Ennakkoverot 2018 - luonnolliset henkilöt

Antopäivä
13.12.2017
Voimassaolo
1.1.2018 - 31.12.2018

Tämä ohje on korvattu asiakasohjeella Ennakkoveron laskemisessa käytetyt tulot ja vähennykset 2019.

Ennakkovero peritään tuloista, joista ei toimiteta ennakonpidätystä.

Ennakkoveron perusteet

Ennakkoveroa peritään pääomatuloista ja ansiotuloista. Ennakkoverot perustuvat pääasiassa vuoden 2016 lopullisen verotuksen tietoihin, joita on muutettu seuraavasti:

  • elinkeinotoiminnan tuloa on korotettu 10,0 %:lla
  • vuokratuloa on korotettu 5,0 %:lla
  • ennakonkannon alaisia palkkatuloja ja palvelurahoja on korotettu 2,0 %:lla, vuoden 2017 tietoa 1,0 %:lla.

Muita kuin edellä mainittuja tuloja ei ole korotettu.

Jos ennakkoveroa on muutettu vuoden 2017 aikana, tulotietoina on käytetty vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoja. Jos ennakkoveron perusteena olevia tietoja on ilmoitettu vuodelle 2018, tulotietona on käytetty ilmoitettuja tietoja.

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden pääoma- ja ansiotulot perustuvat vuoden 2016 lopullisen verotuksen tai vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoihin.

Ennakkoveron laskennassa tuloina ei ole otettu huomioon osuuskunnan maksamia ylijäämiä ja osinkoja, jos ne perustuvat lopullisen verotuksen tietoihin. Osingot ja osuuskunnan maksamat ylijäämät on otettu huomioon verokorttia laskettaessa vain, jos vuoden 2017 ennakkoperinnän muutoslaskennoissa tai vuodelle 2018 ilmoitetuissa tiedoissa on ollut mukana kotimaisia osinkoja, ulkomailta saatuja julkisesti noteeratun yhtiön osinkoja tai osuuskunnan maksamia ylijäämiä.

Julkisesti noteeratun yhtiön osingoista maksaja toimittaa 25,5 %:n ennakonpidätyksen. Muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osingosta, maksaja toimittaa 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Siltä osin kuin osinko ylittää 150 000 euroa, ennakonpidätys on 28 %. Ennakonpidätys lasketaan osingon yhteismäärästä, ei vain veronalaisesta osuudesta. Pyydä tarvittaessa verokorttia muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamaasi osinkoa varten. Ilmoita tällöin muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamasi ansio- ja pääomatulo-osinko bruttona. Ilmoita pääomatulo-osinkona se osa osingosta, joka on 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ilmoita 8 % ylittävä osa ansiotulo-osinkona.

Lisätietoa osinkotulojen verottamisesta

Ennakonpidätys julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 25,5 %. Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun osuuskunnan maksamista ylijäämistä on 7,5 %, jos samalta osuuskunnalta verovuonna saamien ylijäämien määrä on yhteensä enintään 5 000 euroa. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 25,5 %. Ylijäämää jakava osuuskunta seuraa samalle saajalle maksamiensa ylijäämien 5 000 euron rajan ylittymistä. Pyydä tarvittaessa verokorttimuutos muusta kuin julkisesti noteeratusta osuuskunnasta saamaasi ylijäämää varten.

Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu yrittäjillä

Sairausvakuutusmaksu jakaantuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksuun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksuun. Sairaanhoitomaksu lasketaan yrittäjillä siten, että YEL- tai MYEL-vakuutuksessa määritelty työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut palkat ja yritystoiminnan ansiotulot. Muut palkat ja ansiotulot otetaan laskentaan mukaan sellaisenaan. Vähennykset lasketaan ja vähennetään tästä tuloperusteesta, jolloin saadaan sairaanhoitomaksun laskennassa perusteena käytettävä verotettava tulo. MYEL-vakuutetulla apurahan saajalla otetaan myös huomioon MYEL-työtulo sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun laskennassa. Sairaanhoitomaksu palkka- ja työtulosta on 0 %.

Muilla kuin yrittäjillä tai MYEL-vakuutetuilla apurahan saajilla sairaanhoitomaksu 1,36 % lasketaan kunnallisverotuksen verotettavan ansiotulon perusteella. Sairaanhoitomaksun korotus 0,17 % lasketaan sellaisten eläke-, etuus- ym. tulojen perusteella, joista ei määrätä päivärahamaksua.

Päivärahamaksu on 1,53 % ja sitä laskettaessa YEL- tai MYEL-työtulo korvaa yritystoiminnasta saadut palkat ja yritystoiminnan ansiotulot. YEL-työtulosta lasketaan lisäksi yrittäjän korotettu päivärahamaksu 0,17 %. Päivärahamaksua ei lasketa, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 020 euroa.

