Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt områden, skatteåret 2014

Statistik över samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter samt skattetagarnas andelar skatteåret 2014 i hela landet, per landskap och kommun.

Inkomstskatter

Samfundsskattesatsen sänktes 2014 från 24,5 till 20,0 procent och detta märks i inflödet av samfundsskatter. Hos samfundskunder togs sammanlagt 4,4 miljarder euro ut i inkomstskatt skatteåret 2014. Detta var 249 miljoner euro (-5,4 %) mindre än 2013. Minskningen var dock inte lika stor som den mekaniskt beräknade sänkningen av samfundsskattesatsen (- 18 %). Hos många företag tycks skatteåret 2014 ha gått helt bra. Man kan inte tala om någon omfattande uppiggning av företagsverksamheten men inte heller om att situationen har försämrats. Sammanlagt 108 000 samfund (+2,7 %) betalade inkomstskatt. Dessutom betalade samfunden 21 miljoner euro (+7,7 %) i Yle-skatt för att finansiera Rundradions verksamhet.
 

Kuva1_Inkomstskatter som påförts samfund

Samfundskattesatsen var 24,5 procent under skatteåren 2012 och 2013 medan den tidigare var 26,0 % (fr.o.m. skatteåret 2005).

Statistiska tabeller:

Skatteåterbäringar och kvarskatter

Beloppet på återbäringar enligt den slutförda beskattningen är sammanlagt 405 miljoner euro (-14,9 %) till 46 000 samfund (+2,6 %). Den genomsnittliga återbäringen är 8 723 euro (+ 17,0 %).

Kvarskatter påförs 51 000 samfund (-2,7 %) till ett belopp av sammanlagt 349 miljoner euro (-1,6 %). Den genomsnittliga kvarskatten är 6 850 euro (+1,2 %).

 
Kuva2_Samfundens skatteåterbäringar och kvarskatter

Samfundens förskottsåterbäringar och kvarskatter kan variera årligen rätt mycket. Detta beror på konjunkturkänsligheten i samfundens beskattningsbara inkomster samt på samfundens förskottinnehållning, som inte kan beakta de ändringar som sker i samfundens verksamhetsmiljö i realtid.  Detta syns såsom en stor variation inte bara i förskottskompletteringarna utan även i förskottsåterbäringarna och kvarskatterna.

Statistiska tabeller:

Skattetagarnas andelar av samfundens inkomstskatter

De samfundsskatter som Skatteförvaltingen har tagit ut redovisas till staten, kommunerna och församlingarna.

Av samfundens inkomstskatter under skatteåret 2014 är

  • statens andel 2,7 miljarder euro (-14,4 %)
  • kommunernas andel 1,6 miljarder euro (+13,9 %)
  • församlingarnas andel 124 miljoner euro (+13,0 %).

 
Kuva3_Skattetagarnas andelar av inkomstskatter som påförts samfund

Ökningen i kommunernas och församlingarnas andelar och minskningen av statens andel har samband med en ändring av den samfundsskatt som ska fördelas för skatteåret 2014, eftersom den uppskattade förlusten av skatteintäkter som berodde på sänkningen av skattesatsen kompenserades för kommunerna och församlingarna genom att höja deras utdelning av samfundsskatt och genom att minska statens andel på ett motsvarande sätt.

Skattetagarnas andel av samfundskatten under olika år har presenterats på internetsidan för tjänster för skattetagarna: Utdelningar

Statistiska tabeller:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken