Pääomanpalautusten verotus 2012 - ohje henkilöasiakkaalle

Antopäivä
17.1.2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Orion, Oriola-KD, Citycon ja eräät muut yhtiöt ovat maksaneet osakkeilleen pääomanpalautusta vuonna 2012. Verohallinto on esitäyttänyt saamansa tiedot pääomanpalautuksista veroilmoituksellesi. Jos olet saanut pääomanpalautusta, sinun on selvitettävä ja ilmoitettava verotukseen pääomanpalautuksesta jäänyt voitto. Huomaa kuitenkin, että pääomanpalautusta ei tarvitse ilmoittaa, jos olet saanut vuoden 2012 aikana pääomanpalautuksia sekä myynyt osakkeita, rahasto-osuuksia ja muuta tällaista omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla. 

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta osakkeen hankintamenoa. Usein pääomanpalautuksesta ei jää voittoa, koska osakkeen hankintameno on suurempi kuin pääomanpalautuksen määrä. Kun myyt osakkeen, jolle on maksettu pääomanpalautusta, et saa vähentää osakkeen myyntivoittoa laskettaessa sitä osaa osakkeen hankintamenosta, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksesta.   

Tässä ohjeessa kerrotaan pääomanpalautuksen verotuksesta ja ilmoittamisesta.  

Pääomanpalautuksia vuonna 2012

Useat yhtiöt ovat maksaneet osakkeenomistajilleen pääomanpalautusta vuonna 2012. Pääomanpalautusta ovat maksaneet ainakin seuraavat julkisesti noteeratut yhtiöt:

Yhtiö  Pääomanpalautus euroa / osake Täsmäytyspäivä*   
Aspo Oyj 0,42

10.04.2012

Biohit Oyj 0,80

16.04.2012

Citycon Oyj 0,11

26.03.2012

Digia Oyj 0,10

16.03.2012

Honkarakenne Oyj B 0,08

04.04.2012

Lassila & Tikanoja Oyj 0,55

20.03.2012

Nurminen Logistics Oyj 0,07

10.10.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj 0,03

27.03.2012

Oriola-KD Oyj A 0,03

29.03.2012

Oriola-KD Oyj B 0,03

29.03.2012

Orion Oyj A 0,12

23.03.2012

Orion Oyj B 0,12

23.03.2012

Panostaja Oyj 0,05

03.02.2012

Solteq Oyj 0,03

01.10.2012

Soprano Oyj 0,02

02.05.2012

Talentum Oyj 0,06

04.04.2012

* Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen perustuva oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa on sillä, jolle osake kuuluu varojenjakopäätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä (osakeyhtiölaki 4 luku 2 § 3 momentti)

Eräät näistä yhtiöistä ovat jakaneet pääomanpalautusta aikaisemminkin. Esimerkiksi Orion Oyj on jakanut pääomanpalautusta myös vuosina 2010 ja 2011, Citycon vuosina 2008-2011, Ruukki Group vuosina 2010 ja 2011. Soprano Oyj vuosina 2010 ja 2011, ja, Talentum Oyj vuosina 2009 ja 2011.

Verohallinto on saanut tietoja vuonna 2012 maksetuista pääomanpalautuksista yhtiöiltä ja tilinhoitajayhteisöiltä (esimerkiksi pankit ja Euroclear (arvopaperikeskus)). Saadut tiedot pääomanpalautuksista on esitäytetty veroilmoitukselle.

Pääomanpalautuksesta jääneen voiton määrää ei ole yleensä voitu laskea valmiiksi veroilmoituksellesi, koska pääomanpalautuksesta vähennettävän osakkeen hankintamenon määrä ei ole ollut tiedossa. Jos olet saanut pääomanpalautusta, sinun on itse selvitettävä ja ilmoitettava pääomanpalautuksesta jäävän voiton määrä.

