Etävälittäjän vuosi-ilmoitus ja julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin luovutuksen varainsiirtoverovapaus

Antopäivä
25.3.2008
Diaarinumero
516/415/2008
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/1995) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
15.12.2003 Dnro 3233/4515/2003

Taustaa

Varainsiirtoverolain mukaan kotimaisen arvopaperin vastikkeellisesta luovutuksesta on suoritettava varainsiirtoveroa.  Verovelvollinen on arvopaperin luovutuksensaaja (seuraavassa myös: ostaja).

Julkisesti noteeratun arvopaperin luovutus on ollut veroton tiettyjen edellytysten täyttyessä. Vuodesta 1999 sovelletun lain mukaan varainsiirtoveroa ei ollut suoritettava myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupassa. Verottomuudelle säädettiin tuolloin lisäedellytys, joka koski niitä tilanteita, joissa arvopaperin ostajan välittäjänä luovutuksessa oli muu kuin kotimainen välittäjä (eli suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike ja -konttori). Luovutus oli näissä tilanteissa varainsiirtoverosta vapaa vain, jos verovelvollinen ostaja antoi verovirastolle ilmoituksen luovutuksesta kahden kuukauden kuluessa luovutuksen tapahtumisesta.

Verohallitus antoi vuonna 2003 ohjeen varainsiirtoverotuksesta näissä tapauksissa (Verohallituksen ohje Pörssikauppaan liittyvästä ilmoittamisvelvollisuudesta 15.12.2003 Dnro 3233/4515/2003). Ohjeessa todettiin, että verottomuuden edellytyksenä näissä tapauksissa olevan ostajan ilmoituksen taustalla olivat verovalvonnalliset syyt. Ohjeessa katsottiin, että ostajan ei tarvitse itse antaa verovirastolle edellä mainittua kauppakohtaista ilmoitusta luovutuksen varainsiirtoverovapauden saavuttamiseksi, jos välittäjä antaa luovutuksesta verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 4 momentin mukaisen vuosi-ilmoituksen. Ohjeessa määriteltiin myös, että ostajan ilmoitusvelvollisuus ja sen korvaava välittäjän vuosi-ilmoitus koskevat luovutuksia seuraavassa tilanteessa

  • luovutuksen kohteena on suomalaisen yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi; ja
  • ostajana on Suomessa yleisesti verovelvollinen; ja
  • ostajan välittäjänä on ulkomainen arvopaperinvälittäjä, jolla ei ole sivuliikettä tai -konttoria Suomessa. 

Varainsiirtoverolain muutokset 2007

Varainsiirtoverolakia muutettiin Rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin (2004/39/EY) implementoinnin yhteydessä.  Uusien säännösten mukaan arvopaperin luovutus on varainsiirtoverosta vapaa, jos arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena. Verottomuus ei enää edellytä, että itse luovutus on tapahtunut markkinapaikalla. Luovutuksessa tulee kuitenkin olla välittäjänä tai osapuolena arvopaperinvälittäjä tai luovutuksensaajan tulee olla hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jossa luovutus tapahtuu. Julkista kaupankäyntiä on myös direktiivin 2004/39/EY mukainen monenkeskinen kaupankäynti.

Niissä tapauksissa, joissa ostajan välittäjänä tai toisena osapuolena on muu kuin kotimainen välittäjä, luovutuksen varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on edelleenkin, että verovelvollinen ostaja antaa luovutuksesta ilmoituksen verovirastolle kahden kuukauden kuluessa luovutuksen tapahtumisesta. Vuoden 2007 lainmuutosten yhteydessä varainsiirtoverolain 15a §:n 3 momenttiin otettiin Verohallituksen 15.12.2003 antamaa ohjausta vastaava säännös, jonka mukaan luovutus on verovapaa myös sillä edellytyksellä, että välittäjä antaa luovutuksesta verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain mukaisen vuosi-ilmoituksen. Säännös tuli voimaan 9.11.2007. Se koskee mainittuna päivänä ja sen jälkeen tehtyjä luovutuksia. 

Mainittu säännös ei oikeudellisesti velvoita ulkomaista välittäjää antamaan vuosi-ilmoitusta, eikä se siis muuta jo Verohallituksen antamaan ohjeeseen perustuvaa aikaisempaa käytäntöä. Säännös vain tukee kaikkien osapuolten kannalta tarkoituksenmukaista menettelytapaa, jolla tiedot luovutuksista saadaan kootusti sen sijaan, että kukin ostaja antaa omasta luovutuksestaan kauppakohtaisen ilmoituksen.

