Tonnistoverotuksen toimittaminen

Antopäivä
20.11.2002
Diaarinumero
213/345/2002
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 §:n 2 mom

Tonnistoverotettavan yhtiön verotuksesta säädetään Tonnistoverolaissa (476/2002). Tonnistoverolaki tuli voimaan 20.11.2002. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran kalenterivuonna 2002 alkavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Tonnistoverolakia sovelletaan varustamotoimintaa harjoittaviin suomalaisiin osakeyhtiöihin. Varustamotoimintaa harjoittava osakeyhtiö voi valita tuloverotuksen sijasta tonnistoverotuksen. Tonnistoverovelvollisella yhtiöllä voi kuitenkin lisäksi olla myös tuloverotuksen alaista toimintaa. Konserniverokeskuksella on toimivalta toimittaa tonnistoverotus ja tonnistoverovelvollisten tuloverotus.

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen

Tonnistoverolakia sovelletaan Suomessa yleisesti verovelvolliseen osakeyhtiöön, joka harjoittaa kansainvälistä meriliikennettä. Laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä osakeyhtiö voi valita lastin ja matkustajien kuljettamisen ja siihen läheisesti liittyvän toiminnan tuottaman voiton verottamisessa tonnistoverotuksen. Tuloverotuksen sijaan tuleva tonnistoverotus määräytyy alusten nettovetoisuuden perusteella. Yhtiö sitoutuu järjestelmään koko tonnistoverokaudeksi, jonka pituus on 10 vuotta.

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Konserniverokeskukselta. Yhtiön on hakeuduttava tonnistoverovelvolliseksi 12 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Jos yhtiö on perustettu lain voimaantulon jälkeen, hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiön rekisteröinnistä. Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden on haettava hyväksymistä tonnistoverovelvolliseksi samanaikaisesti. Hakemukseen on liitettävä verolomakkeet 69A ja 69B.

Yhtiön tonnistoverovelvollisuus voidaan peruuttaa. Tonnistoverokausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana peruuttamista koskeva päätös on tehty. Peruuttamisen seurauksena maksuunpanematon  tulovero maksuunpannaan tonnistoverokaudelta ja siirrytään takaisin tuloverotukseen myös tonnistoverotetuilta vuosilta.

Tonnistoverotuksen toimittaminen ja ilmoitusvelvollisuus

Konserniverokeskus toimittaa tonnistoverovelvollisen sekä tonnistoverotuksen että tuloverotuksen tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta. Tonnistoverovelvollisen tulee antaa erilliset veroilmoitukset tonnistoverotettavasta toiminnastaan ja tuloverotettavasta toiminnastaan.

Ennakonkanto

Tonnistoverovelvolliselle yhtiölle määrätään ennakkovero. Tonnistoveron ennakonkannossa noudatetaan ennakkoperintälain säännöksiä. Yhtiön tulee antaa laskelma tonnistoveron määrästä ennakkoveron määräämistä varten. Laskennassa voi käyttää apuna verolomaketta 68.

Ennakkoratkaisun hakeminen

Konserniverokeskus voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisuja tonnistoverolain soveltamisesta. Konserniverokeskus voi antaa ennakkotietoja myös muusta kuin tonnistoverolain soveltamisesta.

Keskusverolautakunnalla ei ole toimivaltaa antaa ennakkoratkaisuja tonnistoverolain soveltamisesta. Sen sijaan keskusverolautakunta voi antaa ennakkoratkaisuja  muusta kuin tonnistoverolain soveltamisesta.

Muutoksenhaku tonnistoverotukseen

Muutoksenhakuun sovelletaan verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä. Konserniverokeskuksen tonnistoverolain nojalla toimittamaan verotukseen haetaan muutosta Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lomakkeet ja lisätietojen antaminen

Tonnistoverovelvolliseksi hakeuduttaessa yhtiön on annettava vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi seuraavat lomakkeet: laskelma tonnistoverosta (verolomake 68) ja  hakemus tonnistoverovelvolliseksi (verolomakkeet 69A ja 69B). Tonnistoverokaudella olosuhteissa tapahtuneista muutoksista, esimerkiksi alusten lukumäärässä tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava lomakkeella 69A.  

Tonnistoverotusta koskevat kysymykset ohjataan Konserniverokeskukseen.