Vanliga frågor – privatperson

Var hittar jag mitt skattenummer?

Du hittar ditt skattenummer på skattekortet samt i e-tjänsten Skattekort på nätet genom att ange löneuppgifterna i tjänsten. Du kan också ringa numret 029 497 001. Handläggaren ger dig ett skattenummer och aktiverar det också vid behov.

Ett dödsbo kommer att få skatteåterbäring, vad bör jag ta i beaktande?

En skatteåterbäring till ett dödsbo betalas in på dödsboets bankkonto om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Om kontonumret inte har meddelats till Skatteförvaltningen betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning via OP. En skatteåterbäring på under 15 euro betalas som en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Närmare information om skatteåterbäringar för dödsbon

Kan jag ansöka om betalningsarrangemang och vilka är förutsättningarna för arrangemanget?

Det går att ansöka om förlängd betalningstid för skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Man kan ansöka om betalningsarrangemang efter förfallodagen. Skatteförvaltningen beviljar betalningsarrangemang om förutsättningarna för det uppfylls. Man måste också betala den ränta som ackumuleras efter skattens ursprungliga förfallodag även om man har beviljats betalningsarrangemang. Förutsättningarna för ett betalningsarrangemang är att sökanden inte har skatter som ska indrivas genom utsökning, att hen har lämnat alla skattedeklarationer till Skatteförvaltningen och att hen har betalat skatterna i ett eventuellt tidigare betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen. Mer information finns på sidan Betalningsarrangemang.

När måste man anmäla en byggentreprenad till Skatteförvaltningen?

Anmälan om entreprenad ska göras när ett företag beställer byggtjänster eller upp- och nedmontering av byggställningar eller hyr arbetskraft för över 15 000 euro.

Anmälan om arbetstagare ska lämnas om det handlar om en gemensam byggarbetsplats, dvs. om fler än en arbetsgivares arbetstagare samtidigt arbetar på samma byggarbetsplats. En byggarbetsplats är också gemensam om arbetsgivarna är verksamma där efter varandra och verksamheten har ett tidsmässigt eller avtalsbaserat samband. Anmälningsskyldigheten för byggarbetsplatsen börjar när den första arbetstagaren inleder arbetet. Läs mer om anmälningsskyldigheten: Anmälningar om byggande.

Jag tänker ge pengar i gåva åt mitt barn, måste man betala gåvoskatt på gåvan?

Man måste betala gåvoskatt när egendom överförs till en annan person som gåva och värdet av gåvorna är 5 000 euro eller mera. Man måste betala gåvoskatt även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor vars sammanlagda värde är minst 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas inom tre månader från den dag då du fick gåvan. Du kan lämna in gåvoskattedeklarationen på MinSkatt. Se videon: Så här lämnar du gåvoskattedeklarationen.

Vilka uppgifter ska ingå i ett bouppteckningsinstrument?

Bouppteckningsinstrumentet måste innehålla följande uppgifter:

• den avlidnes arvingar
• den efterlevande maken
• eventuella sekundära arvingar
• testamentstagarna och samtligas adresser och personbeteckningar
• namnet på den som anmält boet och på två gode män som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
• kontaktuppgifterna för dödsboförvaltaren som tar emot meddelanden och förfrågningar som gäller arvsbeskattningen
• arvingens eller testamentstagarens släktskap till den avlidne
• om delägaren anses vara en i inkomstskattelagen avsedd sambo
• den avlidnes och den efterlevande makens personliga och gemensamma tillgångar och skulder under dödsdagen
• den avlidnes och den efterlevande makens giftorätt till varandras egendom
• den efterlevande makens meddelande om huruvida hen överlåter egendom i utjämning till den först avlidnes arvingar
• anmälan om huruvida den efterlevande maken behåller besittningsrätten till exempelvis det gemensamma hemmet
• testamente och eventuella anspråk på laglott
• eventuella förskott på arv (också från den efterlevande maken) och sådana gåvor som arvingen eller testamentstagaren har fått från arvlåtaren under de tre senaste åren före dennes död (ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet)
• försäkringsersättningar och förmånstagare av dem
• handlingar som utgör grunden för bouppteckningen

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet eventuella testamenten, äktenskapsförord och avvittring samt arvskiftesinstrument. Läs mer här.

Kan jag själv skriva ut ett skatteskuldsintyg?

Du kan själv skriva ut intyget i e-tjänsten MinSkatt efter att beställningen har handlagts.

Kan jag få skatteåterbäring om jag har obetalda skatteskulder?

Om du har obetald skatteskuld kvittas återbäringen mot fordringarna. Du får alltså ingen återbäring. Så sker också även om du har ett betalningsarrangemangsavtal med Skatteförvaltningen.

