Toiselta virastolta tai laitokselta saadut työmatkakustannusten korvaukset

Diaarinumero
A118/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Saako virastoon tai laitokseen palvelussuhteessa oleva palkansaaja veronalaista etua, kun toinen valtion taikka saman kunnan virasto tai laitos korvaa palkansaajan työmatkasta aiheutuneet kustannukset?

Taustaa

Tapauksen kuvaus

Valtion virasto tai laitos saattaa korvata sen lukuun tehdyn työmatkan kustannuksia palkansaajalle, joka ei ole työ- tai virkasuhteessa kysymyksessä olevaan virastoon tai laitokseen, vaan toiseen valtion virastoon tai laitokseen. Vastaavasti kunnan virasto tai laitos saattaa korvata sen lukuun tehdyn työmatkan kustannuksia palkansaajalle, joka ei ole työ- tai virkasuhteessa kysymyksessä olevaan virastoon tai laitokseen, vaan toiseen saman kunnan virastoon tai laitokseen.

Verolainsäädäntö

Verovapaista matkakustannusten korvauksista säädetään tuloverolain (1535/1992) 71–77 §:ssä ja Verohallinnon päätöksessä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Ne sisältävät luettelon verovapaasti korvattavista kustannuksista ja yksityiskohtaiset edellytykset korvausten verovapaudelle.

Tuloverolain 71 §:n mukaan veronalaista tuloa ei ole työnantajalta työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus. Lainkohdassa on lisäksi säädetty verovapaaksi työnantajalta saatu matkustamiskustannusten ja kohtuullisten majoittumiskustannusten korvaus matkasta, jonka työntekijä tekee toissijaiseen työpaikkaansa.

Edellä mainitussa lainkohdissa on säädetty verovapaaksi ainoastaan työnantajan korvaamat palkansaajan työmatkakustannukset. Muun kuin palkansaajan työnantajan korvaamat kustannukset eivät siten ole lainkohdan perusteella verovapaita.

Johtopäätökset

Valtio on kokonaisuudessaan yksi ja sama oikeushenkilö. Samoin yksittäinen kunta on kokonaisuudessaan yksi ja sama oikeushenkilö. Valtiota ja yksittäistä kuntaa voidaan siten pitää yhtenä työnantajana, kun kustannusten korvausten verovapautta ratkaistaan. Sillä, että valtio tai kunta jakautuu hallinnollisista syistä useisiin virastoihin tai laitoksiin, ei ole asian kannalta merkitystä.

Kysymyksessä ovat edellä mainituin perustein oman työnantajan korvaamat matkakustannukset, kun valtion virasto tai laitos korvaa valtioon työ- tai virkasuhteessa olevan palkansaajan työmatkakustannuksia. Sillä, että korvaamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä vastaa toinen valtioon kuuluva yksikkö (toinen virasto tai laitos), ei ole asian kannalta merkitystä. Vastaavat periaatteet soveltuvat myös kunnan korvaamiin työmatkakustannuksiin.

Valtion virasto tai laitos voi edellä mainituilla perusteilla korvata verovapaasti toiseen valtion virastoon tai laitokseen palvelussuhteessa olevan palkansaajan työmatkan kustannukset. Vastaavasti kunnan virasto tai laitos voi korvata toiseen saman kunnan virastoon tai laitokseen palvelussuhteessa olevan henkilön työmatkan kustannukset. Kustannusten korvausten verovapaus edellyttää tuloveroissa säädettyjen verovapauden yleisten edellytysten täyttymistä.

Kannanotto

Kun valtion virasto tai laitos korvaa toiseen valtion virastoon tai laitokseen työ- tai virkasuhteessa olevan palkansaajan työmatkan kustannuksia, korvaus on verovapauden yleisten edellytysten täyttyessä palkansaajalle verovapaa. Vastaavasti, kun kunta korvaa toiseen saman kunnan virastoon tai laitokseen työ- tai virkasuhteessa olevan palkansaajan työmatkan kustannuksia, korvaus on verovapauden yleisten edellytysten täyttyessä palkansaajalle verovapaa.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Janne Myllymäki