HUOM! Jos sinulla on ollut vuoden 2012 aikana vain vähän pääomanpalautuksia ja omaisuuden myyntituloja (yhteensä enintään 1 000 euroa), sinun ei kuitenkaan tarvitse selvittää ja ilmoittaa pääomanpalautuksesta jääneen voiton määrää (ks. tästä tarkemmin jäljempänä kohta: Milloin pääomanpalautus on verovapaa? Pääomanpalautuksen ilmoittaminen).

Vuoden 2011 pääomapalautusten osalta ks ohje Pääomanpalautusten verotus 2011 - ohje henkilöasiakkaalle

Pääomanpalautusta vai osinkoa?

Kaikki yhtiöt eivät jaa pääomanpalautusta. Tavallisempaa on, että yhtiöt maksavat osakkeille osinkoa. Pääomanpalautus ja osinko verotetaan eri tavalla, joten niitä ei tule sekoittaa toisiinsa.

Pääomanpalautukseen sovelletaan luovutusvoiton (myyntivoiton) verotussäännöksiä ja pääomanpalautuksesta vähennetään osakkeen hankintamenoa. Pääomanpalautusta maksettaessa ei toimiteta veron ennakonpidätystä.

Osinkotulon verotuksesta on omat säännöksensä.  Osinkotulosta ei vähennetä osakkeen hankintamenoa. Pörssiosakkeille maksetusta osingosta toimitetaan ennakonpidätys (19 prosenttia osingon määrästä)..

Pankilta tai tilinhoitajayhteisöltä saamastasi tiliotteesta selviää yleensä, onko tulo osinkoa vai pääomanpalautusta. Myös veroilmoituslomakkeelle tiedot saaduista osingoista ja pääomanpalautuksista on esitäytetty erikseen.

Jotkut yhtiöt kuten Orion Oyj ja Citycon Oyj ovat jakaneet vuonna 2012 sekä osinkoa että pääomanpalausta (vuonna 2011 ainakin Citycon Oyj, Comptel Oyj, Oriola-KD Oyj, Orion Oyj ja Tekla Oyj).

Pääomapalautuksen verotus

Yleistä

Pääomanpalautus vaikuttaa verotuksessa kahdella tapaa. Pääomanpalautuksesta itsestään jää verotettavaa voittoa, jos pääomanpalautus on suurempi kuin kyseisen osakkeen jäljellä oleva hankintameno (hankintameno, jota ei ole vielä vähennetty verotuksessa). Toiseksi pääomanpalautus pienentää osakkeen hankintamenoa.  Kun osake myöhemmin myydään ja lasketaan myynnistä syntyvää luovutusvoittoa tai -tappiota, sitä hankintamenon osaa, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksista, ei saa vähentää uudelleen.

Jos pääomanpalautukset ja sijoitusten myyntitulot ovat vähäiset (verovuonna yhteensä enintään 1 000 euroa), voitto on verovapaa. Tällöin pääomanpalautusta ei myöskään tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa (ks. tästä kohta Milloin pääomanpalautus on verovapaa? Pääomanpalautuksen ilmoittaminen).

Miten voitto lasketaan?

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että pääomanpalautuksesta vähennetään osakkeen poistamaton hankintameno (eli verotuksessa vielä vähentämättä oleva hankintameno). Hankintamenoa vähennetään kuitenkin enintään pääomanpalautuksen määrä. Jos osakkeen poistamaton hankintameno on vähintään pääomanpalautuksen suuruinen, pääomanpalautuksesta ei jää voittoa. Pääomanpalautuksesta ei voi syntyä tappiota.

Jos olet hankkinut osakkeen ostamalla, osakkeen hankintamenoa on ostohinta kuluineen. Jos olet saanut osakkeen perintönä tai lahjana, osakkeen hankintameno on perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo.

Esimerkki 1. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta. Olet ostanut osakkeet vuonna 2005 hintaan 2 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 2 euroa / osake.

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2012. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan kunkin osakkeen osalta siten, että osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,50 euroa. Pääomanpalautuksesta ei jää tässä tapauksessa voittoa. Pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan A Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,50 euroa / osake.

Esimerkki 2. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta. Olet saanut osakkeet perintönä vuonna 2002. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 0,40 euroa / osake.

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2012. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että kullekin osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,40 euroa. Pääomanpalautuksesta jää tässä tapauksessa voittoa 0,10 euroa / osake. Koska osakkeen hankintameno on vähennetty pääomanpalautuksesta kokonaan, pääomanpalautuksen jälkeen sinulla olevien A Oyj:n osakkeiden hankintameno on nolla.

Todellisen hankintamenon tai perintö- ja lahjaverotusarvon sijasta pääomanpalautuksesta jäävä voitto voidaan laskea vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettamaa käytetään, jos hankintameno-olettaman mukaan vähennettävä määrä on suurempi kuin todellisen hankintamenon tai perintö- ja lahjaverotusarvon määrä.

Hankintameno-olettama on 20 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, jos se osake, jolle pääomanpalautus on saatu, on omistettu alle 10 vuotta silloin, kun pääomanpalautus on saatu. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, jos se osake, jolle pääomanpalautus on saatu, on omistettu vähintään 10 vuotta.

Esimerkki 3. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta. Olet ostanut osakkeet vuonna 1998 hintaan 0,15 euroa / osake. Kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa siis 0,15 euroa / osake.  

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2012. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Osakkeen todellinen hankintameno on 0,15 euroa / osake ja todellisen hankintamenon mukaan laskettu voitto olisi 0,35 euroa / osake (0,50 euroa - 0,15 euroa = 0,35 euroa) eli 1 000 osakkeelta yhteensä 350 euroa.

Hankintameno-olettamalla laskettu vähennettävä hankintameno on tässä tapauksessa 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, koska pääomanpalautus on saatu vähintään 10 vuotta omistetuille osakkeille. Hankintameno-olettamalla laskettu vähennettävä hankintameno on siten 0,20 euroa / osake (0,50 euroa * 40 % = 0,20 euroa) eli suurempi kuin todellinen hankintameno 0,15 euroa / osake.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettamalla laskettu hankintameno. Voittoa jää 0,30 euroa / osake (0,50 euroa - 0,20 euroa = 0,30 euroa) eli 1 000 osakkelta yhteensä 300 euroa. Pääomanpalautuksen jälkeen A Oyj:n osakkeillasi ei ole hankintamenoa, koska osakkeiden hankintameno on tullut kokonaan vähennetyksi vuonna 2012 saadusta pääomanpalautuksesta.  

Esimerkki 4. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta. Olet saanut osakkeet perintönä vuonna 2003. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa ollut alun perin 0,40 euroa / osake.

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2012. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa. Osakkeen hankintameno 0,40 euroa / osake on tullut kokonaan vähennetyksi vuonna 2012 saadusta pääomanpalautuksesta, eikä A Oyj:n osakkeillasi ole siis enää hankintamenoa vuoden 2012 pääomanpalautuksen jälkeen.

A Oyj jakaa pääomanpalautusta 0,10 euroa / osake vuonna 2013. Saat 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 100 euroa. Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että kullekin osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,10 euroa vähennetään hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, koska pääomanpalautus on maksettu alle 10 vuotta omistetuille osakkeille (olet saanut osakkeet vuonna 2003). Pääomanpalautuksesta jäävä voitto on 0,08 euroa / osake.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan osakekohtaisesti. Kullakin osakkeella on oma hankintamenonsa ja kullekin osakkeelle maksetun pääomanpalautuksen määrästä vähennetään vain tuon osakkeen hankintamenoa. Jos osakkeet on hankittu useammassa erässä, voitto tulee laskea kunkin erän osalta erikseen. Tietyn osakkeen hankintamenoa ei siis saa vähentää jollekin muulle osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta.

Esimerkki 5. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta, jotka olet saanut perintönä vuonna 2002. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 0,40 euroa / osake (hankintaerä 1).

Lisäksi sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta, jotka olet ostanut osakkeet vuonna 2005 hintaan 2 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 2 euroa / osake (hankintaerä 2).

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2012. Olet siis saanut 2 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 1 000 euroa.

