Pääomanpalautusten verotus 2011 - ohje henkilöasiakkaalle

Antopäivä
23.3.2012
Voimassaolo
Toistaiseksi

Orion, Oriola-KD, Citycon ja eräät muut yhtiöt ovat maksaneet osakkeilleen pääomanpalautusta vuonna 2011. Verohallinto on esitäyttänyt saamansa tiedot pääomanpalautuksista veroilmoituksellesi. Jos olet saanut pääomanpalautusta, sinun on selvitettävä ja ilmoitettava verotukseen pääomanpalautuksesta jäänyt voitto. Huomaa kuitenkin, että pääomanpalautusta ei tarvitse ilmoittaa, jos olet saanut vuoden 2011 aikana pääomanpalautuksia sekä myynyt osakkeita, rahasto-osuuksia ja muuta tällaista omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla. 

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta osakkeen hankintamenoa. Usein pääomanpalautuksesta ei jää voittoa, koska osakkeen hankintameno on suurempi kuin pääomanpalautuksen määrä. Kun myyt osakkeen, jolle on maksettu pääomanpalautusta, et saa vähentää osakkeen myyntivoittoa laskettaessa sitä osaa osakkeen hankintamenosta, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksesta.   

Tässä ohjeessa kerrotaan pääomanpalautuksen verotuksesta ja ilmoittamisesta.

Pääomanpalautuksia vuonna 2011

Useat yhtiöt ovat maksaneet osakkeenomistajilleen pääomanpalautusta vuonna 2011. Pääomanpalautusta ovat maksaneet ainakin seuraavat julkisesti noteeratut yhtiöt:

Yhtiö  Pääomanpalautus  / osake Täsmäytyspäivä*   
Citycon Oyj 0,10 euroa / osake 28.3.2011
Comptel Oyj 0,07 euroa / osake 2.12.2011  
Orion Oyj 0,06 euroa / osake 5.4.2011
Oriola-KD Oyj 0,13 euroa / osake 11.4.2011
Ruukki Group Oyj 0,04 euroa / osake 16.5.2011
Soprano Oyj 0,01 euroa / osake 1.11.2011
Talentum Oyj 0,02 euroa / osake 6.4.2011
Tekla Oyj 0,35 euroa / osake 11.4.2011  
* Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen perustuva oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa on sillä, jolle osake kuuluu varojenjakopäätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä (osakeyhtiölaki 4 luku 2 § 3 momentti)

Eräät näistä yhtiöistä ovat jakaneet pääomanpalautusta aikaisemminkin. Esimerkiksi Orion Oyj on jakanut pääomanpalautusta myös vuonna 2010, Citycon vuosina 2008, 2009 ja 2010, Ruukki Group Oyj vuonna 2010. Soprano Oyj vuonna 2010 ja Talentum Oyj vuonna 2009.

Verohallinto on saanut tietoja vuonna 2011 maksetuista pääomanpalautuksista yhtiöiltä ja tilinhoitajayhteisöiltä (esimerkiksi pankit ja Euroclear (arvopaperikeskus)). Saadut tiedot pääomanpalautuksista on esitäytetty veroilmoitukselle.

Pääomanpalautuksesta jääneen voiton määrää ei ole yleensä voitu laskea valmiiksi veroilmoituksellesi, koska pääomanpalautuksesta vähennettävän osakkeen hankintamenon määrä ei ole ollut tiedossa. Jos olet saanut pääomanpalautusta, sinun on itse selvitettävä ja ilmoitettava pääomanpalautuksesta jäävän voiton määrä.

HUOM! Jos sinulla on ollut vuoden 2011 aikana vain vähän pääomanpalautuksia ja omaisuuden myyntituloja (yhteensä enintään 1 000 euroa), sinun ei kuitenkaan tarvitse selvittää ja ilmoittaa pääomanpalautuksesta jääneen voiton määrää (ks. tästä tarkemmin jäljempänä kohta: Milloin pääomanpalautus on verovapaa? Pääomanpalautuksen ilmoittaminen).

Pääomanpalautusta vai osinkoa?

Kaikki yhtiöt eivät jaa pääomanpalautusta. Tavallisempaa on, että yhtiöt maksavat osakkeille osinkoa. Pääomanpalautus ja osinko verotetaan eri tavalla, joten niitä ei tule sekoittaa toisiinsa.

Pääomanpalautukseen sovelletaan luovutusvoiton (myyntivoiton) verotussäännöksiä ja pääomanpalautuksesta vähennetään osakkeen hankintamenoa. Pääomanpalautusta maksettaessa ei toimiteta veron ennakonpidätystä.

Osinkotulon verotuksesta on omat säännöksensä.  Osinkotulosta ei vähennetä osakkeen hankintamenoa. Pörssiosakkeille maksetusta osingosta toimitetaan ennakonpidätys (19 prosenttia osingon määrästä)..

Pankilta tai tilinhoitajayhteisöltä saamastasi tiliotteesta selviää yleensä, onko tulo osinkoa vai pääomanpalautusta. Myös veroilmoituslomakkeelle tiedot saaduista osingoista ja pääomanpalautuksista on esitäytetty erikseen.

Jotkut yhtiöt ovat jakaneet vuonna 2011 sekä osinkoa että pääomanpalausta (Citycon Oyj, Comptel Oyj, Oriola-KD Oyj, Orion Oyj ja Tekla Oyj).

Pääomapalautuksen verotus

Yleistä

Pääomanpalautus vaikuttaa verotuksessa kahdella tapaa. Pääomanpalautuksesta itsestään jää  verotettavaa voittoa, jos pääomanpalautus on suurempi kuin kyseisen osakkeen jäljellä oleva hankintameno (hankintameno, jota ei ole vielä vähennetty verotuksessa). Toiseksi pääomanpalautus pienentää osakkeen hankintamenoa.  Kun osake myöhemmin myydään ja lasketaan myynnistä syntyvää luovutusvoittoa tai -tappiota, sitä hankintamenon osaa, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksista, ei saa vähentää uudelleen.

Jos pääomanpalautukset ja sijoitusten myyntitulot ovat vähäiset (verovuonna yhteensä enintään 1 000 euroa), voitto on verovapaa. Tällöin pääomanpalautusta ei myöskään tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa (ks. tästä kohta Milloin pääomanpalautus on verovapaa? Pääomanpalautuksen ilmoittaminen).

Miten voitto lasketaan?

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että pääomanpalautuksesta vähennetään osakkeen poistamaton hankintameno (eli verotuksessa vielä vähentämättä oleva hankintameno). Hankintamenoa vähennetään kuitenkin enintään pääomanpalautuksen määrä. Jos osakkeen poistamaton hankintameno on vähintään pääomanpalautuksen suuruinen, pääomanpalautuksesta ei jää voittoa. Pääomanpalautuksesta ei voi syntyä tappiota.

Jos olet hankkinut osakkeen ostamalla, osakkeen hankintamenoa on ostohinta kuluineen. Jos olet saanut osakkeen perintönä tai lahjana, osakkeen hankintameno on perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo.

Esimerkki 1. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta. Olet ostanut osakkeet vuonna 2005 hintaan 2 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 2 euroa / osake.

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2011. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan kunkin osakkeen osalta siten, että osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,50 euroa. Pääomanpalautuksesta ei jää tässä tapauksessa voittoa. Pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan Yhtiö Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,50 euroa / osake.

Esimerkki 2. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta. Olet saanut osakkeet perintönä vuonna 2002. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 0,40 euroa / osake.

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2011. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että kullekin osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,40 euroa. Pääomanpalautuksesta jää tässä tapauksessa voittoa 0,10 euroa / osake. Koska osakkeen hankintameno on vähennetty pääomanpalautuksesta kokonaan, pääomanpalautuksen jälkeen sinulla olevien Yhtiö Oyj:n osakkeiden hankintameno on nolla.

Todellisen hankintamenon tai perintö- ja lahjaverotusarvon sijasta pääomanpalautuksesta jäävä voitto voidaan laskea vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettamaa käytetään, jos hankintameno-olettaman mukaan vähennettävä määrä on suurempi kuin todellisen hankintamenon tai perintö- ja lahjaverotusarvon määrä.

Hankintameno-olettama on 20 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, jos se osake, jolle pääomanpalautus on saatu, on omistettu alle 10 vuotta silloin, kun pääomanpalautus on saatu. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, jos se osake, jolle pääomanpalautus on saatu, on omistettu vähintään 10 vuotta.

Esimerkki 3. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta. Olet ostanut osakkeet vuonna 1998 hintaan 0,15 euroa / osake. Kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa siis 0,15 euroa / osake.  

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2011. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Osakkeen todellinen hankintameno on 0,15 euroa / osake ja todellisen hankintamenon mukaan laskettu voitto olisi 0,35 euroa / osake (0,50 euroa - 0,15 euroa = 0,35 euroa) eli 1 000 osakkeelta yhteensä 350 euroa.

Hankintameno-olettamalla laskettu vähennettävä hankintameno on tässä tapauksessa 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, koska pääomanpalautus on saatu vähintään 10 vuotta omistetuille osakkeille. Hankintameno-olettamalla laskettu vähennettävä hankintameno on siten 0,20 euroa / osake (0,50 euroa * 40 % = 0,20 euroa) eli suurempi kuin todellinen hankintameno 0,15 euroa / osake.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettamalla laskettu hankintameno. Voittoa jää 0,30 euroa / osake (0,50 euroa - 0,20 euroa = 0,30 euroa) eli 1 000 osakkelta yhteensä 300 euroa. Pääomanpalautuksen jälkeen Yhtiö Oyj:n osakkeillasi ei ole hankintamenoa, koska osakkeiden hankintameno on tullut kokonaan vähennetyksi vuonna 2011 saadusta pääomanpalautuksesta.  

