Sähköisten palvelujen myynnin erityisjärjestelmä

Antopäivä
5.6.2003
Diaarinumero
1508/40/2003
Voimassaolo
5.6.2003 - 29.11.2011
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 mom.

1. Yleistä

Palvelujen myyntimaasäännöksiä on muutettu 1.7.2003 lukien mm. siten, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset tulevat arvonlisäverovelvollisiksi kuluttajille ja muille ei-elinkeinonharjoittajille tapahtuvista sähköisten palvelujen myynneistä. Sellaisilla EU:n ulkopuolelle sijoittautuneilla yrityksillä, jotka eivät ole velvollisia rekisteröitymään EU:n alueella muista myynneistä kuin sähköisten palveluiden myynneistä, on oikeus käyttää erityisjärjestelmää silloin, kun he myyvät sähköisiä palveluja muille kuin elinkeinonharjoittajille. Järjestelmän tarkoituksena on helpottaa EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän toimimista verovelvollisena EU:n jäsenvaltioissa. Järjestelmää käyttävä myyjä voi hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät ilmoitus- ja maksuvelvollisuutensa kaikkiin jäsenvaltioihin valitsemansa jäsenvaltion kautta. Järjestelmässä sekä rekisteröintiin liittyvät ilmoitukset että veroilmoitukset annetaan sähköisesti verovelvollisen valitsemaan tunnistamisjäsenvaltioon.

Erityisjärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos myyjä ei halua käyttää erityisjärjestelmää, hänen on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi kaikkiin niihin jäsenvaltioihin, joihin hänellä on myyntiä kuluttajille. Myynteihin oikeushenkilöille, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia, sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta silloin, kun myyjä ei ole valinnut eritysjärjestelmää.

Myyjän, joka valitsee erityisjärjestelmän, on sovellettava sitä kaikkiin jäsenvaltioihin muille kuin elinkeinonharjoittajille tapahtuvissa myynneissä.

Erityisjärjestelmään ei liity vähennysoikeutta. Järjestelmässä ilmoitetaan vain suoritettavat verot. Erityisjärjestelmää käyttävällä on vähennyksen sijasta oikeus ns. ulkomaalaispalautukseen. Tarkempia tietoja tästä on sivulla, Arvonlisäveron palauttaminen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle elinkeinonharjoittajalle.

2. Erityisjärjestelmään liittyviä termejä

Tunnistamisjäsenvaltio

Jäsenvaltiota, johon verovelvollinen rekisteröityy verovelvolliseksi kutsutaan tunnistamisjäsenvaltioksi. Verovelvollisella ei tarvitse olla sähköisten palvelujen myyntejä tunnistamisjäsenvaltioon.

Tunnistamisnumero ja tunnistamisrekisteri

Erityisjärjestelmän käyttäjäksi rekisteröityneelle verovelvolliselle annetaan yksilökohtainen tunnistamisnumero ja hänet merkitään tunnistamisrekisteriin.

Kulutusjäsenvaltio

Kulutusjäsenvaltioita ovat ne jäsenvaltiot, joihin tapahtuvista myynneistä yritys on ilmoitus- ja veronmaksuvelvollinen. Tunnistamisjäsenvaltio voi olla yksi kulutusjäsenvaltioista.

Suomeen tilitettävä vero

Tässä ohjeessa Suomeen tilitettävällä verolla tarkoitetaan niistä myynneistä suoritettavaa veroa, joissa kulutusvaltio on Suomi.

3. Sähköinen palvelu

Erityisjärjestelmä koskee vain sähköisten palvelujen myyntejä. Sähköisiä palveluja ovat

 1. verkkosivujen luovuttaminen ja  isännöinti (hosting) sekä  ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito,
 2. ohjelmistojen luovutus ja niiden päivitys,
 3. kuvien, kirjoitusten ja tietojen luovuttaminen sekä tietokantojen antaminen käyttöön,
 4. musiikin, elokuvien ja pelien, myös uhka- tai rahapelien, sekä poliittisten , kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja –tapahtumien toimittaminen,
 5. etäopetuspalvelujen suorittaminen, ja
 6. edellä 1 – 5 kohdassa mainittujen palvelujen kaltaiset palvelut.

