Työnantajan järjestämä yhteiskuljetus

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Ohje on päivitettävänä

Veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi ei katsota etua työnantajan järjestämästä yhteiskuljetuksesta asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla (TVL 69.1 §:n 5 k.).

Yhteiskuljetuksella tarkoitetaan työnantajan etukäteen esim. kuljetussopimuksin järjestämää säännöllistä kuljetusta kuten bussikuljetusta. Jos kuljetettavien määrä on vähäinen tai kuljetus joudutaan järjestämään eri suuntiin, yhteiskuljetuksena voidaan pitää myös työnantajan järjestämää henkilöautokuljetusta. Yhteiskuljetuksen veronalaisuuteen ei vaikuta se, mihin aikaan vuorokaudesta työmatka tehdään.

Matkaliput

Työnantajan muulla tavoin kustantamista matkoista syntyvä etu on sen sijaan veronalaista tuloa, kuten esim. etu ilmaislipuista joukkoliikennevälineisiin. Työsuhdematkalipun verotusarvo on 75 % lipun käyvästä hinasta (Lue lisää ). Myös jos työnantaja korvaa asunnon ja työpaikan väliset matkakulut työntekijälle rahalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla, näin saatu etu on veronalaista tuloa.

Liikenteen harjoittajan palveluksessaan oleville myöntämät tavanomaiset ja kohtuulliset vapaa- ja alennusliput ovat kuitenkin aikaisempaan tapaan verovapaita siitä huolimatta, että niitä voidaan käyttää asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin.

Matkat autolla

Jos työntekijä kulkee asunnon ja varsinaisen työpaikan välisen matkan työsuhdeautolla tai omalla autollaan, kyseessä ei ole yhteiskuljetus, vaan matkasta saatu etu tai korvaus on työntekijän veronalaista tuloa.

Yhteiskuljetus taksikuljetuksena

Myös työnantajan järjestämää taksikuljetusta voidaan pitää verovapaana yhteiskuljetuksena, jos se on järjestetty työnantajan toimesta ja kyseessä on säännöllinen, poikkeuksellisissa työolosuhteissa esim. yövuorossa työskentelevien henkilöiden kuljetus, joka järjestelyiltään vastaa koululaisten taksikuljetusta.

Taksikortti

Taksikuljetuksen pitäminen verovapaana yhteiskuljetuksena edellyttää lisäksi, että työnantaja on etukäteen sopinut kuljetuksesta taksiautoilijoiden kanssa ja suorittaa kulut suoraan heille. Teknisesti maksu voi tapahtua myös taksikortilla. Työnantajan varaaman kuljetuksen on oltava kaikkien sitä haluavien käytettävissä. Kuljetettavien lukumäärälle ei ole asetettu ehtoja, joten verovapaata voi muiden edellytysten täyttyessä olla yhdenkin henkilön kuljettaminen.

Hälytys ja varallaolotehtävät

Työntekijän saamat korvaukset varsinaiselle työpaikalle tehdystä hälytysluonteisesta käynnistä voidaan rinnastaa erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä matkoista saatuihin korvauksiin. Kulut voidaan siten tällaisessa tapauksessa korvata todellisten kustannusten mukaisina verovapaasti. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia työpaikalla käyntejä, jotka ovat lukumääränsä ja säännöllisyytensä perusteella tavanomaisiin asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiin matkoihin rinnastettavia.

Vähennysoikeus

Jos asunnon ja työpaikan välisistä matkoista maksetuista korvauksista on katsottu syntyvän veronalaista tuloa, verovelvollinen voi vaatia vähennystä näiden matkojen osalta. Vähennys myönnetään kuitenkin halvinta kulkuneuvoa käyttäen syntyvien kustannusten mukaisesti. Toisaalta jos verovelvollinen on joillekin matkoille saanut verovapaan yhteiskuljetuksen, hänellä ei näiden matkojen osalta ole oikeutta matkakuluvähennykseen.