Esimerkki 4. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta. Olet saanut osakkeet perintönä vuonna 2003. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa ollut alun perin 0,40 euroa / osake.

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2011. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa. Osakkeen hankintameno 0,40 euroa / osake on tullut kokonaan vähennetyksi vuonna 2011 saadusta pääomanpalautuksesta, eikä Yhtiö Oyj:n osakkeillasi ole siis enää hankintamenoa vuoden 2011 pääomanpalautuksen jälkeen.

Yhtiö Oyj jakaa pääomanpalautusta 0,10 euroa / osake vuonna 2012. Saat 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 100 euroa. Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että kullekin osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,10 euroa vähennetään hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä, koska pääomanpalautus on maksettu alle 10 vuotta omistetuille osakkeille (olet saanut osakkeet vuonna 2003). Pääomanpalautuksesta jäävä voitto on 0,08 euroa / osake.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan osakekohtaisesti. Kullakin osakkeella on oma hankintamenonsa ja kullekin osakkeelle maksetun pääomanpalautuksen määrästä vähennetään vain tuon osakkeen hankintamenoa. Jos osakkeet on hankittu useammassa erässä, voitto tulee laskea kunkin erän osalta erikseen. Tietyn osakkeen hankintamenoa ei siis saa vähentää jollekin muulle osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta.

Esimerkki 5. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta, jotka olet saanut perintönä vuonna 2002. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 0,40 euroa / osake (hankintaerä 1).

Lisäksi sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta, jotka olet ostanut osakkeet vuonna 2005 hintaan 2 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 2 euroa / osake (hankintaerä 2).

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2011. Olet siis saanut 2 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 1 000 euroa.

Hankintaerään 1 kuuluvien osakkeiden osalta pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että kullekin osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,40 euroa. Pääomanpalautuksesta jää tässä tapauksessa voittoa 0,10 euroa / hankintaerään 1 kuuluva osake. Koska osakkeen hankintameno on vähennetty pääomanpalautuksesta kokonaan, pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan hankintaerään 1 kuuluvan Yhtiö Oyj:n osakkeiden hankintameno on nolla.

Hankintaerään 2 kuuluvien osakkeiden osalta pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan siten, että osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,50 euroa. Pääomanpalautuksesta ei jää tässä tapauksessa voittoa hankintaerään 2 kuuluvien osakkeiden osalta. Pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan hankintaerään 2 kuuluvan Yhtiö Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,50 euroa / osake.

Milloin pääomanpalautus on verovapaa? Pääomanpalautuksen ilmoittaminen

Jos olet saanut vuoden 2011 aikana pääomanpalautuksia ja myynyt rahasto-osuuksia, osakkeita ja muuta tällaista omaisuutta yhteensä enintään 1 000 eurolla, pääomanpalautuksesta jäänyt voitto ja muut luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa. Tällöin sinun ei tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksella pääomanpalautuksesta jääneen voiton määrää (Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista 15 a §).

Esimerkki 6. Olet saanut vuonna 2011 Orionilta pääomanpalautusta 10 000 Orionin  osakkeelle 0,06 euroa / osake eli yhteensä 600 euroa. Et ole myynyt vuonna 2011 rahasto-osuuksia, osakkeita tai muuta tällaista omaisuutta tai saanut muita pääomanpalautuksia. Pääomanpalautuksesta mahdollisesti jäänyt voitto ei ole veronalaista tuloa. Sinun tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksellasi Orionilta saamaasi pääomanpalautusta.

Esimerkki 7. Olet saanut vuonna 2011 Orionilta pääomanpalautusta 10 000 Orionin  osakkeelle 0,06 euroa / osake eli yhteensä 600 euroa. Lisäksi olet saanut vuonna 2011 Cityconilta pääomanpalautusta 1 000 osakkeelle 0,10 euroa / osake eli yhteensä 100,00 euroa. Vielä olet myynyt vuonna 2011 rahasto-osuuksia 100 eurolla ja osakkeita 150 eurolla. Vuoden 2011 pääomanpalautukset sekä rahasto-osuuksien ja osakkeiden myyntihinnat ovat yhteensä 950,00 euroa. Pääomanpalautuksista mahdollisesti jäänyt voitto ei ole veronalaista. Sinun ei tarvitse myöskään ilmoittaa veroilmoituksellasi Orionilta ja Cityconilta saamaasi pääomanpalautusta.  Rahasto-osuuksien ja osakkeiden myynnistä mahdollisesti jäänyt voitto ei myöskään ole veronalaista tuloa.

Näissä tilanteissa sinun ei siis tarvitse ilmoittaa veroilmoituksellasi saamaasi pääomanpalautusta. Muista kuitenkin, että osakkeen hankintameno on pienentynyt pääomanpalautuksesta vähennetyn hankintamenon määrällä.