Sähköistä palvelua ja sen verotuspaikkasäännöksiä on selvitetty tarkemmin sivulla Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa

4. Erityisjärjestelmän käyttöön oikeutetut myyjät

Erityisjärjestelmän käytön edellytyksenä on, että myyjä ei ole sijoittautunut EU:n jäsenvaltioon. Järjestelmää sovelletaan sähköisen palvelun myyntiin ei-elinkeinonharjoittajalle (esim. kuluttajalle), jonka pysyvä toimipaikka tai jollei palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan, kotipaikka on EU.n jäsenvaltiossa.
 
Myyjä ei ole sijoittautunut EU.n jäsenvaltioon, jos myyjällä ei ole EU:n alueella kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa eikä hän harjoita sellaista myyntiä  EU:n alueella, että hänen olisi rekisteröidyttävä tästä toiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi johonkin jäsenvaltioon.

Erityisjärjestelmän käyttöä ei estä se, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneella elinkeinonharjoittajalla on jäsenvaltioiden alueella sähköisten palvelujen myyntiä elinkeinonharjoittajille. Koska tähän myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, myyjä ei ole velvollinen rekisteröitymään verovelvolliseksi. 

5. Rekisteröityminen verovelvolliseksi ja rekisteröintitietojen muutokset

EU:n ulkopuolinen myyjä voi valita mihin jäsenvaltioon hän rekisteröityy verovelvolliseksi. Sitä valtiota, johon rekisteröityminen tapahtuu kutsutaan tunnistamisjäsenvaltioksi .

Jos verovelvollinen valitsee tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen, verovelvollinen antaa  aloittamisilmoituksen sähköisesti Lounais-Suomen verovirastolle.

Aloittamisilmoituksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: verovelvollisen nimi, kansallinen verotunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, web-sivun osoite, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelin ja  fax-numero.

Erityisjärjestelmään ilmoittautuvan sähköisten palveluiden myyjän on aloittamisilmoituksessa vakuutettava, ettei hän ole verovelvollinen muusta toiminnasta EU:n alueella.

Lounais-Suomen verovirasto merkitsee myyjän tunnistamisrekisteriin ja ilmoittaa tästä asianomaiselle sähköisesti. Myyjälle ilmoitetaan myös sähköisesti, jos häntä ei jostain syystä merkitä rekisteriin. Verovirasto antaa myyjän pyynnöstä rekisteröintiasiasta valituskelpoisen päätöksen.

Jos aloittamisilmoituksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat tai toiminta erityisjärjestelmän käyttäjänä päättyy, verovelvollisen on ilmoitettava siitä sähköisesti tunnistamisjäsenvaltiolle.

6. Veron ilmoittaminen

Erityisjärjestelmässä verokausi on neljännesvuosi. Veroilmoitus on annettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivänä. Veroilmoitusten viimeiset antopäivät ovat siis 20 huhtikuuta, 20 heinäkuuta, 20 lokakuuta ja 20 tammikuuta. Veroilmoitus on annettava myös sellaiselta kaudelta, jona verovelvollisella ei ole ollut myyntejä EU:n alueelle.

Verovelvollisen, joka on valinnut tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen, on annettava veroilmoitus sähköisesti Lounais-Suomen verovirastolle.

Veroilmoituksessa on ilmoitettava:

 • verovelvollisen tunnistamisnumero,
 • kulutusjäsenvaltioittain eriteltynä verokauden sähköisten palvelujen kokonaisarvo ilman veron osuutta, vastaava veron kokonaismäärä ja sovellettava verokanta, sekä
 • kaikkiin jäsenvaltioihin suoritettavien verojen yhteismäärä.

Jos tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, veroilmoitus annetaan euroina. Jos myynti on tapahtunut muuna valuuttana kuin eurona, valuutta muunnetaan euroiksi käyttämällä verokauden viimeisen päivän vaihtokurssia. Muuntamisessa käytetään Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemaa vaihtokurssia tai, jos kurssia ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, seuraavan julkaisupäivän vaihtokurssia.

Verovelvollisen, joka on valinnut tunnistamisjäsenvaltioksi muun EU:n jäsenvaltion kuin Suomen, on annettava veroilmoitus Suomeen tapahtuneista myynneistä tunnistamisjäsenvaltioon. Veroilmoituksen antamisessa noudetaan tunnistamisjäsenvaltion antamia määräyksiä.

7. Veron laskeminen

Kuhunkin kulutusvaltioon maksettavien verojen osalta noudatetaan tämän valtion arvonlisäverolainsäädännön aineellisia säännöksiä.

8. Veron maksaminen

Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen maksaa verokaudelta veroilmoituksessaan ilmoittamansa kaikkiin jäsenvaltioihin suoritettavien verojen yhteismäärän tunnistamisjäsenvaltion ilmoittamalle tilille viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden 20 päivänä.

Jos myyjä rekisteröityy erityisjärjestelmän käyttäjäksi Suomessa vero maksetaan tilille:

Saaja: Lounais-Suomen verovirasto
IBAN: FI8516603000215411
SWIFT: NDEAFIHH

Maksun yhteydessä on viestitietona ilmoitettava myyjän tunnistamisnumero ja verokausi, jolta veroa maksetaan. Viitteenä ilmoitetaan 600141.

9. Kirjanpitovelvollisuus

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen on pidettävä erityisjärjestelmään kuuluvista myynneistä riittävän yksityiskohtaista kirjanpitoa, jotta kulutusjäsenvaltio voi määrittää tunnistamisjäsenvaltioon annetun veroilmoituksen oikeellisuuden. Tiedot on säilytettävä kymmenen vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana liiketoimi suoritettiin.

Jos Suomi on kulutusjäsenvaltio tai tunnistamisjäsenvaltio, verovelvollisen on pyynnöstä saatettava kirjanpitonsa Verohallituksen, veroviraston tai veroasiamiehen käytettäväksi sähköisesti.

10. Tunnistamisrekisteristä poistaminen

Verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä jos

 1. hän ilmoittaa, ettei enää suorita sähköisiä palveluja EU:n alueelle,
 2. voidaan muutoin olettaa, että verollinen toiminta on päättynyt,
 3. verovelvollinen ei enää täytä erityisjärjestelmän soveltamisen edellytyksiä, tai
 4. verovelvollinen jättää jatkuvasti noudattamatta erityisjärjestelmää koskevia sääntöjä.

Verovelvollinen poistetaan tunnistamisrekisteristä, jos hän esimerkiksi jatkuvasti laiminlyö veroilmoituksen antamisen tai veron maksamisen. Rekisteristä poistetaan myös esim. sellainen verovelvollinen, joka on rekisteröitynyt normaaliksi arvonlisäverovelvolliseksi johonkin jäsenvaltioon kuluttajille tapahtuvista myynneistä.

Erityisjärjestelmästä poistetun verovelvollisen on annettava veroilmoitus myös siltä vuosineljännekseltä, jonka aikana poisto järjestelmästä tapahtui.

Erityisjärjestelmästä poistettu verovelvollinen joutuu rekisteröitymään verovelvolliseksi kaikkiin niihin jäsenvaltioihin, joihin hänellä on myyntejä kuluttajille.

11. Suomi kulutus- ja tunnistamisjäsenvaltiona

11.1. Muille kuin elinkeinonharjoittajille tapahtuvaa myyntiä koskeva myynti-maasäännös

Muulle kuin elinkeinonharjoittajalle myyty sähköinen palvelu on myyty Suomessa silloin kun se luovutetaan ostajan Suomessa olevaan pysyvään toimipaikkaan tai, jollei palvelua luovuteta pysyvään toimipaikkaan, kun ostajan kotipaikka on Suomessa.

11.2. Verokanta

Suomessa myytyihin sähköisiin palveluihin sovellettava verokanta on 22. Vero lasketaan verottomasta hinnasta kertomalla veroton hinta verokannalla. Hyödykkeestä, jonka veroton hinta on 10 suoritettava vero on 0,22 *  10 = 2,20 euroa.

Jos myyntihinta sisältää veron, vero saadaan seuraavalla kaavalla
                 verollinen hinta *  22
vero =         100 +  22

eli hyödykkeestä, jonka verollinen hinta 10 euroa, suoritettavan veron määrä on
(10 *22)/122 = 1,80 euroa.

11.3. Velvollisuus antaa lasku

Erityisjärjestelmää käyttävän myyjän on annettava lasku Suomessa tapahtuvista myynneistään sellaisille oikeushenkilöille, jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia. Tällaisia oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi sellaiset yleishyödylliset yhteisöt, jotka eivät harjoita liiketoimintaa.

11.4. Ajallinen kohdistaminen

Vero suoritetaan Suomessa tapahtuvasta myynnistä pääsääntöisesti siltä kalenteri-kuukaudelta, jonka aikana palvelu on suoritettu.Toimituksissa, joissa käytetään ennakkomaksuja, vero suoritetaan kuitenkin ennakkomaksusta jo silloin, kun ennakkomaksu on kertynyt.