Kan jag få skatteåterbäringen på förhand?

Skatteåterbäringarna för skatteåret 2017 betalas den 11 december in på det bankkonto som du har anmält. Du kan inte få skatteåterbäring på förhand. Det finns vissa snabblåneföretag som marknadsför utbetalning av skatteåterbäringar på förhand. Skatteförvaltningen samarbetar inte med dessa företag. Observera att om du tidigare har anmält ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, så har det kontonumret sparats i våra kunduppgifter. Du ska anmäla ditt eget kontonummer till Skatteförvaltningen för att i fortsättningen få skatteåterbäringen in på ditt eget konto. Kontonumret kan anmälas för skatteåterbäringar i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Kan jag beställa ett skatteskuldsintyg i MinSkatt?

Skatteskuldsintyg eller intyg om betalning av skatter kan fr.o.m. november 2017 beställas i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Var får jag giroblanketter för fastighetsskatten?

Du kan beställa nya giroblanketter för betalning av fastghetsskatten med den här blanketten. Om du har två rater får du giroblanketter för vardera raten. Leveranstiden för giroblanketterna är cirka en vecka och de skickas till den adress som finns i Skatteförvaltningens kunduppgifter. Förfallodagarna för fastighetsskatten är 3.9.2018 och 15.10.2018.

Varför har fastighetsskattens andra rat dragits av från skatteåterbäringarna? Jag har betalat den lite för sent.

Fastighetsskattens andra rat har dragits av från skatteåterbäringarna om raten har varit obetald 31.10. Om du har betalat den andra raten efter 31.10. och du inte har andra skatteskulder, återbetalas den överflödiga betalningen automatiskt in på ditt konto inom två veckor. Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen kan du enkelt anmäla det i MinSkatt.

Varför fick jag ingen skatteåterbäring på mitt konto?

Om du inte har fått skatteåterbäringen på ditt konto den 11 december kan orsaken vara:

  • Skatteförvaltningen har inte ditt kontonummer
  • din återbäring har använts för obetalda skatter eller har utmätts
  • din skatteåterbäring är mindre än 5 euro, för då betalas den inte ut
  • du har under ett tidigare år anmält kontonumret för ett snabblåneföretag till Skatteförvaltningen och inte ändrat det i våra uppgifter.

Mer information: Återbäring av skatter

Jag vill göra ändringar i skattekortet, var får jag hjälp?

Det är mest praktiskt att göra ändringarna själv på adressen skatt.fi/skattekort. Vi handleder dig på chatten, per telefon och på skattebyråerna.

Hur och när ska jag lämna årsanmälan?

Arbetsgivare och andra anmälningsskyldiga ska årligen lämna till Skatteförvaltningen en anmälan om utbetalda löner och andra prestationer. Dessa uppgifter lämnas med en årsanmälan. Även hushåll måste lämna en årsanmälan över utbetalda löner.

Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om det finns minst fem inkomsttagare. En elektronisk årsanmälan kan lämnas in i tjänsten Lomake.fi, i tjänsten Ilmoitin.fi eller via leverantörer av Tyvi-tjänster. Läs mer om att lämna årsanmälan elektroniskt.

Om årsanmälan lämnas med en pappersblankett, ska den postas till den adress som anges på blanketten. Blanketterna för årsanmälan hittar du på skatt.fi.

Årsanmälan ska i allmänhet lämnas före utgången av januari året efter att prestationen har betalats. En del årsanmälningar har en avvikande inlämningstid. Ytterligare information om hur och när årsanmälan ska lämnas in: Lämnande av årsanmälan

Jag vill betala moms. Var hittar jag referensnumret?

Betalningsuppgifterna finns i MinSkatt. Använd referensnumret för skatter på eget initiativ när du betalar moms. Så här hittar du referensnumret i MinSkatt. Den gamla skattekontoreferensen är än så länge i bruk och betalningarna allokeras rätt. Ta ändå i bruk referensnumret för skatter på eget initiativ så fort som möjligt så att betalningarna allokeras rätt även i fortsättningen.

Du kan också betala momsen i MinSkatt. Då överförs betalningsuppgifterna direkt till betalningsunderlaget i nätbanken.

Anvisningar och videor om användningen av MinSkatt finns här.

Vid behov får du också betalningsuppgifterna på servicenumret 029 497 027.  

Varför har jag fått en betalningsuppmaning om en kvarskatt som jag redan har betalat?

Är kvarskatten 170 euro eller mer delas beloppet upp i två rater. Du har kanske betalat den första raten och betalningsuppmaningen gäller den andra raten som ännu är obetald. Läs mer om betalningen av kvarskatt.

När får jag den förhandsifyllda skattedeklarationen?

Rörelseidkare och yrkesutövare och deras makar får förhandsifyllda skattedeklarationer senast i början av mars. Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas för rörelseidkarna och yrkesutövarna 8.3 och stängs 3.4.

Personkunderna får förhandsifyllda skattedeklarationer i april. Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas för personkunderna 27.3, varefter kunderna kan göra ändringar i sina skattedeklarationer i webbtjänsten. De sista inlämningsdagarna för personkundernas skattedeklarationer är 8.5 och 15.5.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Jag fick fastighetsbeskattningsbeslutet. Hur kan jag ändra uppgifter i det?

Kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet du fått per post. Om alla uppgifter är korrekta behöver du inte göra någonting. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna, kan du göra det i webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Det sista datumet för att korrigera fastighetsbeskattningsbeslutet står på dess första sida. Det är antingen 8.5.2018 eller 15.5.2018. Det sista inlämningsdatumet för samfund och samfällda förmåner är 2.5.2018.

Varför hittar jag inte kontonumret jag behöver på skatt.fi?

Du kan inte betala skatter endast med ett kontonummer. Även om du har rätt kontonummer behöver du förutom det också rätt referensnummer för att betala. Referensnumret hänför betalningen till den skatt du har avsett.

Beroende på vilken skatt det handlar om ser du betalningsuppgifterna, t.ex. kontonumret eller referensnumret, antingen på de giroblanketter som har skickats till dig, i betalningsuppgifterna för beskattningsbeslutet eller i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Vid behov får du också betalningsuppgifterna på servicenumret 029 497 027.

Du hittar anvisningar och videor om hur du använder MinSkatt här.

Varför står det fastighetsskatt på den e-faktura för förskottsskatt som har kommit till min nätbank?

För vissa bankers kunder står det fastighetsskatt som faktureringsgrund på den e-faktura som har kommit till nätbanken, även om själva fakturan avser förskottsskatt. E-fakturan gäller ändå förskottsskatt och du kan lugnt betala den.

 Jag returnerade redan min skattedeklaration, men jag glömde göra en del kompletteringar. Vad ska jag göra?

Du kan göra kompletteringar i din skattedeklaration på adressen skatt.fi/skattedeklaration till och med den sista inlämningsdagen kl. 23.59. Uppgifterna du lämnat tidigare ser du i kolumnen Kundens anmälan. Du kan redigera eller ta bort uppgifter du lämnat in genom att klicka på länken Öppna.

Hur beställer jag ett skattekort till mitt minderåriga barn?

Beställ skattekortet per telefon på numret 029 497 001. Om ditt barn har nätbankskoder kan barnet själv beställa skattekortet i tjänsten Skattekort på nätet.

Läs mer här.

När får jag ett nytt beskattningsbeslut?

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen, får du ett nytt beskattningsbeslut på hösten. Du kan få ett nytt beskattningsbeslut också på grund av att Skatteförvaltningen har fått korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren. Postningen börjar i augusti. De nya beskattningsbesluten skickas i slumpmässig ordning så att besluten är framme hos kunderna senast i slutet av oktober. Makar kan få sina beslut vid olika tidpunkter.

Beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som kunden fick på våren tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen förblir i kraft om det inte finns något att korrigera i skattedeklarationen. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut på hösten.

Läs mera om beskattningsbeslut

Varför har jag fått ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut?

Du har fått ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut om du själv har korrigerat uppgifterna på våren eller uppgifterna har korrigerats på Skatteförvaltningens initiativ. Ett korrigerat beskattningsbeslut har kunnat skapats t.ex. på grund av att du på inkomstskattedeklarationen har yrkat på avskrivningar av utgiftsrester på produktionsbyggnader. Du får nya giroblanketter för betalning av fastighetsskatten tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet. Förfallodagarna för fastighetsskatten är 3.9 och 15.10.2018. Se närmare anvisningar för betalning

Varför har jag inte fått ett nytt beskattningsbeslut ännu?

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut senast i slutet av oktober. De nya beskattningsbesluten skickas i slumpmässig ordning. Makar kan få sina beslut vid olika tidpunkter.

Kontrollera att uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet motsvarar de uppgifter som du har gett. Om du får ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren. Om det finns ett tydligt fel i beskattningsbeslutet ska du ringa servicenumret som står i beskattningsbeslutet. Så här blir tekniska fel korrigerade innan beskattningen har slutförts (31.10.2018).

Du kan söka ändring i din skattedeklaration även efter att beskattningen har slutförts.