Maatalousyrittäjän työterveyshuollosta aiheutuneiden menojen vähentäminen verotuksessa

Antopäivä
12.12.2002
Diaarinumero
3229/33/2002
Voimassaolo
12.12.2002 - 31.12.2005
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 §:n 2 mom

Maatalousyrittäjän työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Laki tuli voimaan 1.1.2002 ja sillä kumottiin aiempi työterveyshuoltolaki (743/1978). Työterveyshuolto tarkoittaa lain mukaan työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä. Yrittäjien ja muiden omaa työtään tekevien työterveyshuollon järjestämisessä noudatetaan lakia soveltuvin osin. Yrittäjällä ja muulla omaa työtään tekevällä tarkoitetaan työterveyshuoltolaissa yrittäjien eläkelaissa (468/1969) tai maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/1969) tarkoitettua henkilöä. Verohallituksen käsityksen mukaan maatalousyrittäjän itselleen järjestämän työterveyshuollon sisältö ei muuttunut uuden työterveyshuoltolain voimaantullessa.

Työterveyshuollon järjestäminen yrittäjälle itselleen on vapaaehtoista. Palvelut voi järjestää kunnallisessa terveyskeskuksessa, yksityisessä laitoksessa tai työterveyshuollon ammattihenkilön tuottamina. Varsinainen sairaanhoito ei kuulu työterveyshuoltolain piiriin.

Kansaneläkelaitos korvaa yrittäjälle työterveyshuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain 29 §:n nojalla. Kustannuksista korvataan 50 prosenttia valtioneuvoston korvausluokittain vahvistamien perusteiden mukaan kansaneläkelaitoksen tarkemmin määräämällä tavalla. Työterveyshuoltoon kuuluvat tilakäynnit ja työpaikkaselvitykset ovat maatalousyrittäjille maksuttomia. Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada tietyin edellytyksin 20 prosentin alennus lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksustaan, mikäli hän kuuluu työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterveyshuollon piiriin.

Työterveyshuollosta aiheutuneiden menojen vähentäminen verotuksessa

Verotusta toimitettaessa maatalousyrittäjän itselleen järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneiden menojen käsittely ei ole ollut yhtenäistä. Joidenkin verovelvollisten kohdalla menoja ei ole katsottu maatalouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiksi menoiksi. Työterveyshuollosta aiheutuneita menoja on tällöin pidetty maatalousyrittäjän sairaanhoitoon liittyvinä menoina.
 
Työterveyshuoltolain piiriin kuuluvassa työterveyshuollossa ei kuitenkaan ole kyse maatalousyrittäjän sairaanhoidosta vaan työstä johtuvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisemisestä. Yrittäjän sairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset korvataan muiden säännösten kuin sairausvakuutuslain 29 §:n perusteella.

Maatalousyrittäjän järjestäessä itselleen työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterveyspalvelun, voidaan tästä palvelusta aiheutuneet kustannukset vähentää verotuksessa maatilatalouden tuloverolain 4 §:n mukaisina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina, koska työterveyshuoltopalvelun järjestämisen voidaan katsoa liittyvän kiinteästi maatalouden tulon hankkimiseen tai säilyttämiseen. Sekä uuden että vanhan työterveyshuoltolain mukaan järjestetyn työterveyspalvelun menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. 

Yrittäjien eläkelaissa tarkoitetun henkilön järjestäessä itselleen työterveyspalvelun, voidaan tästä palvelusta aiheutuneet kustannukset vastaavasti vähentää verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:n mukaisina menoina.