Takautuva työnantajan sosiaaliturvamaksu kansainvälisissä tilanteissa

Diaarinumero
A54/200/2013
Voimassaolo
Toistaiseksi

Asian kuvaus

Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän on ollut alun alkaen tarkoitus työskennellä Suomessa alle neljä kuukautta. Suomessa oleskelun kuluessa käy kuitenkin ilmi, että Suomessa työskentely tulee kestämään vähintään neljä kuukautta. Onko työnantajan sosiaaliturvamaksu maksettava tällaiselle työntekijälle maksettavasta palkasta takautuvasti?

Taustaa

Aikaisempi verotuskäytäntö

Edellä kuvatussa tilanteessa työnantajan sosiaaliturvamaksua ei ole maksettu Kelan takautuvasti antamaa vakuuttamispäätöstä edeltävältä ajalta maksetusta palkasta. Verotuskäytännössä työnantajan sosiaaliturvamaksua ei ole näissä tilanteissa välttämättä maksettu myöskään takautuvasti jälkikäteen. Tämä on perustunut osin siihen käsitykseen, että työntekijä ei voi saada Kelan etuuksia vakuuttamispäätöstä edeltävältä ajalta. Kelalta saadun tiedon mukaan näin ei kuitenkaan nykyisin ole, vaan vakuuttamispäätös voidaan tehdä myös takautuvasti.

Kelan nykyinen käytäntö

Tapauksissa, joissa alkujaan alle neljä kuukautta kestäväksi tarkoitettu Suomessa työskentely jatkuukin vähintään neljän kuukauden ajan, Kela tekee vakuuttamis-päätöksen, jonka perusteella työntekijän katsotaan sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n nojalla olevan Suomessa vakuutettu työskentelyn alusta lukien. Työntekijä on tällöin oikeutettu Kelan etuuksiin Suomessa työskentelyn alkamisesta lukien.

Lainsäädäntö ja siitä tehtävät johtopäätökset

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan työn-antaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Sairausvakuutuslain 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan työntekijä tai yrittäjä on [kyseisen lain mukaisesti] vakuutettu työskentelyn tai yritystoiminnan aloittamisesta lukien, jos hän työskentelee yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan, tai kun hän on yhtäjaksoisesti harjoittanut yritystoimintaa vähintään neljän kuukauden ajan.

Lain sanamuodon perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksu on aina maksettava työskentelyn alusta alkaen, jos henkilö työskentelee Suomessa vähintään neljä kuukautta. Edelleen on otettava huomioon se, että työnantajan sosiaaliturvamaksun periminen takautuvasti on myös vakuutusperiaatteen mukaista. Maksuja maksetaan toisin sanoen vain niistä suorituksista, jotka oikeuttavat etuuksiin. Tällöin symmetria maksujen ja etuuksien välillä toteutuu.

Kannanotto

Työnantajan sosiaaliturvamaksu on maksettava takautuvasti, jos alkujaan alle neljä kuukautta kestäväksi tarkoitettu Suomessa työskentely jatkuukin vähintään neljän kuukauden ajan.

Jos työntekijälle maksetun palkan perusteella ei ole ensimmäisten Suomessa työskentelykuukausien ajalta ilmoitettu eikä maksettu työnantajan sosiaaliturva-maksua, kausiveroilmoituksella ilmoitettuja tietoja on korjattava. Työnantajan olisi tällöin korjauksen tekemisen yhteydessä oltava yhteydessä ilmoitusvalvontaan.

Poikkeuksen edellä mainitusta muodostaa tilanne, jossa työntekijän on alkujaan tarkoitus työskennellä Suomessa alle neljän kuukauden ajan, mutta työskentely kestääkin vähintään neljä kuukautta ja työntekijä siirtyy tänä aikana toisen suomalaisen työnantajan palvelukseen. Työnantajan ei tällaisessa tapauksessa tarvitse maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksua takautuvasti.

Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Janne Myllymäki