Statistik från Skatteförvaltningen: Inkomstbeskattning av samfundskunder under skatteåret 2010

På denna sida finns statistiker över samfundskundernas inkomster, inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar av inkomstskatterna under skatteåret 2010.

Inkomster*

Ett samfunds inkomst utgörs av differensen mellan de beskattningsbara inkomsterna och de avdragbara utgifterna.

Samfundens beskattningsbara inkomst var 19,7 miljarder euro och inkomsterna ökade med 11,4 procent jämfört med det föregående året.

Samfundens beskattningsbara inkomst under skatteåren 2007 – 2010

Samfund 2007 2008 2009 2010
Milj.
euro
Änd-ring, % Antal,
st.
Milj.
euro
Änd-
ring, %
Antal,
st.
Milj.
euro
Änd-
ring, %
Antal,
st.
Milj.
euro
Ändr-
ring, %
Antal,
st.

Beskattningsbarinkomst

28 442 16,6 100 331 22 658 -20,3 101 250 17 711 -21,8 98 364 19 727 11,4 99 680

Inkomstskatter

Samfunden påfördes sammanlagt 4,7 miljarder euro i inkomstskatter för skatteåret 2010.Ökningen är 372 miljoner euro, dvs. 8,6 procent jämfört med det föregående året.

Samfundens inkomstskatter och avgifter av skattenatur under skatteåren 2007–2010

Samfund

2007

2008

2009

2010

Milj. euro

Ändring (%)

Milj. 
euro

Ändring (%)

Milj. euro

Ändring (%)

Milj. 
euro

Ändring (%)

Samfundens inkomstskatter

7 164

19,1

5 477

-23,5

4 339

-20,8

4 852

11,8

Antalet betalare

105 717

106 934

101 214

105 605

 

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Till aktiebolag och andra samfund återbärs 380 miljoner euro i skatter för räkenskapsperioder som gått ut 2010. Den genomsnittliga återbäringen är 9 505 euro. Det uppbärs 302 miljoner euro i kvarskatter hos samfund. Den genomsnittliga kvarskatten är 7 523 euro.

Skattetagarnas andelar av inkomstskatter

Skatteförvaltningen redovisar de uttagna skatterna till staten, kommunerna och församlingarna. För att balansera kommunernas och församlingarnas ekonomi har deras andel av samfundsskatten höjts för skatteåren 2009–2011. Kommunernas andel höjdes med 10 procentenheter och församlingarnas med 0,8 procentenheter. Statens andel sänktes i motsvarande grad.

Av de inkomstskatter som påförts samfundskunderna utgör

  • statens andel 3,1 miljarder euro (ändringen 8,6 % jämfört med det föregående året)
  • kommunernas andel 1,5 miljarder euro (8,6 %)
  • församlingarnas andel 121 miljoner euro (8,7 %).

Samfundsskatter som påförts hos samfundskunder samt skattetagarnas andelar under skatteåren 2000–2010

Maksuunpannut yhteisöverot vv2010 SV

Ytterligare information:

  • Pressmeddelande:

* Skatteåret 2010: enligt preliminära uppgifter