Hankintaerään 1 kuuluvien osakkeiden osalta pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että kullekin osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,40 euroa. Pääomanpalautuksesta jää tässä tapauksessa voittoa 0,10 euroa / hankintaerään 1 kuuluva osake. Koska osakkeen hankintameno on vähennetty pääomanpalautuksesta kokonaan, pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan hankintaerään 1 kuuluvan A Oyj:n osakkeiden hankintameno on nolla.

Hankintaerään 2 kuuluvien osakkeiden osalta pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,50 euroa. Pääomanpalautuksesta ei jää tässä tapauksessa voittoa hankintaerään 2 kuuluvien osakkeiden osalta. Pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan hankintaerään 2 kuuluvan A Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,50 euroa / osake.

Milloin pääomanpalautus on verovapaa? Pääomanpalautuksen ilmoittaminen

Jos olet saanut vuoden 2012 aikana pääomanpalautuksia ja myynyt rahasto-osuuksia, osakkeita ja muuta tällaista omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla, pääomanpalautuksesta jäänyt voitto ja muut luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa. Tällöin sinun ei tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksella pääomanpalautuksesta jääneen voiton määrää (Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 15 a §).

Esimerkki 6. Olet saanut vuonna 2012 A Oyj:ltä pääomanpalautusta 10 000 A Oyj:n osakkeelle 0,06 euroa / osake eli yhteensä 600 euroa. Et ole myynyt vuonna 2012 rahasto-osuuksia, osakkeita tai muuta tällaista omaisuutta tai saanut muita pääomanpalautuksia. Pääomanpalautuksesta mahdollisesti jäänyt voitto ei ole veronalaista tuloa. Sinun ei tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksellasi A Oyj:ltä saamaasi pääomanpalautusta.

Esimerkki 7. Olet saanut vuonna 2012 A Oyj:ltä pääomanpalautusta 10 000 A Oyj:n  osakkeelle 0,06 euroa / osake eli yhteensä 600 euroa. Lisäksi olet saanut vuonna 2012 B Oyj:ltä pääomanpalautusta 1 000 osakkeelle 0,10 euroa / osake eli yhteensä 100,00 euroa. Vielä olet myynyt vuonna 2012 rahasto-osuuksia 100 eurolla ja osakkeita 150 eurolla. Vuoden 2012 pääomanpalautukset sekä rahasto-osuuksien ja osakkeiden myyntihinnat ovat yhteensä 950,00 euroa. Pääomanpalautuksista mahdollisesti jäänyt voitto ei ole veronalaista. Sinun ei tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksellasi A Oyj:ltä ja B Oyj:ltä saamaasi pääomanpalautusta.  Rahasto-osuuksien ja osakkeiden myynnistä mahdollisesti jäänyt voitto ei myöskään ole veronalaista tuloa.

Näissä tilanteissa sinun ei siis tarvitse ilmoittaa veroilmoituksellasi saamaasi pääomanpalautusta. Muista kuitenkin, että osakkeen hankintameno on pienentynyt pääomanpalautuksesta vähennetyn hankintamenon määrällä.

Jos olet saanut vuoden 2012 aikana pääomanpalautuksia ja myynyt rahasto-osuuksia, osakkeita ja muuta tällaista omaisuutta yhteensä yli 1 000 eurolla, pääomanpalautuksesta mahdollisesti jäänyt voitto ja muut mahdolliset luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa. Tällöin sinun tulee ilmoittaa ja selvittää saamasi pääomanpalautukset ja omaisuuden luovutukset veroilmoituksellasi. Ilmoita saamasi pääomanpalautus siinäkin tapauksessa, että pääomanpalautuksesta ei jää voittoa osakkeen hankintamenon vähentämisen jälkeen.

