Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013

Antopäivä
20.12.2012
Diaarinumero
A119/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
348/40/2010, 13.4.2010

Arvonlisäverokantoja korotetaan prosenttiyksiköllä 1.1.2013 alkaen. Arvonlisäverolakia muutettiin lailla arvonlisäverolain muuttamisesta 30.11.2012/706.

1 Arvonlisäverokannat 1.1.2013 alkaen

Arvonlisäverokannat 31.12.2012 asti 1.1.2013 alkaen
yleinen verokanta 23 % 24 %

elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut

13 % 14 %
  • henkilökuljetus,
  • majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen,
  • palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen,
  • teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut,
  • lääke,
  • kirja,
  • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista,
  • AVL 79 c §:ssä tarkoittaman taide-esineen luovutus ja maahantuonti sekä yhteisöhankinta muulta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä silloin, kun suorittajana on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjä,
  • tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama AVL 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
  • vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet
9 % 10 %

Alennettua 14 %:n verokantaa ei sovelleta alkoholi- ja alkoholijuomaverolaissa tarkoitettuihin alkoholijuomien ja tupakkavalmisteiden myyntiin tai tarjoiluun.

Pakkauksiin ja kuljetustarvikkeisiin, jotka oikeuttavat palautettaessa korvaukseen, sovelletaan 24 %:n verokantaa.

2 Voimaantulosäännökset

2.1 Tavarat

Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty tavara on toimitettu, tavara on otettu omaan käyttöön, tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahan tuodusta tavarasta on syntynyt veron suorittamisvelvollisuus 1.1.2013 tai sen jälkeen. Jos tavaran myynnistä on saatu ennakkomaksu, ennakkomaksuun sovelletaan kertymisajankohdan verokantaa.

2.1.1 Ennakkomaksu

Esimerkki: Asiakas oli tilannut uuden auton lokakuussa 2012. Auto luovutetaan hänelle tammikuussa 2013. Auton myyntiin sovellettava verokanta on 24 %. Uuden auton myyntiin sovellettavaan verokantaan ei vaikuta se ajankohta, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity. Verokanta määräytyy auton toimitusajankohdan perusteella.

Jos asiakas maksaa osan uuden auton kauppahinnasta luovuttamalla myyjälle vanhan autonsa joulukuussa 2012, kysymyksessä on ennakkomaksu. Jos vanha auto on luovutettu myyjälle ennen 1.1.2013, ennakkomaksuun sovelletaan 23 %:n verokantaa.

Jotta ennakkomaksuun voidaan soveltaa ennen 1.1.2013 voimassa olevaa verokantaa, sen tulee olla kertynyt myyjälle ennen tätä ajankohtaa.

2.1.2  Toimitusajankohta

Tavara on toimitettu, kun se luovutetaan ostajan haltuun.

Esimerkki: Myyjä lähettää ostajalle 30.12.2012 elintarvikkeita. Tavarat saapuvat ostajan varastolle 3.1.2013. Jos kuljetus tapahtuu myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 3.1.2013 ja sovellettava verokanta on 14 %. Jos kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetun kuljetuksen alkaessa 30.12.2012, jolloin myyntiin sovelletaan 13 %:n verokantaa.

Esimerkki: Asiakas tilaa 15.12.2012 sanomalehden neljäksi kuukaudeksi. Tilaus on voimassa 20.12.2012 - 19.4.2013. Tilauksesta lähetetään 28.12.2012 lasku, jonka eräpäivä on 4.1.2013.

Jos asiakas maksaa laskun eräpäivänä, sovelletaan 9 %:n verokantaa 20. - 31.12.2012 ja 10 %:n verokantaa 1.1. - 19.4.2013 toimitettavien lehtien myyntiin.

Jos asiakas maksaa laskun siten, että myyntihinta kertyy myyjälle viimeistään 31.12.2012, on maksu osittain ennakkomaksua 1.1. - 19.4.2013 toimitettavista lehdistä ja osittain maksua 20. - 31.12.2012 toimitetuista lehdistä. Koko maksuun sovelletaan 9 %:n verokantaa.

Osamaksukaupassa veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle.

Esimerkki: Autoliike myy osamaksusopimuksella auton, joka luovutetaan ostajalle joulukuussa 2012. Koko kauppahintaan sovelletaan 23 %:n verokantaa. Osamaksuerien maksuajankohdilla ei ole vaikutusta sovellettavaan verokantaan.

2.1.3 Vesi ja energiahyödyke

Vesi sekä energiahyödykkeet kuten sähkö, kaasu ja lämpö laskutetaan joko tosiasialliseen kulutukseen perustuvilla laskuilla tai aikaisempaan kulutukseen perustuvilla arviolaskuilla ja kerran vuodessa tehtävällä tasauslaskulla. Näihin laskuihin saattaa sisältyä kulutukseen perustuvan maksun lisäksi kulutuksen määrästä riippumaton perusmaksu. Tällaista myyntiä ei voida pitää jatkuvaluonteisena luovutuksena (ks. 2.3 Jatkuvana suorituksena tapahtuva tavaran ja palvelun myynti). Ennakkomaksuihin (arviolaskut ja perusmaksut), jotka kertyvät myyjälle ennen 1.1.2013, sovelletaan 23 %:n verokantaa. Jos laskutettavat hyödykkeet on jo luovutettu, sovelletaan luovutusajankohdan verokantaa. Esimerkiksi vuonna 2013 lähetettävään laskuun ajalta 1.12.2012 - 31.1.2013 sovelletaan 23 %:n verokantaa niihin hyödykkeisiin, joka luovutetaan ennen 1.1.2013 ja 24 %:n verokantaa tämän jälkeisiin luovutuksiin.

2.1.4 Tavaran yhteisöhankinta

Uutta verokantaa sovelletaan sellaiseen tavaran yhteisöhankintaan, joka tulee kohdistaa tammikuulle 2013 tai sen jälkeen. Yhteisöhankinta kohdistetaan sitä kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Velvollisuus suorittaa vero syntyy, kun hankinta on tehty. Tavaran yhteisöhankinta on tehty sinä ajankohtana, jona tavara on vastaanotettu tai jona se olisi otettu omaan käyttöön. Jos ostajalle kuitenkin annetaan hankinnasta lopullinen lasku toimituskuukauden aikana, yhteisöhankinta kohdistetaan toimituskuukaudelle.

Tavaran yhteisöhankinnasta maksettuun ennakkomaksuun ei sovelleta maksamisajankohdan verokantaa, vaan ennakkomaksun verokanta määräytyy sen mukaan kuin tavaran yhteisöhankinta tulee kohdistaa.

Esimerkki: Yritys ostaa kirjoja Ruotsista. Yritys maksaa osan kirjoista ennakkomaksuna marraskuussa 2012. Kirjat toimitetaan joulukuussa 2012, ja loppuosa laskutetaan tammikuussa 2013. Yhteisöhankintaan sovelletaan 10 %:n verokantaa, koska yhteisöhankinta ja siitä maksettu ennakkomaksu kohdistetaan tammikuulle 2013.

Jos sekä toimitus että laskutus tapahtuvat joulukuussa 2012, kohdistetaan yhteisöhankinta joulukuulle 2012. Yhteisöhankintaan ja siitä maksettuun ennakkomaksuun sovelletaan 9 %:n verokantaa.

2.2 Palvelut

Uutta verokantaa sovelletaan, kun myyty palvelu on suoritettu tai palvelu on otettu omaan käyttöön 1.1.2013 tai sen jälkeen. Ennakkomaksuun sovelletaan kuitenkin kertymisajankohdan verokantaa.

Esimerkki: Kuljetusliike myy kuluttajalle tavarankuljetuspalvelun Helsinki-Pariisi. Kuljetus alkaa joulukuussa 2012 ja päättyy tammikuussa 2013. Palvelu katsotaan suoritetuksi, kun kuljetus on päättynyt. Tavarankuljetuspalvelun myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.

2.2.1 Keskeneräinen palvelu

Palvelusuorituksiin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on tosiasiallisesti asiakkaan käytettävissä.

Esimerkki: Asiakas ostaa autokorjaamolta korjauspalvelun, joka valmistuu 30.12.2012. Palvelu luovutetaan asiakkaalle 3.1.2013. Autokorjaamon käyttämä alihankkija luovuttaa työnsä autokorjaamolle 29.12.2012. Alihankkijan myyntiin autokorjaamolle sovellettava verokanta on 23 %. Autokorjaamon myyntiin asiakkaalle sovellettava verokanta on 24 %.

2.2.2 Rakentamispalvelun oma käyttö

Itse suoritetun rakentamispalvelun omaan käyttöön ottamiseen sovelletaan 24 %:n verokantaa siltä osin kuin rakentamispalvelu valmistuu 1.1.2013 tai sen jälkeen. Ostetun rakentamispalvelun omaan käyttöön sovelletaan 24 %:n verokantaa, kun rakentamispalvelu on vastaanotettu 1.1.2013 tai sen jälkeen. Jos vastike on kertynyt myyjälle ennen 1.1.2013, verokanta on kuitenkin 23 %.

Jos kiinteistö myydään tai luovutetaan uudisrakennustyön tai perusparannuksen ollessa keskeneräinen taikka töiden valmistuttua, mutta ennen kiinteistön käyttöönottoa, omaan käyttöön ottamisesta tulee suorittaa arvonlisäveroa (AVL 33 §). Omaan käyttöön ottamisesta suoritettava vero on 24 %, jos kiinteistö on myyty tai luovutettu 1.1.2013 tai sen jälkeen.

2.3 Jatkuvana suorituksena tapahtuva tavaran ja palvelun myynti

Jatkuvana suorituksena tapahtuvat tavaran ja palvelun myynnit ovat myyntejä, joissa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvaluonteinen suoritus.

Jatkuvaluonteisia suorituksia eivät ole kertaluonteiset myynnit, joissa vastike suoritetaan useammassa erässä esimerkiksi osamaksukauppa tai rakennusurakka. Tällaisia suorituksia eivät myöskään ole sellaiset jatkuvaluonteiset myynnit, joissa veloitus ei perustu pelkästään aikaan vaan myös toimitettuun määrään.

Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi, jos vuokranmaksujakso on 1.12.2012 - 31.3.2013, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.3.2013. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 24 % koko jaksolta. Jos myyjälle kertyy vuokra koko maksujaksolta ennakkomaksuna ennen 1.1.2013, myyntiin sovelletaan 23 %:n verokantaa.

Yli yhden kuukauden ajan jatkuvana toimituksena yhteisöhankintana ostetut tavarat katsotaan vastaanotetuiksi kunkin kalenterikuukauden päättyessä. Tällaiseen jatkuvana toimituksena ostettuun tavaran yhteisöhankintaan sovelletaan 1.1.2013 voimaantulevia verokantoja, mikäli kalenterikuukauden yhteisöhankinta tulee kohdistaa tammikuulle 2013 tai sen jälkeen.

2.4 Tuet ja avustukset

Uutta verokantaa sovelletaan niihin veron perusteeseen luettaviin tukiin ja avustuksiin, jotka asiakas on saanut 1.1.2013 tai sen jälkeen.

2.5 Alennukset, luottotappiot ja muut vastaavat oikaisuerät

Annettuihin alennuksiin, luottotappioihin ja muihin oikaisueriin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin tai sinä kuukautena, jolle yhteisöhankinta oli kohdistettava.

Esimerkki: Asiakkaalle on luovutettu auto joulukuussa 2012. Maaliskuussa 2013 autossa ilmenee vika, joka oikeuttaa hinnanalennukseen. Hinnanalennukseen sovelletaan auton luovutushetkellä voimassa ollutta 23 % arvonlisäverokantaa.

Jälkikäteen maksettavat vuosi- tai muut kausialennukset ja vastaavat erät, jotka kohdistuvat sekä ennen 1.1.2013 että sen jälkeen toimitettuihin tavaroihin ja suoritettuihin palveluihin voidaan jakaa eri verokannan alaisiin osiin voimaantulosäännöksestä poiketen ajan kulumisen mukaisessa suhteessa.

Esimerkiksi 1.7.2012 - 30.6.2013 kohdistuvista yleisen verokannan alaisista myynneistä annetuista vuosialennuksista 50 % kohdistuu 23 %:n verokannan ja 50 % kohdistuu 24 %:n verokannan alaisiin myynteihin.

Päivi Taipalus Johtava veroasiantuntija

Anne Venäläinen Veroasiantuntija