Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä

Antopäivä
1.6.2010
Voimassaolo
13.5.2013

Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity elinkeinonharjoittaja, joka ostaa tavaroita tai palveluja toisesta maasta ja joka ei ole harjoittamastaan myynnistä ostomaassa arvonlisäverovelvollinen, voi saada ostomaasta hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron hakemuksesta takaisin. Myös tavaran maahantuonnin yhteydessä maksettu vero voidaan palauttaa.

EU-maissa käytössä oleva ulkomaalaispalautusmenettelyn kaltainen palautusmenettely on voimassa myös eräissä muissa maissa. EU-maiden menettely on sähköinen mutta muiden maiden menettely on paperinen. Tässä tiedotteessa selvitetään Islannin, Norjan ja Sveitsin menettelyitä.

Arvonlisäveron palauttamisen perusteet

Oikeus arvonlisäveron palautukseen

Palautuksen edellytyksenä on, ettei

 • suomalainen elinkeinonharjoittaja ole rekisteröitynyt eikä elinkeinonharjoittajalla ole velvollisuutta rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi palautusmaassa;
 • suomalaisella elinkeinonharjoittajalla ole kiinteää toimipaikkaa palautusmaassa, josta se suorittaa liiketoimia.

Hankinnat ovat palautuskelpoisia, jos

 • hankinta liittyy hakijan Suomessa harjoittamaan liiketoimintaan, joka palautusmaassa harjoitettuna olisi aiheuttanut verovelvollisuuden tai oikeuttanut palautukseen; tai
 • palautusmaassa on säännös ns. käännetystä verovelvollisuudesta ja hankinta liittyy sellaiseen suomalaisen palautusmaassa harjoittamaan tavaroiden ja palvelujen myyntiin, josta ostaja on arvonlisäverovelvollinen.

Palautusoikeus vastaa yleensä laajuudeltaan kyseisessä maassa arvonlisäverovelvollisten yritysten vähennysoikeuksia.

Palautusoikeuden rajoitukset

Arvonlisäveron palautusta ei makseta:

 • hankinnoista, jota käytetään liiketoimintaan, joka ei oikeuta vähennyksiin
 • verottomista hankinnoista

Arvonlisäveroa voi siis hakea palautettavaksi muusta hakijan liiketoimintaan liittyvästä hankinnasta, jota koskevat kyseessä olevan maan normaalit vähennyssäännöt. Mutta:

 • ostojen vähennysoikeutta koskevat säännöt eroavat eri maissa; ja
 • jokainen maa on asettanut erikseen minimimäärän, joka voidaan palauttaa.

Tässä tiedotteessa mainitut palautuskelvottomat hankinnat eivät ole tyhjentävä luettelo.

Palautushakemus ja sen liitteet

Hakemus on tehtävä palautusmaan määräämässä ajassa. Yleensä palautusta on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvaa ajanjaksoa hakemus koskee. Yleinen viimeinen hakemuksen jättöpäivä on 30.6.

Hakemusjakson pituus on palautusmaan säännöksistä riippuen samaan vähintään kaksi kuukautta tai kolme kuukautta. Hakemusjakso voi olla enintään yhden kalenterivuoden pituinen.

Palautusta haetaan kirjallisesti kyseisen maan toimivaltaiselta viranomaiselta. Yhteystiedot jäljempänä kunkin maan kohdalla. Hakemus tehdään palautusmaan vahvistamalla lomakkeella. Lomake on täytettävä huolella ja allekirjoitettava, muuten hakemus voidaan jättää tutkimatta tai se palautetaan hakijalle täydennettäväksi.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäiset laskut tai tullauspäätökset, joista käy ilmi hakijan maksaman arvonlisäveron määrä. Palautusmaan viranomainen leimaa jokaisen laskun tai tullauspäätöksen, jotta niitä ei voida käyttää uudestaan toisessa hakemuksessa, ja palauttaa ne

On tärkeää, että laskut on osoitettu hakijalle ja että niiden sisältö on palautusmaan lainsäädännön mukainen.

Hakemukseen on liitettävä veroviranomaisen antama todistus arvonlisäverovelvollisuudesta. Todistuksen on osoitettava harjoitetun liiketoiminnan laadun. Todistus on voimassa yhden vuoden antopäivästä. Kun todistus on vanhentunut hakijan on lähetettävä uusi seuraavan hakemuksen yhteydessä. Suomalainen elinkeinonharjoittaja voi tilata todistuksen verohallinnon palvelunumerosta 020 697 014.

