Tidsschema för elektroniska anmälningar och deklarationer 2019

Skatteförvaltningen publicerar årligen nya versioner av postbeskrivningarna. I årskalendern nedan står när olika postbeskrivningar läggs ut på nätet och där finns också rekommendationer för när respektive typ av deklaration och anmälan behövs i utbudet hos Tyvi-tjänsteleverantörer och programvaror. En del av postbeskrivningarna ändras inte årligen och nya versioner av dessa publiceras vid behov. Uppdateringstidtabellen för Skatteförvaltningens kontrollmodul finns på sidan https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut (på finska).

Samfund ska lämna in skattedeklaration inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång och deras beskattning slutförs inom 10 månader från slutet av den månad då räkenskapsperioden gått ut.

Obs! Deklarationer eller anmälningar vars sista inlämningsdag infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska vara framme hos Skatteförvaltningen följande vardag.

Deklarationen som ska lämnas in varje månad 

De som omfattas av månadsförfarandet ska lämna in sina momsdeklaration senast den 12 dagen i den andra månaden efter betalningen. Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur anmälan om löneuppgifter ändras.

Sammandragsdeklarationerna för moms ska lämnas in den 20 dagen i månaden efter betalningen.

Anmälningar om byggande (uppgifter om entreprenader respektive arbetstagare) ska lämnas senast den 5 dagen i den andra månaden efter den månad som redovisas.

 

2019

Januari 2019

2.1.

Skatteförvaltningen rekommenderar att skattedeklarationerna för jordbruk och skogsbruk är tillgängliga för kunderna i operatörernas och programvaruhusens system

7.1.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller november 2018

14.1.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2018
 • arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatt för december 2018

15.1.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i januari

23.1.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för december 2018

25.1.

 • Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i januari
 • Nätblanketterna för årsanmälningar läggs ut på Suomi.fi
 • Postbeskrivningarna för årsanmälningar 2019 läggs ut
 • Postbeskrivningarna för samfundens inkomstskattedeklarationer 2019 läggs ut
 • Företags och samfunds inkomstskattedeklarationer kan skickas till Skatteförvaltningen

31.1.

 • Begäran om direktöverföring av löntagares skattekortsuppgifter 2019 kan skickas till Skatteförvaltningen ända till slutet av januari.
 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in.
 • Sista inlämningsdag: arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan om utländska dividender som lämnas in elektroniskt för 2018.
 • Sista inlämningsdag för följande årsanmälningar 2018: 

  • årsanmälan om pensioner och förmåner
  • årsanmälan, specifikation av retroaktiva pensioner
  • årsanmälan om räntor enligt IsKL och eftermarknadsgottgörelser, andelar i en placeringsfond och fondföretag
  • årsanmälan om återbetalt kapital
  • premier som grundar sig på frivillig pensionsförsäkring och på ls-avtal
  • anmälan av värdepappersförmedlarens och placeringsfondens köp- och försäljningsspecifikationer
  • köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat som utgör tillgångar från långsiktigt sparande
  • anmälan om egendomsförvaltningsavgifter
  • anmälan om lån och räntor
  • virkesköparens årsanmälan
  • anmälan om utbetalda stipendier
  • årsanmälan av donationsavdrag hos fysiska personer
  • försäkringsprestationer som betalts till närings- och jordbruksidkare
  • offentliga stöd
  • årsanmälan om arbetsinkomst

Februari 2019

1.2.

Skatteförvaltningen rekommenderar att rörelseidkares, yrkesutövare och näringssammanslutningars skattedeklarationer för näringsverksamhet är tillgängliga för kunderna i operatörernas och programvaruhusens system.

4.2.

Sista inlämningsdag 4.2.2019: arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan om utländska dividender som lämnas in elektroniskt för 2018.

5.2.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller december 2018.

12.2.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2018 
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för januari 2019
 • mervärdesskatt, arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för oktober–december 2018

Korrigeringar till årsanmälningarna om köp- och försäljningsspecifikationer av värdepapper och derivat ska lämnas in för att uppgifterna ska hinna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna.

15.2.

Sista inlämningsdag: årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst 2018

20.2.

Sista inlämningsdag

 • sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för januari 2019
 • årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor 2018
 • årsanmälan om arbetslösas ersättningsdagar 2018

25.2.

Sista inlämningsdag, årsanmälan om delägarlån 2018

28.2.

Sista inlämningsdag:

 • deklaration av skatter på eget initiativ 2018 hos momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer
 • skattedeklarationen för skogsbruk, om inte också jordbruk idkas
 • skattedeklaration för beskattningssammanslutning
 • ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter (andra än samfund)

 

Mars 2019

1.3.

 • Inlämningen av årsanmälningarna för 2019 börjar senast detta datum.
 • Skatteförvaltningen rekommenderar att Tyvi-operatörernas kanaler hålls öppna även för årsanmälningar för 2019.

5.3.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller januari 2019.

12.3.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för januari 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för februari 2019

18.3.

Korrigeringar till årsanmälningar 2018 bör göras senast 18.3.2019 för att uppgifterna ska hinna med på de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter detta ska eventuella fel korrigeras genast när de upptäckts.

19.3.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i mars

20.3.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för februari.

27.3.

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i mars

April 2019

2.4.

 • Sista inlämningsdag: skattedeklaration för jordbruk
 • Sista inlämningsdag för skattedeklarationen för skogsbruk, om också jordbruk idkas
 • Sista inlämningsdag: rörelseidkares och yrkesutövares skattedeklaration för näringsverksamhet (5) och eventuella bilageblanketter (inlämningsdagen kan också vara i maj. Inlämningsdagen anges på den förhandsifyllda skattedeklarationen).
 • Sista inlämningsdag: näringssammanslutningars skattedeklaration för näringsverksamhet (6A)

 

5.4.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller februari 2019

12.4.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ:

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för februari 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för mars 2019

23.4.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för mars

25.4.

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för alla kunder

30.4.

 • Årsanmälningar ska korrigeras senast 30.4.2019 för att de rätta uppgifterna ska hinna med i de korrigerade beskattningsbesluten. Efter detta innebär varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.

 • Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2018
 • Sista inlämningsdag för samfunds ansökan om återbäring av energiskatt, om räkenskapsperioden har gått ut 31.12.2018

Maj 2019

6.5.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller mars

7.5.

 • Sista inlämningsdag: skattedeklaration för skogsbruk när det gäller icke-momskyldiga kunder, om blanketten anger returdatumet 7 maj
 • Sista inlämningsdag: rörelseidkarnas och yrkesutövarnas skattedeklaration för näringsverksamhet, förhandsifyllda skattedeklaration och eventuella bilageblanketter, om blanketten anger returdatumet 7 maj

13.5.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ:

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för mars 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för april 2019
 • mervärdesskatt, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för januari–mars 2019

14.5.

Sista inlämningsdag för följande deklarationer (om blanketten anger detta returdatum):

 • skattedeklaration för skogsbruk när det gäller icke-momskyldiga kunder, om blanketten anger returdatumet 14 maj
 • Rörelseidkarens och yrkesutövarens skattedeklaration och bilageblanketter, om blanketten anger returdatumet 14 maj

20.5.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för april

21.5.

Sista inlämningsdag: begränsat skattskyldigs skogsskattedeklaration

Juni 2019

3.6.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i juni

5.6.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller april

12.6.

Sista inlämningsdag för elektroniska periodskattedeklarationer:  

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för april 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för maj 2019

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i juni

20.6.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för maj

Juli 2019

5.7.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller maj

12.7.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för maj 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juni 2019

22.7.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för juni

Augusti 2019

5.8.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller juni

12.8.

 • Sista inlämningsdag för elektroniska periodskattedeklarationer:  
  • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juni 2019
  • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juli 2019
  • mervärdesskatt, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för april-juni 2019

20.8.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för juli

September 2019

3.9.

Postbeskrivningar för skattedeklaration för jordbruk, skattedeklaration för skogsbruk, skattedeklaration för rörelseidkare och yrkesutövare samt skattedeklaration för näringssammanslutningar läggs upp på skatt.fi under september

4.9.

Postbeskrivningar för direktöverföringsuppgifter för skattekort 2020 läggs upp på skatt.fi

5.9.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller juli

12.9.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för juli 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för augusti 2019

13.9.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i september

20.9.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för augusti

27.9.

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i september

Oktober 2019

1.10.

Skatteförvaltningen rekommenderar att deklarationer av skatter på eget initiativ (arbetsgivarprestationer) och sammandragsdeklaration för mervärdesskatt är tillgängliga för kunderna i operatörernas och programvaruhusens system senast 1.10. Postbeskrivningar av dessa deklarationer kommer endast att uppdateras vid behov (inte nödvändigtvis varje år).

7.10.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller augusti

14.10.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ:
 • mervärdesskatt, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för augusti 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för september 2019

18.10.

Anmälan av direktöverföringsbegäranden som gäller allmänt skattskyldiga pensionstagare och begränsat skattskyldiga pensionstagare samt uppgifter om FöPL- och LFöPL-arbetsinkomster för förskottsuppbörden inleds.

21.10.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för september

31.10.

Korrigering av inkomstskattedeklarationer som gäller 2018 slutförs

November 2019

1.11.

Begäran om direktöverföring av löntagares skattekortsuppgifter 2020 kan skickas till Skatteförvaltningen från början av november till slutet av januari.

5.11.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller september

8.11.

Allmänt skattskyldiga pensionstagares och  begränsat skattskyldiga pensionstagares direktöverföringsbegäran måste framställas samt FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst för förskottsuppbörd deklareras senast 8.11.2019. Begäranden kan sändas fr.o.m. den 18 oktober.

12.11.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt och lotteriskatt för september 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för oktober 2019
 • mervärdesskatt, andra förskottsinnehållningar och källskatter som deklareras kvartalsvis för juli-september 2019

14.11.

Tamo-granskningsmodulen överförs planenligt till produktionstest i november

20.11.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för oktober

22.11.

Tamo-granskningsmodulen överförs till produktion i november

25.11.

De postbeskrivningar och blanketter för anmälningar som uppdaterats på hösten publiceras i skatt.fi.

December 2019

5.12.

Sista inlämningsdag: anmälningar om byggande som gäller oktober. På grund av avbrottet i Ilmoitin.fi kan anmälningar om byggande för september-december undantagvis lämnas senast 5.2.2020. 

12.12.

Sista inlämningsdag för deklaration av skatter på eget initiativ: 

 • mervärdesskatt och lotteriskatt för oktober 2019
 • andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för november 2019

20.12.

Sista inlämningsdag: sammandragsdeklaration för mervärdesskatt (EU-försäljning av varor och tjänster) för november