Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely konkurssitilanteessa

Antopäivä
1.1.2019
Voimassaolo
Toistaiseksi

1. Yleistä

Verohallinto poistaa konkurssivelallisen työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekistereistä saatuaan kaupparekisteristä tiedon konkurssiin asettamisesta. Postiosoitteeksi Verohallinto muuttaa pesänhoitajan yhteystiedot. Luonnollisen henkilön osoitetta ei muuteta.

2. Y-tunnus

Konkurssipesä tarvitsee oman Y-tunnuksen mm. palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Verohallinto ei anna Y-tunnusta viranomaisaloitteisesti, vaan pesänhoitajan on haettava sitä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän perustamisilmoituksella Y1 (ytj.fi).

Konkurssipesä voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, säännölliseksi työnantajaksi tai ennakkoperintärekisteriin samalla ilmoituksella Y1. Jos konkurssipesä on saanut Y-tunnuksen jo aiemmin, Verohallinnon rekistereihin ilmoittaudutaan tai hakeudutaan muutosilmoituksella Y4.

3. Konkurssipesä työnantajana

3.1. Satunnaisesti palkkoja maksava konkurssipesä

Jos konkurssipesä ei jatka konkurssivelallisen liike- tai elinkeinotoimintaa, vaan ainoastaan realisoi velallisen omaisuuden tai valmistuttaa loppuun keskeneräiset työt, konkurssipesää voidaan pitää satunnaisena työnantajana.

3.2 Säännöllisesti palkkoja maksava konkurssipesä

Konkurssipesä, joka jatkaa itsenäisesti ja omaan lukuunsa konkurssivelallisen liike- tai elinkeinotoimintaa, voidaan merkitä säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Konkurssipesä ilmoittautuu työnantajarekisteriin perustamisilmoituksella Y1. Konkurssipesä ilmoittaa toiminnan tai palkanmaksun päättymisestä muutos- ja lopettamisilmoituksella Y4.

4. Ilmoittaminen

4.1 Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin

Palkkatietojen ilmoittaminen on muuttunut. Vuoden 2019 alusta lähtien maksetut palkat ja ennakonpidätykset ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5. päivän kuluessa maksutapahtumasta.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu ilmoitetaan työnantajan erillisilmoituksella viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivä. Tulorekisteriin ilmoitetuista tiedoista ei anneta vuosi-ilmoitusta.

Työnantajarekisteriin kuuluvan säännöllisen työnantajan pitää antaa työnantajan erillisilmoitus myös silloin, kun työnantaja ei ole maksanut palkkaa (Ei palkanmaksua -tieto). Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja antaa työnantajan erillisilmoituksen vain, jos palkkoja on maksettu.

Konkurssipesä ilmoittaa tiedot konkurssivelallisen Y-tunnuksella konkurssivelallisen ennen konkurssiin asettamista maksamista palkoista.

Konkurssipesä ilmoittaa tiedot omalla Y-tunnuksellaan nopeutettuna palkkaturvana maksetuista ja massavelkana (mm. irtisanomisajan palkat) maksamistaan palkoista sekä työntekijöiden konkurssissa valvomista palkoista, jotka konkurssipesä maksaa jako-osuuksina.

Lisätietoa ilmoittamisesta 1.1.2019 alkaen:

4.2 Vuonna 2018 maksetut palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan Verohallinnolle

Ilmoita työnantajasuoritukset Verohallinnolle työnantajasuoritusten veroilmoituksella verokauden mukaan. Ilmoituksen määräpäivä on verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Työnantajarekisteriin kuuluvan säännöllisen työnantajan pitää antaa ilmoitus myös silloin, kun työnantaja ei ole maksanut palkkaa (Ei palkanmaksua -tieto).

Työnantajan tai suorituksen maksajan on lisäksi annettava vuosi-ilmoitus vielä vuonna 2018 maksamistaan palkoista, työkorvauksista ja muista suorituksista.

Konkurssipesä antaa ilmoitukset konkurssivelallisen Y-tunnuksella konkurssivelallisen ennen konkurssiin asettamista maksamista palkoista.

Konkurssipesä antaa ilmoitukset omalla Y-tunnuksellaan nopeutettuna palkkaturvana ja massavelkana (mm. irtisanomisajan palkat) maksetuista palkoista sekä työntekijöiden konkurssissa valvomista palkoista, jotka konkurssipesä maksaa jako-osuuksina.

Vuonna 2018 tai aiemmin maksetut palkat: lisätietoa ilmoittamisesta

Työnantajasuoritusten ilmoittaminen
Vuosi-ilmoituksen antaminen

5. Maksaminen

Työnantajasuoritusten veroilmoituksella ilmoitetut määrät maksetaan Verohallinnolle. Tulorekisteri ei tuo muutoksia maksamiseen.

Maksaessaan konkurssivelallisen Y-tunnuksella ilmoittamiaan velvoitteita konkurssipesä käyttää konkurssivelallisen oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Maksaessaan omalla Y-tunnuksellaan konkurssipesä käyttää omaa oma-aloitteisten verojen viitenumeroaan.

Lisätietoa oma-aloitteisten verojen maksamisesta

Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään ennakonpidätyksen toimittamiskuukautta seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä (OVML 32§). Palkkaturva- asetuksen mukaan konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava palkkaturvalaissa säädetyt pidätykset ja tilitettävä ne välittömästi maksun saajille (palkkaturva-asetus 5 §).

6. Palkkaturva

6.1 Nopeutettu palkkaturva

Konkurssipesä voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden puolesta tekemällä yhteisen hakemuksen ELY - keskukselle. Nopeutettuna palkkaturvana voidaan hakea sekä valvottavia palkkasaatavia (esimerkki 1) että massavelkaisia palkkoja, mm. irtisanomisajan palkat (esimerkki 2). Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille. Pesänhoitaja maksaa nettopalkat saajille ja ennakonpidätykset Verohallinnolle.