Jos palautuksen hakemisessa käytetään asiamiestä, hakemukseen on lisäksi liitettävä hakijan antama valtakirja.

Asiamiehen käyttäminen on vapaaehtoista. Ostaja voi itse laatia ja lähettää hakemuksensa taikka käyttää tähän asiamiestä. Asiamiehen käyttöä koskevat säännökset on syytä tarkistaa ao. palautusmaan ohjeista.

Palautuksen maksaminen

Palautus maksetaan hakijan pyynnöstä joko palautuksen suorittavassa maassa tai siinä maassa, johon hakija on sijoittautunut. On tärkeää ilmoittaa pankkiyhteys täydellisenä eli pankin nimi, pankkitilin IBAN-tilinumero sekä pankin BIC-tunnus. Jos palautus maksetaan muussa kuin palautuksen suorittavassa maassa hakija vastaa palautuksen maksamisesta aiheutuvista pankkikuluista. Palautus maksetaan tavallisesti pankkisiirtona palautuksen suorittavan maan valuutalla. Palautuksen suorittavalla viranomaisella on oikeus maksaa palautus shekillä tai hakijalle osoitetulla maksumääräyksellä.

Palautushakemuksen hylkääminen

Palautushakemus hylätään ellei se täytä (laskuja, verovelvollisuustodistusta, hakemuslomaketta, määräaikoja jne. koskevia) muotovaatimuksia tai palautusmenettelyn perusperiaatteita (jolloin esim. on haettu palautusta vähennyskelvottomista ostoista tai hakija harjoittaa verollista liiketoimintaa palautusmaassa). Hakemuksen hylkääminen on perusteltava. Päätöksestä voi valittaa käyttämällä kyseessä olevan maan valitusmenettelyä. Tämä tarkoittaa, että sovelletaan tämän maan normaaleja arvonlisäverovalitussääntöjä aikarajoineen, valitusmuotoineen jne.

Palautuksen takaisin periminen

Jos palautuksen maksamisen jälkeen huomataan, että hakemus perustui virheellisiin tietoihin, liikaa maksettu palautus peritään takaisin tavallisesti vähentämällä se seuraavasta palautuksesta. Maiden veroviranomaiset suhtautuvat erittäin vakavasti vilpillisiin hakemuksiin. Vilpillisen hakemuksen perusteella saatu palautus peritään takaisin. Lisäksi viranomainen voi määrätä sakkoa ja evätä hakijan myöhemmät palautukset.

Tarkempia ohjeita palautusmenettelystä saa palautusmaan veroviranomaiselta.

Islanti

Hakemus lähetetään ja lisätietoa saa:

Skattstjórinn í Reykjavik
Virðisaukaskattsskrifstofa
Tryggvagötu 19
150 REYKJAVIK
Puh. +354 560 3600
Fax + 354 552 9576
www.rsk.is

Hakemuslomake (RSK 10.29) on saatavilla em. Internet-sivuilla. Lomake täytetään isoin kirjaimin tai koneella islannin tai englannin kielellä. Hakemus lähetetään yllämainittuun osoitteeseen. Hakemukseen on liitettävä alkuperäiset laskut tai tuontiasiakirjat sekä hakijan oman maan viranomaisen antama todistus verovelvollisuudesta.

Palautuskelvottomat hankinnat

Arvonlisäveron palautusta ei makseta seuraavista ostoista:

 • ruoka ja juoma
 • auton osto ja vuokra
 • edustuskulut ja lahjat

Palautuksen minimimäärä

Jos hakemus koskee ajanjaksoa, joka on lyhyempi kuin kalenterivuosi mutta vähintään kahden kuukauden pituinen, hakemuksen kohteena oleva määrä ei saa olla pienempi kuin ISK 37 900. Jos kyseinen ajanjakso käsittää yhden kalenterivuoden tai kalenterivuoden lopun, määrä ei saa olla pienempi kuin
ISK 7 400.

Palautuksen maksutapa

Palautus maksetaan posti- tai pankkisiirtona Islannissa tai hakijan kotimaahan.

Arvonlisäverokannat

 • 25,5 % Yleinen verokanta
 • 7 % Elintarvikkeet, vesi, hotellimajoitus, kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet, tiemaksut, radio- ja televisiolupamaksut

Henkilökuljetus- ja postitoimintapalvelut ovat arvonlisäverottomia.

Norja

Hakemus lähetetään ja lisätietoa saa:

Skatt Øst – Moss
Vogtsgate 17, Statens Hus
1532 MOSS
Postiosoite: Postboks 103, 1501 MOSS
Puh. +47 22 077000
Fax +47 69 255726
www.skatteetaten.no

Hakemuslomake (RF-1032BE) on saatavilla em. Internet-sivuilla. Lomake on täytettävä isoin kirjaimin norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi tai englanniksi ja lähetettävä yllämainittuun osoitteeseen. Hakemukseen on liitettävä alkuperäiset laskut tai tuontiasiakirjat sekä hakijan oman maan viranomaisen antama todistus verovelvollisuudesta. Laskujen osoittama arvonlisäveron määrän on oltava Norjan kruunuissa.

Palautuskelvottomat hankinnat

Arvonlisäveron palautusta ei makseta seuraavista ostoista:

 • ruokailukulut
 • edustuskulut
 • henkilöajoneuvon oston, vuokrauksen ja käyttökulut

Palautuksen minimimäärä

Jos hakemus koskee ajanjaksoa, joka on lyhyempi kuin kalenterivuosi mutta vähintään kolmen kuukauden pituinen, palautettavan määrän on oltava vähintään NOK 2 000. Jos kyseinen ajanjakso käsittää yhden kalenterivuoden tai kalenterivuoden lopun, pienin palautettava määrä on NOK 200.

Palautuksen maksutapa

Palautus maksetaan pankkitilille Norjassa tai ulkomailla.

Arvonlisäverokannat

 • 25 % Yleinen verokanta
 • 11 % Elintarvikkeet
 • 7 % Henkilökuljetus, hotellimajoitus, elokuvaliput

Sveitsi

Hakemus lähetetään ja lisätietoa saa:

Eidgenössische Steuerverwaltung
Hauptabteilung Mehrwertsteuer
Schwarztorstrasse 50
3003 BERN
Puh. +41 31 322 2111
Fax +41 31 325 7138
Sähköposti: mwst.webteam@estv.admin.ch
www.estv.admin.ch/

Hakemuslomake (D-MWST Nr. 1222 ja 1223) ja ohje (Nr. 1221) on saatavilla em. Internet-sivuilla. Lomake täytetään isoin kirjaimin. Lisäksi on täytettävä ja hakemukseen liitettävä maksuosoituslomake Nr. 1225 tai vastaava selvitys allekirjoitettuna. Hakemus lähetetään yllämainittuun osoitteeseen. Hakemukseen on liitettävä alkuperäiset laskut tai tuontiasiakirjat sekä hakijan oman maan viranomaisen antama todistus verovelvollisuudesta.

Hakemuksen tulee kattaa koko kalenterivuosi. Hakemuksia voi tehdä vain kerran kalenterivuodessa.

Sveitsiin sijoittautuneen edustajan käyttäminen on pakollista. Valtuutus annetaan lomakkeella Nr. 1224. Lomake saatavilla em. Internet-sivuilla.

Palautuskelvottomat hankinnat

Arvonlisäveron palautusta ei makseta seuraavista ostoista:

 • verottomat hankinnat
 • edustuskulut
 • 50 % ruoka ja juoma
 • hankinnat, joita ei käytetä liiketoiminnassa

Epätäydelliset laskut ja tositteet eivät oikeuta palautukseen tai todiste laskun maksamisesta puuttuu.

Palautuksen minimimäärä

Pienin palautettava määrä on CHF 500.

Palautuksen maksutapa

Palautus maksetaan edustajan pankkitilille tai postisiirtotilille Sveitsissä.

Arvonlisäverokannat

 • 7,6 % Yleinen verokanta (8 % vuodesta 2011 alkaen)
 • 3,6 % Hotellimajoitus, radio- ja tv-lupamaksu (3,8 % vuodesta 2011 alkaen)
 • 2,4 %3 Elintarvikkeet, lääkkeet, kirjat, sanomalehdet, aikakauslehdet
  (2,5 % vuodesta 2011 alkaen)

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 182)