Verokortit 2018 - ohjeet työnantajalle

Antopäivä
8.12.2017
Voimassaolo
1.1.2018 - Toistaiseksi

Tämä ohje päivittyy jatkossa verokortin asiakasohjekokonaisuuteen.

Vuoden 2018 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2018. Verohallinto postittaa verokortit työntekijöille tammikuun puoliväliin mennessä. Tammikuussa 2018 käytetään vielä edellisen vuoden ennakonpidätystietoja. Perusprosenttia käytetään, koska tulorajan seuranta on vuosikohtainen. Tämä menettely ei koske rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n suuruisena, jos työnantaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia.

Ennakonpidätystiedot sähköisesti riittää

Ennakkoperintäasetusta on muutettu siten, että työntekijän ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta.

Lisätietoa suorasiirtomenettelystä

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen seuraavat asiat:

  • työnantaja saa ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
  • miten työnantaja pyytää työntekijältä verokorttia, jos ei ole saanut sitä sähköisesti
  • työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä
  • jos työntekijä vaatii vaihtoehdon B käyttämistä, työnantaja kertoo miten hän haluaa tiedon tästä (esimerkiksi suullisesti, sähköpostilla tai toimittamalla uuden verokortin).

Työntekijän on toimitettava verokortti työnantajalle seuraavissa tilanteissa:

Muutosverokortti on aina toimitettava työnantajalle

Jos työntekijä muuttaa ennakonpidätysprosenttia vuoden aikana, on hänen aina toimitettava uusi verokortti työnantajalle. Muutosverokortti voi olla myös työntekijän itsensä Verokortti verkossa -palvelussa tulostama. Työntekijä voi edelleen korottaa verokorttinsa ennakonpidätysprosenttia eikä silloin tarvita erillistä muutosverokorttia, jos tulorajoihin ei tehdä muutosta (Ennakkoperintälaki 17 §).

Työnantaja ei ole saanut tietoja sähköisesti

Työnantaja pyytää työntekijää toimittamaan paperisen verokortin, jos hän ei ole saanut tietoja sähköisesti.

Työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana

Uudella työnantajalla ei ole käytettävissä ennakonpidätystietoja. Työntekijän on aina toimitettava verokortti uudelle työnantajalle.

Verokortti pitää edellä mainituissa tilanteissa toimittaa työnantajalle hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. Jos verokortti on paperisena, työnantajan täytyy säilyttää se kuten ennenkin.

Työnantajan todistus maksetuista palkoista verokortin liitteeksi

Jos verokorttia on käytetty yhden tulorajan verokorttina (B) tai käytössä on ollut portaikkoverokortti, ja työsuhde päättyy kesken kalenterivuoden, työnantajan on merkittävä maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat

Jos ennakonpidätystiedot oli saatu sähköisesti, annetaan työntekijälle pelkästään lomake Työnantajan todistus maksetuista palkoista (lomake 5049). Työntekijä liittää todistuksen verokorttiinsa ja vie verokortin liitteineen seuraavalle työnantajalle. Seuraavan työnantajan käytettävissä oleva tuloraja on verokorttiin merkitty tuloraja vähennettynä aikaisempien työnantajien maksamilla palkoilla.

Verokorttimallit

Päätoimen palkkaverokortti 2018 (kuva, pdf)

Verokortilla on edelleen kaksi tuloraja vaihtoehtoa: palkkakauden tulorajat (vaihtoehto A) tai yksi tuloraja (vaihtoehto B). Työnantaja käyttää automaattisesti palkkakausikohtaisia tulorajoja A, ellei työntekijä ole vaatinut vaihtoehtoa B.

Työnantaja toimittaa ennakonpidätyksen perusprosentin suuruisena vaihtoehto A:ssa palkkakauden tulorajaan saakka ja vaihtoehto B:ssä yhteen tulorajaan saakka ja ylimenevästä tulon määrästä lisäprosentin mukaan.

Verokortin vuosituloraja vastaa 12,5 kuukauden palkkaa. Siihen sisältyy lomaraha, joka on arvioitu puolen kuukausipalkan suuruiseksi. Tuloraja ajalle 1.2.‒31.12. on saatu jakamalla vuositulo 12,5:llä ja kertomalla saatu luku 11,5:llä.

Merillä työskenteleville verokorttiin on merkitty merityötulon ennakonpidätystä varten omat prosentit. Näitä ennakonpidätysprosentteja voi käyttää vain merityötulon maksaja (laivanisäntä).

Lisätietoa portaikkoverokortista sekä tulorajoista vuonna 2018

Muutosverokortit

Jos työntekijä muuttaa ennakonpidätysprosenttia vuoden aikana, on hänen aina toimitettava uusi verokortti työnantajalle. Vuoden 2018 muutosverokortit ovat lähes samanlaisia kuin vuoden 2017 muutosverokortit.

Ohjeita työnantajalle muutosverokortin käyttämiseen

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti

Lähdeverolakia on muutettu siten, että rajoitetusti verovelvollinen työntekijä voi pyytää verotusmenettelylain (VML) mukaista verotusta ansiotuloista 1.1.2014 lähtien. Työntekijän tulee hakea verotoimistosta suomalaista työnantajaa varten rajoitetusti verovelvollisen verokortti.

Rajoitetusti verovelvollisen verokortti 2018 (kuva pdf)

Jos työntekijä ei toimita Rajoitetusti verovelvollisen verokorttia, toimitetaan tulosta lähdevero, kuten tähänkin saakka.

Yleistä rajoitetusti verovelvollisen verotuksesta

Vuodelle 2017 tehtyä Rajoitetusti verovelvollisen verokorttia ei saa käyttää tammikuun 2018 palkan maksussa, koska vaatimus verotusmenettelylain mukaisesta verotuksesta on tehtävä verovuosikohtaisesti. Jos asiakkaalla on vuodelle 2017 myönnetty Rajoitetusti verovelvollisen verokortti ja hän haluaa verotusmenettelylain mukaisen verotuksen myös vuonna 2018, tulee vuodelle 2018 toimittaa uusi verokortti. Jos verokorttia ei toimiteta, peritään suorituksesta lähdevero 35 %:n mukaan.

Tosite palkoista ja ennakonpidätyksistä seuraavan vuoden tammikuussa

Työnantajan on annettava työntekijälle tosite maksetuista palkoista ja toimitetuista ennakonpidätyksistä seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Työntekijän vaatimuksesta tosite on työsuhteen päättyessä annettava välittömästi.