Huomaa, että esimerkkeihin liittyvät ilmoitukset koskevat vain maksuvuoden 2018 tai sitä aikaisemmin maksettuja palkkoja. Maksuvuodesta 2019 alkaen palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

Esimerkki 1:
15.1.2017 18.1.2017 29.1.2017 20.9.2017
Työnantaja on
maksanut
palkat, mutta
ei ole ilmoittanut
Verohallinnolle
 
brutto 50.000€
ennakon-
pidätys 10.500€
Työnantaja on
asetettu
konkurssiin
Konkurssissa
valvottavat
palkkasaatavat
maksetaan
nopeutettuna
palkkaturvana
 
brutto 20.000€
ennakon-
pidätys 2.000€
 
ja konkurssipesä
maksaa irtisanomisajan
palkat massavelkana
 
brutto 5.000€
ennakon-
pidätys  500€
Konkurssipesä
maksaa nopeutettuna
palkkaturvana
maksetut valvottavat
palkkasaatavat
jako-osuutena
takaisin
ELY-keskukselle
 
brutto 20.000€

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 50.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys 10.500 €
  Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat 50.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017) 540 €

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 25.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys 2.500 €
  Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat 5.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017) 54 €

Työnantajan voimassa olevan sairausvakuutusmaksuprosentin voi tarkistaa vero.fi - sivuilta.

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus
(VEROH 7801)

Palkan- / suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji P tai 1  
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus  
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä  
Kohta 15 Ennakonpidätys  
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus
(VEROH 7801)

Palkan- / suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji 6 (valvottava palkkasaatava)
               Suorituslaji P tai 1 (irtisanomisajan palkka)
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä
Kohta 15 Ennakonpidätys
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesä maksaa nopeutettuna palkkaturvana maksetut valvottavat palkkasaatavat jako-osuutena takaisin ELY-keskukselle 20.9.2017.

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 9/2017
  Työnantajan sairausvakuutusmaksu alaiset palkat 20.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017) 216 €

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus
(VEROH 7801)

Maksajakohtaiset tiedot

  Kohta 650 työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkkaturva yhteensä 20.000 €
Esimerkki 2:
15.1.2017 18.1.2017 29.1.2017 21.3.2017 20.9.2017
Työnantaja on
maksanut
palkat, mutta
ei ole ilmoittanut
Verohallinnolle
 
brutto 50.000€
ennakon-
pidätys 10.500€
Työnantaja on asetettu
konkurssiin
Konkurssissa
valvottavat
palkkasaatavat
maksetaan
nopeutettuna
palkkaturvana
 
brutto 20.000€
ennakon-
pidätys 2.000€
 
ja irtisanomis-
ajan palkat
maksetaan
palkkaturvana
 
brutto 5.000€
ennakon-
pidätys  500€
Konkurssipesä
maksaa
nopeutettuna
palkkaturvana
maksetut
irtisanomisajan
palkat takaisin
ELY-keskukselle
 
brutto 5.000€
Konkurssipesä
maksaa nopeutettuna
palkkaturvana
maksetut valvottavat
palkkasaatavat
jako-osuutena
takaisin
ELY-keskukselle
 
brutto 20.000€

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja –vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 50.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys 10.500 €
  Työnantajan sairausvakuutusmaksu alaiset palkat 50.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017) 540 €

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 25.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys 2.500 €

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Palkan- / Suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji P tai 1
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä
Kohta 15 Ennakonpidätys
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Palkan- / Suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji 6 (nopeutettuna palkkaturvana maksetut valvottavat palkkasaatavat ja nopeutettuna palkkaturvana maksetut irtisanomisajan palkat)    
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä
Kohta 15 Ennakonpidätys
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesä maksaa nopeutettuna palkkaturvana maksetut irtisanomisajan palkat takaisin ELY- keskukselle 21.3.2017.

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten verolmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja –vuosi 3/2017
  Työnantajan sairausvakuutusmaksu alaiset palkat 5.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017) 54 €

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Maksajakohtaiset tiedot

   Kohta 650 sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkkaturva yhteensä 5.000 €

Konkurssipesä maksaa nopeutettuna palkkaturvana maksetut valvottavat palkkasaatavat jako-osuutena takaisin ELY-keskukselle 20.9.2017.

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 9/2017
  Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat 20.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017) 216 €

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Maksajakohtaiset tiedot

  Kohta 650 Työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkkaturva yhteensä 20.000 €

6.2 ELY -keskuksen suoraan työntekijöille maksama palkkaturva

Palkansaajat voivat hakea ennen konkurssiin asettamista syntyneitä palkkasaataviaan ELY-keskukselta, joka antaa Verohallinnolle tarvittavat ilmoitukset maksettuaan varat palkansaajille.
ELY-keskus valvoo palkkaturvavarat konkurssissa. Konkurssipesä maksaa varat takaisin ELY-keskukselle jako-osuutena ja antaa ilmoituksen työnantajan sairausvakuutusmaksuista konkurssivelallisen Y-tunnuksella. Konkurssipesän pitää lisäksi antaa maksuvuodelta 2018 palkkojen vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot konkurssivelallisen y-tunnuksella (kohtaan 650 merkitään jako-osuutena maksettu määrä). Maksuvuodesta 2019 alkaen vuosi-ilmoitusta ei anneta.

7. Lopputilityksen yhteydessä maksettava työnantajan sairasvakuutusmaksu

Jos palkkasaataville kertyy täysi jako-osuus, konkurssipesän on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu konkurssivelallisen y-tunnuksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2017