkistettava kaikki esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat tiedot. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, verovelvollinen on velvollinen korjaamaan ja täydentämään tiedot sekä palauttamaan veroilmoituksen. Tarkistamis- ja korjaamisvelvollisuus koskee kaikkia tuloja, varoja, vähennyksiä ja muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Jos tiedot ovat oikeat eikä verovelvollisella ole muita veronalaisia tuloja, vähennyksiä, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja tai vaatimuksia, veroilmoitusta ei palauteta, jollei veroviranomainen erikseen niin vaadi. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden veroilmoitus on kuitenkin aina annettava. Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen on annettava metsätaloutta koskeva veroilmoitus. Metsätalouden veroilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos verovelvollisella ei ole verovuonna ollut metsätalouden tuloa, vähennyksiä tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja (VML 7.3 §, 1145/2005).

Jos verovelvollinen ei palauta esitäytettyä veroilmoitusta, hänen katsotaan antaneen veroilmoituksen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevien tietojen mukaisena (VML 7.4 §). Jos hänellä on ollut muutakin veronalaista tuloa tai esimerkiksi esitäytetty vähennystieto on aiheeton, mutta hän ei korjaa tietoja ja palauta korjattua veroilmoitusta, hän on laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa. Veroilmoituksen esitäytöstä huolimatta myös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tuloverotuksen perusteena on siis verovelvollisen laaja ilmoittamisvelvollisuus, kuten ennenkin.

Yhteisön, yhtymän ja jokaisen muun verovelvollisen, joka ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta ja jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa tai varallisuutta taikka muita verotukseen vaikuttavia tietoja, on verotusta varten annettava kehotuksetta veroilmoitus. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän, joka ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta ja jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa tai varallisuutta taikka muita verotukseen vaikuttavia tietoja, on siis annettava oma-aloitteisesti veroilmoitus. Velvollinen antamaan veroilmoituksen on lisäksi jokainen, jolta veroviranomainen sitä erikseen vaatii (VML 7.5 §, 1145/2005).

Ilmoituksen antamistapa ja -aika

Veroilmoitus ja muut VHp:ssä tarkoitetut tiedot ja selvitykset on annettava Verohallinnon kutakin tarkoitusta varten vahvistamia lomakkeita käyttäen tai muulla tavalla kirjallisesti, ellei tarkoitusta varten vahvistettua lomaketta ole. Osakeyhtiön, osuuskunnan, elinkeinoyhtymän, asunto- ja kiinteistöyhtiön, asunto-osuuskunnan, yhdistyksen, säätiön, maataloudenharjoittajan, metsätalouden harjoittajan sekä liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoitus voidaan antaa myös sähköisesti Verohallinnon julkaisemien sähköisten ilmoittamispalvelujen avulla.

Yleisesti verovelvollisen veroilmoitus annetaan tai lähetetään postitse verovelvollisen verotuksen toimittavaan Verohallinnon yksikköön tai muuhun Verohallinnon yksikköön.

Veroilmoituksen antamisen ajankohta vaihtelee eri verovelvollisryhmien osalta. Puolisoiden on annettava veroilmoituksensa samassa määräajassa. Jos määräaika päättyisi eri aikaan VHp:n 6 - 9 §:ien mukaan, puolisoiden on VHp 10 §:n mukaan annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Muistiinpanot ja tositteet

Verovuodesta 2005 alkaen veroilmoitukseen ei liitetä tositteita. Tositteita ovat esimerkiksi maksujen tilisiirtokuitit, kassakuitit, korkotodistukset, palkkakuitit sekä kauppakirjat ja muut sopimukset. Verovelvollisen on säilytettävä tositteet itsellään ja toimitettava ne veroviranomaiselle tai muutoksenhakuviranomaiselle erikseen pyydettäessä. Jos verovelvollinen ei pyydettäessä esitä tositetta, vaadittu vähennys voidaan evätä tai verotuksessa jo myönnetty vähennys voidaan poistaa, ellei oikeutta vähennykseen muuten voida pitää selvitettynä. Perusteettomasta vähennysvaatimuksesta voidaan myös määrätä veronkorotus. Tositteet on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Säilyttämisvelvollisuus koskee jo vuoden 2005 tositteita. Tositteita ei kuitenkaan tarvitse säilyttää tiedoista, jotka ovat täysin samat kuin ne, jotka verohallinto on merkinnyt esitäytettyyn veroilmoitukseen. Säilyttämisvelvollisuus ei koske myöskään niitä tositteita, jotka verovelvollinen on toimittanut veroviranomaiselle. Verovelvollisen on säilytettävä tositteensa siten, että ne ovat esitettävissä ja selväkielisinä luettavissa, kun viranomainen vaatii ne esitettäväksi. Tositteet voidaan säilyttää myös sähköisessä muodossa. Ne on tarvittaessa voitava tulostaa paperille.

Tositteita eivät ole veroilmoituksen liitelomakkeet tai verovelvollisen laatimat selvitykset esimerkiksi verovähennyksen perusteista. Tällaiset liitteet ja lomakkeet liitetään veroilmoitukseen.

Siitä, ettei verovelvollinen voi vaadittaessa esittää tositetta esimerkiksi sen katoamisen johdosta, ei sellaisenaan seuraa, että vähennystä ei myönnetä tai jo myönnetty vähennys poistetaan. Myös muu luotettava selvitys oikeudesta vähennykseen voidaan hyväksyä verotuksessa.

VML 12 §:n mukainen muistiinpanovelvollisuus koskee entiseen tapaan maataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa ja muuta sellaista tulonhankkimistoimintaa, josta verovelvollinen ei ole kirjanpitovelvollinen. Verovelvollisen on verovuodesta 2005 alkaen pidettävä muistiinpanoja myös sijoitustoiminnastaan (VML 12 §). Sijoitustoimintaa on varojen sijoittaminen osakkeisiin, arvopapereihin, sijoitusrahaston rahasto-osuuksiin ja muuhun tällaiseen omaisuuteen ja kaupankäynti tällaisella omaisuudella. Muistiinpanoissa tulee olla tiedot omaisuuden hankinta- ja luovutusajankohdista, hankinta- ja luovutushinnoista ja hankintamenoissa osakeantien tai splitien johdosta tapahtuneista muutoksista sekä muut luovutusvoiton verotuksessa tarpeelliset tiedot. Jos omaisuus on arvo-osuusjärjestelmän tai rahastokirjanpidon piirissä on yleensä riittävää, että verovelvollinen säilyttää tiliotteet tai raportit, joista mainitut tiedot ilmenevät. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä. Muistiinpanoja voidaan pitää ja ne voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Ne on tarvittaessa voitava tulostaa paperille. Muistiinpanovelvollisuus koskee jo vuonna 2005 harjoitetun sijoitustoiminnan tietoja. VML 12 §:n mukainen muistiinpanovelvollisuus koskee entiseen tapaan myös maataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa ja muuta sellaista tulonhankkimistoimintaa.

Ks. Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista.

Sivullisen tiedonantovelvollisuus

Veroilmoituksen esitäyttö edellyttää, että Verohallinto saa verotusta varten tarvittavat tiedot muilta kuin verovelvolliselta itseltään. Sivullisilta saatavia tietoja käytetään verotuksessa osittain suoraan verotuksen perusteena ja osittain tarkkailutietoina. Sivullisen tiedonantovelvollisuudesta on säädetty VML 15-25 §:ssä. Verotusmenettelylain nojalla Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisajankohdasta ja tavasta. Verohallinto voi myös rajoittaa verotusmenettelylain mukaista yleistä tiedonantovelvollisuutta. Päätöksessä tiedonantovelvollisuutta on rajoitettu siten, että siinä luetellaan, mitkä tulo-, varallisuus- ja vähennystiedot sivullisen on ilmoitettava ilman kehotusta.

Ks. Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta.