Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Suoramyynnin arvonlisäverotuksesta

Antopäivä
7.2.2001
Diaarinumero
359/40/2001
Voimassaolo
Toistaiseksi

Tämä ohje on korvattu ohjeella Komissiokaupan ja välitystoiminnan arvonlisäverotus 1.1.2023 Dnro VH/4840/00.01.00/2022.

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräiset rajat nousevat 1.1.2016. Tässä ohjeessa on vanhat euromääräiset rajat. Verovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja 30 000 euroon. Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäveron alarajahuojennus.

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

1. Yleistä

Suoramyynnillä tarkoitetaan yleensä maa- ja puutarhataloustuotteiden myyntiä tilalta suoraan kuluttajille. Markkinointisyistä myyntitoiminta voi olla järjestetty myös siten, että useat tuottajat ja esimerkiksi käsityö- ja kotiteollisuustuotteiden valmistajat tarjoavat tuotteitaan myyntiin samassa myyntitilassa. Tällainen yhteistoiminta voi olla esimerkiksi paikallisen tuottajayhdistyksen tai elinkeinotoimintaa harjoittavan yrityksen järjestämää. Suoramyyntiä voidaan harjoittaa myös niin, että toiminta muistuttaa normaalia itsepalveluvähittäismyymälää. Myös kirpputoritoiminta voidaan järjestää suoramyynnin tapaan.

Koska suoramyyntitoiminta voi olla järjestetty monella eri tavalla, arvonlisäverotuksen kannalta ratkaisevaa on se, mitä osapuolet ovat sopineet toiminnan järjestämisestä. Jos suoramyyntitoiminnan järjestelyistä ei ole erikseen sovittu osapuolten kesken, tai jos toiminnan käytännön järjestelyt eivät vastaa sovittua, tulkintatilanteet ratkaistaan arvioimalla kokonaisuutta tosiasioiden perusteella.

2. Velvollisuus suorittaa arvonlisäveroa

Arvonlisäverojärjestelmässä verovelvollisia ovat periaatteessa kaikki verollisia tavaroita ja palveluja liiketoiminnan muodossa myyvät yritykset ja muut yhteisöt sekä ammatinharjoittajat. Verovelvollisuus on laaja, jotta veron kertaantuminen estyisi ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeuden avulla.

Verovelvollisia eivät ole ns. vähäisen toiminnan harjoittajat, eli ne, joiden liikevaihto kalenterivuoden aikana ei ylitä 50 000 markkaa. Tämän vuoksi lähinnä harrastusluonteinen toiminta jää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Jos tällaista liikevaihdoltaan vähäistä toimintaa harjoitetaan kuitenkin liiketoiminnan muodossa, yrittäjällä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvollisena hän voi vähentää tavaroiden valmistukseen käytettävien tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron.

Tavaroita valmistavien yrittäjien, käsityöläisten, yksityishenkilöiden ja maataloustuottajien sekä suoramyyntimyymälän ylläpitäjän arvonlisäverovelvollisuus määräytyy kunkin osalta itsenäisesti. Jos joku tavaran myyntiketjuun kuuluvista ei ole verovelvollinen, tavaran lopulliseen kuluttajahintaan jää piilevää arvolisäveroa vähennysoikeuden puuttumisen vuoksi. Myyntitoiminnan käytännön järjestelyt vaikuttavat siten suoramyyntitoiminnan arvonlisäverotukseen.

Eräs arvonlisäverotuksen kannalta tärkeä tulkintakysymys on se, onko kysymyksessä välitystoiminta vai komissiokauppa.

3. Välitystoiminta

Välityspalvelulla tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen myyntiä tai ostoa päämiehen nimissä ja lukuun. Välittäjä ei esiinny asiakkaaseen nähden tavaroiden tai palvelujen myyjänä, vaan hän toimii selkeästi toimeksiantajansa nimissä. Itse kauppa solmitaan myyjän ja ostajan välillä. Kauppaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet eivät siten ulotu välittäjään. Välittäjä toimii päämiehensä asiamiehenä tai edustajana, ei tavaran myyjänä.

Kun suoramyyntitoimintaa harjoitetaan välityskauppana, suoramyyntimyymälän ylläpitäjä toimii välittäjänä. Hänen tehtäväkseen on voitu sopia esimerkiksi rahastuksen hoitaminen kaikkien myyjien yhteisellä kassalla. Kaupankäynti tapahtuu kuitenkin aina suoraan tavaroiden myyjän ja ostajien välillä.

Välityspalvelun tunnusmerkkejä ovat mm.:

  • tositteen mukaan myyjänä on tuotteiden omistaja eli valmistaja tai tuottaja,
  • omistaja hinnoittelee tuotteet,
  • viallisesta tuotteesta reklamoidaan suoraan tavaroiden omistajalle.

Verovelvollinen välittäjä suorittaa arvonlisäveroa vain oman välityspalkkionsa osalta. Koska kysymyksessä on välityspalvelun myynti, sovelletaan yleistä 22 %:n verokantaa, vaikka välitettävät tavarat olisivat esimerkiksi 17 %:n verokannan alaisia elintarvikkeita.

Jos tavaroiden omistaja on yleisten säännösten perusteella arvonlisäverovelvollinen, hän suorittaa arvonlisäveroa tavaroiden myynnistä kuluttajalle.

4. Komissiokauppa

Jos asiamies myy päämiehensä tavaroita tai palveluja jälleenmyyjän tapaan, asiamiehen toimintaa pidetään komissiokauppana. Komissiokaupassa asiamies toimii siten omissa nimissään mutta päämiehensä lukuun. Komissiokauppias voi toimia vastaavalla tavalla myös ostajan asiamiehenä.

Komissiokauppaan ei sovelleta välitystä koskevia säännöksiä, vaan se rinnastuu arvonlisäverotuksessa jälleenmyyntiin. Veroa suoritetaan kuten kahdesta perättäisestä myynnistä. Molempiin myynteihin sovelletaan samaa verokantaa.

Komissiokauppias suorittaa myynnistä arvonlisäveron kuten jälleenmyyjä, vaikka tavaran omistusoikeus siirtyy tavaran omistajalta eli valmistajalta tai tuottajalta suoraan ostajalle. Verovelvollinen tavaran omistaja suorittaa veron tavaran myynnistä komissiokauppiaalle. Komissiokauppias saa vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy verovelvollisen tavaran omistajan häneltä perimään myyntihintaan.

Kun suoramyyntitoimintaa harjoitetaan komissiokauppana siten, että suoramyyntimyymälän ylläpitäjä toimii komissiokauppiaana, tavaroiden omistajan katsotaan myyvän tavarat myymälän ylläpitäjälle ja tämän katsotaan myyvän ne edelleen kuluttajille. Kaupankäynti tapahtuu siten myymälän ylläpitäjän ja ostajien välillä, vaikka tavarat olisi ryhmitelty hyllyihin tai myyntipöydille valmistajittain ja valmistaja ilmoitettaisiin tavaroiden pakkauksissa. Komissiokauppaa koskevat säännökset voivat tulla sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun kauppias ottaa muiden omistamia tavaroita myytäväkseen ns. myyntitilille.

Komissiokaupan tunnusmerkkejä ovat mm.:

  • myynti on muun kuin tavaroiden omistajan, esimerkiksi suoramyyntimyymälän ylläpitäjän järjestämää,
  • tavaroiden myyntihinnan kuluttajille määrittelee komissiokauppias, ei yksin tavaroiden omistaja,
  • tosite on kirjoitettu komissiokauppiaan nimissä, vaikka tavaroiden omistajan tiedot on ilmoitettu,
  • tavarassa olevasta virheestä reklamoidaan suoramyyntihallin ylläpitäjälle.

5. Käytettyjen tavaroiden myynti

Käytettyjen tavaroiden myyntiin sovelletaan samoja periaatteita kuin uusien tavaroiden myyntiin.

Verovelvollinen jälleenmyyjä voi kuitenkin soveltaa erityistä marginaaliverojärjestelmää, jos hän ostaa verotta käytettyjä tavaroita verollista edelleenmyyntiä varten. Marginaaliverojärjestelmää ei voida soveltaa välitystoimintaan eikä uusien tavaroiden myyntiin.

Marginaaliverojärjestelmästä saa tarkempia tietoja sivulta Arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus.

6. Tavaroiden valmistajien ja tuottajien arvonlisäverotus

Käsitöiden, elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden myynti on arvonlisäverollista myyntiä. Maataloustuottaja tai käsityö- tai muun kotiteollisuustoiminnan harjoittaja on siten verovelvollinen suorittamaan veroa tavaroiden myynnistä. Suoramyynnin harjoittajina he ovat velvollisia suorittamaan myynnistään arvonlisäveroa yleisten säännösten mukaisesti.

Jos tavaroiden myynti on käytännössä järjestetty siten, että suoramyyntimyymälän ylläpitäjä esiintyy tuotteiden myyjänä eli komissiokauppiaana, tavarat katsotaan myydyiksi suoramyyntimyymälän ylläpitäjälle, vaikka niiden omistusoikeus siirtyisi valmistajalta tai tuottajalta suoraan kuluttajalle. Myynnistä kirjoitettava tosite annetaan tällöin myymälän ylläpitäjälle.

Jos suoramyyntiä harjoittava tuottaja tai valmistaja on arvonlisäverovelvollinen, hänellä on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy tavaroiden tuotantokustannuksiin. Tämän lisäksi hänellä on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy suoramyyntimyymälän ylläpitäjän häneltä perimiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi hylly-, pöytä- yms. myyntipaikkavuokriin, kassapalvelusta perittyyn maksuun tai välityspalkkioon.

Suoramyyntimyymälä katsotaan erityiseksi myyntipaikaksi. Tämän vuoksi myyntiin ei sovelleta arvonlisäverolain 59 §:n säännöstä, jonka mukaan veroa ei suoriteta itse poimittujen, luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynnistä, jotka poimija myy sellaisenaan muualta kuin erityisestä myyntipaikasta. Itse poimittujen luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti suoramyyntitiloissa on siten arvonlisäverollista myyntiä, vaikka myyjänä olisi poimija itse.

7. Suoramyyntimyymälän maksujen arvonlisäverotus

Suoramyyntimyymälän ylläpitäjän arvonlisäverovelvollisuus määräytyy yleisten säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi esimerkiksi yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen vain, jos suoramyyntitoiminnasta saatavat tulot katsotaan tuloverotuksessa sen elinkeinotuloksi.

Suoramyyntimyymälän ylläpitäjän myynti asiakkaille ja suoramyyjille on arvonlisäverollista. Jos hänellä on esimerkiksi kahvila suoramyyntitiloissa, hän on verovelvollinen kahvilassa harjoittamastaan myynnistä.

Myyntipaikan vuokraus ei yleensä ole verotonta kiinteistön osan vuokrausta. Jos tavaroiden tuottajille vuokrataan suoramyyntitiloista esimerkiksi hyllytilaa, pöytiä tai muunlaista myyntitilaa, kysymys on siten arvonlisäverollisen palvelun myynnistä.

Suoramyyntimyymälän ylläpitäjä voi periä tavaroiden tuottajilta ja valmistajilta myös muita maksuja, kuten esimerkiksi korvauksia yhteisen kassan hoitamisesta, siivouksesta tai mainonnasta. Myös tällaiset maksut ovat arvonlisäverollisia veloituksia.

Jos suoramyyntimyymälän ylläpitäjä toimii välittäjänä, hänen veloittamansa välityspalkkio on arvonlisäverollinen korvaus.

Jos suoramyyntimyymälän ylläpitäjä katsotaan arvonlisäverotuksessa komissiokauppiaaksi, hän suorittaa arvonlisäveroa tavaran koko myyntihinnasta. Jos tavaroiden omistaja eli niiden valmistaja tai tuottaja on arvonlisäverovelvollinen, komissiokauppiaalla on oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy hänen tavaroiden omistajalle maksamaansa hintaan. Arvonlisäverovelvollinen komissiokauppias suorittaa myynnistä veroa, vaikkei tavaroiden omistaja olisi verovelvollinen eikä tälle maksettuun hintaan siten sisältyisi vähennettävää arvonlisäveroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2002