Pääomanpalautusten verotus 2014 - ohje henkilöasiakkaalle

Antopäivä
17.3.2015
Voimassaolo
Toistaiseksi

Pääomanpalautusten verotus on uudistunut vuoden 2014 alusta. Tuloverolakiin on säädetty nimenomaiset säännökset osakeyhtiön vapaan oman pääoman rahastoista jaettavien varojen verotuksesta.  Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan pääsääntöisesti osinkona verovuodesta 2014 alkaen.

Julkisesti noteeratun yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta on saajan verotuksessa aina osinkoa.

Julkisesti noteeraamattoman yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta on saajan verotuksessa pääsääntöisesti osinkoa. Varojenjako verotetaan kuitenkin edelleen tiettyjen edellytysten täyttyessä luovutuksena.

1.1.2014 tai sen jälkeen tehty pääomasijoitus

Jos vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan osakkeenomistajalle palautusta hänen yhtiöön 1.1.2014 tai sen jälkeen tekemälle pääomasijoitukselle, verotetaan varojenjako luovutuksena eli luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan, jos pääomasijoituksen tekemisestä on varoja jaettaessa kulunut enintään 10 vuotta ja verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen näiden edellytysten täyttymisestä.

Jos luovutuksena verottamisen edellytykset eivät täyty, verotetaan varojenjako myös tältä osin osinkona ja siihen sovelletaan osingon verotusta koskevia säännöksiä.

Ennen 1.1.2014 tehty pääomasijoitus

Verovuosina 2014 ja 2015 julkisesti noteeraamattoman yhtiön varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta sovelletaan siirtymäsäännöstä, jos varojenjaossa palautetaan ennen 1.1.2014 tehtyä pääomasijoitusta. Siirtymäsäännöksen nojalla ennen 1.1.2014 tehdyn pääomasijoituksen palautus verotetaan ennen nimenomaisten säännösten voimaantuloa sovelletun verotuskäytännön mukaisesti. Tätä käytäntöä on käsitelty Verohallinnon ohjeessa Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen.

Ohjeen mukaan varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan luovutuksena siltä osin kuin sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kertyneet varat ovat muodostuneet pääomasijoituksista, ja muutoin osinkona. Siirtymäsäännöstä sovellettaessa ei ole merkitystä sillä, kuinka kauan sijoituksen tekemisestä on kulunut aikaa eikä sillä kuka palautettavan sijoituksen on tehnyt.

Eräät julkisesti noteeratut yhtiöt ovat maksaneet osakkeilleen pääomanpalautusta vuonna 2014. Verohallinto on esitäyttänyt saamansa tiedot näistä osinkona verotettavista pääomanpalautuksista henkilöasiakkaiden veroilmoituksille. Jos olet saanut julkisesti noteeratusta yhtiöstä pääomanpalautusta, jota ei ole merkitty esitäytetylle veroilmoituksellesi, sinun on selvitettävä ja ilmoitettava veroilmoitukselta puuttuva tulo.

Jos olet saanut pääomanpalautusta julkisesti noteeraamattomasta yhtiöstä, sinun on selvitettävä ja ilmoitettava veroilmoituksella pääomanpalautuksesta syntynyt luovutusvoitto tai osinkotulo. Huomaa kuitenkin, että luovutuksena verotettavaa pääomanpalautusta ei tarvitse ilmoittaa, jos olet saanut vuoden 2014 aikana luovutuksena verotettavia pääomanpalautuksia tai osakkeiden, rahasto-osuuksien taikka muun tällaisen omaisuuden luovutushintaa yhteensä enintään 1 000 euroa (Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 15 a §).

Luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta verotettava luovutusvoitto lasketaan osakekohtaisesti vähentämällä pääomanpalautuksesta osakkeen hankintamenoa. Usein pääomanpalautuksesta ei jää voittoa, koska osakkeen hankintameno on suurempi kuin pääomanpalautuksen määrä. Luovutustappiota pääomanpalautuksesta ei voi muodostua.

Kun myyt osakkeen, jolle on maksettu pääomanpalautusta, et saa vähentää osakkeen myyntivoittoa laskettaessa sitä osaa osakkeen hankintamenosta, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksesta.

Lue lisää pääomanpalautusten verottamisesta