Maa- ja metsätalouden tuotteiden oman käytön arvostaminen arvonlisäverotuksessa

Antopäivä
1.7.2010
Voimassaolo
Toistaiseksi

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

Tavaroiden oma käyttö rinnastetaan myyntiin

Alkutuottajan on suoritettava arvonlisäveroa myynnin lisäksi myös verollista toimintaansa varten ostamansa tai itse tuottamansa tavaran omaan käyttöön otosta.

Arvonlisäverotuksessa tavaran omaan käyttöön ottona pidetään

  • tavaran ottamista yksityiseen kulutukseen, esimerkiksi yksityistaloutta varten tapahtuva puun ottaminen polttopuuksi tai tilalla tuotetun viljan ottaminen alkutuottajan yksityiskäyttöön
  • tavaran lahjoittamista, esim. lypsylehmän tai maatalouskoneen lahjoittaminen
  • tavaran ottamista muuhun kuin vähennyskelpoiseen käyttöön.

Myös verovelvollisuuden päättyessä – esimerkiksi lopetettaessa maatalouden harjoittaminen – alkutuottajan on suoritettava oman käytön vero toiminnan lopettamishetkellä verollista toimintaa varten hankitusta ja itse tuotetusta omaisuudesta.

Vähäinen oma käyttö verovapaata

Oman käytön veroa ei tarvitse suorittaa silloin, kun alkutuottaja ottaa vähäisessä määrin tavaroita tai palveluita omaan tai perheensä yksityiseen kulutukseen. Vähäisen oman käytön määränä pidetään 850 euroa vuodessa.

Jos alkutuottaja ottaa hyödykkeitä yksityiseen kulutukseen enemmän kuin 850 euron arvosta vuodessa, vain tämän yli menevästä määrästä on suoritettava arvonlisäveroa. Hyödykkeiden oman käytön määrät merkitään muistiinpanoihin aina käyttöönoton tapahduttua, jotta vuoden lopussa voidaan laskea onko tilalla arvonlisäverollista omaa käyttöä.

Vähäisen oman käytön verottomuussäännös koskee vain luonnollisia henkilöitä, puolisoita, jakamatonta kuolinpesää ja verotusyhtymää.

Mistä arvosta vero lasketaan

Omaan käyttöön otetun hyödykkeen veron peruste on ostetun tavaran ostohinta tai itse maahantuodun tavaran maahantuontiarvo. Jos hyödykkeen arvo on alentunut, ostohetken tai maahantuontihetken jälkeen vero suoritetaan tästä alemmasta arvosta.

Itse valmistetun tavaran veron peruste on tavaran valmistamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan tavaran valmistamiseen kohdistettavia materiaali-, palkka yms. kustannuksia. Välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan kaikkia muita tavaran valmistamisesta aiheutuneita muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia. Veron perusteeseen ei lueta voittolisää eikä verovelvollisen itse suorittaman työn arvoa.

Maa- ja metsätalouden tuotteiden oman käytön arvostamisessa noudatetaan samoja perusteita kuin itse valmistetun tavaran veron perusteen arvioinnissa. Veron perusteeseen laskettavat kustannukset on ensisijaisesti johdettava maa- ja metsätalouden muistiinpanoista tai muista yrityskohtaisista laskelmista.

Kaavamaiset veron perusteet

Maa- ja metsätalouden tuotteiden oman käytön veron perusteena voidaan käyttää seuraavassa esitettyjä kaavamaisia lukuja, mikäli veron peruste ei ole johdettavissa muistiinpanoista tai muista yrityskohtaisista laskelmista. Maataloustuotteiden luvut on määritelty tutkimus- ja tilastotietolähteiden perusteella. Puutavaran luvut perustuvat pääosin hankintatyön arvon määrittelyssä selvitettyihin puun korjuun keskimääräisiin konekustannuksiin.

1. Tavanomaiset maataloustuotteet:

Vilja 0,15 €/kg
Maito 0,35 €/kg
Sianliha 1,30 €/kg
Naudanliha 2,50 €/kg
Peruna 0,15 €/kg

Esimerkki: Viljelijäperhe teurastaa omaan käyttöön lihasonnin, josta saadaan 250 kg lihaa. Oman käytön arvo on 2,50 €/kg x 250 kg = 625 €.

Elintarvikkeiden verokanta on 13 %.

2. Puutavara

Rakennuspuu 5,00 €/m3
Tarvepuu 6,00 €/m3
Polttopuu 10,00 €/m3
Hake 7,00 €/m3

Esimerkki: Maatilalla on rakennettu pyöröhirsistä yksityistalouden rakennus, johon on otettu omasta metsästä mäntytukkia 100 m3. Oman käytön veron peruste on 100 m3 x 5,00 €/m3 = 500 €.

Puutavaran verokanta on 23 %.

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 187)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.4.2011