Verokantamuutoksessa oikaisueriin sovellettava arvonlisäverokanta

Antopäivä
11.9.2009
Diaarinumero
908/40/2009
Voimassaolo
11.9.2009 - 30.6.2010
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti

Ohje on korvattu 13.4.2010 annetulla Verohallinnon ohjeella Arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010 (Dnro 348/40/2010)

Aikaisempi ohje

Verohallitus on Verotiedotteessa 1/2009 ohjannut elintarvikkeiden ja rehujen verokannan alenemisesta 17 prosentista 12 prosenttiin 1.10.2009 lukien seuraavaa: ”Uutta verokantaa sovelletaan, jos myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, yhteisöhankinta on tehty, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt maahan tuodusta tavarasta 1.10.2009 jälkeen. Myös sellaiseen yhteisöhankintaan, joka kohdistetaan lain voimaantulon jälkeisille kalenterikuukausille, sovelletaan 12 prosentin verokantaa. Tavaran myynnistä saatuun vastikkeeseen tai sen osaan, joka on kertynyt ennen 1.10.2009, sovelletaan 17 prosentin verokantaa. Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin, jotka kohdistetaan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, sovelletaan kirjausajankohdan verokantaa.”
 
Verokantamuutosten yhteydessä Verohallitus on vakiintuneesti ohjeistanut, että annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan kirjausajankohdan verokantaa. 

Verokantamuutosta koskevan lain (785/2008) voimaantulosäännöksessä ei ole erikseen säädetty oikaisuerien kohdistamisesta. Lain voimaantulosäännöksen on katsottava näin ollen koskevan myös oikaisueriä.

Uusi ohje

Uutena ohjeena Verohallinto toteaa, että annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai joka oli voimassa sinä kuukautena, jolle yhteisöhankinta kohdistettiin. Jälkikäteen maksettavat vuosi- tai muut kausialennukset, jotka kohdistuvat sekä ennen 1.10.2009 että sen jälkeen toimitettuihin tavaroihin, voidaan jakaa eri verokannan alaisiin osiin ajan kulumisen mukaisessa suhteessa. Esimerkiksi koko vuodelle 2009 kohdistuvista vuosialennuksista 75 % voidaan katsoa kohdistuvan 17 %:n alaisiin myynteihin, ja vastaavasti 25 % 12 %:n alaisiin myynteihin. Jos kuitenkin myyjä haluaa osoittaa, että suhdeluku poikkeaa edellä esitetystä, niin alennukset voidaan jakaa eri verokannan alaisiin osiin tämän muun näytön perusteella.
 

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja   Soili Sinisalo