Vanliga frågor – privatperson

Var hittar jag mitt skattenummer?

Du hittar ditt skattenummer på skattekortet samt i e-tjänsten Skattekort på nätet genom att ange löneuppgifterna i tjänsten. Du kan också ringa numret 029 497 001. Handläggaren ger dig ett skattenummer och aktiverar det också vid behov.

Ett dödsbo kommer att få skatteåterbäring, vad bör jag ta i beaktande?

En skatteåterbäring till ett dödsbo betalas in på dödsboets bankkonto om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Om kontonumret inte har meddelats till Skatteförvaltningen betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning via OP. Obs! Att lösa in en betalningsanvisning är avgiftsbelagt.

Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Närmare information om skatteåterbäringar för dödsbon

Jag har skatteskulder som jag inte kan betala senast på förfallodagen. Kan jag ansöka om betalningsarrangemang för skulderna och vilka är förutsättningarna för arrangemanget?

Det går att ansöka om förlängd betalningstid för skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Man kan ansöka om betalningsarrangemang efter förfallodagen. Skatteförvaltningen beviljar betalningsarrangemang om förutsättningarna för det uppfylls. Man måste också betala den ränta som ackumuleras efter skattens ursprungliga förfallodag även om man har beviljats betalningsarrangemang. Förutsättningarna för ett betalningsarrangemang är att sökanden inte har skatter som ska indrivas genom utsökning, att hen har lämnat alla skattedeklarationer till Skatteförvaltningen och att hen har betalat skatterna i ett eventuellt tidigare betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen. Mer information finns på sidan Betalningsarrangemang.

När måste man anmäla en byggentreprenad till Skatteförvaltningen?

Anmälan om entreprenad ska göras när ett företag beställer byggtjänster eller upp- och nedmontering av byggställningar eller hyr arbetskraft för över 15 000 euro.

Anmälan om arbetstagare ska lämnas om det handlar om en gemensam byggarbetsplats, dvs. om fler än en arbetsgivares arbetstagare samtidigt arbetar på samma byggarbetsplats. En byggarbetsplats är också gemensam om arbetsgivarna är verksamma där efter varandra och verksamheten har ett tidsmässigt eller avtalsbaserat samband. Anmälningsskyldigheten för byggarbetsplatsen börjar när den första arbetstagaren inleder arbetet. Läs mer om anmälningsskyldigheten: Anmälningar om byggande.

Jag tänker ge pengar i gåva åt mitt barn, måste man betala gåvoskatt på gåvan?

Man måste betala gåvoskatt när egendom överförs till en annan person som gåva och värdet av gåvorna är 5 000 euro eller mera. Man måste betala gåvoskatt även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor vars sammanlagda värde är minst 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas inom tre månader från den dag då du fick gåvan. Du kan lämna in gåvoskattedeklarationen på MinSkatt. Se videon: Så här lämnar du gåvoskattedeklarationen.

Vilka uppgifter ska ingå i ett bouppteckningsinstrument?

Bouppteckningsinstrumentet måste innehålla följande uppgifter:

• den avlidnes arvingar
• den efterlevande maken
• eventuella sekundära arvingar
• testamentstagarna och samtligas adresser och personbeteckningar
• namnet på den som anmält boet och på två gode män som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
• kontaktuppgifterna för dödsboförvaltaren som tar emot meddelanden och förfrågningar som gäller arvsbeskattningen
• arvingens eller testamentstagarens släktskap till den avlidne
• om delägaren anses vara en i inkomstskattelagen avsedd sambo
• den avlidnes och den efterlevande makens personliga och gemensamma tillgångar och skulder under dödsdagen
• den avlidnes och den efterlevande makens giftorätt till varandras egendom
• den efterlevande makens meddelande om huruvida hen överlåter egendom i utjämning till den först avlidnes arvingar
• anmälan om huruvida den efterlevande maken behåller besittningsrätten till exempelvis det gemensamma hemmet
• testamente och eventuella anspråk på laglott
• eventuella förskott på arv (också från den efterlevande maken) och sådana gåvor som arvingen eller testamentstagaren har fått från arvlåtaren under de tre senaste åren före dennes död (ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet)
• försäkringsersättningar och förmånstagare av dem
• handlingar som utgör grunden för bouppteckningen

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet eventuella testamenten, äktenskapsförord och avvittring samt arvskiftesinstrument. Läs mer här.

