Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utvecklingen av Skatteförvaltningens e-tjänster

Presentationerna visar e-tjänsternas planerade utveckling under åren 2018-2022.

Läs mer om hur e-tjänsterna utvecklas i framtiden på de sista sidorna i presentationerna.

Elektroniska tjänster för privatpersoner och företagskunder – framtida utvecklingsobjekt

Hjälp med att sköta beskattningen

 1. Elektroniskt utbyte av meddelanden
 2. Skatteräknare
 3. Individuell skattekalender och påminnelser
 4. Chattrobot

eTjänster

 1. Nationell roll- och fullmaktslösning
 2. Inkomstregistret
 3. Allt från ett och samma ställe
 4. MinSkatt
 5. Elektronisk betalning
 6. Nya tjänstegränssnitt
 7. Nationell informationsled

Visning av skatteuppgifter

 1. Utlämnande av information på elektronisk väg
 2. Tjänster för skattetagare
 3. Statistiktjänster
 4. MyData i beskattningen

Elektroniskt utbyte av meddelanden

Elektroniskt utbyte av meddelanden handlar om meddelandeutbyte mellan Skatteförvaltningen och kunderna via e-tjänsten MinSkatt. I ett senare skede kommer meddelandeutbytet eventuellt också att ske via statens gemensamma e-tjänst Suomi.fi-meddelanden. Kunden ska identifiera sig i tjänsten för att säkerställa informationssäkerheten vid meddelandeutbytet.

Skatteräknare

Med skatteräknarna kan man räkna ut exempelvis den rätta skattesatsen och hur mycket man ska betala i skatt. Det finns skatteräknare för de olika skatteslagen och för olika behov. Man behöver inte identifiera sig för att använda en räknare.

Individuell skattekalender och påminnelser

”Tärkeät päivämäärät” (viktiga datum, endast på finska) är en app från Skatteförvaltningen som påminner kunden om sista inlämningsdatum och andra tidsfrister inom beskattningen genom att skicka olika meddelanden till kundens telefon. Kundens viktiga datum visas i appens kalender. Kalendern uppdateras enligt de basuppgifter kunden uppgett. Bekanta dig med tjänsten på sidan Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät.

Chattrobot

En chattrobot underlättar och snabbar upp kundens chattkommunikation när hen snabbt behöver hjälp med ett problem. Chattroboten hämtar all väsentlig information som gäller kundens problem så fort och felfritt som möjligt ur en stor mängd bakgrundsinformation. Chattroboten är avsedd för snabb informationssökning vid vanliga beskattningsrelaterade problem. Den kan inte användas för att sköta skatteärenden där konfidentiella uppgifter ingår.

eTjänster

Nationell roll- och fullmaktslösning

Med e-tjänsten Suomi.fi-fullmakter går det enkelt att kontrollera vilka fullmakter en person eller ett företag har gett. En person eller ett företag som har fått en fullmakt kan smidigt sköta ärenden i olika e-tjänster för en annan persons eller ett annat företags räkning. Läs mer om fullmaktslösningen på webbplatsen Suomi.fi.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell databas med uppgifter om alla inkomsttagares löner, pensioner och förmåner. Inkomstregistret lättar på arbetsgivarnas administrativa arbetsbörda och gör det enklare att anmäla, deklarera och rapportera utbetalda löner. Närmare information om inkomstregistret finns på inkomstregistrets webbplats.

Allt från ett och samma ställe

Det går att sköta ärenden hos Skatteförvaltningen via olika kanaler. Kunden kan exempelvis per telefon be om hjälp med en e-tjänst och dela sin MinSkatt-vy med handläggaren. Då kan handläggaren ge råd om hur kunden ska fylla i och skicka sin anmälan eller deklaration.

MinSkatt 

E-tjänsten MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster. Såväl privatpersoner som företagskunder kan använda MinSkatt. MinSkatt utvecklas i samarbete med kunderna.

Elektronisk betalning

Nätbetalningsfunktionen i MinSkatt utvidgas och möjligheterna att använda e-faktura och nätfaktura utökas. Möjligheten att använda mobilbetalning utreds också.

Nya tjänstegränssnitt

Så kallade API-tjänster, dvs. gränssnittstjänster, utvecklas också för skötsel av skatteärenden. Beskattningsuppgifter kan överföras från ett system till ett annat via gränssnitt. Kunden kan sköta sina skatteärenden i en tjänst som tillhandahålls av en tredje part, exempelvis i sin nätbank, en löneutbetalningstjänst för hushåll eller en elektronisk bokförings- och faktureringstjänst för företagare. Exempelvis en bokförare behöver inte gå till Skatteförvaltningens e-tjänst (MinSkatt), utan kan sköta skatteärendena direkt i sin bokföringsapplikation.

Nationell informationsled

Suomi.fi-informationsled är en kanal för överföring av data mellan organisationer. Med hjälp av informationsleden går det också att bygga säkra tjänstehelheter. Bekanta dig med den nationella informationsleden på webbplatsen Suomi.fi

Visning av skatteuppgifter

Utlämnande av information på elektronisk väg

Information som samlas in och skapas vid beskattningen utgör ett värdefullt informationskapital för samhället. Informationen används inte bara vid beskattningen utan även för handläggning av socialförmåner och försäkringsersättningar. Bouppteckningsinstrument och andra dokument som lämnats för beskattningen är ofta viktiga informationskällor exempelvis vid utredning av gamla dödsbon och inom släktforskning. Skatteförvaltningen utvecklar kontinuerligt sin informationstjänst för att beskattningsuppgifterna ska kunna användas allt effektivare för olika ändamål och på olika elektroniska sätt inom lagstiftningens gränser.

Tjänster för skattetagare

Via skattetagarnas tjänster får skattetagarna information om sina skatteintäkter, de skatter som ligger till grund för skatteintäkterna och andra utdelningsgrunder. Skattetagarna behöver dessa uppgifter för att följa upp sina skatteintäkter och planera sin ekonomi. Det går att få information om hela landets skatteintäkter samt om olika skattetagargruppers och enskilda skattetagares skatteintäkter. Utdelningsuppgifter är tillgängliga för alla aktiva skatteår. Framöver kommer tjänsten att utvecklas för att motsvara olika parters behov ännu bättre än i dag.

Statistiktjänster

Skatteförvaltningen producerar och publicerar statistikinformation om hur exempelvis inkomsterna och skatteintäkterna har utvecklats. Informationen är öppet och kostnadsfritt tillgänglig på nätet. Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete tagit fram en offentlig statistikdatabas. I databasen kan man hämta allmän statistikinformation också om sådana skatteuppgifter som på grund av sekretessbestämmelser inte kan lämnas ut om enskilda personer eller företag. För forskare finns dessa material tillgängliga även i Statistikcentralens mikromaterialtjänst.

MyData i beskattningen

Rätten till kontroll över egna uppgifter är en aktuell fråga när det gäller hanteringen av uppgifter. Uppgifter som samlats in om Skatteförvaltningens kunder för beskattningen kan också användas för sådana ändamål som kunderna själva väljer. Framöver kan det bli möjligt att automatiskt visa beskattningsbeslut och andra beskattningsrelaterade intyg för en tredje part, om kunden så önskar.

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2018