Verotusmenettelyn muutoksista

Antopäivä
19.4.2007
Diaarinumero
236/38/2007
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/95) 2 §:n 2 momentti

Tuloverotuksen verotusmenettelyä koskevia säännöksiä muutettiin joulukuussa 2005 annetuilla laeilla. Henkilöverotuksessa otettiin käyttöön esitäytetty veroilmoitus. Lisäksi muutettiin verotuksen toimittamista, verotuksen oikaisua verovelvollisen vahingoksi ja verotuksen korkoseuraamuksia koskevia säännöksiä. Nämä muutokset koskevat pääosin sekä henkilöverotusta että yritysverotusta. Ohjeessa annetaan tarkempia ohjeita muuttuneiden säännösten soveltamisesta.

pääjohtaja Jukka Tammi
ylitarkastaja Matti Merisalo

Katso myös uudempi ohje verotusmenettelystä ja luottamuksensuojasta: Verotuksen toimittamisen periaatteita