Kan jag själv skriva ut ett skatteskuldsintyg?

Du kan själv skriva ut intyget i e-tjänsten MinSkatt efter att beställningen har handlagts.

Varför jag fick ett nytt beskattningsbeslut fast jag inte korrigerade min skattedeklaration på våren?

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har ändrat din förhandsifyllda skattedeklaration. Då har Skatteförvaltningen fått tilläggsuppgifter som inverkar på din beskattning från någon annan källa, t.ex. din arbetsgivare. Du får också ett nytt beskattningsbeslut om din make eller maka har gjort ändringar i sin egen skattedeklaration som påverkar hens beskattning.

Du får det nya beslutet hem per post senast i slutet av oktober. Läs mer om skattedeklarationen och beskattningsbeslutet.

Kan jag få skatteåterbäring om jag har obetalda skatteskulder?

Om du har obetald skatteskuld kvittas återbäringen mot fordringarna. Du får alltså ingen återbäring. Så sker också även om du har ett betalningsarrangemangsavtal med Skatteförvaltningen.

När betalas skatteåterbäringarna?

Förskotts- eller skatteåterbäringarna för skatteåret 2016 betalas in på det bankkonto som du har anmält 5.12.2017. Skatteåterbäringarna syns på bankontot under dagens lopp den 5 december. Skatteåterbäringens belopp framgår av beskattningsbeslutet. Denna information kan inte hittas på webbplatsen skatt.fi.

Kom ihåg att kontrollera att ditt kontonummer stämmer. Kontonumret som finns i Skatteförvaltningens uppgifter har antecknats på den förhandsifyllda skattedeklarationen och på beskattningsbeslutet. Anmäl det nya kontonumret i MinSkatt om det är felaktigt, har ändrats eller om du vill lämna kontonumret som en ny uppgift. Läs mer om skatteåterbäringar.

Jag kan inte betala den andra raten av min fastighetsskatt på förfallodagen den 16 oktober. Vad ska jag göra?

Om du inte betalar fastighetsskatten senast på förfallodagen får du en (1) betalningspåminnelse om det. Förfallodagen för betalningspåminnelsen om den andra raten av fastighetsskatten är den 7 december 2017. I betalningspåminnelsen beaktas den upplupna räntan på skatten.

Hur anmäler jag mitt kontonummer i MinSkatt så att jag får skatteåterbäringen in på mitt konto?

Kontonumret ska anmälas i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) senast 24.11 så att du får skatteåterbäringen som betalas ut i december in på ditt konto. Logga först in i MinSkatt. För att anmäla ett nytt eller ändrat kontonummer ska du på ingångssidan välja Anmäl kontonummer. Skriv in det rätta kontonumret i fältet Kontonummer (IBAN) och tryck på Skicka. Det nya kontonumret syns i MinSkatt genast efter att du har anmält det.

Kan jag få skatteåterbäringen på förhand?

Skatteåterbäringarna för skatteåret 2016 betalas den 5 december in på det bankkonto som du har anmält. Du kan inte få skatteåterbäring på förhand. Det finns vissa snabblåneföretag som marknadsför utbetalning av skatteåterbäringar på förhand. Skatteförvaltningen samarbetar inte med dessa företag. Observera att om du tidigare har anmält ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, så har det kontonumret sparats i våra kunduppgifter. Du ska anmäla ditt eget kontonummer till Skatteförvaltningen för att i fortsättningen få skatteåterbäringen in på ditt eget konto. Kontonumret kan anmälas för skatteåterbäringar i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) t.o.m. 24.11.

Kan jag beställa ett skatteskuldsintyg i MinSkatt?

Skatteskuldsintyg eller intyg om betalning av skatter kan fr.o.m. november 2017 beställas i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken