Pienpanimoiden veroalennuksen osoittaminen

Antopäivä
8.9.2015
Diaarinumero
2542/03.02.05/2015
Voimassaolo
- 13.3.2019

Veronalennus

Alkoholi ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/ 1994) 9 §:ssä (383/2015) säädetään pienpanimoiden tuottaman oluen alkoholiveron alennuksesta.

Jos verovelvollinen esittää luotettavan selvityksen siitä, että olut on tuotettu oikeudellisesti ja taloudellisesti muista panimoista riippumattomassa panimossa, joka toimii erillään muista panimoista eikä harjoita lisenssivalmistusta ja jonka kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 15 000 000 litraa, oluesta suoritettavaa alkoholijuomaveroa alennetaan:

  1. 50 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 500 000 litraa;
  2. 30 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on yli 500 000 mutta enintään 3 000 000 litraa;
  3. 20 prosentilla siltä osin kuin panimon kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on yli 3 000 000 mutta enintään 5 500 000 litraa;
  4. 10 prosentilla siltä osin kuin yrityksen kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on yli 5 500 000 mutta enintään 10 000 000 litraa.

Näyttövelvollisuus siitä, että olut on oikeutettu pienpanimoalennukseen, on säännöksen perustella verovelvollisella. Verovelvollisella tarkoitetaan sitä, joka luovuttaa oluen verolliseen kulutukseen Suomessa. Verovelvollinen saa pienpanimoalennuksen ilmoittamalla oluen alkoholiveroilmoituksen alennukseen oikeuttavassa tuoteryhmässä. Veroilmoitukseen ei liitetä tositteita sitä, että olut on oikeutettu pienpanimoalennukseen. Nämä tositteet on kuitenkin säilytettävä verovelvollisen kirjanpidossa ja toimitettava pyynnöstä Verohallinnolle verotuksen tai tarkastuksen yhteydessä.

Suomessa valmistettu olut

Suomessa valmistetusta oluesta verovelvollinen voi olla valtuutettuna varastonpitäjänä toimiva valmistaja, joka itse luovuttaa tuottamansa oluen verolliseen kulutukseen, taikka pienpanimo-olutta verottomana hankkinut valtuutettu varastonpitäjä.

Oluen valmistajan pitämästä valmistuskirjanpidosta tulee selvitä, mihin veronalennusluokkaan kukin tuotantoerä kuuluu. Alkoholiveroilmoitukseen olut merkitään FIFO -periaatteen mukaan eli siten, että olut katsotaan luovutetuksi verolliseen kulutukseen tai myydyksi verottomana siinä järjestyksessä kun se on tuotettu.

Jos valmistaja myy oluen verottomasti toiselle valtuutetulle varastonpitäjälle, tulee laskuun, rahtikirjaan tai vastaavaan merkitä selkeästi, minkä suuruiseen alennukseen oluterä on oikeutettu. Jos viimeksi mainittu valtuutettu varastonpitäjä myy olutta edelleen valmisteverottomasti, tulee myös tämän sisällyttää ostajalle meneviin asiakirjoihin vastaava merkintä veronalennuksesta. Näin varmistetaan se, että oluen verottomana hankkinut valtuutettu varastonpitäjä pystyy ilmoittamaan kulutukseen luovutetun oluen oikeassa veroilmoituksen tuoteryhmässä.

Suomeen tuotu olut

Tuotaessa pienpanimo-olutta toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, tulee valvonta-asiakirjan sisältää vakuutus siitä, että kyse on pienpanimo-oluesta. Lisäksi tulee ilmetä valmistajan edellisen vuoden oluen vuosituotannon määrä.

Oluen siirtämisestä Suomeen väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä, siirron valvonnasta EMCS-järjestelmässä sähköisellä hallinnollisella asiakirjalla (e-AD) ja pienpanimoolutta koskevasta merkinnästä on säädetty komission asetuksen 684/2009/EY liitteessä I. Sen mukaan e-AD:n kohdassa 17 l tulee olla kyseisellä kielellä seuraava vakuutus: ”Todistetaan, että mainittu tuote on valmistettu pienessä riippumattomassa panimossa." Oluen tuotantomäärä tulee olla merkitty hehtolitroina e-AD:n kohtaan 17n.

Jos pienpanimo-olut on jo luovutettu kulutukseen lähtömaassa ja se toimitetaan Suomeen yksinkertaistetun hallinnollisen saateasiakirjan (SAAD) kanssa, tulee asiakirjan kohdassa 14 olla vastaavat merkinnät ja todistus kuin e-AD:ssä.

EU :n ulkopuolelta tuotu olut on oikeutettu veronalennukseen, jos sen mukana on toimittu edellämainittua vastaava todistus.

Jos verovelvollinen ei tarkemmin osoita missä tuotantoerässä olut on valmistettu, lasketaan pienpanimoalennus edellisen vuoden tuotantomäärän mukaan. Myytäessä Suomeen tuotua pienpanimoolutta verottomasti edelleen toiselle valtuutetulle varastonpitäjälle Suomessa, tulee myyjän sisällyttää ostajalle meneviin asiakirjoihin maininta veronalennuksesta sekä tiedot, joilla oluterä voidaan yksilöidä maahantuojan kirjanpidosta.