Eläkkeen jaksotus

Voimassaolo
−8.12.2015

Takautuvasti maksettu lakisääteinen eläketulo voidaan jaksottaa, jos se kohdistuu vähintään kolmen kuukauden ajalta verovuotta edeltäneeseen aikaan, sen vuoden ansiotuloksi, johon eläke kohdistuu. Vuoden aikana saadun takautuvan eläkkeen tulee lisäksi olla 500 euroa taikka enemmän.

Jos edellä tarkoitettu kerralla maksettu eläketulo kohdistuu useampaan vuoteen kuin verovuoteen ja kahteen verovuotta edeltäneeseen vuoteen, se jaksotetaan kolmeksi yhtä suureksi eräksi verovuodelle ja kahdelle sitä edeltäneelle vuodelle.

Aikaisempien vuosien vero lasketaan tuolloin voimassa olleiden veroperusteiden mukaan ottaen huomioon myös ko. vuosien muut tulot. Tällä tavoin koko eläketulolle laskettu vero maksuunpannaan sen vuoden verona, jona takautuva eläke on maksettu.

Jaksotus tehdään verovelvollisen vaatimuksesta.Vaatimus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa eläkkeen maksuvuodelta toimitettavan verotuksen valmistumisen jälkeen.

Jaksottamismahdollisuus koskee kaikkia lakisääteisiä eläkkeitä, esimerkiksi pakollisia tapaturma- ja liikennevakuutusturvaan perustuvia eläkkeitä.

Verotoimistot antavat asiasta lisätietoja.