Arpajaisvero

Antopäivä
13.6.2007
Diaarinumero
Drno 870/32/2007
Voimassaolo
13.6.2007-25.1.2010
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
3252/32/2003, 15.12.2003

Yleistä arpajaisverosta

Arpajaisveroa suoritetaan valtiolle Suomessa toimeenpannuista arpajaisista. Arpajaisverovelvollinen on arpajaisten toimeenpanija. Jos toimeenpanijoita on useita, on kukin vastuussa veron koko määrästä.

Tuloverolain 85 §:ssä säädetään arpajaisvoittojen verovapaudesta voiton saajan tuloverotuksessa:

Arpajaisverolain 2 §:ssä tarkoitetuista tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto ei ole veronalaista tuloa. Veronalaista tuloa on kuitenkin voitto, jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana.

Arpajaisvoiton verotus ja EY-tuomioistuimen ratkaisu C-42/02

EY-tuomioistuin antoi 13.11.2003 ennakkoratkaisun arpajaisvoittojen verotuksen suhteesta yhteisön lainsäädäntöön. Ratkaisussa todettiin, että TVL 85 §:ssä säädetty verovapaus kotimaassa järjestettyjen arpajaisten voitoista oli syrjivää ja siten ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan kanssa. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu merkitsi TVL 85 §:n arpajaisvoittojen verovapautta koskevan säännöksen tulkinnan laajentamista sanamuotonsa ulkopuolelle. Näin arpajaisvoittojen verovapaus ulotettiin koskemaan kaikkia ETA–alueella toimeenpantavista arpajaisista saatuja voittoja jo ennen TVL 85 §:n säädösmuutoksen voimaantuloa 1.6.2005. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisua sovelletaan taannehtivasti ennen vuotta 2004 saatuihin voittoihin ja TVL 85 §:ää (sellaisena kuin se on laissa 334/2005) ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. Muutosta arpajaisvoittojen verotukseen voidaan hakea normaalien muutoksenhakuaikojen rajoissa.

Arpajaisverolain piiriin kuuluvat arpajaiset

Arpajaisilla tarkoitetaan arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja raha- ja tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingopeliä, veikkausta, vedonlyöntiä ja totopeliä sekä raha-automaattien ja tavaravoittoautomaattien pitämistä yleisön käytettävänä, kasinopelien toimeenpanemista, pelikasinotoimintaa ja peliautomaattien ja pelilaitteiden pitämistä yleisön käytettävänä. Arpajaislainsäädännössä tarkoitetut arpajaiset kuuluvat aina arpajaisverolain piiriin.

Arpajaisverolaki koskee myös julkisesti järjestettyjä arvontoja, arvaamisia, vedonlyöntejä tai muita niihin rinnastettavia, sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvia menettelyjä, joissa voi voittaa rahaa tai rahanarvoisen etuuden, jota ei ole pidettävä kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana.

 • Usein arvontaan osallistuminen edellyttää jonkinlaista näennäissuoritusta kuten kyselylomakkeeseen vastaamista tai osallistumista esim. messutilaisuuteen. Tällainen näennäissuoritus ei vaikuta arpajaisverolain soveltamiseen.
 • Arpajaisverolain soveltaminen edellyttää, että voiton tai palkinnon saaminen riippuu osaksi tai kokonaan sattumasta.
 • Arvonnan tulee myös täyttää ns. julkisuusvaatimus. Jos arvontaan voi osallistua periaatteessa kuka tahansa ja osallistujien lukumäärää ei ole ennalta rajoitettu tai osallistujien lukumäärä on suuri, arvontamenettely täyttää julkisuusvaatimuksen. Osallistujakunnan tulee olla riittävän suuri, vähintään useihin satoihin nouseva.

Palkinto tai voitto saajalle veronalaista tuloa

Jos palkinto tai voitto ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu, se on saajan veronalaista tuloa.

Tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella 7801 Vuosi-ilmoituksen erittely ja yhteenveto (ns. työnantajan vuosi-ilmoitus) suorituslajin tunnuksella H4.

Palkinto tai voitto on voiton saajan veronalaista tuloa, jos:

 • palkinto tai voitto on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta
 • palkinto tai voitto saadaan työnantajalta
 • voiton saaminen ei perustu sattumaan
 • kyseessä ei ole ns. julkinen arvonta
 • palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
 • voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.

Työnantajan henkilökunnan kesken arpoma ulkomaanmatka on työntekijän palkkaa. Samoin työnantajan järjestämien myynti-, asiakashankinta- ja muiden vastaavien kilpailujen palkinnot ovat palkkaa. Taidekilpailupalkinnot ovat yleensä verovapaita. Koululaiskilpailujen tavarapalkinnot ovat myös verovapaita.

