Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Etu liikenteenharjoittajan antamasta vapaa- tai alennuslipusta

Voimassaolo
Vuodesta 2012 alkaen

Veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi ei katsota sitä toimialalla tavanomaista ja kohtuullista etua, jonka liikenteenharjoittajan palveluksessa tai tämän palveluksesta eläkkeellä oleva verovelvollinen saa työnantajalta matkaan oikeuttavana vapaa- tai alennuslippuna (TVL 69.2 §). Säännös koskee vain liikennetoimialaa, ei esim. matkatoimistoa (KHO 1991/3387 ja 1995/802) tai liikenteen koordinoinnista vastaavaa kaupunkien yhteistyöelintä (KHO 1987/3914). Muista henkilökuntaeduista poiketen edun tavanomaisuus ja kohtuullisuus ratkaistaan toimialakohtaisesti.

Valtionrautateiden ja linja-autoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevien verovelvollisten saamat tavanomaiset ja kohtuulliset vapaa- tai alennusmatkat ovat verovapaita. Vastaavat edut voidaan yleensä katsoa verovapaaksi myös muilla liikennealoilla.

Konsernisuhde

Säännöksestä ilmeneviä periaatteita sovelletaan myös sellaiseen vapaa- tai alennusmatkaan, jonka liikenteenharjoittajan palveluksessa oleva tai tämän palveluksesta eläkkeellä oleva on saanut työnantajaan konsernisuhteessa olevalta liikennetoimialalla toimivalta yritykseltä.

Vastaavia periaatteita voidaan soveltaa myös ratkaistaessa lentoliikenteessä tavanomaisten, ulkomaisilta lentoyhtiöiltä saatujen matkaetujen veronalaisuutta. Säännöstä ei sitä vastoin sovelleta työnantajaan konsernisuhteessa olevalta liikenteenharjoittajalta saatuun matkaan siinä tapauksessa, että matkan saajan työnantaja ei ole liikenteenharjoittaja.

Lentomatkat

Lentoliikenteen osalta ulkomaanmatkoista syntyvän edun taloudellinen arvo on sekä saajan että antajan kannalta merkittävä silloin, kun matkalippu oikeuttaa paikanvaraukseen. Nämä etuudet eivät ole tältä osin muutoinkaan verrattavissa edes liikennetoimialalla myönnettäviin tavanmukaisiin henkilökunta-alennuksiin. Etuudet eivät tämän vuoksi voi olla myöskään määrältään kohtuullisia verrattuna muiden liikennemuotojen piirissä myönnettäviin vapaa- ja alennusmatkoihin.

Jotta vapaa- tai alennusmatka voisi olla verovapaa, olisi lentoliikenteen ulkomaanmatkojen osalta tämän vuoksi edellytettävä, että matka tehdään ilman paikanvarausoikeutta. Sitä vastoin toimialalla tavanomaiset ja kohtuulliset kotimaan lentoliikenteen vapaa- ja alennusmatkat ovat liikenteenharjoittajan palveluksessa oleville verovapaita riippumatta paikanvarausoikeudesta.

Omaisten matkaliput

Verovelvollisen vapaa- tai alennuslippuna saaman edun verovapauden edellytyksenä ei ole se, että etu olisi rajoitettu vain työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön, vaan verovelvollisen saama lippu voi toimialalla tavanomaisissa ja kohtuullisissa rajoissa tulla myös hänen omaistensa käyttöön.Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2012