Ottaen huomioon varainsiirtoverolain 15a §:n 3 momentin taustalla olevat verovalvonnalliset syyt Verohallitus katsoo, että luovutuksensaajan ilmoitus tai välittäjän vuosi-ilmoitus on luovutuksen varainsiirtoverovapauden edellytys ja on annettava vain tilanteessa, jossa:

  • oston kohteena on suomalaisen yhteisön liikkeeseen laskema arvopaperi, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena; ja
  • ostajana on Suomessa yleisesti verovelvollinen; ja
  • edellä mainitussa ostossa ostajan välittäjänä tai ostossa vastapuolena eli arvopaperin myyjänä  on ulkomainen arvopaperinvälittäjä, jolla ei ole sivuliikettä tai -konttoria Suomessa

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Arvopaperikauppoja koskeva vuosi-ilmoitus annetaan verohallinnolle sähköisessä muodossa. Vuosi-ilmoitus voidaan antaa joko Tyvi-palvelun kautta, Ilmoitin-palvelun kautta tai toimittamalla tiedot tietovälineellä verohallinnolle. Tyvi- ja Ilmoitin-palvelujen käyttö vaativat Katso-tunnistautumisen.

Tietoväline lähetetään verohallinnolle osoitteella:

Verohallinto
Tuotantokeskus
PL 265
40101 Jyväskylä
Finland

Tietovälineen mukaan tulee liittää lähete, josta ilmenee lähettävän yrityksen nimi ja osoite, atk-yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tietovälineen sisältö ja tietueiden lukumäärä. Mikäli mahdollista, tulisi käyttää verohallinnon tietovälinelähetettä ja täyttää siitä kaikki kyseeseen tulevat kohdat.

Vuosi-ilmoituksen sisällön tulee olla Verohallituksen arvopaperikauppojen ilmoittamista varten vahvistaman tietuekuvauksen mukainen.

Vuodelta 2007 annettavia tietoja koskee tietuekuvaus Vuosi-ilmoitus 15/71/2007, Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt.

HUOM! Arvopaperikauppoja koskevan vuosi-ilmoituksen tietuekuvausta on muutettu vuodelle 2008. Vuodelta 2008 annettavia tietoja koskee tietuekuvaus Vuosi-ilmoitus 16/71/2008, Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt. 

Arvopaperikauppaa koskevissa tiedoissa arvopaperin ostaja on yksilöitävä. Ostajan yksilöimiseksi tietueessa on ilmoitettava ostajan suomalainen henkilötunnus tai ostajan suomalainen yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Jos ostajan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus ei ole ilmoittajan tiedossa, ostajan syntymäaika, nimi ja osoite on ilmoitettava tietuekuvauksessa edellytetyllä tavalla.

Arvopaperikauppatietojen ilmoittamista ja käsittelyä varten ilmoittajalla (tässä tapauksessa ulkomaisella etävälittäjällä) tulee olla suomalainen yhteisötunnus (Y-tunnus). 

Jos ilmoittajalla ei ole ennestään Y-tunnusta, tiedot voi antaa tietovälineellä. Verohallinto antaa tämän jälkeen ilmoittajalle Y-tunnuksen ja lisää sen annettuihin arvopaperikauppatietoihin ilmoittajan antajan yksilöintitunnukseksi. Y-tunnuksen antamista varten ilmoittajan tulee tietovälineen saatekirjeessä ilmoittaa:

  • ilmoittajan virallinen nimi
  • osoite
  • kotivaltio
  • yhteyshenkilö ja muut yhteystiedot.

Y-tunnuksen antamisen jälkeen Verohallinto antaa tiedon Y-tunnuksesta ilmoittajalle. Ilmoittajan tulee käyttää tätä Y-tunnusta, kun se seuraavan kerran antaa tiedot arvopaperikaupoista tietovälineellä, TYVI-palvelulla tai Ilmoitin-palvelulla.

Y-tunnuksen antamisesta arvopaperikauppatietojen ilmoittamista ja käsittelyä varten ei johdu ulkomaiselle etävälittäjälle velvollisuuksia Suomen verotuksessa, ei esimerkiksi velvollisuutta antaa Suomeen veroilmoitusta.

Tietoa Y-tunnuksesta on osoitteessa www.ytj.fi

Vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana tapahtuneista arvopaperikaupoista tulee antaa kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vuonna 2007 tapahtuneista arvopaperikaupoista ulkomainen etävälittäjä voi antaa tiedot 30 huhtikuuta 2008 mennessä. Vuonna 2008 tapahtuvista arvoperikaupoista tiedot tulee antaa normaalissa aikataulussa eli viimeistään 31 tammikuuta 2009.

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen 
Ylitarkastaja   Matti Merisalo