Arpajaisveron määrä

Arpajaisveron suuruus on

 • 9,5 % arpajaisten tuotosta yksinoikeudella toimeenpantavissa arpajaisissa,
 • 8,25 % raha-automaattien ja kasinopelien käytettävänä pitämisestä saadusta tuotosta muualla kuin arpajaislainsäädännössä tarkoitetussa pelikasinossa,
 • 1,5 % yleishyödyllisen yhteisön arpajaislain mukaan järjestämien tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen arpojen yhteenlasketusta toteutuneesta myyntihinnasta,
 • 1,5 % tavaravoittoautomaattien käytettävänä pitämisestä saadusta tuotosta,
 • 5 % bingopelissä jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei lueta uuteen peliin oikeuttavia voittoja sekä
 • 30 % jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta muissa arpajaisissa.

Tavara-arpajaiset

Tavara-arpajaisilla tarkoitetaan arpajaisia, joissa voi arpomisella tai muulla siihen rinnastettavalla sattumaan perustuvalla tavalla voittaa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja.

Tässä tarkoitettuja maksullisia tavara-arpajaisia ja arvauskilpailuja saa järjestää vain yleishyödyllinen yhteisö arpajaislain mukaan. Myös koululuokka, työyhteisö tai harrastusryhmä voi järjestää arpajaislain 27 §:n edellytyksin pien- tai miniatyyriarpajaisia tavara-arpajaisina. Muiden järjestämät esim. mainos- tai markkinointiarpajaiset ovat muita arpajaisia, vaikka palkintona olisi tavaraakin.
Jos tavara-arpajaisten tuotto on alle 3 333,33 euroa, arpajaisveroa ei ole maksettava.

Muut arpajaiset

Tyypillisiä arpajaisiin rinnastettavia menettelyjä ovat sanoma- ja aikakausilehtien lukija- ja mainoskilpailut sekä arvonnat. Tällaisia ovat myös kauppojen ja ravintoloiden järjestämät arvonnat erilaisten vastauskuponkien tai kyselylomakkeiden täyttäneiden kesken. Jos jaettujen voittojen arvo on alle 166,66 euroa kalenterikuukaudessa, arpajaisveroa ei ole maksettava.

Vero maksetaan sentin tarkkuudella. Veroa ei ole maksettava, jos arpajaisveron määrä on vähemmän kuin 50 euroa kalenterikuukaudessa.

Arpajaisten tuotto

Arpajaisten tuotolla, josta vero lasketaan, tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. Tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen tuotolla tarkoitetaan kuitenkin niihin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää ja arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa sekä tavaravoittoautomaattien tuotolla automaattien käyttämiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää.

Voiton arvo

Voiton arvo on voiton määrä taikka esineen tai hyödykkeen hankintahinta, jonka arpajaisten toimeenpanija on voitosta maksanut. Hankintahinta on arpajaisten toimeenpanijan maksama nettohinta tavanomaisten paljous-, käteis- tai muun alennuksen vähentämisen jälkeen. Voiton arvona pidetään esineen tai hyödykkeen arvonlisäverollista hankintahintaa, riippumatta siitä, onko arpajaisten toimeenpanijalla arvonlisäverotuksessa oikeus vähentää hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero (KHO 2007:32). Jos voitto on saatu vastikkeetta tai hankintahintaperustetta ei voida muutoin soveltaa, voiton arvona pidetään voiton todennäköistä luovutushintaa. Luovutushinta on se hinta, jonka arpajaisten toimeenpanija olisi saanut, jos voitto olisi myyty. Todennäköistä luovutushintaa on käytetty mm. tapauksissa, joissa arpajaisten toimeenpanija on saanut voiton esimerkiksi maahantuojalta tai valmistajalta selvästi käypää hintaa halvemmalla voittoon liittyvän mainosarvon takia.

Arpajaisveron maksupäivä

Arpajaisvero muista kuin tavara-arpajaisista on maksettava viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kohdekuukaudeksi, jolta arpajaisvero maksetaan, katsotaan kuukausi, jonka aikana jaettava voitto on ollut perittävänä.

Esimerkki: Voitto on ollut perittävänä helmikuussa 2005. Arpajaisvero on maksettava viimeistään 1.4.2005.

Tavara-arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava arpajaisvero viimeistään tavara-arpajaisten toimeenpanoajan päättymistä kolmanneksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Esimerkki: Tavara-arpajaisten toimeenpanoaika on päättynyt helmikuussa 2005. Arpajaisvero olisi maksettava viimeistään 1.5.2005. Koska maksupäivä on pyhäpäivä, veron saa maksaa maanantaina 2.5.2005.

Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai lauantai, veron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Arpajaisveron maksaminen ja ilmoittaminen

Arpajaisvero maksetaan oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella (Veroh 7619). Arpajaisveroa maksettaessa ilmoitetaan seuraavat viestitiedot:

 • arpajaisten toimeenpanijan Y-tunnus (yritys- ja yhteisötunnus)
 • kalenterikuukausi ja kalenterivuosi, jolta arpajaisvero maksetaan
 • arpajaisveroa koskeva tunnus 88 sekä
 • maksettavan arpajaisveron määrä.

Verovelvollisen on annettava erillinen selvitys arpajaisista verovirastolle ainoastaan silloin, kun verovirasto sitä erikseen pyytää.

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja   Mia Keskinen