Jos olet saanut vuoden 2011 aikana pääomanpalautuksia ja myynyt rahasto-osuuksia, osakkeita ja muuta tällaista omaisuutta yhteensä yli 1 000 eurolla, pääomanpalautuksesta mahdollisesti jäänyt voitto ja muut mahdolliset luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa. Tällöin sinun tulee ilmoittaa ja selvittää saamasi pääomanpalautukset ja omaisuuden luovutukset veroilmoituksellasi. Ilmoita saamasi pääomanpalautus siinäkin tapauksessa, että pääomanpalautuksesta ei jää voittoa osakkeen hankintamenon vähentämisen jälkeen.

Esimerkki 8. Olet saanut vuonna 2011 Orionilta pääomanpalautusta 10000  Orionin  osakkeelle 0,06 euroa / osake eli yhteensä 600 euroa. Lisäksi olet myynyt vuonna 2011 rahasto-osuuksia 1 200 eurolla. Pääomanpalautukset ja myyntihinnat ovat yhteensä 1 800 euroa eli yli 1 000 euroa. Orionin osakkeidesi poistamaton hankintameno ennen pääomanpalautusta on ollut 15,90 euroa / osake, joten pääomanpalautuksesta ei jää voittoa. Ilmoita veroilmoituksellasi Orionilta saamasi pääomanpalautus 0,06 euroa / osake ja siitä vähennettävä osakkeen hankintameno 0,06 euroa / osake. Selvitä veroilmoituksellasi myös rahasto-osuuksien myynnistä syntynyt voitto tai tappio.

Selvitys pääomanpalautuksista on annettava Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai veroilmoitukseen liitettävällä verolomakkeella 9 A.

Osakkeen myynti pääomanpalautuksen jälkeen

Kun osake myydään, osakkeelle maksettu pääomanpalautus on otettava huomioon laskettaessa osakkeen myynnistä saadun luovutusvoiton tai luovutustappion määrää. Sitä osaa osakkeen hankintamenosta, joka on jo vähennetty pääomanpalautuksesta, ei saa vähentää uudelleen siinä vaiheessa, kun lasketaan osakkeen myynnistä syntynyttä luovutusvoittoa.

Esimerkki 9. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta. Olet ostanut osakkeet vuonna 2005 hintaan 2 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa 2 euroa / osake.

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2011. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa.

Pääomanpalautuksesta jäävä voitto lasketaan kunkin osakkeen osalta siten, että osakkeelle maksetusta pääomanpalautuksesta 0,50 euroa vähennetään ko. osakkeen hankintamenoa 0,50 euroa. Pääomanpalautuksesta ei jää tässä tapauksessa voittoa. Pääomanpalautuksen jälkeen kunkin sinulla olevan Yhtiö Oyj:n osakkeen hankintameno on 1,50 euroa / osake eli yhteensä 1 500 euroa.

Myyt omistamasi 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta pääomanpalautuksen jälkeen hintaan 3 euroa / osake eli yhteensä 3 000 eurolla. Maksat välityspalkkiota osakkeiden myynnistä yhteensä 10 euroa. Osakkeiden luovutuksesta saatu voitto lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta                                             3 000 euroa

- myyntikulut                                                10 euroa

- osakkeiden poistamaton hankintameno   1 500 euroa

 Luovutusvoitto                                        1 490 euroa


Esimerkki 10. Sinulla on 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta. Olet saanut osakkeet perintönä vuonna 2002. Osakkeen verotusarvona on käytetty toimitetussa perintöverotuksessa 0,40 euroa / osake eli kunkin osakkeen hankintameno on tässä tapauksessa ollut alun perin 0,40 euroa / osake.

Yhtiö Oyj on jakanut pääomanpalautusta 0,50 euroa / osake vuonna 2010. Olet siis saanut 1 000 osakkeellesi pääomanpalautusta yhteensä 500 euroa. Osakkeiden hankintameno on vähennetty kokonaisuudessaan saadusta pääomanpalautuksesta.

Myyt vuonna 2011 omistamasi 1 000 Yhtiö Oyj:n osaketta hintaan 3 euroa / osake eli yhteensä 3 000 eurolla. Maksat välityspalkkiota osakkeiden myynnistä yhteensä 10 euroa. Koska osakkeilla ei ole hankintamenoa ja hankintameno-olettamalla laskettu vähennettävä määrä (3 000 euroa * 20 % = 600 euroa) on suurempi kuin myyntikulujen määrä, osakkeiden luovutuksesta saatu voitto lasketaan hankintameno-olettamalla seuraavasti:

Myyntihinta                                                 3 000 euroa

- hankintameno-olettama                                 600 euroa

Luovutusvoitto                                             2 400 euroa


Esimerkki 11. Olet myynyt 10 000 Stora Enso Oyj:n R-osaketta 8.6.2011 hintaan 7,18 euroa / osake eli yhteensä 71 800 eurolla. Olet maksanut osakkeiden myynnistä välityspalkkiota 718 euroa.

Olit ostanut myymäsi 10 000 Stora Enso Oyj:n R-osaketta 1.2.2009 hintaan 4,78 euroa / osake eli yhteensä 47 800 eurolla. Olit maksanut osakkeiden ostosta välityspalkkiota 478 euroa. Osakkeiden hankintameno oli siis alun perin 48 278 euroa (47 800 + 478 = 48 278).

