Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely konkurssitilanteessa

Antopäivä
1.1.2017
Voimassaolo
Toistaiseksi

1. Yleistä

Verohallinto poistaa konkurssivelallisen työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekistereistä saatuaan kaupparekisteristä tiedon konkurssiin asettamisesta. Postiosoitteeksi Verohallinto muuttaa pesänhoitajan yhteystiedot. Luonnollisen henkilön osoitetta ei muuteta.

2. Y-tunnus

Konkurssipesä tarvitsee oman Y-tunnuksen mm. palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden hoitamiseksi. Verohallinto ei anna y-tunnusta viranomaisaloitteisesti, vaan pesänhoitajan on haettava sitä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän perustamisilmoituslomakkeella Y1. Lomake löytyy osoitteesta www.ytj.fi.

Konkurssipesä voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, säännölliseksi työnantajaksi tai ennakkoperintärekisteriin samalla lomakkeella Y1. Jos konkurssipesä on saanut Y-tunnuksen jo aiemmin, Verohallinnon rekistereihin ilmoittaudutaan tai hakeudutaan muutosilmoituslomakkeella Y4.

3. Konkurssipesä työnantajana

3.1. Satunnaisesti palkkoja maksava konkurssipesä

Jos konkurssipesä ei jatka konkurssivelallisen liike- tai elinkeinotoimintaa, vaan ainoastaan realisoi velallisen omaisuuden tai valmistuttaa loppuun keskeneräiset työt, konkurssipesää voidaan pitää satunnaisena työnantajana.

3.2 Säännöllisesti palkkoja maksava konkurssipesä

Konkurssipesä, joka jatkaa itsenäisesti ja omaan lukuunsa konkurssivelallisen liike- tai elinkeinotoimintaa, voidaan merkitä säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Konkurssipesä ilmoittautuu työnantajarekisteriin perustamisilmoituslomakkeella Y1. Konkurssipesä ilmoittaa toiminnan tai palkanmaksun päättymisestä muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella Y4.

4.  Ilmoittaminen

4.1 Työnantajasuoritusten veroilmoitus

Tiedot työnantajasuorituksista ilmoitetaan Verohallinnolle verokausittain annettavalla työnantajasuoritusten veroilmoituksella.

Konkurssipesä ilmoittaa työnantajasuoritukset konkurssivelallisen Y-tunnuksella konkurssivelallisen ennen konkurssiin asettamista maksamista palkoista.

Konkurssipesä ilmoittaa työnantajasuoritukset omalla y-tunnuksellaan nopeutettuna palkkaturvana maksetuista ja massavelkana (mm. irtisanomisajan palkat) maksamistaan palkoista sekä työntekijöiden konkurssissa valvomista palkoista, jotka konkurssipesä maksaa jako-osuuksina.

Säännölliseksi työnantajaksi merkitty työnantaja antaa ilmoituksen työnantajasuorituksista  myös niiltä verokausilta, jolloin palkkoja ei ole maksettu. Tieto ilmoitetaan antamalla ilmoitus työnantajasuorituksista 0-ilmoituksena. Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja antaa työnantajasuoritusten veroilmoituksen vain niiltä verokausilta, jolloin palkkoja on maksettu.

Tarkempia ohjeita ilmoittamisesta vero.fi -sivuilta:

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (4001)

4.2 Vuosi-ilmoitus

Työnantajan tai suorituksen maksajan on annettava vuosittain vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista, työkorvauksista ja muista suorituksista.

Konkurssipesä antaa vuosi-ilmoituksen konkurssivelallisen y-tunnuksella konkurssivelallisen ennen konkurssiin asettamista maksamista palkoista.

Konkurssipesä antaa vuosi-ilmoituksen omalla y-tunnuksellaan nopeutettuna palkkaturvana ja massavelkana (mm. irtisanomisajan palkat) maksetuista palkoista sekä työntekijöiden konkurssissa valvomista palkoista, jotka konkurssipesä maksaa jako-osuuksina.

Tarkempia ohjeita vuosi-ilmoituksen antamisesta vero.fi -sivuilta:

Vuosi-ilmoituslomakkeet

5. Maksaminen

Työnantajasuoritusten veroilmoituksella ilmoitetut määrät maksetaan Verohallinnolle.

Maksaessaan konkurssivelallisen y-tunnuksella ilmoittamiaan velvoitteita konkurssipesä käyttää konkurssivelallisen oma-aloitteisten verojen viitenumeroa. Maksaessaan omalla y-tunnuksellaan konkurssipesä käyttää omaa oma-aloitteisten verojen viitenumeroaan.

Ohjeita oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen ja  maksamiseen saa vero.fi -sivuilta.

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Työnantajasuoritukset on maksettava viimeistään ennakonpidätyksen toimittamiskuukautta seuraavan kuukauden yleisenä eräpäivänä (OVML 32§). Palkkaturva- asetuksen mukaan konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava palkkaturvalaissa säädetyt pidätykset ja tilitettävä ne välittömästi maksun saajille (palkkaturva-asetus 5 §).

6. Palkkaturva

6.1 Nopeutettu palkkaturva

Konkurssipesä voi hakea palkkaturvaa työntekijöiden puolesta tekemällä yhteisen hakemuksen ELY - keskukselle. Nopeutettuna palkkaturvana voidaan hakea sekä valvottavia palkkasaatavia (esimerkki 1) että massavelkaisia palkkoja, mm. irtisanomisajan palkat (esimerkki 2). Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille. Pesänhoitaja maksaa nettopalkat saajille ja ennakonpidätykset Verohallinnolle.

