Ennakkoverot 2017 - luonnolliset henkilöt

Antopäivä
13.12.2016
Voimassaolo
- 31.12.2017

Ennakkovero peritään tuloista, joista ei toimiteta ennakonpidätystä.

Ennakkoveron perusteet

Ennakkoveroa peritään pääomatuloista ja ansiotuloista. Ennakkoverot perustuvat pääasiassa vuoden 2014 lopullisen verotuksen tietoihin, joita on muutettu seuraavasti:

  • maatalouden tuloa on korotettu 10 %:lla
  • elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 4,0 %:lla
  • vuokratuloa on korotettu 4,0 %:lla
  • ennakonkannon alaisia palkkatuloja ja palvelurahoja on korotettu 1,0 %:lla, vuoden 2016 tietoa 0,5 %:lla.

Muita kuin edellä mainittuja tuloja ei ole korotettu.

Jos ennakkoveroa on muutettu vuoden 2016 aikana, tulotietoina on käytetty vuoden 2016 ennakko­perinnän muutoslaskennan tietoja tai vuodelle 2017 ilmoitettuja tietoja.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääoma- ja ansiotulot perustuvat vuoden 2015 lopullisen vero­tuksen tai vuoden 2016 ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoihin.

Ennakkoveron laskennassa tuloina ei ole otettu huomioon osuuskunnan maksamia ylijäämiä ja osinkoja, jos ne perustuvat lopullisen verotuksen tietoihin. Osingot ja osuuskunnan maksamat ylijäämät on otettu huomioon verokorttia laskettaessa vain, jos vuoden 2016 ennakkoperinnän muutoslaskennoissa tai vuodelle 2017 ilmoitetuissa tiedoissa on ollut mukana kotimaisia osinkoja, ulkomailta saatuja julkisesti noteeratun yhtiön osinkoja tai osuuskunnan maksamia ylijäämiä.

Julkisesti noteeratun yhtiön osingoista maksaja toimittaa 25,5 %:n ennakonpidätyksen. Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingosta, maksaja toimittaa 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Siltä osin kuin osinko ylittää 150 000 euroa, ennakonpidätys on 28 %. Ennakonpidätys lasketaan osingon yhteismäärästä, ei vain veronalaisesta osuudesta. Pyydä tarvittaessa verokorttimuutos muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamaasi osinkoa varten. Ilmoita tällöin muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasi ansio- ja pääomatulo-osinko bruttona. Ilmoita pääomatulo-osinkona se osa osingosta, joka on 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ilmoita 8 % ylittävä osa ansiotulo-osinkona.

Lisätietoa osinkotulojen verottamisesta

Ennakonpidätys julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 25,5 %. Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 7,5 %, jos samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 %. Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa samalle saajalle maksamiensa ylijäämien 5000 euron rajan ylittymistä. Pyydä tarvittaessa verokorttimuutos muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saamaasi ylijäämää varten.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu yrittäjillä

Sairausvakuutusmaksu jakaantuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksuun. Sairaanhoitomaksu lasketaan yrittäjillä siten, että YEL- tai MYEL-vakuutuksessa määritelty työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut palkat ja yritystoiminnan ansiotulot. Muut palkat ja ansiotulot otetaan laskentaan mukaan sellaisenaan. Vähennykset lasketaan ja vähennetään tästä tuloperusteesta, jolloin saadaan sairaanhoitomaksun laskennassa perusteena käytettävä verotettava tulo. MYEL-vakuutetulla apurahan saajalla otetaan myös huomioon MYEL-työtulo sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun laskennassa. Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtulosta on 0 %.

Muilla kuin yrittäjillä tai MYEL-vakuutetuilla apurahan saajilla sairaanhoitomaksu 1,28 % lasketaan kunnallisverotuksen verotettavan ansiotulon perusteella. Sairaanhoitomaksun korotus 0,17 % lasketaan sellaisten eläke-, etuus- ym. tulojen perusteella, joista ei määrätä päivärahamaksua.

Päivärahamaksu on 1,58 % ja sitä laskettaessa YEL- tai MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut palkat ja yritystoiminnan ansiotulot. YEL-työtulosta lasketaan lisäksi yrittäjän korotettu päivärahamaksu 0,06 % .

Ennakkoveronlaskennassa sovellettavat verokannat

  • Vuoden 2017 tuloveroasteikko
  • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuodelle 2017
  • Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisvero 20,00 %
  • Sairaanhoitomaksu 0 %/1,28 % + 0,17 %
  • Päivärahamaksu 0 %/1,58 % + 0,06 %
  • Yleisradiovero 0,68 %

Pääomatulojen tuloveroprosentti 30. Siltä osin kuin verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 %:n mukaan.

Ennakkoveron hyväksi lukeminen ja viivästysseuraamukset

Ennakkoverot luetaan verotuksessa hyväksi sen suuruisina kuin ne on maksettu.

Jos ennakkovero jätetään maksamatta, sille lasketaan ja määrätään viivekorko viimeistään verotuksen toimittamisen yhteydessä. Näin menetellään, jos jäännösveroa tulee maksettavaksi ennakkoveron maksamatta jättämisen vuoksi. Viivekorko on 7,0 % vuonna 2017. Verovuoden aikana maksamatta jätettyä ennakkoveroa voidaan periä myös ulosottona.

Ennakkoveron erät

Pienin maksettavaksi määrättävä ennakkovero on 170 euroa. Maksuerien lukumäärästä ja maksukuukausista määrätään Verohallinnon päätöksellä. Erät ja maksukuukaudet ovat seuraavat:

Ennakkoveron

määrä, euroa

Ennakkoveron

erien lukumäärä

Maksukuukaudet

170,00–500,00

2

maaliskuu ja syyskuu

yli 500,00 mutta enintään 1 700,00

3

helmikuu, heinäkuu ja marraskuu

yli 1 700,00 mutta enintään

10 000,00

6

helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu

yli 10 000,00

12

tammikuu–joulukuu

Katso tarkemmin Verohallinnon päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä (14.12.2016/1099)

Ennakkoveron muuttaminen

Hae ennakkoveroa, ennakkoveron korottamista tai sen alentamista jo verovuoden aikana, viimeistään marraskuun puolivälissä. Liian suurta ennakkoveroa ei voida alentaa enää seuraavan vuoden puolella. Perusteena ennakkoveron alentamiselle voi olla esim. elinkeinotoiminnan tulon olennainen aleneminen. Aiheeton ennakkovero voidaan poistaa vielä kalenterivuotta seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä. Voit pyytää muutosta ennakkoveroon Verokortti verkossa -palvelusta, puhelimitse soittamalla numeroon, joka on ennakkoveroa koskevalla päätöksellä, tai toimittamalla ennakkoveron muutoshakemuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemuslomakkeita on saatavilla verotoimistoissa tai sivuiltamme. Älä liitä hakemukseen tilisiirtolomakkeita, sillä ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat mahdolliset korvaavat tilisiirtolomakkeet.

Ennakkoperintärekisteri

Ennakonpidätys toimitetaan myös työkorvauksista (työstä maksetuista korvauksista, jotka eivät ole palkkaa), ellei suorituksen saajaa ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Yritystietojärjestelmästä osoitteesta www.ytj.fi. Palkasta on kuitenkin aina toimitettava ennakonpidätys.

Vaikka ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle henkilölle maksettavista työkorvauksista on toimitettava ennakonpidätys, hänelle on voitu määrätä myös ennakkovero. Jos ennakkovero on aiheeton tai liian suuri, Verohallinto oikaisee ennakkoveron asiakkaan selvityksen perusteella.

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 60)