Stora Enso on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,20 euroa / osake 31.7.2009 ja 0,165 euroa / osake 7.4.2010. Olet saanut siten saanut osakkeillesi pääomanpalautusta 0,365 euroa / osake eli 10 000 osakkeellesi yhteensä 3 650 euroa. Pääomanpalautuksista on vähennetty osakkeiden hankintamenoa 0,365 euroa / osake eli 10 000 osakkeelta yhteensä 3 650 euroa. Pääomanpalautuksista ei ole jäänyt voittoa. Pääomanpalautusten jälkeen osakkeidesi poistamaton hankintameno on yhteensä 44 628 euroa (48 278 - 3 650 = 44 628).

Osakkeiden luovutuksesta saatu voitto lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta                                                 71 800 euroa

- myyntikulut                                                    718 euroa

- hankintameno                                            44 628 euroa

Luovutusvoitto                                              26 454 euroa

Tarkempaa tietoa eräistä vuoden 2011 pääomanpalautuksista

Citycon Oyj:n pääomanpalautus

Citycon Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,10 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 28.3.2011 (täsmäytyspäivä).    

Aikaisemmin Citycon Oyj on jakanut pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2008 0,10 euroa / osake, täsmäytyspäivä 18.3.2008
Vuonna 2009 0,10 euroa / osake, täsmäytyspäivä 23.3.2009
Vuonna 2010 0,10 euroa / osake, täsmäytyspäivä 16.3.2010

Citycon Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,40 euroa / osake vuosina 2008 - 2011.  Jos olet hankkinut Cityconin osakkeesi hintaan 0,40 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuosien 2008, 2009 ja 2010 pääomanpalautukset.

1.9.1995 jälkeen Citycon Oyj:n osakkeen alin pörssikurssi on ollut 0,84 euroa. Citycon Oyj:n vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut osakkeesi pörssistä tänä aikana.

Comptel Oyj:n pääomanpalautus

Comptel Oyj on maksanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,07 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut  osakkeen rekisteröity omistaja 2.12.2011 (täsmäytyspäivä).

Jos olet hankkinut Comptel Oyj:n osakkeesi hintaan 0,07 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa.

Comptel Oyj:n listautumisen 9.12.1999 jälkeen sen osakkeen alin pörssikurssi on ollut 0,42 euroa. Comptel Oyj:n vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut Comptel Oyj:n osakkeesi vuoden 1999 listautumisannissa tai pörssistä sen jälkeen.

Orion Oyj:n pääomanpalautus

Orion Oyj on jakanut A- ja B -osakkeilleen pääomanpalautusta 0,06 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 5.4.2011 (täsmäytyspäivä).

Aikaisemmin Orion Oyj on jakanut pääomanpalautusta seuraavasti:                                                                  

Vuonna 2010 0,10 euroa / osake 29.3.2010 täsmäytyspäivä

Orion Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,16 euroa / osake vuosina 2010 - 2011.  Jos olet hankkinut Orionin osakkeesi hintaan 0,16 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuoden 2010 pääomanpalautuksen.

Nykyiset Orion Oyj:n osakkeet on laskettu liikkeeseen 1.7.2006 voimaantulleessa jakautumisessa, jossa vanhojen Orion Oyj:n A- ja B-osakkeiden sijaan annettiin nykyisiä Orion Oyj:n A- ja B -ja Oriola-KD Oyj:n A- ja B-osakkeita. Jakautumisen johdosta vanhalla Orion Oyj:n osakkeella ollut hankintameno jaettiin nykyisen Orion Oyj:n osakkeen hankintamenoksi ja Oriola-KD Oyj:n osakkeen hankintamenoksi. Katso tästä Verohallinnon ohje Orion Oyj:n jakautumisessa syntyneiden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa, 11.6.2006 Dnro 1092/39/2006.

Ennen vuoden 2006 jakautumista vanhalla Orion Oyj:llä on ollut rahastoanteja esimerkiksi vuonna 2004, 1997, 1993 ja 1989. Näissä rahastoanneissa yhtiö on antanut osakkailleen vanhan osakkeenomistuksen perusteella uusia osakkeita ilmaiseksi.

Jos sinulla on Orion Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut em. rahastoanneissa ilmaiseksi saatujen osakkeiden perusteella, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on joko 20 tai 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä riippuen siitä, mistä ko. osakkeen omistusaika lasketaan  (omistusajan laskemisesta ks. tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

Vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut Orion Oyj:n osakkeesi pörssistä vuoden 2004 rahastoannin jälkeen.

Oriola-KD Oyj:n pääomanpalautus

Oriola-KD Oyj on jakanut A- ja B -osakkeilleen pääomanpalautusta 0,13 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 11.4.2011 (täsmäytyspäivä).