Ennakkoveronlaskennassa sovellettavat verokannat

  • Vuoden 2018 tuloveroasteikko
  • Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuodelle 2018
  • Rajoitetusti verovelvollisen kunnallisvero 19,75 %
  • Sairaanhoitomaksu 0 % /1,36 % + 0,17 %
  • Päivärahamaksu 0 % /1,53 % + 0,17 %
  • Yleisradiovero 2,50 %
  • Pääomatulojen tuloveroprosentti on 30 %. Siltä osin kuin verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 %:n mukaan.

Ennakkoveron hyväksi lukeminen ja viivästysseuraamukset

Vuoden 2018 aikana ennakkoveroihin liittyvä hyväksi lukeminen ja viivästysseuraamuksien menettely muuttuu.

Vuodesta 2018 alkaen maksettavaksi määrätty ennakkovero luetaan hyväksi verovelvollisen verotuksessa sen suuruisena kuin se on määrätty maksettavaksi.

Jos verovuoden 2018 ennakkovero jätetään maksamatta, sille lasketaan ja peritään viivekorkoa tai viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään, jolloin se maksetaan. Koron laskenta muuttuu 1.11.2018 voimaan tulevan lakimuutoksen seurauksena siten, että maksamatta olevalle erääntyneelle ennakkoverolle lasketaan viivekoron sijaan viivästyskorkoa.

Maksamatta jätetty ennakkovero ja siihen liittyvät viivästysseuraamukset poistetaan verotusta toimitettaessa, jos ennakkoveroa ei tarvita verovuoden veron suoritukseksi. Viivekorko ja viivästyskorko ovat 7,0 % vuonna 2018. Maksamatta jätettyä ennakkoveroa voidaan periä myös ulosottomenettelyssä jo verovuoden aikana.

Ennakkoveron erät

Pienin maksettavaksi määrättävä ennakkovero on 170 euroa. Maksuerien lukumäärästä ja maksukuukausista määrätään Verohallinnon päätöksellä. Erät ja maksukuukaudet ovat seuraavat:

Ennakkoveron määrä, euroa Ennakkoveron
erien lukumäärä
Maksukuukaudet
170,00–500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään
1 700,00
3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään
10 000,00
6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 12 tammikuu–joulukuu

Katso tarkemmin Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (29.8.2017/605).

Ennakkoveron muuttaminen

Ennakkoveron muuttamista koskeva menettely muuttuu verovuodesta 2018 alkaen.

Verovuoden 2018 ennakkoveroa voidaan muuttaa tai se voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta verotuksen päättymiseen saakka.

Perusteena ennakkoveron alentamiselle voi olla esim. elinkeinotoiminnan tulon olennainen aleneminen. Aiheeton ennakkovero voidaan poistaa ennen kyseisen verovuoden verotuksen päättymistä.

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa vain 31.10.2018 asti. Ennakkoperintää voi 1.11.2018 alkaen täydentää verovuoden aikana hakemalla ennakkoveroa ja verovuoden jälkeen pyytämällä Verohallintoa määräämään verovuoden päättymisen jälkeen erääntyvää ennakkoveroa eli lisäennakkoa. Verovuoden 2018 lisäennakolle on maksettava huojennettua viivästyskorkoa, jos se erääntyy 1.2.2019 tai sen jälkeen.

Voit pyytää muutosta ennakkoveroon Verokortti verkossa -palvelusta, puhelimitse soittamalla numeroon, joka on ennakkoveroa koskevalla päätöksellä, tai toimittamalla ennakkoveron muutoshakemuksen mihin tahansa verotoimistoon. Marraskuun alusta 2018 lukien muutokset ennakkoveroon tehdään OmaVero -palvelussa.

Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemuslomakkeita on saatavilla verotoimistoissa sekä osoitteessa vero.fi/lomakkeet. Älä liitä hakemukseen tilisiirtolomakkeita, sillä ennakkoveron erät ovat voimassa, kunnes saat mahdolliset korvaavat tilisiirtolomakkeet.

Ennakkoperintärekisteri

Ennakonpidätys toimitetaan myös työkorvauksista (työstä maksetuista korvauksista, jotka eivät ole palkkaa), ellei suorituksen saajaa ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Yritystietojärjestelmästä osoitteesta www.ytj.fi. Palkasta on kuitenkin aina toimitettava ennakonpidätys.

Vaikka ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle henkilölle maksettavista työkorvauksista on toimitettava ennakonpidätys, hänelle on voitu määrätä myös ennakkovero. Jos ennakkovero on aiheeton tai liian suuri, Verohallinto oikaisee ennakkoveron asiakkaan selvityksen perusteella.

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 60)