Esimerkki 8. Olet saanut vuonna 2012 A Oyj:ltä pääomanpalautusta 10000 A Oyj:n osakkeelle 0,06 euroa / osake eli yhteensä 600 euroa. Lisäksi olet myynyt vuonna 2012 rahasto-osuuksia 1 200 eurolla. Pääomanpalautukset ja myyntihinnat ovat yhteensä 1 800 euroa eli yli 1 000 euroa. A Oyj:n osakkeidesi poistamaton hankintameno ennen pääomanpalautusta on ollut 15,90 euroa / osake, joten pääomanpalautuksesta ei jää voittoa. Ilmoita veroilmoituksellasi A Oyj:ltä saamasi pääomanpalautus 0,06 euroa / osake ja siitä vähennettävä osakkeen hankintameno 0,06 euroa / osake. Selvitä veroilmoituksellasi myös rahasto-osuuksien myynnistä syntynyt voitto tai tappio.

Selvitys pääomanpalautuksista on annettava Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai veroilmoitukseen liitettävällä verolomakkeella 9 A.

Osakkeen myynti pääomanpalautuksen jälkeen

Kun osake myydään, osakkeelle maksettu pääomanpalautus on otettava huomioon laskettaessa osakkeen myynnistä saadun luovutusvoiton tai luovutustappion määrää. Sitä osaa osakkeen hankintamenosta, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksesta, ei saa vähentää uudelleen siinä vaiheessa, kun lasketaan osakkeen myynnistä syntynyttä luovutusvoittoa.

Esimerkki 9. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta. Olet ostanut osakkeet vuonna 2005 hintaan 2 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 2 euroa / osake.

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2012. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan kunkin osakkeen osalta siten, että osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,50 euroa. Pääomanpalautuksesta ei jää tässä tapauksessa voittoa. Pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan A Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,50 euroa / osake eli yhteensä 1 500 euroa.

Myyt omistamasi 1 000 A Oyj:n osaketta pääomanpalautuksen jälkeen hintaan 3 euroa / osake eli yhteensä 3 000 eurolla. Maksat välityspalkkiota osakkeiden myynnistä yhteensä 10 euroa. Osakkeiden luovutuksesta saatu voitto lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta                                             3 000 euroa

- myyntikulut                                                10 euroa

- osakkeiden poistamaton hankintameno   1 500 euroa

 Luovutusvoitto                                        1 490 euroa

Esimerkki 10. Sinulla on 1 000 A Oyj:n osaketta. Olet saanut osakkeet perintönä vuonna 2002. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa ollut alun perin 0,40 euroa / osake.

A Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2010. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa. Osakkeiden hankintameno on vähennetty kokonaisuudessaan saadusta pääomanpalautuksesta.

Myyt vuonna 2012 omistamasi 1 000 A Oyj:n osaketta hintaan 3 euroa / osake eli yhteensä 3 000 eurolla. Maksat välityspalkkiota osakkeiden myynnistä yhteensä 10 euroa. Koska osakkeilla ei ole hankintamenoa ja hankintameno-olettamalla laskettu vähennettävä määrä (3 000 euroa * 20 % = 600 euroa) on suurempi kuin myyntikulujen määrä, osakkeiden luovutuksesta saatu voitto lasketaan hankintameno-olettamalla seuraavasti:

Myyntihinta                                                 3 000 euroa

- hankintameno-olettama                                 600 euroa

Luovutusvoitto                                             2 400 euroa

Esimerkki 11. Olet myynyt 10 000 A Oyj:n osaketta 8.6.2012 hintaan 7,18 euroa / osake eli yhteensä 71 800 eurolla. Olet maksanut osakkeiden myynnistä välityspalkkiota 718 euroa.

Olit ostanut myymäsi 10 000 A Oyj:n osaketta 1.2.2009 hintaan 4,78 euroa / osake eli yhteensä 47 800 eurolla. Olit maksanut osakkeiden ostosta välityspalkkiota 478 euroa. Osakkeiden hankintameno oli siis alun perin 48 278 euroa (47 800 + 478 = 48 278).

A Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,20 euroa / osake 31.7.2009 ja 0,165 euroa / osake 7.4.2010. Olet saanut siten saanut osakkeillesi pääomanpalautusta 0,365 euroa / osake eli 10 000 osakkeellesi yhteensä 3 650 euroa. Pääomanpalautuksista on vähennetty osakkeiden hankintamenoa 0,365 euroa / osake eli 10 000 osakkeelta yhteensä 3 650 euroa. Pääomanpalautuksista ei ole jäänyt voittoa. Pääomanpalautusten jälkeen osakkeidesi poistamaton hankintameno on yhteensä 44 628 euroa (48 278 - 3 650 = 44 628).

Osakkeiden luovutuksesta saatu voitto lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta                                                 71 800 euroa

- myyntikulut                                                    718 euroa

- hankintameno                                            44 628 euroa

Luovutusvoitto                                              26 454 euroa

Tarkempaa tietoa eräistä vuoden 2012 pääomanpalautuksista

Citycon Oyj:n pääomanpalautus

Citycon Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,11 euroa / osake vuonna 2012. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 26.3.2012 (täsmäytyspäivä).    

Aikaisemmin Citycon Oyj on jakanut pääomanpalautusta seuraavasti:

  • Vuonna 2008 0,10 euroa / osake, täsmäytyspäivä 18.3.2008
  • Vuonna 2009 0,10 euroa / osake, täsmäytyspäivä 23.3.2009
  • Vuonna 2010 0,10 euroa / osake, täsmäytyspäivä 16.3.2010
  • Vuonna 2011 0,10 euroa/osake, täsmäytyspäivä 28.3.2011

Citycon Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,51 euroa / osake vuosina 2008 - 2012.  Jos olet hankkinut Cityconin osakkeesi hintaan 0,51 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2012 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuosien 2008 - 2011 pääomanpalautukset.

1.9.1995 jälkeen Citycon Oyj:n osakkeen alin pörssikurssi on ollut 0,84 euroa. Citycon Oyj:n vuoden 2012 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut osakkeesi pörssistä tänä aikana.

Orion Oyj:n pääomanpalautus

Orion Oyj on jakanut A- ja B -osakkeilleen pääomanpalautusta 0,12 euroa / osake vuonna 2012. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 23.3.2012 (täsmäytyspäivä).

Aikaisemmin Orion Oyj on jakanut pääomanpalautusta seuraavasti:             

Vuonna 2010 0,10 euroa / osake täsmäytyspäivä 29.3.2010
Vuonna 2011 0,06 euro / osake täsmäytyspäivä 5.4.2011

Orion Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,16 euroa / osake vuosina 2010 - 2011.  Jos olet hankkinut Orionin osakkeesi hintaan 0,16 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuoden 2010 pääomanpalautuksen.

Orion Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,28 euroa / osake vuosina 2010 - 2012.  Jos olet hankkinut Orionin osakkeesi hintaan 0,28 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2012 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuosien 2010 ja 2011 pääomanpalautukset.

Nykyiset Orion Oyj:n osakkeet on laskettu liikkeeseen 1.7.2006 voimaantulleessa jakautumisessa, jossa vanhojen Orion Oyj:n A- ja B-osakkeiden sijaan annettiin nykyisiä Orion Oyj:n A- ja B -ja Oriola-KD Oyj:n A- ja B-osakkeita. Jakautumisen johdosta vanhalla Orion Oyj:n osakkeella ollut hankintameno jaettiin nykyisen Orion Oyj:n osakkeen hankintamenoksi ja Oriola-KD Oyj:n osakkeen hankintamenoksi. Katso tästä Verohallinnon ohje Orion Oyj:n jakautumisessa syntyneiden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa, 11.6.2006 Dnro 1092/39/2006.

Ennen vuoden 2006 jakautumista vanhalla Orion Oyj:llä on ollut rahastoanteja esimerkiksi vuonna 2004, 1997, 1993 ja 1989. Näissä rahastoanneissa yhtiö on antanut osakkailleen vanhan osakkeenomistuksen perusteella uusia osakkeita ilmaiseksi.