Jos olet hankkinut Oriola-KD Oyj:n osakkeen hintaan 0,13 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet on laskettu liikkeeseen 1.7.2006 voimaantulleessa jakautumisessa, jossa vanhojen Orion Oyj:n A- ja B-osakkeiden sijaan annettiin nykyisiä Orion Oyj:n A- ja B -ja Oriola-KD Oyj:n A- ja B-osakkeita. Jakautumisen johdosta vanhalla Orion Oyj:n osakkeella ollut hankintameno jaettiin nykyisen Orion Oyj:n osakkeen hankintamenoksi ja Oriola-KD Oyj:n osakkeen hankintamenoksi. Katso tästä Verohallinnon ohje Orion Oyj:n jakautumisessa syntyneiden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa, 11.6.2006 Dnro 1092/39/2006.

Ennen vuoden 2006 jakautumista vanhalla Orion Oyj:llä on ollut rahastoanteja esimerkiksi vuonna 2004, 1997, 1993 ja 1989. Näissä rahastoanneissa yhtiö on antanut osakkailleen vanhan osakkeenomistuksen perusteella uusia osakkeita ilmaiseksi.

Jos sinulla on Oriola-KD Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut em. rahastoanneissa ilmaiseksi saatujen vanhojen Orion Oyj:n osakkeiden perusteella, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on joko 20 tai 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä riippuen siitä, mistä ajankohdasta ko. osakkeen omistusaika lasketaan (omistusajan laskemisesta ks. tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

Vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olit hankkinut nykyisten Oriola-KD Oyj:n osakkeiden perusteena olleet vanhat Orion Oyj:n osakkeesi pörssistä vuoden 2004 rahastoannin jälkeen. Vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa myöskään siinä tapauksessa, että olet hankkinut jakautumisen jälkeen Oriola-KD Oyj:n osakkeet pörssistä.

Ruukki Group Oyj:n pääomanpalautus

Ruukki Group Oyj (aikaisemmin Balansor Oyj ja A Company Finland Oyj) on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,04 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 16.5.2011 (täsmäytyspäivä).

Aikaisemmin Ruukki Group Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2009 0,04 euroa / osake, täsmäytyspäivä 12.5.2009
Vuonna 2010 0,04 euroa / osake, täsmäytyspäivä 26.4.2010

Ruukki Group Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,12 euroa / osake vuosina 2009,  2010 ja 2011. Jos olet hankkinut sen Ruukki Group Oyj:n osakkeen, jolle pääomanpalautus on maksettu, hintaan 0,12 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuosien 2009 ja 2010 pääomanpalautuksen.

Ruukki Group Oyj:llä on ollut 10.7.2000 rahastoanti, jossa yhdellä vanhalla osakkeella on saanut yhden uuden osakkeen ilmaiseksi. Jos sinulla on Ruukki Group Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut  rahastoannissa ilmaiseksi, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama 40 prosenttia osakkeen myyntihinnasta.

Yhtiön osakkeet on 28.10.2005 yhdistetty siten, että 10 osakkeen sijaan tuli 1 osake, mikä tulee ottaa huomioon laskettaessa ennen 28.10.2005 hankittujen osakkeiden hankintamenoa. Osakkeiden yhdistämisestä katso tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

10.7.2000 jälkeen Ruukki Group Oyj:n osakkeen alin pörssikurssi (3.4.2003) on ollut 0,10 euroa / osake, kun otetaan huomioon edellä mainittu osakkeiden yhdistäminen.

Soprano Oyj:n pääomanpalautus

Soprano Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,01 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sillle, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 1.11.2011 (täsmäytyspäivä).

Aikaisemmin Soprano Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta seuraavasti:

Soprano Oyj         0,01 euroa / osake     11.5.2010        19.5.2010

Jos olet hankkinut Sopranon osakkeen hintaan 0,02 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa.

8.9.2004 jälkeen Soprano Oyj:n osakkeen alin pörssikurssi on ollut 0,35 euroa / osake. Soprano Oyj:n vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut osakkeesi pörssistä tänä aikana.

Talentum Oyj:n pääomanpalautus

Talentum Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,02 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sillle, joka on ollut osakkeen rekisteröity omistaja 6.4.2011 (täsmäytyspäivä).  

Aikaisemmin Talentum Oyj on jakanut osakkeilleen pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2009, 0,06 euroa / osake, täsmäytyspäivä 1.4.2009

Talentum Oyj on siis jakanut pääomanpalautusta yhteensä 0,08 euroa / osake vuosina 2009 ja 2011. Jos olet hankkinut sen Talentum Oyj:n osakkeen, jolle pääomanpalautus on maksettu, hintaan 0,08 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa, vaikka olisit saanut samalle osakkeelle myös vuoden 2009 pääomanpalautuksen.

