Avainsanat:

Ennakonpidätystietojen massaluonteinen luovuttaminen vuodelle 2016

Antopäivä
16.10.2015
Diaarinumero
A81/7101/2015
Voimassaolo
Toistaiseksi

Yleistä

Verohallinto voi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 17 §:n 1, 2 ja 4 momentin mukaisesti pyynnöstä luovuttaa kaikista yleisesti verovelvollisista henkilöistä tarpeellisia tietoja ennakonpidätyksen toimittamista varten Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle, vakuutuslaitokselle ja muulle näitä etuuksia maksavalle taholle.

Tarpeellisia tietoja ovat verovelvollisen henkilötunnus, ennakonpidätysprosentit ja vuosiansion perusteella määriteltyä tulorajaa koskevat tiedot. Tietoja voidaan luovuttaa massaluonteisesti turvasähköpostilla. Tietojen luovutus mainituille etuuden maksajille on mahdollista myös palkan ennakonpidätystietojen suorasiirron (VKESSPAE) yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen turvasähköpostilla

Tietolupahakemus

Ennakonpidätystietoja pyydetään Verohallinnolta kirjallisesti. Tietolupahakemuksen voi tehdä etuuden maksaja tai, jos ennakonpidätystietoja käytetään ATK-palvelukeskuksen välityksellä, ATK-palvelukeskus keskitetysti palvelusta sopineiden tahojen puolesta. Pyynnön voi tehdä joko liitteessä 1 olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisen pyynnön tulee sisältää lomakkeessa tarkoitetut tiedot.

Kaikkien tietoja pyytävien tulee liittää pyyntöönsä tietosuojaa koskeva selvitys. Selvityksen voi tehdä joko liitteessä 2 (etuuksien maksajat) tai liitteessä 3 (ATK-palvelukeskukset) olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisesta selvityksestä on käytävä ilmi tietoselvityslomakkeessa mainitut asiat. ATK-palvelukeskusten tulee lisäksi liittää hakemukseensa valtakirja kaikilta niiltä etuuden maksajilta, joiden puolesta tietolupahakemus tehdään.

Tietopyyntö ja sen liitteet tulee toimittaa Verohallinnolle viimeistään 10.11.2015 osoitteella:

Verohallinto
Tietopalvelu
PL 325
00052 VERO

Tiedot voidaan luovuttaa sen jälkeen, kun Verohallinto on tehnyt hakemuksesta kirjallisen päätöksen.

Tietojen luovuttaminen

Tietojen luovuttaminen turvasähköpostilla edellyttää, että pyytäjä saa Verohallinnolta myönteisen päätöksen. Tiedot luovutetaan turvasähköpostilla ainoastaan tietojen pyytäjälle tai muulle tietopyynnössä yksilöidylle henkilölle. Tarkemmat ohjeet turvasähköpostin käytöstä lähetetään tietojen vastaanottajalle sen jälkeen, kun päätös tietojen luovuttamisesta on tehty.

Myönteisen tietolupapäätöksen saanut ATK-palvelukeskus voi pyytää tiedot turvasähköpostilla edustamiensa etuuden maksajien puolesta.

Tietojen hävittäminen

Verohallinto edellyttää tietolupapäätöksensä lupaehdoissa, että etuuden maksaja tai ATK-keskus ilmoittaa Verohallinnolle, kun tiedot on hävitetty. Ilmoituksen voi tehdä joko liitteessä 4 olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisesti tehdystä ilmoituksesta on käytävä ilmi lomakkeessa tarkoitetut tiedot.

Palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtoa käyttävä etuuden maksaja

Osalla etuuden maksajista on käytössä palkan ennakonpidätystietojen suorasiirtomenettely, jolla saatavat tiedot rajataan vain niiden omiin jäseniin. Tätä menettelyä koskevat erilliset ohjeet ”Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE)” löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta Tietuekuvaukset - Suorasiirrot ja muut ilmoitukset (vero.fi).

Lainkohdat

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999) 4 § ja 17 §:n 1, 2 ja 4 momentti

Lisätietoja

Lisätietoja tietojen tilaamisesta ja luovuttamisesta antavat tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä puh. 020 612 4198 (ulla-maija.heikkila(a)vero.fi) sekä ylitarkastaja Satu Könni puh. 020 612 4046 (satu.konni(a)vero.fi).

Liitteet

Liite1: Tietolupahakemus.docx

Liite 2: Lomake tietosuojaselvitystä varten etuuksien maksajille.docx

Liite 3: Lomake tietosuojaselvitystä varten ATK-palvelukeskuksille.docx

Liite 4: Ilmoitus tietojen hävittämisestä.docx 

tietopalvelupäällikkö Ulla-Maija Heikkilä

ylitarkastaja Satu Könni