Jos sinulla on Orion Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut em. rahastoanneissa ilmaiseksi saatujen osakkeiden perusteella, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on joko 20 tai 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä riippuen siitä, mistä ko. osakkeen omistusaika lasketaan   (omistusajan laskemisesta ks. tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

Oriola-KD Oyj:n pääomanpalautus

Oriola-KD Oyj on jakanut A- ja B -osakkeilleen pääomanpalautusta 0,03 euroa / osake vuonna 2012. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 29.3.2012 (täsmäytyspäivä).

Aikaisemmin Orion Oyj on jakanut pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2011 0,13 euroa / osake täsmäytyspäivä 11.4.2011

Jos olet hankkinut Oriola-KD Oyj:n osakkeen hintaan 0,16 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2012 pääomanpalautuksesta jää voittoa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet on laskettu liikkeeseen 1.7.2006 voimaantulleessa jakautumisessa, jossa vanhojen Orion Oyj:n A- ja B-osakkeiden sijaan annettiin nykyisiä Orion Oyj:n A- ja B -ja Oriola-KD Oyj:n A- ja B-osakkeita. Jakautumisen johdosta vanhalla Orion Oyj:n osakkeella ollut hankintameno jaettiin nykyisen Orion Oyj:n osakkeen hankintamenoksi ja Oriola-KD Oyj:n osakkeen hankintamenoksi. Katso tästä Verohallinnon ohje Orion Oyj:n jakautumisessa syntyneiden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa, 11.6.2006 Dnro 1092/39/2006.

Ennen vuoden 2006 jakautumista vanhalla Orion Oyj:llä on ollut rahastoanteja esimerkiksi vuonna 2004, 1997, 1993 ja 1989. Näissä rahastoanneissa yhtiö on antanut osakkailleen vanhan osakkeenomistuksen perusteella uusia osakkeita ilmaiseksi.

Jos sinulla on Oriola-KD Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut em. rahastoanneissa ilmaiseksi saatujen vanhojen Orion Oyj:n osakkeiden perusteella, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on joko 20 tai 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä riippuen siitä, mistä ajankohdasta ko. osakkeen omistusaika lasketaan (omistusajan laskemisesta ks. tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

Soprano Oyj:n pääomanpalautus

Soprano Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,02 euroa / osake vuonna 2012. Pääomanpalautus on maksettu sillle, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 2.5.2012 (täsmäytyspäivä).

Aikaisemmin Soprano Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2010 0,01 euroa / osake täsmäytyspäivä 11.5.2010
Vuonna 2011 0,01 euroa / osake täsmäytyspäivä 1.11.2011

Jos olet hankkinut Sopranon osakkeen hintaan 0,04 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2012 pääomanpalautuksesta jää voittoa.

8.9.2004 jälkeen Soprano Oyj:n osakkeen alin pörssikurssi on ollut 0,35 euroa / osake. Soprano Oyj:n vuoden 2012 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut osakkeesi pörssistä tänä aikana.

Talentum Oyj:n pääomanpalautus

Talentum Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,06 euroa / osake vuonna 2012. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 4.4.2012 (täsmäytyspäivä).  

Aikaisemmin Talentum Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2009 0,06 euroa / osake, täsmäytyspäivä 1.4.2009
Vuonna 2011 0,02 euroa / osake täsmäytyspäivä 6.4.2011

Talentum Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,14 euroa / osake vuosina 2009, ja, 2011 ja 2012. Jos olet hankkinut sen Talentum Oyj:n osakkeen, jolle pääomanpalautus on maksettu, hintaan 0,14 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2012 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuosien 2009 ja 2011 pääomanpalautuksen.

Talentum Oyj:llä on ollut rahastoanti 1.12.2004, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai yhden uuden osakkeen ilmaiseksi. Jos sinulla on Talentum Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut rahastoannissa ilmaiseksi, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on joko 20 tai 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä riippuen siitä, mistä ko. osakkeen omistusaika lasketaan  (omistusajan laskemisesta ks. tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

Elisa Oyj:n osakkeet

Elisa Oyj ei ole jakanut pääomanpalautusta vuonna 2012.