Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Antopäivä
2.10.2009
Diaarinumero
746/36/2009
Voimassaolo
1.1.2010 - 31.8.2010
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
5067/36/94

Liitteenä olevassa ohjeessa käsitellään käyvän arvon määrittämistä perintö- ja lahjaverotuksessa. Ensisijaisena tavoitteena on, että käytännöt ja menettelyt käyvän arvon antamiseksi ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä.

Ohjeessa kuvataan perintö- ja lahjaverotuksessa tapahtuvassa arvonmäärittämisessä yleisesti käytettäviä periaatteita, erilaisia arvonmääritysmenetelmiä sekä yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittämistä.

Käypä arvo määritetään aina kyseessä olevaan tapaukseen parhaiten soveltuvalla arvonmääritysmenetelmällä. Kun verotuksessa arvostamisratkaisun tekeminen on usein kaavamaista ja ratkaisun perustana oleva tietomäärä rajallinen, tulee erityisesti varmistua siitä, että arvon määrittäminen verotuksessa ei johda käypää arvoa korkeampaan arvoon. Muita kuin ohjeessa esitettyjä arvonmäärittämismenetelmiä (esimerkiksi yritysvarallisuuden arvonmäärittämisessä käytettäviä kassavirtojen nykyarvolaskelmia) voidaan käyttää silloin, kun kohteen käypä arvo voidaan perustaa ohjeen mukaista tietopohjaa laajempaan tosiasia-aineistoon.

Vaikka ohje on laadittu perintö- ja lahjaverotusta varten, määritetään käypä arvo lähtökohtaisesti myös muussa verotuksessa ohjeen mukaisesti silloin, kun arvonmäärittämisen tavoitteena on kohteen arvostaminen sen käypään arvoon. Siten ohjetta voidaan käyttää esimerkiksi tuloverotuksen peiteltyä osinkoa koskevissa tapauksissa, kun määritetään käypää arvoa osakkaan ja yhtiön välisessä suhteessa tavanomaisille omaisuusesineille, kuten asunto-osakkeelle, kiinteistölle tai muulle vastaavalle esineelle.

Ohjeeseen on koottu erilaisia ulkopuolisia tietolähteitä, joita voidaan käyttää apuna arvostamisratkaisua tehtäessä. Tavoitteena on helpottaa ajantasaisen viitetiedon etsimistä kohteen käyvän arvon määrittämisen tueksi.

Ohjetta sovelletaan tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2010 tai sen jälkeen. Ohje kumoaa verovirastoissa annetut alueellisesti voimassa olleet ohjeet. Valtakunnallisesti yhtenäisellä ohjeistuksella luodaan edellytyksiä määrittää arvostamisen kohteen käypä arvo verotusta toimittavassa yksikössä, jolloin lausuntoa kohteen käyvästä arvosta muun kuin yritysvarallisuuden osalta pyydettäisiin toisesta yksiköstä vain erityisestä syystä.

Ohjeen noudattamisen seurantaa ja sen päivitystarpeen arviointia varten perustetaan työryhmä, jonka jäseninä ovat eri alueilla toimivat Verohallinnon asiantuntijat.

Ylijohtaja  Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja  Jarmo Salminen

Liite

Ohje: Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa (pdf)