Statistik från Skatteförvaltningen: Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster, naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Statistiken baserar sig på uppgifter som arbetsgivarna och utbetalare av prestationer har lämnat i sina årsanmälningar. Den slutliga statistiken över personbeskattningen för 2015 blir färdig i november 2016 och den kan avvika från de preliminära uppgifterna.

Förvärvsinkomster och förmåner

Förskottsinnehållningspliktiga löner uppgick skatteåret 2015 till sammanlagt 119,3 miljarder euro (+1,7 %). Av de förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsterna utgjorde löneinkomsterna 69 procent, pensionsinkomsterna 24 procent, arbetslöshetsersättningarna 4 procent och de övriga sociala förmånerna 2 procent.

Bilaga1_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Enligt uppgifterna per landskap var den förskottsinnehållningspliktiga förvärvsinkomsten i genomsnitt högst i Nyland och näst högst på Åland; lägst var den i Norra Karelen.

Bilaga1_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Löneinkomster

Personkundernas löneinkomster var sammanlagt 82,3 miljarder euro (+1,0 %) under skatteåret 2015. 2,8 miljoner personer (-0,4 %) fick löneinkomster. Antalet personer som fick löneinkomster sjönk alltså något trots att löneinkomsternas totalbelopp växte med ca en procent. I själva verket har antalet personer som får löneinkomster antingen stampat på stället eller sjunkit en smula under de fem senaste åren (2011–2015), vilket beror på att antalet arbetslösa och pensionärer har ökat.

Lönesumman växte under perioden 2011–2015 totalt med knappa 7 procent och tillväxttakten har mattats av under de tre senaste åren (2013–2015) till ca 0,5–1,0 procent per år.

Bilaga3_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Pensionsinkomster

Personkundernas pensionsinkomster var sammanlagt 29,2 miljarder euro (+2,8 %) under skatteåret 2015. Nästan 1,6 miljoner personer (+1,0 %) fick pensionsinkomster. Under perioden 2011–2015 ökade antalet pensionstagare med 4 procent och pensionsinkomsternas belopp med 20 procent.

Bilaga4_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Arbetslöshetsersättningar

Arbetslöshetsersättningarna utgörs av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Personkundernas arbetslöshetsersättningar uppgick till ca 5,0 miljarder euro (+ 6,7 %) under skatteåret 2015. 695 000 personer (+4,7 %) fick arbetslöshetsersättning. Under perioden 2011–2015 har antalet personer som fick arbetslöshetsersättningar vuxit med en fjärdedel (+26 %) och beloppet på de utbetalade arbetslöshetsersättningarna med rentav 62 procent.

Bilaga5_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Sociala förmåner

Bl.a. moderskapspenning, studiepenning och stöd för vård av barn i hemmet är skattepliktiga sociala förmåner. Skatteförvaltningen får ingen information om de skattefria sociala förmånerna som t.ex. utkomststöd, bostadsbidrag och barnbidrag. Personkundernas skattepliktiga sociala förmåner var sammanlagt 2,8 miljarder euro (+1,5 %) under skatteåret 2015. Sammanlagt 785 000 personer (+0,5 %) fick sociala förmåner.

Bilaga6_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Naturaförmåner och kostnadsersättningar

Naturaförmåner

En naturaförmån som arbetsgivaren betalat (anställningsförmån) beskattas i regel som löneinkomst. Förmånens värde läggs till mottagarens löneinkomst. Skatteförvaltningen utfärdar varje år ett beslut om värdet för olika naturaförmåner. Om någon förmån saknar fastställt beskattningsvärde används förmånens gängse värde i beskattningen. Så går man till väga även då det gängse värdet underskrider det värde Skatteförvaltningen fastställt.

Anställningsoptioner

Med anställningsoption avses en rätt att på grundval av ett anställningsförhållande erhålla eller teckna aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse värdet. Som förmånens värde anses aktiens eller andelens gängse värde vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Som beskattningsbar inkomst för den som fått förmån från en anställningsoption räknas skillnaden under det år under vilket anställningsoptionerna överläts mellan förmånens värde och det pris som mottagaren betalade för optionen.

Värdet på anställningsoptionerna som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var nästan 170 miljoner euro (+22,7 %) under skatteåret 2015. 10 000 personer (+13,3 %) personer fick anställningsoptioner. Det är mycket typiskt med stor årlig variation då det gäller anställningsoptionerna.

Bilaga7_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Kilometerersättningar

Arbetsgivarna betalade ut skattefria kilometerersättningar till ett belopp på sammanlagt 1,0 miljarder euro (-1,7 %) under skatteåret 2015. 769 000 personer (-1,4 %) fick kilometerersättning.

Bilaga8_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Enligt uppgifterna per landskap betalades skattefria kilometerersättningar mest i Mellersta Finland och i Päijänne-Tavastland och minst på Åland.

Bilaga9_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Dagtraktamenten

Arbetsgivarna betalade ut skattefria dagtraktamenten till ett belopp på sammanlagt 859 miljoner euro (+2,6 %) under skatteåret 2015. 560 000 personer fick heldagstraktamenten (-1,4 %), 405 000 personer partiella dagtraktamenten (-3,3 %) och 215 000 personer utlandsdagtraktamenten (-0,3 %).

Bilaga10_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Bilförmåner

Om en person eller dennes familj använt en person- eller paketbil som ägs av arbetsgivaren för privata körningar, uppstår en bilförmån. Privata körningar omfattar även resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Under skatteåret 2015 var värdet på fri bilförmån som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån 452 miljoner euro (-0,4 %) och värdet på förmån att använda bil 104 miljoner euro (+0,8 %). 52 000 personer fick fri bilförmån (-1,7 %) och 19 000 personer förmån att använda bil (-1,0 %).

Bilaga11_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Personalbiljettförmån

Av värdet på personalbiljettförmånen som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån var 2,8 miljoner euro (+12,0 %) skattepliktigt och 12,8 miljoner euro (+3,0 %) skattefritt. 88 000 personer (-0,1 %) fick personalbiljett.

Bilaga12_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

Telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner

Det sammanlagda värdet på telefon-, kost-, bostads- och övriga naturaförmåner som arbetsgivarna gav i form av naturaförmån under skatteåret 2015 var 385 miljoner euro (+0,5 %). Övriga naturaförmåner är t.ex. garage- och båtförmån, liv- och pensionsförsäkringar som ska betraktas som lön, förmån från icke-individualiserade presentkort, naturaförmåner som person fått vid tjänstgöring till sjöss och förmåner från en personalemission.

417 000 personer fick telefonförmån (+0,9 %), 290 000 personer kostförmån (-1,7 %), 16 000 personer bostadsförmån (+1,4 %) och 129 000 personer övriga naturaförmåner (+14,3 %).

Bilaga13_Preliminära uppgifter om personkundernas inkomster naturaförmåner och kostnadsersättningar 2015

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken