Vanliga frågor – privatperson

Var hittar jag mitt skattenummer?

Du hittar ditt skattenummer på skattekortet samt i e-tjänsten Skattekort på nätet genom att ange löneuppgifterna i tjänsten. Du kan också ringa numret 029 497 001. Handläggaren ger dig ett skattenummer och aktiverar det också vid behov.

Ett dödsbo kommer att få skatteåterbäring, vad bör jag ta i beaktande?

En skatteåterbäring till ett dödsbo betalas in på dödsboets bankkonto om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Om kontonumret inte har meddelats till Skatteförvaltningen betalas skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning via OP. Obs! Att lösa in en betalningsanvisning är avgiftsbelagt.

Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Närmare information om skatteåterbäringar för dödsbon

Jag har skatteskulder som jag inte kan betala senast på förfallodagen. Kan jag ansöka om betalningsarrangemang för skulderna och vilka är förutsättningarna för arrangemanget?

Det går att ansöka om förlängd betalningstid för skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Man kan ansöka om betalningsarrangemang efter förfallodagen. Skatteförvaltningen beviljar betalningsarrangemang om förutsättningarna för det uppfylls. Man måste också betala den ränta som ackumuleras efter skattens ursprungliga förfallodag även om man har beviljats betalningsarrangemang. Förutsättningarna för ett betalningsarrangemang är att sökanden inte har skatter som ska indrivas genom utsökning, att hen har lämnat alla skattedeklarationer till Skatteförvaltningen och att hen har betalat skatterna i ett eventuellt tidigare betalningsarrangemang med Skatteförvaltningen. Mer information finns på sidan Betalningsarrangemang.

När måste man anmäla en byggentreprenad till Skatteförvaltningen?

Anmälan om entreprenad ska göras när ett företag beställer byggtjänster eller upp- och nedmontering av byggställningar eller hyr arbetskraft för över 15 000 euro.

Anmälan om arbetstagare ska lämnas om det handlar om en gemensam byggarbetsplats, dvs. om fler än en arbetsgivares arbetstagare samtidigt arbetar på samma byggarbetsplats. En byggarbetsplats är också gemensam om arbetsgivarna är verksamma där efter varandra och verksamheten har ett tidsmässigt eller avtalsbaserat samband. Anmälningsskyldigheten för byggarbetsplatsen börjar när den första arbetstagaren inleder arbetet. Läs mer om anmälningsskyldigheten: Anmälningar om byggande.

Jag tänker ge pengar i gåva åt mitt barn, måste man betala gåvoskatt på gåvan?

Man måste betala gåvoskatt när egendom överförs till en annan person som gåva och värdet av gåvorna är 5 000 euro eller mera. Man måste betala gåvoskatt även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor vars sammanlagda värde är minst 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska lämnas inom tre månader från den dag då du fick gåvan. Du kan lämna in gåvoskattedeklarationen på MinSkatt. Se videon: Så här lämnar du gåvoskattedeklarationen.

Vilka uppgifter ska ingå i ett bouppteckningsinstrument?

Bouppteckningsinstrumentet måste innehålla följande uppgifter:

• den avlidnes arvingar
• den efterlevande maken
• eventuella sekundära arvingar
• testamentstagarna och samtligas adresser och personbeteckningar
• namnet på den som anmält boet och på två gode män som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
• kontaktuppgifterna för dödsboförvaltaren som tar emot meddelanden och förfrågningar som gäller arvsbeskattningen
• arvingens eller testamentstagarens släktskap till den avlidne
• om delägaren anses vara en i inkomstskattelagen avsedd sambo
• den avlidnes och den efterlevande makens personliga och gemensamma tillgångar och skulder under dödsdagen
• den avlidnes och den efterlevande makens giftorätt till varandras egendom
• den efterlevande makens meddelande om huruvida hen överlåter egendom i utjämning till den först avlidnes arvingar
• anmälan om huruvida den efterlevande maken behåller besittningsrätten till exempelvis det gemensamma hemmet
• testamente och eventuella anspråk på laglott
• eventuella förskott på arv (också från den efterlevande maken) och sådana gåvor som arvingen eller testamentstagaren har fått från arvlåtaren under de tre senaste åren före dennes död (ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet)
• försäkringsersättningar och förmånstagare av dem
• handlingar som utgör grunden för bouppteckningen

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet eventuella testamenten, äktenskapsförord och avvittring samt arvskiftesinstrument. Läs mer här.

Kan jag själv skriva ut ett skatteskuldsintyg?

Du kan själv skriva ut intyget i e-tjänsten MinSkatt efter att beställningen har handlagts.

Varför jag fick ett nytt beskattningsbeslut fast jag inte korrigerade min skattedeklaration på våren?

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har ändrat din förhandsifyllda skattedeklaration. Då har Skatteförvaltningen fått tilläggsuppgifter som inverkar på din beskattning från någon annan källa, t.ex. din arbetsgivare. Du får också ett nytt beskattningsbeslut om din make eller maka har gjort ändringar i sin egen skattedeklaration som påverkar hens beskattning.

Du får det nya beslutet hem per post senast i slutet av oktober. Läs mer om skattedeklarationen och beskattningsbeslutet.

Kan jag få skatteåterbäring om jag har obetalda skatteskulder?

Om du har obetald skatteskuld kvittas återbäringen mot fordringarna. Du får alltså ingen återbäring. Så sker också även om du har ett betalningsarrangemangsavtal med Skatteförvaltningen.

När betalas skatteåterbäringarna?

Förskotts- eller skatteåterbäringarna för skatteåret 2016 betalas in på det bankkonto som du har anmält 5.12.2017. Skatteåterbäringarna syns på bankontot under dagens lopp den 5 december. Skatteåterbäringens belopp framgår av beskattningsbeslutet. Denna information kan inte hittas på webbplatsen skatt.fi.

Kom ihåg att kontrollera att ditt kontonummer stämmer. Kontonumret som finns i Skatteförvaltningens uppgifter har antecknats på den förhandsifyllda skattedeklarationen och på beskattningsbeslutet. Anmäl det nya kontonumret i MinSkatt om det är felaktigt, har ändrats eller om du vill lämna kontonumret som en ny uppgift. Läs mer om skatteåterbäringar.

Jag kan inte betala den andra raten av min fastighetsskatt på förfallodagen den 16 oktober. Vad ska jag göra?

Om du inte betalar fastighetsskatten senast på förfallodagen får du en (1) betalningspåminnelse om det. Förfallodagen för betalningspåminnelsen om den andra raten av fastighetsskatten är den 7 december 2017. I betalningspåminnelsen beaktas den upplupna räntan på skatten.

Kan jag få skatteåterbäringen på förhand?

Skatteåterbäringarna för skatteåret 2016 betalas den 5 december in på det bankkonto som du har anmält. Du kan inte få skatteåterbäring på förhand. Det finns vissa snabblåneföretag som marknadsför utbetalning av skatteåterbäringar på förhand. Skatteförvaltningen samarbetar inte med dessa företag. Observera att om du tidigare har anmält ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, så har det kontonumret sparats i våra kunduppgifter. Du ska anmäla ditt eget kontonummer till Skatteförvaltningen för att i fortsättningen få skatteåterbäringen in på ditt eget konto. Kontonumret kan anmälas för skatteåterbäringar i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) t.o.m. 24.11.

Kan jag beställa ett skatteskuldsintyg i MinSkatt?

Skatteskuldsintyg eller intyg om betalning av skatter kan fr.o.m. november 2017 beställas i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

När kan jag beställa skattekortet för år 2018?

Du kan själv från och med den 13 december 2017 beräkna och skriva ut skattekortet för 2018 på adressen skatt.fi/skattekort.

De skattekort som Skatteförvaltningen automatiskt skickar till alla som är minst 15 år gamla kommer hem per post senast den 16 januari 2018. De nya skattekorten träder i kraft den 1 februari 2018.

Om du ännu behöver ett skattekort för 2017 kan du få det:

  • senast den 12 december kl. 7.30 på nätet
  • mellan den 12 och 29 december per telefon på numret 029 497 001 eller genom att besöka en skattebyrå.

Var får jag giroblanketter för kvarskatten?

Du kan beställa nya giroblanketter för betalning av kvarskatten med den här blanketten. Om du har två rater får du giroblanketter för vardera raten. Leveranstiden för giroblanketterna är cirka en vecka och de skickas till den adress som finns i Skatteförvaltningens kunduppgifter. Förfallodagarna för kvarskatten är 29.11.2017 och 1.2.2018.

Varför har fastighetsskattens andra rat dragits av från skatteåterbäringarna? Jag har betalat den lite för sent.

Fastighetsskattens andra rat har dragits av från skatteåterbäringarna om raten har varit obetald 31.10. Om du har betalat den andra raten efter 31.10 och du inte har andra skatteskulder, återbetalas den överflödiga betalningen automatiskt in på ditt konto inom två veckor. Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen kan du enkelt anmäla det i MinSkatt.

Varför fick jag ingen skatteåterbäring på mitt konto?

Om du inte har fått skatteåterbäringen på ditt konto den 5 december kan orsaken vara:

  • Skatteförvaltningen har inte ditt kontonummer
  • din återbäring har använts för obetalda skatter eller har utmätts
  • din skatteåterbäring är mindre än 5 euro, för då betalas den inte ut
  • du har under ett tidigare år anmält kontonumret för ett snabblåneföretag till Skatteförvaltningen och inte ändrat det i våra uppgifter.

Mer information: Återbäring av skatter

När får jag min skatteåterbäring om jag har anmält mitt nya kontonummer för sent?

Skatteåterbäringar som betalats till avslutade konton returneras till Skatteförvaltningen fr.o.m. den 7 december 2017. Om du redan har anmält ett nytt kontonummer till oss betalas skatteåterbäringen till ditt konto fr.o.m. vecka 50. Skatteåterbäringarna betalas i fortsättningen alltid veckovis i takt med att kontonumret har anmälts till Skatteförvaltningen.

Jag behöver ännu ett skattekort för resten av år 2017. Vad ska jag göra?

Skattekort för 2017 kan inte längre beställas på nätet. Beställ skattekortet för år 2017 mellan den 13 och 29 december antingen per telefon på numret 029 497 001 eller genom att besöka en skattebyrå.

Min inkomstgräns kommer att överskridas i december. Vad ska jag göra?

Om din skattesats har beräknats enligt en enda inkomstgräns (alternativ B på skattekortet), har det vid beräkningen vanligtvis använts löneinkomster från och med ingången av februari 2017. På din lönespecifikation ser du ändå inkomsterna redan från början av januari 2017. Det är möjligt att din inkomstgräns i verkligheten ännu inte överskrids i december. Beräkna alltså dina årsinkomster enligt 11 månader. Då ser du om din inkomstgräns har överskridits.

Obs! I januari 2018 används fortfarande skattekortet för år 2017. Om inkomstgränsen överskrids i december i år använder din arbetsgivare tilläggsprocenten endast vid löneutbetalningen för december. I januari nollställs inkomstgränsen och lönen för januari beräknas enligt grundprocenten (inte tilläggsprocenten) för år 2017.

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken