Statistik från Skatteförvaltningen: Fastighetsbeskattningen skatteåret 2017

Databastabeller

Fastighetsbeskattningen för skatteåret 2017 blev klar i början av september. Fastighetsskatt fastställdes för lite fler än två miljoner kunder (+0,4 %) till ett sammanlagt belopp av 1 794 miljoner euro. Detta var 119 miljoner euro (+7,1 %) mer än i fjol. Fastighetsskattebeloppet har stigit snabbt: under skatteåret 2010 påfördes fastighetsskatt för sammanlagt 1 184 miljoner euro och under 2013 för 1 366 miljoner euro. En förklaring är att grunderna för fastighetsskatten, dvs. skattesatserna och fastigheternas beskattningsvärden, skärpts.

De beskattningsvärden för fastigheter som utgjorde grund för skatten uppgick 2017 till 228,4 miljarder euro, därav var byggnadernas andel 182,7 miljarder euro (80 %) och markens andel 45,7 miljarder euro (20 %). Jämfört med i fjol steg byggnadernas beskattningsvärden med 1,2 % och beskattningsvärdet för mark med 1,4 % i landet som helhet. I 112 kommuner höjdes dessutom den allmänna fastighetsskattesatsen medan 74 kommuner höjde skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, 70 kommuner skattesatsen för övriga bostadsbyggnader och 29 kommuner skattesatsen för kraftverk. 5 kommuner sänkte den allmänna fastighetsskattesatsen och 4 kommuner sänkte skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende.

Fastighetsskattesatserna kommunvis 2017 (xls)

Av alla som betalar fastighetsskatt är personkunderna (fysiska personer och dödsbon) de flesta till antalet, ca 93 %, men deras andel av totalbeloppet på fastighetsskatten i euro är bara en knapp tredjedel (31 %). Aktiebolagen (20 %), bostadsaktiebolagen (21 %) och fastighetsaktiebolagen (19 %) står för kring en femtedel var. De återstående tio procenten betalas av offentliga samfund och övriga juridiska former. Detta innebär att ungefär hälften av fastighetsskatten har att göra med boende.

Delar man in enligt skattens storlek har de flesta personkunderna (98 %) en fastighetsskatt på under tusen euro och medeltalet ligger på 285 euro. Företag och andra samfund betalar betydligt större belopp i fastighetsskatt genom att de brukar äga både flera och större fastigheter. Fastighetsskatten är i snitt över 10 000 euro för t.ex. fastighetsaktiebolag och andra aktiebolag som äger fastigheter.

En dryg tredjedel av fastighetsskatten kommer från fastigheter i Nyland Därefter följer Birkaland och Egentliga Finland med under 8 procent var.

Nästan 73 % av fastighetsskatten, 1,31 miljarder euro (+6,3 %), betalas för byggnader. Markens andel är drygt 27 procent, dvs. 0,49 miljarder euro (+9,8 %). Därmed är markens andel 7 procentenheter högre i den egentliga fastighetsskatten än i det sammanlagda beloppet av beskattningsvärdena. Orsaken är att byggnader i regel har en lägre skattesats än mark (den allmänna skattesatsen och skattesatsen för obebyggda byggplatser).

Fastighetsskatten tas inte ut om den understiger 17 euro. Därför är de debiterade fastighetsskatterna lite lägre än de kalkylenliga.