Hakemusmenettely - energiatuotteen valmisteveron palauttaminen

Voimassaolo
Toistaiseksi

Hakemuksella ilmoitettavat yhteystiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus. Hakijana voi olla kuka tahansa verovelvollinen tai niiden yhteenliittymät, jotka harjoittavat maataloutta tai kasvihuoneviljelyä ammattimaisesti. Näin hakijana voi olla luonnollinen henkilö (ml. yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen), kuolinpesä, yhteisö, yhteisetuus ja yhtymä.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan kotikunta verovuotta edeltävän vuoden lopussa, eli verovuoden 2015 hakemuksella ilmoitetaan kotikunta 31.12.2014.

Osoitetietoa ei merkitä hakemukseen. Verohallinto käyttää asiakasrekisterissä olevaa osoitetta. Mahdolliset osoitteen muutokset tehdään erillisellä ilmoituksella.

  • Luonnolliset henkilöt ilmoittavat osoitemuutokset maistraattiin ja postiin. Verohallinto saa osoitetiedot väestötietojärjestelmästä. Uusi osoite voidaan ilmoittaa maistraattiin ja postiin joko puhelimitse 0295 535 535(pvm/mpm) mape 816 (jonottaminen on maksullista) tai kirjallisesti Internetissä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös lomakkeella, joita saa mm. maistraateista ja posteista sekä  osoitteesta www.suomi.fi/asiointi.
  • Yhteisöt voivat ilmoittaa osoitemuutokset YTJ:n kautta.

Mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja lopullinen päätös postitetaan Verohallinnon rekisterissä olevaan osoitteeseen. Jos hakija on ilmoittanut verotusta varten Verohallinnon rekisteriin valtuutetun asianhoitajan, lisäselvityspyynnöt ja päätös postitetaan tälle.

Asiamiehen käyttäminen energiaveron palauttamista koskevassa asiassa edellyttää erillistä valtakirjaa ja se tulee liittää hakemukseen. Ilmoitettu asiamies merkitään Verohallinnon rekisteriin valtuutetuksi asianhoitajaksi ja jatkossa lisäselvityspyynnöt ja päätökset postitetaan tälle.

Kuka on oikeutettu palautukseen eli ammattimainen maataloudenharjoittaja ja kasvinhuoneviljelijä

Palautukseen ovat oikeutettuja ammattimaiset maataloudenharjoittajat ja kasvihuoneviljelijät. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksella, millä perusteella tämä katsoo olevansa ammattimainen maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä.

Ammattimainen maataloudenharjoittaja on se, jolle on verovuoden aikana maksettu

  • EU:n suoria tukia
  • luonnonhaittakorvausta
  • maatalouden ympäristötukea
  • kansallista tukea.

Tuet, joiden perusteella maataloudenharjoittaja katsotaan ammattimaiseksi maataloudenharjoittajaksi ovat verovuonna 2015: Tukityypit, taulukko (pdf)

Maa- ja metsätalousministeriö antaa vuosittain tiedot (vuosi-ilmoitustiedot) niistä verovelvollisista, joille on maksettu laissa tarkoitettua tukea.

Hakemuksen hyväksyminen edellyttää, että hakija on nimenomaan se, jolle em. tuki on myönnetty.

Myös viljan kuivaaja on ammattimainen maataloudenharjoittaja, vaikkei tälle olisikaan maksettu edellä mainittuja tukija.

Palautukseen oikeuttava maatalous ja kasvihuoneviljely

Hakemuksessa tulee ilmoittaa maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä verovuoden aikana käytetty kevyt ja raskas polttoöljy sekä biopolttoöljy. Palauttamista koskevassa laissa tarkoitettu maatalous eroaa verotuksessa tarkoitetusta maataloudesta.

Valmisteveron palautukseen ei oikeuta yksityistalous, metsä- ja porotalous, koneurakointi, maatilamatkailu, maatilalla tapahtuva vuokraustoiminta tai muu toiminta, mikä ei ole palauttamista koskevassa laissa tarkoitettua maataloutta. Sahaustoiminta ja muu puutavaran jatkojalostus (mm. hakkeen tai polttopuiden valmistus) ei myöskään oikeuta palautukseen. Maa-ainesten otto tilan ulkopuolelle tapahtuvaa myyntiä varten ei oikeuta palautukseen. Palautukseen ei oikeuta torilla tai tilan ulkopuolella tapahtuva maataloustuotteiden myynti. Palautukseen ei oikeuta myöskään turkistarhaus eikä kalastus. Näin muuta käyttöä kuin palauttamista koskevassa laissa tarkoitettua maataloutta ei tule ilmoittaa hakemuksessa miltään osin. Myöskään yksityiskäyttöön käytetystä polttoöljystä ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä ei ole oikeutta valmisteveron palautukseen.

