Statistik från Skatteförvaltningen: Samfunds- och företagskundernas inkomster skatteåret 2014

Statistiska uppgifter om samfunds och andra företags inkomster vid inkomstbeskattningen för skatteåret 2014.

I materialet ingår samfund, öppna bolag och kommanditbolag samt näringsidkare. Med samfund avses aktiebolag, andelslag, utländska bolag, föreningar, stiftelser, offentliga affärsverk, offentliga samfund och bostadssamfund som idkar affärsverksamhet. Näringsidkare är rörelseidkare och yrkesutövare. Offentliga samfund är staten och dess inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar, placeringsfonder och ömsesidiga försäkringsbolag. Uppgifterna som gäller offentligt samfund presenteras separat.

Bokföringsmässiga resultat

Om ett företags intäkter är större än dess utgifter, gör företaget ett positivt bokföringsmässigt resultat. Ett positivt resultat gjordes av 217 535 samfund och andra företag under skatteåret 2014 (+ 0,5 %). Deras sammanlagda resultat var 42,1 miljarder euro (+ 66,4 %).

Om ett företags intäkter är mindre än dess utgifter, gör företaget ett negativt bokföringsmässigt resultat. Ett negativt resultat gjordes av 92 328 samfund och andra företag under skatteåret 2014 (+ 1,9 %). Deras sammanlagda förlust var 9,5 miljarder euro  (- 24,8 %).

Inkomster och förluster som fastställts för skatteåret

När man adderar skattepliktiga poster till det bokföringsmässiga resultatet och drar av de skattefria posterna, får man inkomsten eller den fastställda förlusten för skatteåret.

Under skatteåret fanns det 303 273 samfund och andra företag som hade inkomster (+1,3 %). Deras sammanlagda inkomst för skatteåret var 33,3 miljarder euro  (+ 20,4 %).

Förlust fastställdes för sammanlagt 122 103 samfund och andra företag (+ 0,9 %). Deras sammanlagda fastställda förlust var 6,4 miljarder euro (- 10,0 %).

Största ökningen enligt huvudbransch var i de affarerna, som informations- och kommunikationsverksamhet (+ 51,9 %). Andra är vattenförsörjning, avloppsförsörjning och avfallshantering och sanering (+ 50,7 %) och gruvdrift och utvinning av mineral (+ 44,0 %), samt tillverkining(+38,9 %) och parati- och detaljhandel (+7,7 %). Mest minskade verksamheten inom  försörjning  övar jordbruk, skogsbruk och fiske (- 21,6 %) samt transport och magasinering (-5,6 %).

förluster

Beskattningsbara inkomster

När man från inkomsten för skatteåret drar av tidigare års avdragsgilla förluster, får man den beskattningsbara inkomsten.

Samfund

Resultatet för samfund bildas av tre olika förvärvskällor: näringsförvärvskällan, jordbrukets förvärvskälla och den personliga förvärvskällan. Man räknar ihop dessa olika förvärvskällor och får den beskattningsbara inkomsten för skatteåret. Samfund är en s.k. separat skattskyldig och på den beskattningsbara inkomsten tillämpas direkt samfundsskatteprocent (24,5 % skatteår 2013 och 20 % skatteår 2014 och 2015).

Samfundens beskattningsbara inkomster uppgick till 23,4 miljarder euro skatteåret 2014 (+17,2 %). Sammanlagt 108 122 samfund hade beskattningsbara inkomster (+ 3,0 %).

inkomster

Öppna bolag och kommanditbolag

Öppna bolag och kommanditbolag är inte skattskyldiga i sig. Öppna bolags och kommanditbolags resultat av näringsverksamheten, dvs. företagsinkomst som ska fördelas beräknas som differensen mellan inkomsterna och de avdragbara utgifterna. Resultatet består av tre inkomstkällor på samma sätt som för aktiebolag. Denna företagsinkomst fördelas som kapitalinkomst på bolagsmännen och/eller som förvärvsinkomst på s.k. ägarföretagare i enlighet med den andel av föregående skatteårs nettoförmögenhet som var och en av bolagsmännen hade. Kapitalinkomstandelen tilläggs i företagardelägarens andra kapitalinkomster och på det totala inkomstbeloppet fastställs kapitalskatt (30 % till 40 000/ över 40 000 32%). Förvärvsinkomstandelen läggs till i företagardelägarens andra förvärvsinkomster och på dem fastställs inkomstskatt till staten, kommunalskatt, sjukförsekringsavgifter och eventuell kyrkoskatt på basis av totalinkomsterna.

Företagsinkomster som utdelas av öppna bolag och kommanditbolag skatteåret 2014 uppgick till 1,3 miljarder euro (- 4,0 %). Företagsinkomster att utdelas hade 22 143 öppna och kommanditbolag (- 5,0 %).

öppna

Näringsidkare

Näringsverksamhetens resultat för näringsidkare bildas enligt samma princip som för personbolag. Företagsinkomst beskattas direkt som näringsidkarens personliga inkomst. Också näringsidkarens företagsinkomster fördelas i kapitalinkomster och/eller förvärvsinkomster enligt företagets nettoförmögenhet. Kapitalinkomstandelen tilläggs i företagarens andra kapitalinkomster och på det totala inkomstbeloppet fastställs kapitalskatt (30 % till 40 000/ över 40 000 32 %). Förvärvsinkomstandelen läggs till i företagarens andra förvärvsinkomster och på dem fastställs inkomstskatt till staten, kommunalskatt, sjukförsekringsavgifter och eventuell kyrkoskatt på basis av totalinkomsterna.

Näringsidkarnas beskattningsbara inkomster uppgick till 5,4 miljarder euro skatteåret 2014.  Av inkomsterna var 4,9 miljarder (+2,0 %) förvärvsinkomster och 0,5 miljarder (+ 12,2 %) kapitalinkomster. Antalet näringsidkare med förvärvsinkomster var 159 025  (+ 2,0 %) och antalet näringsidkare med kapitalinkomster var 64 706  (+ 6,2 %).

närings

Statistiska tabeller