Esimerkki 1:
15.1.2017 18.1.2017 29.1.2017 20.9.2017
Työnantaja on
maksanut
palkat, mutta
ei ole ilmoittanut
Verohallinnolle
 
brutto 50.000€
ennakon-
pidätys 10.500€
Työnantaja on
asetettu
konkurssiin
Konkurssissa
valvottavat
palkkasaatavat
maksetaan
nopeutettuna
palkkaturvana
 
brutto 20.000€
ennakon-
pidätys 2.000€
 
ja konkurssipesä
maksaa irtisanomisajan
palkat massavelkana
 
brutto 5.000€
ennakon-
pidätys  500€
Konkurssipesä
maksaa nopeutettuna
palkkaturvana
maksetut valvottavat
palkkasaatavat
jako-osuutena
takaisin
ELY-keskukselle
 
brutto 20.000€

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 50.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys 10.500 €
  Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat 50.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017)      540 €

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 25.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys   2.500 €
  Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat   5.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017)        54 €

Työnantajan voimassa olevan sairausvakuutusmaksuprosentin voi tarkistaa vero.fi - sivuilta.

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus
(VEROH 7801)

Palkan- / suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji P tai 1  
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus  
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä  
Kohta 15 Ennakonpidätys  
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus
(VEROH 7801)

Palkan- / suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji 6 (valvottava palkkasaatava)
               Suorituslaji P tai 1 (irtisanomisajan palkka)
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä
Kohta 15 Ennakonpidätys
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesä maksaa nopeutettuna palkkaturvana maksetut valvottavat palkkasaatavat jako-osuutena takaisin ELY-keskukselle 20.9.2017.

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 9/2017
  Työnantajan sairausvakuutusmaksu alaiset palkat 20.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017)      216 €

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus
(VEROH 7801)

Maksajakohtaiset tiedot

  Kohta 650 työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkkaturva yhteensä 20.000 €
Esimerkki 2:
15.1.2017 18.1.2017 29.1.2017 21.3.2017 20.9.2017
Työnantaja on
maksanut
palkat, mutta
ei ole ilmoittanut
Verohallinnolle
 
brutto 50.000€
ennakon-
pidätys 10.500€
Työnantaja on asetettu
konkurssiin
Konkurssissa
valvottavat
palkkasaatavat
maksetaan
nopeutettuna
palkkaturvana
 
brutto 20.000€
ennakon-
pidätys 2.000€
 
ja irtisanomis-
ajan palkat
maksetaan
palkkaturvana
 
brutto 5.000€
ennakon-
pidätys  500€
Konkurssipesä
maksaa
nopeutettuna
palkkaturvana
maksetut
irtisanomisajan
palkat takaisin
ELY-keskukselle
 
brutto 5.000€
Konkurssipesä
maksaa nopeutettuna
palkkaturvana
maksetut valvottavat
palkkasaatavat
jako-osuutena
takaisin
ELY-keskukselle
 
brutto 20.000€

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja –vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 50.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys 10.500 €
  Työnantajan sairausvakuutusmaksu alaiset palkat 50.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017)      540 €

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 1/2017
  Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset 25.000 €
  Toimitettu ennakonpidätys   2.500 €

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Palkan- / Suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji P tai 1
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä
Kohta 15 Ennakonpidätys
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Palkan- / Suorituksensaajakohtaiset tiedot

  Kohta 10 Suorituslaji 6 (nopeutettuna palkkaturvana maksetut valvottavat palkkasaatavat ja nopeutettuna palkkaturvana maksetut irtisanomisajan palkat)    
Kohta 11 Saajan henkilö- tai y-tunnus
Kohta 14 Rahapalkan/Suorituksen määrä
Kohta 15 Ennakonpidätys
Kohta 16 Työntekijältä perityt eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut yhteensä
 
Saajakohtaisen erittelyn muut kohdat täytetään tarpeen mukaan.

Konkurssipesä maksaa nopeutettuna palkkaturvana maksetut irtisanomisajan palkat takaisin ELY- keskukselle 21.3.2017.

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten verolmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja –vuosi 3/2017
  Työnantajan sairausvakuutusmaksu alaiset palkat  5.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017)       54 €

Konkurssipesän y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Maksajakohtaiset tiedot

   Kohta 650 sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkkaturva yhteensä  5.000 €

Konkurssipesä maksaa nopeutettuna palkkaturvana maksetut valvottavat palkkasaatavat jako-osuutena takaisin ELY-keskukselle 20.9.2017.

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava työnantajasuoritusten veroilmoitus 
(VEROH 4001)

  Verokausi ja – vuosi 9/2017
  Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat 20.000 €
  Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu (v. 2017)      216 €

Konkurssivelallisen y-tunnuksella annettava vuosi-ilmoitus 
(VEROH 7801)

Maksajakohtaiset tiedot

  Kohta 650 Työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena oleva palkkaturva yhteensä 20.000 €

6.2 ELY -keskuksen suoraan työntekijöille maksama palkkaturva

Palkansaajat voivat hakea ennen konkurssiin asettamista syntyneitä palkkasaataviaan ELY -keskukselta, joka antaa Verohallinnolle tarvittavat ilmoitukset maksettuaan varat palkansaajille.
ELY- keskus valvoo palkkaturvavarat konkurssissa. Konkurssipesä maksaa varat takaisin ELY- keskukselle jako-osuutena ja antaa työnantajasuoritusten veroilmoituksen konkurssivelallisen Y-tunnuksella (Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat ja Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu). Konkurssipesä antaa vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot konkurssivelallisen y-tunnuksella ja merkitsee kohtaan 650 jako-osuutena maksetun määrän.

7. Lopputilityksen yhteydessä maksettava sv-maksu

Jos palkkasaataville kertyy täysi jako-osuus, konkurssipesän on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu konkurssivelallisen y-tunnuksella.