11.5. Suomeen tilitettävän  veron liikasuoritus

Jos erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen on ilmoittanut verokaudelta Suomeen tilitettävän veron liian suurena, hän saa korjata virheen vähentämällä liikaa ilmoitetun veron kalenterivuoden seuraavilta verokausilta Suomeen tilitettävästä verosta.

Jos verovelvollinen ei ole korjannut virhettä oma-aloitteisesti, verovirasto maksaa liikaa suoritetun vero hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella takaisin. Vaatimus veron palauttamisesta on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta verovelvollinen on ilmoittanut liikaa veroa.

11.6. Veron määrääminen ja jälkiverotus

Erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen veroilmoituksen perusteella Suomeen maksettava vero on määrättävä vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvalta verokaudelta veroilmoitus on annettu, jos veroilmoitus on annettu määräajassa.

Jos verovelvolliselle on palautettu tai häneltä on jäänyt maksamatta Suomeen tilitet-ävää veroa sen vuoksi, että hän on jättänyt antamatta veroilmoituksen taikka on  antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan, verovirasto voi toimittaa jälkiverotuksen. Jälkiverotus voidaan toimittaa kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon kuuluvalta verokaudelta vero olisi tullut maksaa.

11.7. Veronkorotus ja veronlisäys

Puuttuvalle tai myöhässä maksetulle verolle voidaan määrätä veronkorotusta. Veroa voidaan korottaa myös ilmoituksen antamatta jättämisen tai virheellisesti annetun ilmoituksen johdosta.

Myöhässä maksetulle Suomeen tilitettävälle verolle on maksettava veronlisäystä. Myös maksuunpannulle verolle määrätään veronlisäystä.

Arvonlisäverolaissa säädetyt veron maksamisen laiminlyönnistä aiheutuvat veronkorotus- ja viivästysseuraamukset kohdistuvat pääsääntöisesti vain Suomeen tilitettävään veroon.

Verovelvollisen, jonka tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, myös toiseen jäsenvaltioon suoritettavaa veroa voidaan korottaa arvonlisäverolain perusteella, jos verovelvollinen on antanut aloittamisilmoituksessa vääriä tietoja tai laiminlyö muutostietojen ilmoittamisen, tai jos verovelvollinen ei ilmoita tai maksa veroa määräajassa.

Edellä mainituissa tilanteissa myös kulutusjäsenvaltio voi sanktioida laiminlyönnit.

11.8. Ohjaus ja ennakkoratkaisu

Erityisjärjestelmää käyttävä verovelvollinen voi saada Suomeen tilitettävää veroa koskevassa asiassa kirjallisen ohjauksen Lounais-Suomen verovirastolta. Jos asia on hakijalle tärkeä, Lounais-Suomen verovirasto antaa kirjallisesta hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten lakia sovelletaan hakijan liiketoimeen. Myös Keskusvero-autakunta voi pyynnöstä antaa ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisu on maksullinen.

11.9. Muutoksenhaku

Verovelvollinen voi hakea muutosta rekisteröintitoimenpiteestä annettuun päätökseen, ennakkoratkaisupäätökseen, maksuunpano-, palautus-, jälkiverotus-, oikaisu- ja uudelleenkäsittelypäätökseen. Muutosta voidaan hakea myös veronlisäykseen ja veronkorotukseen.

Arvonlisäverotusta koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siitä kirjallisesti Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakukirjelmä osoitetaan Helsingin hallintooikeudelle, mutta se toimitetaan Lounais-Suomen verovirastolle.

Verovirasto käsittelee kaikki verovelvolliselta saapuneet muutosvaatimukset ensin oikaisuasioina. Jos verovirasto toteaa päätöksen virheelliseksi, päätös oikaistaan ja verovelvollisen valitus raukeaa. Jos verovirasto ei hyväksy valitusta tai hyväksyy sen vain osittain, verovirasto lähettää vaatimuksen hyväksymättömältä osin Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Verovelvollisen on tehtävä valituksensa kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä lukien, jota koskevaa verokautta valitus koskee.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

11.10. Lisätietoja

Lisätietoja sähköisen kaupan erityisjärjestelmästä  ja siihen sovellettavista arvon-lisäverolain säännöksistä antaa Lounais-Suomen verovirasto.

Järjestelmään liittyvistä asioista saa lisätietoa sähköpostiosoitteesta:
alv.e-kauppa@vero.fi