Talentum Oyj:llä on ollut rahastoanti 1.12.2004, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai yhden uuden osakkeen ilmaiseksi. Jos sinulla on Talentum Oyj:n osakkeita, jotka olet saanut rahastoannissa ilmaiseksi, näillä osakkeilla ei ole verotuksessa hankintamenoa. Näille osakkeille maksetusta pääomanpalautuksesta jää voittoa, joka lasketaan vähentämällä pääomanpalautuksesta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on joko 20 tai 40 prosenttia pääomanpalautuksen määrästä riippuen siitä, mistä ko. osakkeen omistusaika lasketaan  (omistusajan laskemisesta ks. tarkemmin Verohallinnon tiedote Arvopaperien luovutusvoittojen verotus.

Tekla Oyj:n pääomanpalautus

Tekla Oyj on maksanut osakkeilleen pääomanpalautusta 0,35 euroa / osake vuonna 2011. Pääomanpalautus on maksettu sille, joka on ollut  osakkeen rekisteröity omistaja 11.4.2011 (täsmäytyspäivä).

Jos olet hankkinut Tekla Oyj:n osakkeesi hintaan 0,35 euroa / osake tai tätä korkeammasta hinnasta, ei vuoden 2011 pääomanpalautuksesta jää voittoa.

Tekla Oyj:n listautumisen 22.5.2000 jälkeen sen osakkeen alin pörssikurssi on ollut 0,98 euroa. Tekla Oyj:n vuoden 2011 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa ainakaan siinä tapauksessa, että olet hankkinut Tekla Oyj:n osakkeesi vuoden 2000 listautumisannissa / -myynnissä tai pörssistä sen jälkeen.

Elisa Oyj:n osakkeet

Elisa Oyj ei ole jakanut pääomanpalautusta vuonna 2011.

Aikaisemmin Elisa on jakanut pääomanpalautusta seuraavasti:

Vuonna 2008 1,80 euroa / osake, täsmäytyspäivä 25.3.2008, maksupäivä 1.4.2008
Vuonna 2009 0,40 euroa / osake, täsmäytyspäivä 28.10.2009, maksupäivä 6.11.2009
Vuonna 2010 0,92 euroa / osake, täsmäytyspäivä 23.3.2010, maksupäivä 31.3.2010  

Jos olet hankkinut Elisan Oyj:n osakkeet viimeisimmän pääomanpalautuksen eli 23.3.2010 jälkeen, pääomanpalautukset eivät vaikuta osakkeidesi hankintamenoon eikä osakkeen myynnistä saadun luovutusvoiton laskentaan. 

Jos taas olet myynyt Elisan osakkeita, joille on maksettu pääomanpalautusta, muista, että sitä osaa osakkeiden hankintamenosta, joka on jo vähennetty saaduista pääomanpalautuksista ei saa vähentää enää osakkeiden myynnistä saatua luovutusvoittoa tai luovutustappiota laskettaessa.

Esimerkki 12. Olet ostanut 1 000 Elisan osaketta 2.1.2004 hintaan 10,70 / osake eli yhteensä 10 700 eurolla. Olet maksanut lisäksi osakkeiden ostosta välityspalkkiota 30 euroa. Osakkeiden hankintameno on siten ollut yhteensä 10 730 euroa (hankintakulut huomioon ottaen 10,73 / osake).

Olet saanut Elisalta pääomanpalautusta 1,80 euroa / osake vuonna 2008, 0,40 euroa / osake vuonna 2009 ja 0,92 euroa / osake eli yhteensä 3,12 euroa / osake eli 1 000 osakkeelle yhteensä 3 120 euroa. Pääomanpalautukset ovat pienentäneet osakkeidesi hankintamenoa. Pääomanpalautusten jälkeen osakkeiden hankintameno on ollut yhteensä 7 610 euroa (7,61 euroa / osake).

Olet myynyt 1000 Elisan osakettasi 1.6.2011 hintaan 15,30 euroa / osake eli yhteensä 15 300 eurolla. Olet maksanut osakkeiden myynnistä välityspalkkiota 46 euroa. Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta                         15 300 euroa
- myyntikulut                             46 euroa
- osakkeiden hankintameno    7 610 euroa
Luovutusvoitto                       7 644 euroa

Elisan osakkeet on voitu hankkia tai saada eri aikoina ja eri tavoilla. Ne on voitu saada puhelinyhteisöjen jäsenyyden perusteella, osakeannissa, ostamalla tai esimerkiksi perintönä tai lahjana. Seuraavassa käsitellään eräitä käytännössä tavallisimpia tilanteita.

HPY:n osuustodistuksella saadut osakkeet

Vuonna 1999 Helsingin Puhelinyhdistyksen jäsenet saivat yhdellä osuustodistuksella 150 HPY Holding Oy:n A-osaketta, jotka muuttuivat Elisa Oyj:n osakkeiksi vuonna 2000. Tällaisten jäsenyyden perusteella saatujen osakkeiden hankintameno on osaketta vastaava osuus osuustodistuksen hankintamenosta (= HPY:n osalta osuustodistuksen hankintameno / 150 osaketta). 