Palautusta koskevassa laissa maataloudella tarkoitetaan hakijan tilalla tapahtuvaa maatalous- ja puutarhakasvien viljelyä, kotieläintuotteiden tuotantoa ja tuotantoeläinten pitoa, mehiläistaloutta, hevostaloutta ja velvoitekesannointia, viljelemättömän pellon säilyttämistä hoidettuna neuvoston tilatukiasetuksen mukaisesti, tilalla tuotettujen maatalous- ja puutarhatuotteiden varastointia, kauppakunnostusta ja pakkaamista.

Vain hakijan omalla tilalla harjoitettu maatalous oikeuttaa palautukseen. Näin ollen toisen viljelijän tilalla tehtävä työ (ojan kaivaminen, kyntäminen yms.) ei oikeuta palautukseen, vaikka molemmat viljelijät saisivat lain edellyttämää tukea. Vain viljankuivaus oikeuttaa palautukseen riippumatta siitä, missä toimintaa harjoitetaan tai kenen viljaa kuivataan. Näin esim. maamiesseurojen harjoittaman viljankuivaus on palautukseen oikeuttavaa energian käyttöä.

Maatalous- ja puutarhakasvien viljely kattaa avomaalla ja kasvihuoneissa tapahtuvan viljelyn ja siihen liittyvät viljelytoimenpiteet sekä taimituotannon. Keskeisimmät maatalouskasvit ovat viljat, öljy-, valkuais-, kuitu- ja energiakasvit, sokerijuurikas, peruna sekä nurmi- ja nurmipalkokasvit. Puutarhakasveja ovat muun muassa vihannekset, mauste ja lääkeyrtit, marja-, hedelmä- ja koristekasvit.

Kotieläintuotannosta veronpalautukseen oikeuttaa maidontuotanto, naudanlihatuotanto, muu nautakarjatalous, sika- ja siipikarjatalous (kananmunien ja siipikarjalihan tuotanto mukaan lukien emo- ja poikastuotanto), lammas-, ja vuohitalous, tuotantoeläinten pito sekä hevostalous, ei kuitenkaan harrastusluontoinen toiminta. Harrastusluontoisesta toiminnasta puuttuu mm. ansiotarkoitus. Harrastusluontoisen toiminnan arvioimisessa voidaan nojautua verotuksessa tehtyihin tai tehtäviin ratkaisuihin.

Kauppakunnostus on tilalla tehtävää toimintaa, jolla maatalous- ja puutarhatuotteet saatetaan myynti- tai jalostuskelpoiseksi. Kauppakunnostukseen luetaan esimerkiksi kananmunien leimaus, myyntikelvottomien tuotteiden poistaminen ja tuotteiden lajittelu.

Erilaisten maatalouteen tarvittavien tuotantopanosten (esim. siemenet, lannoitteet, torjunta-aineet) noutaminen oikeuttaa laissa tarkoitettuun palautukseen. Myynti- ja jalostuskelpoisen tuotteen kuljetus tilan ulkopuolella esim. tukkuliikkeeseen ei ole palautukseen oikeuttavaa toimintaa.

Tilalla tapahtuva varastointi oikeuttaa palautukseen. Varastointi, kauppakunnostus ja pakkaaminen oikeuttavat palautukseen vain, jos kyse on hakijan tilalla tuotettujen tuotteiden varastoinnista, kauppakunnostuksesta tai pakkaamisesta.

Kasvihuoneviljelyllä taas tarkoitetaan puutarhakasvien viljelyä pysyväisluonteisessa rakennuksessa, joka on katettu valoa läpäisevällä materiaalilla ja jossa on lämmityslaitteisto.

Hakija ilmoittaa hakemuksessa erikseen muuhun maatalouteen kuin kasvihuoneviljelyyn käytetyn kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä biopolttoöljyn ja kasvihuoneviljelyyn käytetyn kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä biopolttoöljyn.

Maatalouteen käytetty sähkö

Hakemuksella ilmoitetaan maatalouteen käytetty I-veroluokan mukainen sähkö. Hakemuksessa ei erotella kasvihuoneviljelyssä tai muussa maataloudessa käytettyä sähköä, vaan hakemuksella ilmoitetaan yhteensä maatalouteen käytetty I-veroluokan mukainen sähkö. Sähkönkään osalta hakijan ei tule ilmoittaa yksityiskäyttöä tai muuta käyttöä, mikä ei oikeuta valmisteveron palautukseen.

Yleisesti myytävä ja normaalisti toimitettava sähkö on I-veroluokan mukaista sähköä.

Kasvihuoneviljelijät eivät ole sähkön osalta oikeutettuja palautukseen, jos kasvihuoneeseen käytetty sähkö on II-veroluokan mukaista sähköä. Näissä tilanteissa kasvihuoneviljelijällä on erillinen sähkömittari kasvihuoneessa käytettävään sähköön, jonka perusteella sähköyhtiö suorittaa sähköstä veron II-veroluokan mukaan. Tällöin palautusta ei enää myönnetä erillisen hakemuksen perusteella.

Jos kasvihuoneviljelijä hankkii sähkön I-veroluokalla (ilman erillistä mittaria) ja saa edellä mainittua tukea, palauttaa verovirasto sähköstä energiatuotteen valmisteveroa hakemuksesta kuten muillekin ammattimaisille maataloudenharjoittajille.

Miten maatalouteen käytetty energia tulee ilmoittaa?

Hakijan on järjestettävä kirjanpitonsa ja muistiinpanonsa siten, että oikeutus palautukseen voidaan todeta. Hakulomakkeella ilmoitetaan aina verovuoden aikana käytetty energia. Palauttamista koskevassa laissa ei ole merkitystä sillä, milloin energia on hankittu tai maksettu. Ratkaisevaa on energian käyttö.

Miten yksityistalouteen käytetty energia erotetaan koko energiamäärästä?

Hakija voi perustaa arvioinnin verotuksessa hyväksyttyyn kulujakoon. Jos hakijan harjoittama maatalous koostuu yksin sellaisesta maataloudesta, että se oikeuttaa kokonaisuudessaan valmisteveron palautukseen (hakija ei harjoita maatilamatkailua tai muuta toimintaa, joka ei oikeuta valmisteveron palautukseen), hakija voi vähentää kokonaiskulutuksesta sen energiamäärän, jota ei ole pidetty verotuksessa vähennyskelpoisena yksityiskäytön johdosta.

Esimerkki: Maataloudenharjoittaja on arvioinut, että hänen tai hänen perheensä käytössä olleesta asunnosta aiheutuvan energian kulutus on 20 % koko tilalla tapahtuvasta energiakulutuksesta. Maataloudenharjoittaja ilmoittaa hakemuksella 80 % koko verovuoden aikana käyttämästään energiasta. Tässäkin on syytä huomioida, että hakemuksella ilmoitetaan käyttö. Käyttö voidaan puolestaan arvioida esimerkissä 1 esitetyllä tavalla.

Näin hakija ilmoittaisi esimerkissä 2 maatalouden käytöksi 80 % x 7 000 litraa = 5 600 litraa. Yksityiskäyttönä poistetaan siis verotuksessa todettu suhteellinen osuus, mutta poistettava määrä poistetaan verovuoden aikana käytetystä energiasta, ei hankitusta tai maksetusta määrästä. Näin verotuksen maksu- ja suoritusperusteisuudesta johtuen verotuksessa ilmoitettu määrä saattaa yksittäisenä vuonna poiketa oikeaoppisesti hakemuksella ilmoitettavasta käyttömäärästä. Perusteet ovat kuitenkin samat ja arviointi on johdonmukaista vuodesta toiseen.

Kun kasvihuoneviljelijä käyttää polttoöljyä ammattimaisen kasvihuoneviljelyn lisäksi myös muuhun tarkoitukseen kuten asuinrakennusten lämmittämiseen, merkitään hakemukselle vain kasvihuoneviljelyyn verovuoden aikana käytetty energian määrä. Mikäli hakijalla ei ole käytössään erillistä mittausjärjestelmää, jolla voidaan mitata asuinrakennusten lämmityskäyttöön käytetyn energian määrä, sen käyttömääräksi vuoden aikana arvioidaan kevyttä polttoöljyä 3 000 litraa sataa kerrosneliömetriä kohti ja raskasta polttoöljyä 2 600 kiloa sataa kerrosneliömetriä kohti.