HPY:n osuustodistuksen ostohinta HPY:ltä ostettaessa on ollut eri aikoina seuraava:

1.1.1966 

1200 markkaa

eli 201,83 euroa

eli 1,35 euroa /nykyinen osake

1.12.1971

1500 markkaa

eli 252,28 euroa

eli 1,68 euroa /nykyinen osake

28.11.1973

1850 markkaa

eli 311,15 euroa

eli 2,07 euroa /nykyinen osake

27.11.1974

2250 markkaa

eli 378,42 euroa

eli 2,52 euroa /nykyinen osake

25.11.1975

2750 markkaa

eli 462,52 euroa

eli 3,08 euroa /nykyinen osake

1.12.1981

3650 markkaa

eli 613,89 euroa

eli 4,09 euroa /nykyinen osake

27.11.1985

4250 markkaa

eli 714,80 euroa

eli  4,77 euroa /nykyinen osake

26.11.1986

4700 markkaa

eli 790,48 euroa

eli 5,27 euroa /nykyinen osake

2.4.1991

5500 markkaa

eli 925,03 euroa

eli 6,17 euroa /nykyinen osake

Jos osuustodistus on ostettu 1.12.1981 tai sen jälkeen HPY:ltä, vuoden 2010 pääomanpalautuksesta ei jää voittoa, koska osuustodistuksella saadun Elisan osakkeen hankintameno (4,09 €) on tällöin suurempi kuin vuosien 2008, 2009 ja 2010 pääomanpalautukset yhteensä (1,80 € + 0,4 € + 0,92 € = 3,12 €).

Esimerkki 13. Olet ostanut HPY:n osuustodistuksen 3 650 markalla (613,89 eurolla) vuonna 1983. Olet saanut osuustodistuksella 150 Elisan osaketta, joiden hankintameno on alun perin ollut 4,09 euroa / osake. Olet saanut Elisalta pääomanpalautusta 1,80 euroa / osake vuonna 2008, 0,40 euroa / osake vuonna 2009 ja 0,92 euroa vuonna 2010. Näiden pääomanpalautusten jälkeen Elisan osakkeidesi poistamaton hankintameno on 0,97 euroa / osake.

Kun myyt osakkeesi osakkeiden hankintameno on siis 0,97 euroa / osake. Todellisen hankintamenon asemesta vähennetään kuitenkin hankintameno-olettama, jos se on suurempi kuin todellisen hankintamenon määrä. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta, jos osakkeet on omistettu vähintään 10 vuoden ajan ja 20 prosenttia myyntihinnasta, jos osakkeet on omitettu alle 10 vuoden ajan. HPY:n osuustodistuksella saatujen Elisan osakkeiden hankinta-ajaksi katsotaan osuustodistuksen hankinta-aika eli tässä tapauksessa vuosi 1983.

Jos olet myynyt osakkeesi vuoden 2011 aikana, luovutusvoitto lasketaan aina hankintameno-olettamalla, koska se on suurempi kuin todellisen hankintamenon ja myyntikulujen yhteismäärä.

Jos olet esimerkiksi myynyt 150 Elisan osakettasi 1.6.2011 hintaan 15,30 euroa / osake eli yhteensä 2 295 eurolla  osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta                                                  2 295 euroa
- hankintameno-olettama 40 % x 2 295 =          918 euroa
Luovutusvoitto                                              1 377 euroa.  

Todellista hankintamenoa ja myyntikuluja ei vähennetä, kun luovutusvoitto lasketaan hankintameno-olettamalla.  

Jos olet aikoinaan saanut HPY:n osuustodistuksen perintönä tai lahjana, perintö- ja lahjaverotusarvona on todennäköisesti käytetty tuon ajankohdan osuustodistuksen ostohintaa. Elisan osakkeiden hankintameno saadaan jakamalla osuustodistuksen perintö- ja lahjaverotusarvo osuustodistuksella saatujen osakkeiden lukumäärällä (150).       

Helsingin Puhelimen osakkeilla saadut osakkeet

Vuonna 1997 Helsingin puhelinyhdistyksen jäsenet saivat merkitä jäsenannissa yhtä osuustodistusta kohden 10 Helsingin Puhelin Oy:n E-osaketta 55 markalla / osake (9,25 € / osake) ja lisämerkinnässä 85 markalla / osake (14,30 €/ osake).

Vuoden 1998 Helsingin Puhelimen osakeannissa Helsingin Puhelin Oy:n E-osakkeita sai merkitä 215 markalla / osake (36,16 € / osake).

Vuonna 2000 Helsingin Puhelimen E-osakkeet vaihdettiin HPY Holding Oy:n A-osakkeiksi siten, että yhdellä Helsingin Puhelimen E-osakkeella sai 2,16204 HPY Holding Oy:n osaketta. HPY Holding Oy:n A-osakkeet vaihtuivat Elisan osakkeiksi. Jos HPY:n jäsen oli merkinnyt 10 Helsingin Puhelimen osaketta jäsenannissa vuonna 1997 hintaan 9,25 € / osake eli yhteensä 99,25 eurolla, sai hän näillä osakkeilla 21 Elisan osaketta, joiden hankintameno oli 4,72 euroa / osake.